ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Περιφέρεια Πελοποννήσου "ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ"

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποιεί την Πράξη «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020 με βάση την με αρ. πρωτ.: 91366/05.04.2021 Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη της Πελοποννήσου, όπως ισχύει, και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5071337. Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Στο πλαίσιο της Πράξης υλοποιείται με εξωτερικό ανάδοχο την Εταιρεία «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ» το Υποέργο 2 «Συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση», που αφορά σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης σε εκατόν είκοσι (120) άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ηλικίας από 30 έως 64 ετών, άνεργοι/ες (εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ) και με πιστοποιημένη αναπηρία ή χρόνια πάθηση από 50% και άνω. Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση αναπηρίας.

Το κάθε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών ομαδικής συμβουλευτικής διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών ανά τμήμα, επαγγελματική κατάρτιση (θεωρητική) εκατόν είκοσι δύο (122) ωρών, πρακτική άσκηση εκατόν είκοσι δύο (122) ωρών, και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.

Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν στους τομείς του εμπορίου και του τουρισμού και συγκεκριμένα στις ειδικότητες:

• Υπάλληλος Διαχείρισης Συστήματος Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

• Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Η παρούσα Πρόσκληση καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα καθώς και φορείς του δημοσίου ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση της δράσης της  πρακτικής άσκησης του Υποέργου 2 της Πράξης.

Διάδωσέ το
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.