Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση σε ανάδοχο του έργου «ΕX POST εξωτερική αξιολόγηση του Έργου» (Υποέργο 4) στο πλαίσιο της Πράξης «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία»

CPV: 79311200-9: Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης € 29.900,00 χωρίς ΦΠΑ, 7.176,00 (ΦΠΑ) (37.076,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

 Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως δικαιούχος της Πράξης «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με κωδικό ΟΠΣ 5073491, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με την με αρ. πρωτ. 1371/07.04.2021 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α.Π.:2799/14-02-2024 3η Τροποποίηση της Πράξης), προσκαλεί σύμφωνα με την Νο 52/12.03.2024 Απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη σύναψη σύμβασης έργου για το έργο «ΕX POST εξωτερική αξιολόγηση του Έργου» (Υποέργο 4) στο πλαίσιο της ως άνω Πράξης. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

 Αντικείμενο του έργου του αναδόχου είναι η εξωτερική αξιολόγηση των Υποέργων και επιμέρους δράσεων της Πράξης «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία», με στόχο την εξέταση της αποδοτικότητας και των επιπτώσεων της συνολικής απόδοσης και των επιπτώσεων της Πράξης στην ομάδα στόχο/ωφελούμενοι. Επιπροσθέτως τα τελικά συμπεράσματα της αξιολόγησης θα οδηγήσουν σε μια βάση τεκμηρίωσης για τον σχεδιασμό παρόμοιων δράσεων/πράξεων στο μέλλον.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 15η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. 

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Ε.Σ.Α.μεΑ. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στην κα. Ν. Αποστολάκη τηλ.: 210 9946924, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 15:00.

Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. https://www.esamea.gr/el

Η Πρόσκληση επισυνάπτεται.

Διάδωσέ το
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.