8.5.2020:Παράταση ισχύος Δελτίων στάθμευσης ΑμεΑ (μπλε καρτών)

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος Δελτίων στάθμευσης ΑμεΑ (μπλε καρτών)
Σχετ.: α) Η με αριθ.πρωτ. Α3/23659/2693/29-04- 2020(ΑΔΑ:9Ω3Ψ465ΧΘΞ-ΟΣΑ) εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
β) Η με αριθ.πρωτ. 23086/1223/09-04-2020 (ΑΔΑ:60ΣΧ465ΧΘΞ-ΛΥΝ) εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Σε συνέχεια του ανωτέρω α) σχετικού με το οποίο εδόθη παράταση ισχύος των αδειών οδήγησης με ημερομηνία λήξης που βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 30 Σεπτεμβρίου 2020 των κατόχων άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και των κατόχων με χρονικό περιορισμό της άδειας οδήγησης για λόγους υγείας μέχρι 30-09-2020, παρατείνεται η ισχύς των Δελτίων στάθμευσης ΑμεΑ (μπλε καρτών ) μέχρι και τις 30-09-2020.
Εφόσον οι συνθήκες που έχουν προκύψει λόγω της εμφάνισης της νόσου COVID-19 επιβάλουν την παράταση ισχύος της ανωτέρω προθεσμίας για τα διπλώματα οδήγησης, θα παραταθεί αντίστοιχα και η προθεσμία ισχύος των Δελτίων στάθμευσης ΑμεΑ.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή