- Νέα
Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να σεβαστούν τη Συνθήκη για την ΕΕ και να υλοποιήσουν άμεσα διαρθρωμένο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών

Στις 24 Ιανουαρίου, η ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών απέστειλε ανοικτή επιστολή στους Προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στη βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπογράφοντες την επιστολή καλούν τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή ανοικτού, διαφανούς και τακτικού διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε όλους τους τομείς πολιτικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανοικτή επιστολή δρομολογήθηκε από την Ομάδα των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και τη Civil Society Europe και περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις προς εφαρμογή. Η επιστολή συγκέντρωσε την υποστήριξη συνολικά 156 υπογραφόντων από 26 κράτη μέλη. Στους υπογράφοντες περιλαμβάνονται 39 ευρωπαϊκά δίκτυα, 85 εθνικές οργανώσεις και 60 μέλη της Ομάδας των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΟΚΕ1.

Ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών παραμένει αποσπασματικός και μη διαρθρωμένος σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, παρά τις νομικές διατάξεις.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι υπογράφοντες την ανοικτή επιστολή #EUCivilDialogueNow καλούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ:

 • να δρομολογήσουν διοργανική συμφωνία για τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών·
 • να ορίσουν, εντός κάθε θεσμικού οργάνου, ηγετικά στελέχη αρμόδια για τις σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών·
 • να ενθαρρύνουν και να προωθήσουν μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών και των σχετικών με την κοινωνία των πολιτών φορέων·
 • να δώσουν συνέχεια στις συστάσεις της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

Ως πρώτο βήμα, οι υπογράφοντες προκρίνουν την έκδοση ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ.

«Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να σημειώσουν σημαντική πρόοδο όσον αφορά τις προτάσεις μας», δήλωσε ο Séamus Boland, πρόεδρος της Ομάδας των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΟΚΕ, την παραμονή της δημοσίευσης της επιστολής. «Στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένας αντιπρόεδρος θα πρέπει να αναλάβει το καθήκον του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών και να οριστούν συντονιστές της κοινωνίας των πολιτών σε κάθε γενική διεύθυνση», πρόσθεσε ο κ. Boland.

Η Gabriella Civico, πρόεδρος της Civil Society Europe, δήλωσε: «Η γραμματεία του Συμβουλίου και τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει επίσης να καθιερώσουν τακτικό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών χρειάζονται άμεσους διαύλους για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ».

Μολονότι οι υπογράφοντες σέβονται τα προνόμια των κοινωνικών εταίρων στον κοινωνικό διάλογο, ζητούν διαρθρωμένο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών για τη συμπλήρωσή του. Ο Séamus Boland εξηγεί: «Αποτελεσματικές και υπεύθυνες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις, καθώς και με οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων σε πολλούς τομείς πολιτικής. Η συμβολή των γνώσεων και της εμπειρογνωμοσύνης τους μπορεί να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές της ΕΕ σε όλους τους τομείς και για όλα τα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα θα είναι πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές».

Η Gabriella Civico καταλήγει: «Ο πραγματικός διάλογος και η συνεργασία με τους πολίτες θα οδηγήσουν σε πολιτικές της ΕΕ που θα εξασφαλίζουν καλύτερα τη στήριξη των πολιτών και θα αποκτούν μεγαλύτερη νομιμοποίηση στα μάτια τους, με αποτέλεσμα την ομαλότερη εφαρμογή της εκάστοτε πολιτικής, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό σε έναν σύνθετο και ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο με πολλές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κοινότητες και οι κοινωνίες μας».

Διαβάστε την ανοικτή επιστολή: https://www.eesc.europa.eu/el/agenda/our-events/events/eu-civil- dialogue-now/open-letter 

Γενικές πληροφορίες:

 Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) είναι ένα συμβουλευτικό όργανο που ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957. Επικουρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ΕΟΚΕ αποτελεί τη φωνή της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών στην Ευρώπη. Εκπροσωπεί εργοδότες, εργαζομένους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η εμπειρογνωμοσύνη των 329 μελών της συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των πολιτικών και της νομοθεσίας της ΕΕ. Η Ομάδα των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΟΚΕ αποτελείται από 106 «άλλους εκπροσώπους και ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως στον οικονομικό, κοινωφελή, επαγγελματικό και πολιτιστικό τομέα».

Τα μέλη της προέρχονται από οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εξής τομείς:

 • ακαδημαϊκή κοινότητα (επιστήμονες φυσικών επιστημών, οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι κ.λπ.)
 • συμμετοχή και ενδυνάμωση των πολιτών
 • ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών
 • καταναλωτές
 • περιβάλλον, κληρονομιά και βιώσιμη ανάπτυξη
 • γεωργία, αλιεία και παράκτιες κοινότητες, δασοκομία
 • προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ζητήματα που αφορούν τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τις οικογένειες, την ισότητα των φύλων, τις περιθωριοποιημένες και μη προνομιούχες ομάδες, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, τις μειονότητες, τα άτομα με αναπηρία, τις γυναίκες και τους νέους)
 • ελευθέρια επαγγέλματα (δικηγόροι, ιατροί, μηχανικοί κ.λπ.)
 • μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις και βιοτεχνία
 • κοινωνική οικονομία (φιλανθρωπικά ιδρύματα, συνεταιρισμοί, ιδρύματα, αλληλασφαλιστικές ενώσεις και κοινωνικές επιχειρήσεις).

Κύριος στόχος της Ομάδας των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών είναι να ενισχύσει πραγματικά τη συμμετοχική δημοκρατία σε ολόκληρη την ΕΕ και να διασφαλίσει ότι τα συμφέροντα όλων των Ευρωπαίων αντικατοπτρίζονται στις γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ σχετικά με νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ.

Η Civil Society Europe (CSE), η οποία συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2016, είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ. Συγκεντρώνει 22 ευρωπαϊκά δίκτυα οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) που εργάζονται για την αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος γύρω από τις κοινές αξίες της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συμπεριληπτικότητας και της δημοκρατίας. Οι κύριοι στόχοι της είναι οι εξής: διευκόλυνση και προαγωγή του οριζόντιου και κάθετου διαλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων χάραξης πολιτικής και συμβολή στην ενίσχυση των ΟΚΠ στις δραστηριότητες και τις σχέσεις τους με τα θεσμικά όργανα.

Αποστολή της CSE είναι να συμβάλει στην αναγνώριση από την ΕΕ του ουσιαστικού ρόλου και της αξίας των ανεξάρτητων και πλουραλιστικών ΟΚΠ όσον αφορά την οικοδόμηση και την καλλιέργεια μιας δημοκρατικής κοινωνίας που βασίζεται στα θεμελιώδη δικαιώματα. Η CSE εργάζεται επίσης για τη δημιουργία των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ισχυρής και ανεξάρτητης φωνής της κοινωνίας των πολιτών και αποτελεσματικού, ανοικτού και διαρθρωμένου διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και για έναν ακμάζοντα και ευνοϊκό χώρο της κοινωνίας των πολιτών σε ολόκληρη την Ένωση.


1 Κατά τον υπολογισμό του αριθμού των υπογραφόντων (156), τα μέλη της ΕΟΚΕ που υπέγραψαν επίσης εξ ονόματος της οργάνωσής τους υπολογίζονται ως μεμονωμένοι υπογράφοντες.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.