- Νέα
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πόρων Προσβασιμότητας (AccessibleEU Centre)- Γίνε κι εσύ μέλος της Κοινότητας για την Προσβασιμότητα

Τον Ιούλιο του 2023 πραγματοποιήθηκε η έναρξη του Έργου «Ευρωπαϊκό Κέντρο Προσβασιμότητας» (AccessibleEU Centreπου αποτελεί μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2021-2030. Το Έργο, το οποίο είναι τριετούς διάρκειας (2023-2026), χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εστιάζει στους τομείς του δομημένου περιβάλλοντος, των μεταφορών, των ψηφιακών περιβαλλόντων, της επικοινωνίας, και γενικότερα των πολιτικών που αφορούν στην προσβασιμότητα. Σκοπός του εν λόγω Κέντρου είναι η διασφάλιση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ζωής, σε ίση βάση με τους πολίτες χωρίς αναπηρία, μέσω της άρσης των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πρόσβασή τους σε αυτούς.

Περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο είναι διαθέσιμες στο: https://accessible-eu-centre.ec.europa.eu/index_en 

Επιμέρους στόχοι του Κέντρου είναι: 

 • η υποστήριξη της εφαρμογής της νομοθεσίας της EE για την προσβασιμότητα,
 • η ανάπτυξη της ικανότητας σχετικά με την προσβασιμότητα στις χώρες της ΕΕ,
 • η δικτύωση των ενδιαφερόμενων μερών που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας στην ΕΕ,
 • η δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης (one stop shop) για την προσβασιμότητα,
 • η εκπαίδευση επαγγελματιών στον τομέα της προσβασιμότητας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Προσβασιμότητας έχει ήδη προβεί στη(ν):

 • δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, στην οποία περιλαμβάνονται σύνδεσμοι, βάσεις δεδομένων, προδιαγραφές, οδηγοί, μελέτες, καλές πρακτικές και υποστηρικτικό υλικό για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό, δομημένο και ψηφιακό περιβάλλον, σε όλους τους τομείς, όπως εκπαίδευση, απασχόληση, κατάρτιση, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, μεταφορές, τουρισμό, υγεία, κ.λπ.,
 • διενέργεια εκπαιδευτικών δράσεων για την προσβασιμότητα,
 • υποστήριξη της παρακολούθησης των πολιτικών για την προσβασιμότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ.
 • διοργάνωση ετησίως 88 εκδηλώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκ των οποίων οι 3 σε εθνικό επίπεδο,
 • μελέτη σε ετήσια βάση ενός θέματος για την προσβασιμότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
 • δημιουργία μιας κοινότητας για την προσβασιμότητα, διασυνδέοντας εμπειρογνώμονες προσβασιμότητας και αναπηρίας.

Εάν είστε εμπειρογνώμονας προσβασιμότητας ή αναπηρίας και επιθυμείτε να ενταχθείτε στην Κοινότητα Προσβασιμότητας του AccessibleEU επικοινωνήστε με τον κ. Δημήτρη Λογαρά, Εθνικό Εμπειρογνώμονα του Έργου, είτε τηλεφωνικά (210-9949837) είτε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο communication@esaea.gr) με τίτλο «Αίτημα για ένταξη στην Κοινότητα Προσβασιμότητας του AccessibleEU». 

Στη χώρα μας πρόκειται να διοργανωθούν σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) οι παρακάτω 3 εκδηλώσεις:

α) Εκδήλωση ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με θέμα «Αναπτύσσοντας τον προσβάσιμο τουρισμό στην Ελλάδα» - Ιούνιος 2024

β) Εκδήλωση δικτύωσης με θέμα «Κάνοντας τις τοπικές κοινότητες περισσότερο προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία» - Σεπτέμβριος 2024

γ) Εργαστήριο με θέμα «Συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση» - Νοέμβριος 2024

Στις εκδηλώσεις μπορούν να συμμετάσχουν: 

 • δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάπτυξης προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • ενώσεις επιχειρήσεων όλων των κλάδων (π.χ. Τουρισμού, ΤΠΕ, Μεταφορών, κατασκευαστικού τομέα κ.λπ.),
 • άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένα άτομα και εκπρόσωποι των οργανώσεων εκπροσώπησής τους,
 • στελέχη του δημοσίου τομέα που είναι αρμόδια για τη νομοθεσία και τις πολιτικές για την προσβασιμότητα,
 • δημόσιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της αγοράς των προϊόντων και για τη συμμόρφωση των υπηρεσιών με τις υφιστάμενες απαιτήσεις προσβασιμότητας,
 • φορείς σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
 • οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προσβασιμότητας,
 • πάροχοι υπηρεσιών που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία,
 • φορείς/στελέχη ανάπτυξης τεχνολογιών,
 • πάροχοι υποστηρικτικών τεχνολογιών,
 • επαγγελματίες του κατασκευαστικού τομέα (πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες, κ.α.),
 • πανεπιστήμια και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (καθηγητές, ερευνητές, φοιτητές κ.α.) που ασχολούνται με ζητήματα προσβασιμότητας και αναπηρίας.

Για να συμμετάσχετε στις εκδηλώσεις πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής που θα αναρτηθεί στο: https://accessible-eu-centre.ec.europa.eu/content-corner/events_en. Χρησιμοποιήστε ως λέξη-κλειδί το όνομα της χώρας μας στα αγγλικά (Greece) για να εντοπίσετε τις εκδηλώσεις που πρόκειται να διοργανωθούν. Για την εγγραφή σας χρησιμοποιήστε λατινικούς χαρακτήρες προκειμένου μετά την παρακολούθηση της εκδήλωσης να λάβετε αυτόματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχετε δηλώσει το πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον κ. Δημήτρη Λογαρά, Εθνικό Εμπειρογνώμονα AccessibleEU & Επιστημονικό Στέλεχος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 2109949837 (Ώρες επικοινωνίας 09:00 - 15:00) 

Emailcommunication@esaea.gr 

Διάδωσέ το
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.