- Νέα
Σχετικά με τη λειτουργία της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» (ΚΥΑ)

Ξεκινάει τη λειτουργία της η «Εθνική Πύλη Αναπηρίας», προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), όπου οι ασφαλισμένοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους για την πιστοποίηση αναπηρίας, καθώς δημοσιεύθηκε η αντίστοιχη ΚΥΑ. 

H διαδικασία της πιστοποίησης της αναπηρίας είναι μια καθοριστική στιγμή για κάθε πολίτη με αναπηρία. Όπως το είχε θέσει ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) Ιωάννης Βαρδακαστάνης, στην ομιλία του κατά την παρουσίαση των «Ψηφιακών ΚΕΠΑ» στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη:

«Η ώρα της πιστοποίησης της αναπηρίας είναι δύσκολη. Είναι μια ώρα συναισθηματικά φορτισμένη, είναι μια ώρα πολύ προσωπική. Αγωνιστήκαμε ώστε η πιστοποίηση της αναπηρίας να γίνεται στο ύψιστο επίπεδο προστασίας της αξιοπρέπειας του ατόμου. Και όντως αυτή εδώ η μεταρρύθμιση, τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ, οδηγεί με γοργό ρυθμό προς αυτή την κατεύθυνση». 

Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας και υποβάλλει αίτηση πιστοποίησης αναπηρίας, μέσω του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) ή με έναν από τους υπόλοιπους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Η υποβολή της αίτησης, σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στο υποσύστημα από τον πολίτη, μπορεί να γίνει και με τη συνδρομή των υπαλλήλων που υπηρετούν στα Κέντρα Κοινότητας (Κ.Κ.), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή στις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α. Ο υπάλληλος εισέρχεται στο σύστημα με χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 4798). Σε αυτή την περίπτωση, οι αιτήσεις διατηρούν εντός του υποσυστήματος διακριτή σήμανση.

Σε κάθε περίπτωση, αίτηση είτε με ηλεκτρονικό, είτε με φυσικό τρόπο δύναται να υποβληθεί και από νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ατόμου με αναπηρία. Σε αυτή την περίπτωση, καταχωρίζονται στο σύστημα και τα στοιχεία του νόμιμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.

Μετά από την οριστική υποβολή του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου, η αίτηση και ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος προωθούνται μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services-WS) στο Υποσύστημα Ιατρικής Αξιολόγησης του ΚΕ.Π.Α. για την εκκίνηση των διαδικασιών πιστοποίησης από το ΚΕ.ΠΑ.

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης από το ΚΕ.Π.Α., η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) αποστέλλεται αυτόματα στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη και ο πολίτης ενημερώνεται για την ενέργεια με αυτοματοποιημένο τρόπο.

Το κείμενο της ΚΥΑ (επισυνάπτεται σε μορφή pdf)

10202/31.1.2023

Εθνική Πύλη Αναπηρίας και Σύστημα Πιστοποίησης Αναπηρίας

Αριθμ. 10202/2023

(ΦΕΚ Β' 447/01-02-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 102, 103 και 111 και ιδίως την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4961/2022 «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 146),

β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ),

γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

ε) των άρθρων 47, 56 και 58 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

στ) του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α’ 115),

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

η) του άρθρου 84 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43).

θ) του ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της “Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.” (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245),

ι) του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α’ 287),

ια) του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

ιβ) του Π.Δ.68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιγ) του Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

ιδ) του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιε) του άρθρου 1 του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιστ) του Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

ιζ) του Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

ιη) του Π.Δ.8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: eΕ.Φ.Κ.Α.» (Α’ 8).

2. Την υπό στοιχεία 83799/12-09-2022 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)» (Β’ 4830).

3. Την υπ’ αρ. 1786/14-02-2022 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

4. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

5. Την υπ’ αρ. 3981/25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

6. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

7. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

8. Την υπό στοιχεία Υ6/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

9. Του καταστατικού του Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. όπως ισχύει, τροποποιημένο και κωδικοποιημένο με την απόφαση της από 15/09/2021 τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Πρακτικό 50) και καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ την 06/10/2021 με Κωδικό Καταχώρισης 2638991, σύμφωνα με την από 06/10/2021 και υπ’ αρ. 2453273 Ανακοίνωση Καταχώρισης του ΕΒΕΑ.

10. Την υπ’ αρ. 81403/19-08-2022 απόφαση Προέγκρισης ΣΑΤΑ 034 και ένταξης του έργου «SUB2: Εθνική Πύλη παροχών αναπηρίας και καθιέρωση της Κάρτας Αναπηρίας» του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6Δ2746ΜΤΛΡ-ΩΙ4).

11. Την υπό στοιχεία 103933 ΕΞ 2022/20-07-2022 απόφαση Ένταξης του έργου «SUB2: Εθνική Πύλη παροχών αναπηρίας και καθιέρωση της Κάρτας Αναπηρίας-Δράση 16925» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5179243) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ: Ρ4Τ6Η-ΤΥ4).

12. Την υπ’ αρ. 3435/29-12-2022 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

13. Την υπ’ αρ. 84635/14-09-2022 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων της Προϊσταμένης της γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 88).

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν των όσων έχουν προβλεφθεί στις σχετικές αποφάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α:

ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με την παρούσα καθορίζεται η λειτουργία του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος με την επωνυμία «Εθνική Πύλη Αναπηρίας», προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), που συντίθεται από επιμέρους συστήματα, με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου και μοναδικού, ψηφιακά προσβάσιμου, σημείου αναφοράς για τα θέματα που αφορούν θέματα ατόμων με αναπηρία.

Άρθρο 2

«Εθνική Πύλη Αναπηρίας» και Συστήματα αυτής

1. Το πληροφοριακό σύστημα «Εθνική Πύλη Αναπηρίας» τηρείται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και υλοποιείται και υποστηρίζεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

2. Το πληροφοριακό σύστημα Εθνική Πύλη Αναπηρίας συντίθεται και διαλειτουργεί με τα εξής επιμέρους συστήματα:

α) Το Σύστημα Πιστοποίησης Αναπηρίας, που αποτελείται από τα εξής επιμέρους υποσυστήματα:

αα) το Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας, τηρείται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

αβ) Το Υποσύστημα Κατάρτισης Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), που αποτελεί Τμήμα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) και τηρείται στο Υπουργείο Υγείας και αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

αγ) Το Υποσύστημα Ιατρικής Αξιολόγησης του ΚΕ.Π.Α., που τηρείται, αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από τον e-Ε.Φ.ΚΑ.

β) Το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία, που τηρείται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και αναπτύσσεται και υποστηρίζεται για λογαριασμό του από το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.

γ) Το Μητρώο Παροχών Αναπηρίας, που ανήκει στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και αναπτύσσεται και υποστηρίζεται για λογαριασμό του από το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.

δ) Το Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας, που τηρείται στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. και αναπτύσσεται και υποστηρίζεται για λογαριασμό του από το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.

3. Η είσοδος του φυσικού προσώπου-αιτούντος στο πληροφοριακό σύστημα πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

4. Για το σκοπό της επαλήθευσης των στοιχείων του φυσικού προσώπου-αιτούντος, το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα και τα επιμέρους συστήματα-υποσυστήματα αυτών αντλούν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (Κ.Ε.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με τα άρθρα 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), τα απαραίτητα δικαιολογητικά και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση της αίτησης.

5. Ο ιστότοπος της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» έχει επίπεδο προσβασιμότητας, τουλάχιστον, ΑΑΑ του προτύπου W3C/WCAG 2.1 ή συμμορφώνεται με τις προβλέψεις του Κεφαλαίου Η’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184), περί της ψηφιακής προσβασιμότητας, και της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 1301), περί του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΜΕΡΟΣ Β:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕ.Π.Α.

Άρθρο 3

Υποβολή αίτησης μέσω του Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

1. Η αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας του πληροφοριακού συστήματος «Εθνική Πύλη Αναπηρίας» υποβάλλεται μέσω του Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας. Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας και υποβάλλει αίτηση πιστοποίησης αναπηρίας, μέσω του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) ή με έναν από τους υπόλοιπους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

2. Η υποβολή της αίτησης, σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στο υποσύστημα από τον πολίτη, μπορεί να γίνει και με τη συνδρομή των υπαλλήλων που υπηρετούν στα Κέντρα Κοινότητας (Κ.Κ.), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή στις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α. Ο υπάλληλος εισέρχεται στο σύστημα με χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 4798). Σε αυτή την περίπτωση, οι αιτήσεις διατηρούν εντός του υποσυστήματος διακριτή σήμανση.

3. Σε κάθε περίπτωση, αίτηση είτε με ηλεκτρονικό, είτε με φυσικό τρόπο δύναται να υποβληθεί και από νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ατόμου με αναπηρία. Σε αυτή την περίπτωση, καταχωρίζονται στο σύστημα και τα στοιχεία του νόμιμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

4. Στο Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Αίτησης εξυπηρετούνται αιτήσεις για τις κάτωθι διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α.:

(α) Αρχική αξιολόγηση για πιστοποίηση.

(β) Αξιολόγηση για παράταση πιστοποίησης.

(γ) Αξιολόγηση για επιδείνωση υπάρχουσας ή προσθήκης νέας πάθησης (δ) Αξιολόγηση για αναθεώρηση ισχύουσας πιστοποίησης.

5. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και σε αυτή συμπληρώνονται ή/και δηλώνονται τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α.

6. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται κοινοποίηση της αίτησης για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας, βάσει των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό Λειτουργίας ΚΕ.Π.Α., σε Φορείς καταβολής παροχών/ ωφελημάτων, αυτή διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

7. Η οριστική υποβολή της αίτησης στο υποσύστημα από το φυσικό πρόσωπο-αιτούντα, σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης και υποβολής του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου από τους θεράποντες ιατρούς του αιτούντος.

Άρθρο 4

Κατάρτιση και υποβολή Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου

1. Μετά από την υποβολή της αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας καταρτίζεται και υποβάλλεται στο Σύστημα Πιστοποίησης Αναπηρίας ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος, μέσω του Υποσυστήματος Κατάρτισης Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. Ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος περιλαμβάνει:

α) το Γενικό Εισηγητικό Φάκελο, που αφορά στην κύρια πάθηση του αιτούντος

β) τους Ειδικούς Εισηγητικούς Φακέλους, που αφορούν στις συνυπάρχουσες αξιολογούμενες παθήσεις.

Οι ανωτέρω φάκελοι καταρτίζονται και υποβάλλονται στο υποσύστημα από ιατρούς που επιλέγει ο αιτών.

2. Ο ιατρός που υποβάλλει τον Γενικό Εισηγητικό Φάκελο έχει την ευθύνη για την οριστική υποβολή του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου.

Άρθρο 5

Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.

Μετά από την οριστική υποβολή του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου, η αίτηση και ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος προωθούνται μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services-WS) στο Υποσύστημα Ιατρικής Αξιολόγησης του ΚΕ.Π.Α. για την εκκίνηση των διαδικασιών πιστοποίησης από το ΚΕ.ΠΑ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας ΚΕ.Π.Α.

Άρθρο 6

Έκδοση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α. και Ενημέρωση του Πολίτη

1. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης από το ΚΕ.Π.Α., η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) αποστέλλεται αυτόματα στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη και ο πολίτης ενημερώνεται για την ενέργεια με αυτοματοποιημένο τρόπο.

2. Η αποστολή της Γ.Α.Π.Α στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη επέχει θέση κοινοποίησης και εκκινεί την προθεσμία προσφυγής κατά της απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

3. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται κοινοποίηση της εκδοθείσας Γ.Α.Π.Α., βάσει των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό Λειτουργίας ΚΕ.Π.Α., σε Φορείς καταβολής παροχών/ωφελημάτων, αυτή διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

4. Το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία ενημερώνεται, μέσω των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων, για όλες τις εκδοθείσες Γ.Α.Π.Α.

5. Το Υποσύστημα Ιατρικής Αξιολόγησης του ΚΕ.Π.Α. αναγγέλλει στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα τη Γ.Α.Π.Α., μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services-WS).

Άρθρο 7

Ειδικότερα θέματα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Πέραν των οριζόμενων στο άρθρο 108 του ν. 4961/2022 (Α’ 146), εξειδικεύονται τα κάτωθι:

α) Νομική βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε και για τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο η του Γ.Κ.Π.Δ.

β) Για το Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας του Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, ορίζεται Υπεύθυνος Επεξεργασίας ο e-Ε.Φ.Κ.Α. και εκτελούσα την επεξεργασία η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

γ) Για το Υποσύστημα Κατάρτισης Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του άρθρου 4 της παρούσας, ορίζεται Υπεύθυνος Επεξεργασίας το Υπουργείο Υγείας και εκτελούντες την επεξεργασία η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

δ) Για το Υποσύστημα Ιατρικής Αξιολόγησης του ΚΕ.Π.Α., ορίζεται Υπεύθυνος Επεξεργασίας ο e-Ε.Φ.Κ.Α.

ε) Για το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία, ορίζεται Υπεύθυνος Επεξεργασίας ο e-Ε.Φ.Κ.Α. και εκτελούσα την επεξεργασία το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.

στ) Για το Μητρώο Παροχών Αναπηρίας, ορίζεται από Υπεύθυνος Επεξεργασίας ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. και εκτελούσα την επεξεργασία το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.

ζ) Για το Υποσύστημα της Κάρτας Αναπηρίας, ορίζεται Υπεύθυνος Επεξεργασίας ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. και εκτελούσα την επεξεργασία ορίζεται το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.

η) Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας λαμβάνουν, κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια τους καθώς και την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων αυτών. Παρέχουν επίσης στα φυσικά πρόσωπα ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά τους σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΓΚΠΔ.

θ) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να περαιωθεί ο σκοπός της παρούσας.

ι) Οι εκτελούντες την Επεξεργασία ενεργούν, τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των άρθρων 5, 28 και 29 του Γ.Κ.Π.Δ.Στο πλαίσιο αυτό, επιμελούνται τρόπους ψευδωνυμοποίησης των δεδομένων συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνικών κυρίως ψευδωνυμοποίησης, ανωνυμοποίησης, και κρυπτογράφησης. Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία τηρούν τα κατάλληλα και αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των υπό επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη προστασία των δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

ια) Τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που υπάγονται, στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δύνανται να κοινοποιούνται ή να αντλούνται από άλλους φορείς του ελληνικού δημοσίου, με αποκλειστικό γνώμονα την περαίωση των σκοπών της παρούσας.

2. Για όλα τα συστήματα και υποσυστήματα του πληροφοριακού συστήματος «Εθνική Πύλη Αναπηρίας», οι e-Ε.Φ.Κ.Α. και Ο.Π.Ε.Κ.Α. διατηρούν πλήρη πρόσβαση κατά τον λόγο αρμοδιότητάς τους, πέραν των πρωτογενών δεδομένων, και σε δευτερογενή μετασχηματισμένα δεδομένα διεπαφών χρήστη, υποβληθεισών αιτήσεων κ.λπ.

3. Τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας -και ιδίως οι ΓΑΠΑ ως διοικητικά έγγραφα -διατηρούνται στο διηνεκές, υπό την επιφύλαξη της νομοθεσίας περί εκκαθάρισης αρχείων ασφαλιστικών οργανισμών (ΝΠΔΔ), λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα δεδομένα της πιστοποίησης αναπηρίας (εν ισχύ ή μη) αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ιατρική κρίση από το ΚΕΠΑ, βάσει των προβλεπόμενων στα άρθρα 24, 25 και 27 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΠΑ (Β’ 4830) για όσο διάστημα είναι εν ζωή το άτομο. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία του Διοικητικού Φακέλου Αξιολόγησης και ιδίως οι ΓΑΠΑ (εν ισχύ ή μη) δύνανται να αποτελέσουν αναγκαία δικαιολογητικά για τη χορήγηση ασφαλιστικών, προνοιακών και λοιπών κοινωνικών παροχών και να αναζητηθούν τόσο από το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, όσο και από συγγενικά του πρόσωπα μετά το θάνατό του, τα οποία έχουν έννομο συμφέρον βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

4. Για τις παραπάνω επεξεργασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση είναι υποχρεωτική η διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (ΕΑΠΔ), σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΓΚΠΔ.

5. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, στον βαθμό που η άσκηση των δικαιωμάτων είναι συμβατή με τη λειτουργία της εφαρμογής.

Τα δικαιώματα αυτά σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ είναι τα ακόλουθα:

I. Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, προκειμένου τα υποκείμενα να ενημερωθούν για το ποια δεδομένα τους τυγχάνουν επεξεργασίας, για ποιο λόγο και τους τυχόν αποδέκτες τους.

II. Το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδομένων των υποκειμένων.

III. Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»), προκειμένου,υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού, να διαγραφούν τα δεδομένα των υποκειμένων από τα αρχεία που τηρούνται.

IV. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, σε περίπτωση που έχει ασκηθεί το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν.

V. Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων προκειμένου το υποκείμενο να παραλάβει τα δεδομένα του σε ηλεκτρονική μορφή και να τα διαβιβάσει σε τρίτον.

VI. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων, όπου το υποκείμενο μπορεί να ανακαλέσει-εφ’ όσον είχε απαιτηθεί-την συγκατάθεσή του, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υγείας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ


Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.