Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2: «Συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση» του Έργου “Καταπολέμηση των διακρίσεων (...) ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ»

ΠΡΟΣΟΧΗ! Παράταση αιτήσεων έως 08.05.2023!

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2: «Συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση» του Έργου “Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ”» με ΚΩΔ.MIS 5071337 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) είναι δικαιούχος της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5071337. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Με την παρούσα Πρόσκληση καλεί τους ενδιαφερόμενους δυνητικά ωφελούμενους άνεργους/ες με αναπηρία ή/και χρόνιες 

παθήσεις ηλικίας 30 έως 64 ετών που διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στις δράσεις του Υποέργου 2 «Συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση» της Πράξης. 

Η υλοποίηση των δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης θα καλύψει το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα υλοποιηθούν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία θα παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης σε εκατόν είκοσι (120) άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ηλικίας από 30 έως 64 ετών, άνεργοι/ες (εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ) και με πιστοποιημένη αναπηρία ή χρόνια πάθηση από 50% και άνω

Το κάθε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών ομαδικής συμβουλευτικής διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών ανά τμήμα, επαγγελματική κατάρτιση (θεωρητική) εκατόν είκοσι δύο (122) ωρών, πρακτική άσκηση εκατόν είκοσι δύο (122) ωρών, και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.

Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν στους τομείς του εμπορίου και του τουρισμού και συγκεκριμένα στις ειδικότητες:

  • Υπάλληλος Διαχείρισης Συστήματος Ηλεκτρονικού Εμπορίου
  • Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Κάθε ωφελούμενος/η θα μπορεί να επιλέξει ένα εκ των δύο (2) προγραμμάτων συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας μία (1) και μοναδική Αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα https://katartisi-pel.esamea.gr/ τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων αρχίζει στις 01/03/2023 και ώρα στις 15:00:00 και λήγει στις 18/04/2023 και ώρα 23:59:59

Συγκεκριμένα τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνουν:

Ομαδική Συμβουλευτική

Η Ομαδική Συμβουλευτική διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών ανά τμήμα αποσκοπεί στην υποστήριξη, ενίσχυση και ενδυνάμωση των ωφελούμενων για την ομαλή ένταξη ή/και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Βασικός στόχος της είναι η εκπαίδευση και η συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων στις σύγχρονες τεχνικές αναζήτησης εργασίας, στη διαχείριση συγκρούσεων και στην αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους.

Θεωρητική κατάρτιση

Η θεωρητική κατάρτιση περιλαμβάνει τα αντικείμενα κατάρτισης «Υπάλληλος Διαχείρισης Συστήματος Ηλεκτρονικού Εμπορίου» και «Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων», διάρκειας εκατόν είκοσι δύο (122) ωρών το κάθε ένα. Κάθε ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει ένα εκ των δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης.

Πρακτική άσκηση

Η τοποθέτηση του/της ωφελούμενου/ης θα γίνει σε συναφή θέση πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε φορείς του δημοσίου ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία τους σχετίζεται με το αντικείμενο κατάρτισης. Η πρακτική άσκηση θα έχει συνολική διάρκεια εκατόν είκοσι δύο (122) ώρες.

Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων

Η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων που θα αποκτηθούν μετά την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα υλοποιηθεί μέσω εξετάσεων, τις οποίες θα διενεργήσει η TUV HELLAS, που είναι διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 και χορηγεί πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Αξία εκπαιδευτικού επιδόματος

Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα πρακτικής άσκησης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

Διευκρινίζεται ότι η ένταξη οποιουδήποτε ατόμου με αναπηρία και ατόμου με χρόνια πάθηση στα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν οδηγεί στη διακοπή των παροχών που λαμβάνουν λόγω της αναπηρίας, όπως για παράδειγμα είναι το επίδομα πρόνοιας ή τα επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νοσήλιο ή παροχή. Αντίθετα μάλιστα θα συνεχίσουν να εισπράττουν αυτές τις παροχές ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης και στην πρακτική άσκηση. 

Διαδικασία υποβολής Αίτησης συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μία (1) και μοναδική Αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα https://katartisi-pel.esamea.gr/ τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων & Δικαιολογητικών Ωφελούμενων 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων αρχίζει στις 01/03/2023 και ώρα στις 15:00:00 και λήγει στις 18/04/2023 και ώρα 23:59:59. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο e-mail katartisi_pel@esaea.gr και στο τηλέφωνο 210 9949837 (ώρες επικοινωνίας 08:00 - 16:00).

H Πρόσκληση επισυνάπτεται.

Διάδωσέ το
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.