Ο Ι. Βαρδακαστάνης για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα άτομα με αναπηρία και άλλες ευάλωτες ομάδες

Ακόμη: Συμμετοχή και ομιλίες για το brain drain αλλά και για τη νησιωτικότητα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάτοικοι νησιών ή απομονωμένων περιοχών

Μια μεγάλη συνεδρίαση με περισσότερους από 140 συμμετέχοντες, μέλη της Ομάδας των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (EESC), που είχε την ευθύνη της διοργάνωσης, εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και ευρωπαίους εκπροσώπους φορέων χάραξης πολιτικής πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες χθες Τετάρτη 11 Οκτωβρίου με τίτλο «Ενδυνάμωση των καταναλωτών για την κλιματική αλλαγή».

Στη συνεδρίαση για την Κλιματική Αλλαγή μίλησε ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, με την ιδιότητα του προέδρου του Τμήματος «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή» (ECO) της ΕΟΚΕ, σχετικά με την «Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και της κλιματικής δράσης σε ευάλωτες ομάδες, κοινότητες και οικοσυστήματα». Παράλληλα ο κ. Βαρδακαστάνης είναι εισηγητής του σχεδίου γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ «Η κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις της στις ευάλωτες ομάδες».

Στην ομιλία του, που επισυνάπτεται, ο κ. Βαρδακαστάνης μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής:

«Ενώ η κλιματική κρίση αναμένεται να έχει βαθιά αρνητικές επιπτώσεις σε όλες τις χώρες και τις κοινωνικές τάξεις, οι ευάλωτες ομάδες θα επηρεαστούν δυσανάλογα. Οι γυναίκες, τα παιδιά, οι φτωχοί, οι άνεργοι, οι μειονότητες, οι μετανάστες και τα άτομα με αναπηρία θα επηρεαστούν βαθιά από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και θα πληρώσουν υψηλότερο από το μέσο τίμημα, λόγω των αποτυχιών πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι ευάλωτες ομάδες είναι λιγότερο προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που πρόκειται να δημιουργήσει η κλιματική κρίση στο βιοτικό τους επίπεδο τα επόμενα χρόνια και έχουν επίσης λιγότερους διαθέσιμους πόρους για την επίτευξη μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους τίθεται σε σημαντικό κίνδυνο».

Την ίδια ημέρα ο κ. Βαρδακαστάνης ήταν συντονιστής στο πολιτικό εργαστήρι (political lab) «Διατήρηση ταλέντων και δεξιοτήτων για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ποιος είναι ο ρόλος των εταίρων της κοινωνίας των πολιτών»; Το γνωστό στην Ελλάδα «brain drain», που διοργάνωσε το Τμήμα «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή» (ECO) της ΕΟΚΕ.

Για την προσέλκυση ταλέντων και ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, πρέπει να αναπτυχθεί στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών αρχών, των οργανώσεων κοινωνικών εταίρων, των υπηρεσιών απασχόλησης και των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά προκειμένου να προσελκύονται εταιρείες σε ευάλωτες περιοχές και να διασφαλίζονται θέσεις εργασίας καλής ποιότητας, καλοί μισθοί, ασφάλεια στην εργασίας μέσω τυπικής απασχόλησης, πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, καθώς και ευκαιρίες δια βίου μάθησης.

Κατά την έναρξη του Εργαστηρίου ο κ. Βαρδακαστάνης επισήμανε: «Η Επιτροπή εγκαινίασε πρόσφατα την Πλατφόρμα Αξιοποίησης Ταλέντου, το οποίο είναι ένα από τα εργαλεία που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει τις περιφέρειες της Ευρώπης να προωθήσουν, να διατηρήσουν και να προσελκύσουν τα ταλέντα που λείπουν από τις οικονομίες τους. Με αυτήν την πλατφόρμα στόχος είναι η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για το πώς οι περιφέρειες μπορούν να προσελκύσουν εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Η προσέλκυση ειδικευμένων εργαζομένων απαιτεί τη συνεργασία της εθνικής και περιφερειακής κυβέρνησης, των πανεπιστημίων, των ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των ερευνητικών εγκαταστάσεων και των επιχειρήσεων.

Το αντικείμενο του πολιτικού μας εργαστηρίου είναι να διερευνήσει πώς μπορούμε να διατηρήσουμε ειδικευμένους εργαζομένους μέσω των πολιτικών συνοχής και πώς μπορούμε να δώσουμε περισσότερη ώθηση στις περιφέρειες της ΕΕ».

Τέλος, νωρίτερα την ίδια ημέρα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών[i] ο κ. Βαρδακαστάνης, με την ιδιότητα του προέδρου του Τμήματος «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή» (ECO) της ΕΟΚΕ μίλησε στη συνεδρίαση: «After the European Parliament's resolution on island regions: what's next? (Μετά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις νησιωτικές περιοχές: τι ακολουθεί;), που πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επρόκειτο για ένα διάλογο υψηλού επιπέδου με εκπροσώπους θεσμικών οργάνων και φορέων της ΕΕ, οργανώσεων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, για τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής της ΕΕ για τα νησιά, σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2022 και τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε

Μεταξύ άλλων, ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε: «Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι οι νησιωτικές περιφέρειες και ο νησιωτικός χαρακτήρας είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ και, μέσω των συντονισμένων προσπαθειών μας, επιδιώκουμε να προωθούμε συνεχώς αυτό το ζήτημα. Τέτοιες προκλήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω της πολιτικής συνοχής με τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων. Πρέπει να υιοθετηθεί μια πιο ολιστική προσέγγιση για να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δεσμευτούν όλοι οι παράγοντες, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, να καταβάλουν προσπάθειες για να βοηθήσουν τα νησιά, τις ορεινές περιοχές και τις αραιοκατοικημένες περιοχές της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. 

 Δεν πρέπει να χάνουμε άλλο χρόνο, αλλά να εργαστούμε αποτελεσματικά για να αξιοποιήσουμε τις συνέργειες. Πρέπει να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Όλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα (ΕτΠ, ΕΚ, Συμβούλιο) θα πρέπει να συνεργαστούν και ναβρουν στρατηγικές και λύσεις που θα είναι εύκολα εφαρμόσιμες για τα νησιά της ΕΕ. Όλη η απαραίτητη χρηματοδότηση μέσω διαφόρων πηγών (RRF, Horizon, ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής, Ταμείο Αλιείας) θα πρέπει να στοχοθετηθεί έξυπνα και με τη συνεργασία των εταίρων της κοινωνίας των πολιτών.» 


[i] https://cor.europa.eu/el/events/pages/european-week-of-regions-and-cities-ewrc.aspx

Διάδωσέ το
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.