- Δράσεις
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει τις προτάσεις - παρατηρήσεις της στο σχέδιο νόμου: Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις

Με το παρόν έγγραφό μας και με αφορμή το σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» που έχει κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση, σας καταθέτουμε τις προτάσεις μας και ζητάμε να κληθεί εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ κατά τη συζήτησή του στην Επιτροπή, προκειμένου να σας αναπτύξουμε πιο διεξοδικά τις θέσεις της Συνομοσπονδίας.

Συνολικά, επί του προτεινόμενου σχεδίου νόμου εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για κάποιες θετικές ρυθμίσεις που αφορούν σε άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται μία σειρά πολύ σημαντικών διατάξεων που αφορούν σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, οι οποίες έχουν συζητηθεί από την ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εργασίας, όπως:

1. Επαναφορά ευνοϊκών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν στη συνταξιοδότηση των γονέων/ συζύγων/ αδελφών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία και επέκτασή τους στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και του πολιτικού προσωπικού, οι οποίοι έχουν στην οικογένειά τους άτομο με αναπηρία ή χρόνια πάθηση.

2. Μη περικοπή της σύνταξης σε περίπτωση απασχόλησης συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, οι οποίοι είναι μετέωροι, διότι δεν υπάγονται ούτε στον ν.612/1977, που δεν γίνεται καμία περικοπή σύνταξης σε περίπτωση εργασίας, αλλά ούτε στο άρθρο 27 του ν. 4670/2020, σύμφωνα να με το οποίο καταβάλλονται μειωμένες οι συντάξεις σε ποσοστό 30% των συνταξιούχων που αναλαμβάνουν εργασία.

3. Κατάργηση του χαρακτηρισμού «ανίκανος προς κάθε βιοποριστική εργασία» που αναφέρεται στα πιστοποιητικά αναπηρίας των ΚΕΠΑ, ο οποίος εκτός του ότι εμπεριέχει καταφανή ρατσιστικά χαρακτηριστικά, λειτουργεί και ως ανυπέρβλητο εμπόδιο για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς τα άτομα με αναπηρία που στο πιστοποιητικό αναπηρίας τους περιλαμβάνεται αυτός ο χαρακτηρισμός δεν μπορούν να ενταχθούν στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. και ως εκ τούτου να συμμετέχουν στα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης ή να κάνουν χρήση άλλων ευεργετικών διατάξεων, κ.α.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη:  

  • την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας», συνταγματικές επιταγές και απαιτήσεις της εθνικής μας νομοθεσίας, όπως :  
  • τον ν.4488/2017, ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 68 «Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ» τα εξής: «1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζονται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ [...]»
  • τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), με τον οποίο η χώρα μας κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,

η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει και αιτείται ανά άρθρο του παρόντος σχεδίου νόμου τις ακόλουθες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και προσθήκες: 

Άρθρο 18 Διαδικασία αναπροσαρμογής συντάξεων με βάση τον τιμάριθμο και την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος

Στη διαδικασία αναπροσαρμογής συντάξεων με βάση τον τιμάριθμο και την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος η οποία αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο, κρίνουμε αναγκαίο να συμπεριληφθούν τα επιδόματα που δίνονται από τον ΟΠΕΚΑ ή τον e-ΕΦΚΑ στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς και οι συντάξεις των ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι είτε λόγω γήρατος είτε λόγω αναπηρίας, ανεξάρτητα από την προσωπική διαφορά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναπηρία επιφέρει πρόσθετες ανάγκες και εκτινάσσει το κόστος διαβίωσης, όπως ζητήσαμε και από τον Πρωθυπουργό της χώρας στη συνάντηση που είχαμε μαζί του στις 09.11.2022. 

Άρθρο 26 Σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο – Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4387/2016

Θεωρούμε πολύ θετικές τις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου άρθρου σχετικά με τη μείωση του ποσοστού αναπηρίας (από 67% σε 50%) για συγκεκριμένες ομάδες ασφαλισμένων, ως προϋπόθεση λήψης παροχών αναπηρίας, ώστε να υπάρξει εναρμόνιση με όσα ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους, καθώς και τη θέσπιση ενιαίας ημερομηνίας καταβολής σύνταξης αναπηρίας, από την πρώτη ημέρα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

Θεωρούμε όμως μεγάλη αδικία το γεγονός ότι οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις δεν ισχύουν για τους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α. για τους οποίους μέχρι τις 31.12.2023 συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης λόγω αναπηρίας του π. Ο.Γ.Α, όπως ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ενώ για το επόμενο έτος, δηλ. από  την 1η.1.2024 μέχρι τις 31.12.2024 το ποσοστό αναπηρίας που απαιτείται για να δικαιούνται σύνταξη οι εν λόγω ασφαλισμένοι ανέρχεται σε πενήντα εννέα τοις εκατό (59%).

Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον λόγο που γίνεται αυτή η διάκριση για τους ασφαλισμένους του π. Ο.Γ.Α. και ζητάμε την κατάργηση της παρ. 3 από το συγκεκριμένο άρθρο.

Άρθρο 27 Αξιοποίηση ασφαλιστικού χρόνου από ψυχικώς ασθενείς – Τροποποίηση περ. α παρ. 1 άρθρου 23 ν.4488/2017

Στον τίτλο του άρθρου αυτού κρίνεται απαραίτητη η διόρθωση του όρου «ψυχικώς ασθενείς» με τον όρο «άτομα με ψυχική ή νοητική αναπηρία»

Επιπρόσθετα,  κρίνεται απαραίτητη η επέκταση του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄137) -σύμφωνα με το οποίο δεν διακόπτεται για 3 έτη το επίδομα ή η σύνταξη σε δικαιούχους με ψυχική ή νοητική αναπηρία που αναλαμβάνουν εργασία- σε όλα τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση με ποσοστό 50% και άνω που αναλαμβάνουν εργασία, χωρίς μάλιστα τον περιορισμό των 3 ετών.

Άρθρο 44 Επέκταση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας – Τροποποίηση άρθρου 142 ν. 3655/2008

Κρίνουμε επιβεβλημένο τον διπλασιασμό της χρονικής διάρκειας της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας σε περίπτωση μητέρας με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες λόγω αναπηρίας.

Επιπρόσθετα θεωρούμε ότι η πολιτεία οφείλει, ταυτόχρονα με τους γονείς που υιοθετούν, να καλύπτει ισότιμα και τις ανάγκες των γονέων που αναδέχονται τέκνο έως 8 ετών, και είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων (πλην των όσων περιλαμβάνονται στο ειδικό μητρώο επαγγελματιών αναδόχων), από τη στιγμή της τοποθέτησής του με οποιονδήποτε τρόπο στο οικογενειακό περιβάλλον, προβαίνοντας σε περαιτέρω νομοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 142 του ν.3655/2008 (με την προσθήκη της κατηγορίας αυτής).

Τέλος, προτείνονται τροποποιήσεις και ως προς την σχέση εργασίας που διατυπώνεται («[….] που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου»), με την προσθήκη «ή οποιαδήποτε άλλη σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που αμείβεται με εργόσημο», προς τον σκοπό της προστασίας της γονεϊκότητας και των εν γένει εργαζόμενων φυσικών, θετών ή αναδόχων μητέρων κ.α. που έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις (και των πατέρων, εφόσον το δικαίωμα μεταβιβάζεται, με ανάλογη προσαρμογή της παραγράφου 2 του οικείου άρθρου) και παρέχουν εξαρτημένη εργασία με το εν θέματι ασφαλιστικό καθεστώς.

Άρθρο 48 Απαγόρευση διακρίσεων στην πρόσβαση στην εργασία εις βάρος οροθετικών στον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV)

Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τον λόγο ύπαρξης της εν λόγω διάταξης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προστατευτικές διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτό καλύπτονται πλήρως από τις διατάξεις του ν.4443/2016- Μέρος Α΄, με τον οποίο ενσωματώθηκε εκ νέου στην εθνική μας νομοθεσία η Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία.

Πιο συγκεκριμένα, στην αιτιολογική έκθεση του ν.4443/2016 αναφέρεται ρητώς ότι η «οροθετικότητα» εντάσσεται στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου. Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα από την αιτιολογική έκθεση: «Ειδικότερα, η έννοια «αναπηρία» ως λόγος µη διάκρισης συµπληρώνεται µε εκείνη της «χρόνιας ασθένειας» µε σκοπό τη διεύρυνση του επιχειρούµενο από το ν. 4074/2012 δικαιωµατικού µοντέλου προστασίας για την ισότιµη πρόσβαση και συµµετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι των ατόµων µε αναπηρία. Μάλιστα, µε τον όρο «χρόνια ασθένεια» εννοούνται οι ασθένειες εκείνες που προκύπτουν είτε από παθήσεις είτε από ατύχηµα και παρουσιάζουν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: διάρκεια επ’ άπειρον και µη υφιστάµενη αναγνωρισµένη θεραπεία, υποτροπή ή πιθανότητα υποτροπής, µονιµότητα, µακροχρόνια παρακολούθηση, ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις, ενώ ο ασθενής χρειάζεται επανένταξη ή ειδική εκπαίδευση για να µπορέσει να την αντιµετωπίσει. Υπό το πρίσµα αυτό, η «οροθετικότητα» εντάσσεται αναµφισβήτητα στο προστατευτικό πλέγµα της «αναπηρίας ή χρόνιας ασθένεια». Άλλωστε και σύμφωνα µε τη Διεθνή Σύσταση Εργασίας 200 (2010) για το HIV/AIDS και τον κόσµο της εργασίας αναγνωρίζεται ως γενική αρχή ότι δεν πρέπει να γίνεται διάκριση ή στιγµατισµός εργαζοµένων, αιτούντων εργασία, λόγω της πραγµατικής ή υποτιθέµενης οροθετικότητάς τους».

Επιπρόσθετα, οι προστατευτικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του εν λόγω Σχεδίου Νόμου καλύπτονται πλήρως από τις προστατευτικές διατάξεις του ν.4443/2016 καθώς στο άρθρο 3 του τελευταίου αναφέρεται ότι «η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, όσον αφορά: α) τους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, καθώς και τους όρους υπηρεσιακής και επαγγελματικής εξέλιξης, β) την πρόσβαση σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητείας, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελματικής εμπειρίας, γ) τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης, ιδίως όσον αφορά τις αποδοχές, την απόλυση, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και σε περίπτωση ανεργίας την επανένταξη και την εκ νέου απασχόληση, δ) την ιδιότητα του μέλους και τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή σε αυτές, και ιδίως του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι».

Μάλιστα σε σχέση με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του εν λόγω Σχεδίου Νόμου, οι διατάξεις του ν.4443/2016 παρέχουν προστασία αφενός σε περισσότερες ομάδες, αφετέρου όχι μόνο από τις άμεσες και έμμεσες διακρίσεις αλλά και από τη «διάκριση λόγω σχέσης», «διάκριση λόγω νομιζόμενων χαρακτηριστικών», «πολλαπλή διάκριση», την άρνηση «εύλογων προσαρμογών» κ.λπ. (βλ. άρθρο 3).

Σε περίπτωση που κάποια πτυχή του άρθρου 40 του εν λόγω Σχεδίου Νόμου δεν καλύπτεται από το ν.4443/2016 τότε θα μπορούσε να υπάρξει συμπλήρωση κάποιου άρθρου του ν.4443/2016 προκειμένου από τις νέες ευνοϊκές διατάξεις να ωφεληθούν και οι λοιπές ομάδες που προστατεύονται από τον νόμο.  

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που πρέπει να παραμείνει το άρθρο 40, κρίνεται επιβεβλημένο να συμπεριληφθούν σε αυτό όλα τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, διασφαλίζοντας τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και το ιατρικό απόρρητο.

Άρθρο 50 Μη αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών

Κρίνουμε θετικές τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αλλά κρίνουμε επιβεβλημένη και τη συμπερίληψη των ακόλουθων διατάξεων σε αυτό:

α) Αποσύνδεση του προνοιακού επιδόματος από τη σύνταξη και την εργασία. Είναι γνωστό ότι τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, χορηγούνται για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που δημιουργεί η ίδια η αναπηρία και δεν αποτελούν εισόδημα, κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι τα επιδόματα δεν λαμβάνονται υπόψη στα εισοδηματικά όρια για τις παροχές των ατόμων με αναπηρία.

Επιπρόσθετα κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για κατάργηση της παράλογης και άδικης διακοπής του προνοιακού αναπηρικού επιδόματος των τέκνων με βαριά αναπηρία ή βαριά νοητική υστέρηση όταν λάβουν τη σύνταξη του αποθανόντος γονέα τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα διακοπής του προνοιακού επιδόματος που λαμβάνει τέκνο με βαριά νοητική αναπηρία, επειδή η σύνταξη του θανόντος γονέα του, είναι μεγαλύτερη από 360 ευρώ, ακόμα και για ποσό μικρότερο του ενός ευρώ! Το οξύμωρο της υπόθεσης είναι ότι το επίδομα παύει να καταβάλλεται τη στιγμή που οι ανάγκες του ατόμου με βαριά αναπηρία αυξάνονται έτι περαιτέρω, λόγω και της απώλειας του γονέα του!

β) την επαναφορά του επιστημονικού επιδόματος, το οποίο χορηγείτο κατά πάγια πρακτική επί 47 συναπτά έτη στους τυφλούς επιστήμονες που ασκούν αποδεδειγμένα επάγγελμα σύμφωνα με την ειδικότητα και το πτυχίο τους, οι οποίοι παράλληλα τυγχάνουν συνταξιούχοι, το οποίο  διεκόπη αδικαιολόγητα και αυθαίρετα με πράξη του ΟΠΕΚΑ, η οποία ήταν στερούμενη νομικών ερεισμάτων, και απόδοση των ποσών που είχαν περικοπεί, αναδρομικά. Άλλωστε, καταλυτική είναι και η θέση του Συνηγόρου του Πολίτη που συνηγορεί υπέρ του αιτήματος. 

Άρθρο 52 Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης

Θεωρούμε πολύ σημαντική τη συμμετοχή εκπροσώπων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.ΟΜ.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.) στην Ομάδα Κοινής Παρακολούθησης που συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία παρακολουθεί την παράλληλη εφαρμογή των Προγραμμάτων Πρώιμης Παρέμβασης του πρώτου εδαφίου και δύναται να υποβάλει εισηγήσεις με γνώμονα τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους.  

Άρθρο 54 Πιλοτικό Πρόγραμμα επιχορήγησης παρεμβάσεων προσβασιμότητας

Προτείνουμε τη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης υπό την προεδρεία του Γ.Γ. Κοιν. Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ. η οποία θα παρακολουθεί την εφαρμογή του Προγράμματος επιχορήγησης παρεμβάσεων προσβασιμότητας και θα δύναται να υποβάλει εισηγήσεις με γνώμονα τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του εν λόγω προγράμματος.

Ευελπιστώντας ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στις προτάσεις μας  

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

Διάδωσέ το
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.