Ανάρτηση προσωρινών πινάκων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις 30 - 64 ετών, εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ στην Π. Κ. Μακεδονίας

Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023 στην ιστοσελίδα της ΕΣΑμεΑ https://www.esamea.gr/el οι προσωρινοί Πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων σύμφωνα με το υπ’ αρ.Πρωτ.:1117/13.07.2023 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων, στο πλαίσιο της με Αρ.Πρωτ.:937/16.06.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με αντικείμενο «Υπάλληλος Διαχείρισης Συστήματος Ηλεκτρονικού Εμπορίου» στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση» του Έργου «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας» με Κωδ. ΟΠΣ 5011444 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020».

Σημειώνεται ότι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από σήμερα. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με email στο esameakatartisi@gmail.com ή κατατίθενται εγγράφως στην ΕΣΑμεΑ, Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη ΤΚ 16341 με συστημένη επιστολή (Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ισχύ έχουν όλες οι επιστολές που έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου με ημερομηνία εντός της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων).

Περισσότερες πληροφορίεςesamea.gr και espa.gr ● E-mail επικοινωνίας: esameakatartisi@gmail.com


Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.