- Νέα
Πρόσκληση για την κάλυψη των νέων θέσεων δυνητικά ωφελούμενων (Α.με.Α.) στο Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. «η Κυψέλη» (Μυτιλήνη)

Το Αναγνωρισμένο Σωματείο με την επωνυμία «Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. η «Κυψέλη», κάνει γνωστό ότι από 17/06/2024 έως 12/07/2024 , οι άμεσα ωφελούμενοι της δομής που θα λειτουργήσει ως Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. και συγκεκριμένα τα άτομα με κινητικές αναπηρίες, ή με αισθητηριακές αναπηρίες ,ή με νοητική υστέρηση, ή με πολλαπλές αναπηρίες, ή με διαφορετικού είδους αναπηρία, μπορούν να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΗΛΩΣΗ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Συνέχιση Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για Αμε.Α. η «Κυψέλη» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003520, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027», Άξονας Προτεραιότητας 4Β «Κοινωνική ένταξη και αντιμετώπιση της φτώχειας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των δομών ΚΔΗΦ/Λοιπά Κέντρα, τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίο 2014-2020, μέχρι την 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην πρόσληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού. Ο αριθμός των άμεσα ωφελούμενων που πρόκειται να καλυφθούν μέσω της συγκεκριμένης δομής είναι σαράντα πέντε (45) άτομα. Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης -Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. η «Κυψέλη», προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες περισσότερων ωφελούμενων , που προέκυψαν από την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του ως προς τη δυναμικότητά του και προκειμένου να καλύψει πιθανές αποχωρήσεις ωφελούμενων κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, προβαίνει σε κάλυψη θέσεων δυνητικά ωφελούμενων.

Η αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του (δικαστικό συμπαραστάτη, επίτροπο ή ασκούντα την επιμέλειά του). Ειδικότερα, για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης και εφόσον δεν έχει οριστεί νόμιμος εκπρόσωπος τους, την αίτηση δύναται να υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του αρμόδιου φορέα, συνοδευόμενη από σχετική απόφαση υποβολής αίτησης του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος.

Τα στοιχεία που απαιτούνται στις αιτήσεις που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα, η διαδικασία επιλογής των δυνητικά ωφελούμενων, ο τρόπο μοριοδότησης των αιτήσεων, οι παρεχόμενες υπηρεσίες της δομής και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο μπορούν να ζητηθούν από το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσια Φροντίδας για Α.με.Α. η «Κυψέλη» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν και να προσέλθουν στο αρμόδιο γραφείο του «ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΈΡΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ Α.ΜΕ.Α. Η «ΚΥΨΕΛΗ» στην οδό Δικελή 4 - Τ.Κ. 81100 - Μυτιλήνη, από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 08:00 π.μ.-15:45 μ.μ., προκειμένου να συμπληρώσουν την αίτησή τους και να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, με σκοπό να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής ωφελούμενων. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2251020022.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.