ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΕΡΓΟ 4 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5011444 (Ε.Π. «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020»)

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το Έργο «Συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση (Υποέργο 4)» στο πλαίσιο της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με ΚΩΔ.ΟΠΣ 5011444.

Το έργο της Σύμβασης αφορά σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης σε εκατό εβδομήντα (170) άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ηλικίας από 30 έως 64 ετών, άνεργοι/ες και με πιστοποιημένη αναπηρία ή χρόνια πάθηση από 50% και άνω.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει τη συμβουλευτική, την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα βαρύνει την αναθέτουσα αρχή και η καταβολή του θα υλοποιηθεί με αυτεπιστασία από αυτήν.

Το κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών ομαδικής συμβουλευτικής διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών ανά τμήμα, επαγγελματική κατάρτιση (θεωρητική) εκατό είκοσι δύο (122) ωρών, πρακτική άσκηση εκατό είκοσι δύο (122) ωρών, και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.

Το αντικείμενο κατάρτισης αφορά στον τομέα του εμπορίου και συγκεκριμένα την ειδικότητα:

  • Υπάλληλος Διαχείρισης Συστήματος Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 80530000-8 (Υπηρεσίες Επαγγελματικής Κατάρτισης) και συμπληρωματικό CPV: 79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης).

Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος Έργου, η Ε.Σ.ΑμεΑ., ως αναθέτουσα αρχή προκηρύσσει το Υποέργο 4, στο σύνολό του.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 323.706,68.

(Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν.4346/2015(ΦΕΚ Α΄152/20-11-2015).

Το ποσό αυτό είναι το ανώτερο όριο για την υποβολή προσφορών.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων Ευρώ και δεκατριών λεπτών (€ 6.474,13 ευρώ) η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28η /02/2023 και ώρα 16:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την  1η/03/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του Υποέργου. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για έντεκα (11) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έντεκα (11) μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

  • κράτος-μέλος της Ένωσης,
  • κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  • τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 ,5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  • σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Μπορεί να ζητηθεί όμως να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Τα παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 2.2 της διακήρυξης.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της πράξης, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει με την προσήκουσα παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η παράδοση του έργου θα γίνει στην έδρα της Ε.Σ.ΑμεΑ., στην Ηλιούπολη Αττικής οδός Ελ. Βενιζέλου 236.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Ειδικότερα η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ00810045).

Προκήρυξη της παρούσας διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 20/01/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ημερομηνία Δημοσίευσης στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΕ/S) στις 25/01/2023 με αριθμό αναφοράς 2023/S 018-050379.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.): 23PROC012035185

Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο.

  • Γενική Δημοπρασιών: 27/01/2023
  • Λόγος: 27/01/2023

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 182749.

Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.esaea.gr.

Πληροφορίες: κα Νεκταρία Αποστολάκη, τηλ. +30 210 9949837.


Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.