18.07.2021 Αριθμός Νόμου 4818

Αριθμός Φεκ 124 A'/18.07.2021 Αριθμός Νόμου 4818

Άρθρο 53 Αντικατάσταση λόγω ολικής καταστροφής αυτοκινήτου που παραλήφθηκε από άτομα με αναπηρία με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης - Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 132 του ν. 2960/2001

Άρθρο 54 Απαλλαγές σε μειονεκτούντες ιδιοκτήτες Ι.Χ. - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988

Άρθρο 53 Αντικατάσταση λόγω ολικής καταστροφής αυτοκινήτου που παραλήφθηκε από άτομα με αναπηρία με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης - Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 132 του ν. 2960/2001

Στο άρθρο 132 του ν. 2960/2001 (Α' 265) προστίθεται παρ. 8Α ως εξής:

«8Α. α. Όταν καταστρέφεται ολοσχερώς αυτοκίνητο που έχει παραληφθεί με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης με βάση τη νομοθεσία που ισχύει για τα άτομα με αναπηρίες, είναι δυνατή η αντικατάστασή του με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης εντός του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος τελωνειακής παρακολούθησής του.

β. Το δικαίωμα αντικατάστασης αυτοκινήτου λόγω ολικής καταστροφής, σύμφωνα με την παρ. 1 παρέχεται άπαξ ανά δικαιούχο, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται στην τελωνειακή αρχή:

βα) αίτηση για την παραλαβή νέου αυτοκινήτου με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης,

ββ) ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων της οικείας Αστυνομικής Υπηρεσίας, από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει δηλώσει την ολική καταστροφή,

βγ) πράξη οριστικής διαγραφής από τα Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του αυτοκινήτου που καταστράφηκε,

βδ) βεβαίωση ότι το αυτοκίνητο που καταστράφηκε έχει εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου μέσω τελωνειακής αρχής και,

βε) βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Α.Α.Δ.Ε., ότι το αυτοκίνητο που εγκαταλείφθηκε σύμφωνα με την περ. δ' έχει χαρακτηριστεί ως Όχημα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ. Κ.Ζ.).».

Άρθρο 54 Απαλλαγές σε μειονεκτούντες ιδιοκτήτες Ι.Χ. - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988

1. Η υποπερ. δ' της περ. Γ' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α' 166), τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων «ή καρδιακή» πριν τη λέξη «ανεπάρκεια» και της λέξης «πνευμονοπαθείς» πριν τη λέξη «μεταμοσχευμένοι» και η υποπερ. δ' διαμορφώνεται ως εξής:

«δ. πάσχουν από νεφρική ή ηπατική ή πνευμονική ή καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς ή ηπατοπαθείς ή καρδιοπαθείς ή πνευμονοπαθείς μεταμοσχευμένοι ή».

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και επομένων.

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 4η.12.2020, ήτοι από την έναρξη ισχύος του ν. 4758/2020 (Α' 242).


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή