Πιλοτική Μελέτη Προσβασιμότητας στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης

Στο πλάισιο του Έργου «Προσβασιμότητα για Όλους - Accessibility for All» με διακριτικό τίτλο A4ALL, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013, Άξονας Προτεραιότητας 1: Ποιότητα Ζωής, Θεματική Προτεραιότητα 1.3: Συνεργασία και Δικτύωση για την Υγεία και των θεμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας, εκπονήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα Μελέτη με αντικείμενο την προσβασιμότητα των πάσης φύσεως υποδομών και υπηρεσιών, συμβατικών και ηλεκτρονικών, για τα άτομα με αναπηρία στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Για τα άτομα με αναπηρία, η προσβασιμότητα των υποδομών, υπηρεσιών και αγαθών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αυτονομία και την ισότιμη συμμετοχή τους στα κοινωνικό-οικονομικά δρώμενα. Όμως, παρά την πρόοδο στο θεσμικό πλαίσιο και τις πολιτικές σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, η προσβασιμότητα απέχει πολύ από το να είναι διασφαλισμένη.

Με βάση την αυτονόητη οριζόντια διασφάλιση της προσβασιμότητας σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από τα μικρότερα κοινωνικά κύτταρα, τις τοπικές κοινωνίες, με τη Μελέτη επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένα χρήσιμο εργαλείο εντοπισμού και άρσης των εμποδίων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία σε τοπικό επίπεδο και παράλληλα προώθησης τοπικών πολιτικών για την προσβασιμότητα, με τελικό στόχο την ανάπτυξη κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες και τα αποτελέσματα της Πιλοτικής Μελέτης Προσβασιμότητας στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή