Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Reinforcing protected areas capacity through an innovative methodology for sustainability (BIO2CARE)

Λογότυπο της Πράξης BIO2CARE

Η Πράξη Reinforcing protected areas capacity through an innovative methodology for sustainability (Μτφρ. «Ενίσχυση της Ικανότητας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών μέσω μιας Καινοτόπου Μεθοδολογίας για τη Βιωσιμότητα», με ακρωνύμιο «BIO2CARE», εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση, κατά την 3η συνέλευση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Greece - Bulgaria 2014 – 2020», στην πόλη του Μπλαγκόεβγκραντ, στις 16/03/2017.

Η περίοδος υλοποίησης της Πράξης είναι από 20.10.2017 έως 19.10.2019

Η Πράξη έχει με συνολικό προϋπολογισμό €1.075.061,60 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά́ 85%) και από εθνικούς πόρους (κατά́ 15%) των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014 – 2020».

Σκοπός

Η Πράξη BIO2CARE στοχεύει στην ανάπτυξη συλλογικών και αποτελεσματικότερων διαδικασιών διαχείρισης και προστασίας της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Εθνικού Πάρκου της Ρίλα στη Βουλγαρία.

 

Αντικείμενο

Ειδικότερα, κατά την διάρκεια του έργου θα υλοποιηθούν:

 1. η ανάπτυξη πρωτότυπων εργαλείων λήψεως αποφάσεων και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες στις προστατευόμενες περιοχές,
 2. η εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού ελέγχου παράνομων δραστηριοτήτων εντός των ορίων τους,
 3. η βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών μέσω της δημιουργίας οίκο-διαδρομών φιλικών σε άτομα με αναπηρία και της ανάπτυξης εξειδικευμένης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα,
 4. η παροχή ειδικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε επιλεγμένες ομάδες-στόχου της περιοχής, και
 5. περαιτέρω δράσεις δικτύωσης και επικοινωνίας.

Η Πράξη BIO2CARE ενσωματώνει τις αρχές της Μη Διάκρισης και Ίσων ευκαιριών και της Προσβασιμότητας για τα Άτομα με Αναπηρία, οι οποίες έχουν πλέον μετατραπεί σε απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη δημόσιας χρηματοδότησης των κρατών-μελών από τα ταμεία της ΕΕ. Όλα τα αποτελέσματα της Πράξης, και ως εκ τούτου το προκηρυσσόμενο Έργο, θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμο για άτομα με αναπηρία. Για τον λόγο αυτό, οι παρεμβάσεις του Έργου υιοθετούν την Αρχή του «Σχεδιασμού για Όλους», εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες.

 

Εταίροι της Πράξης

 1. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Lead Beneficiary)
 2. (αποσύρθηκε)
 3. Δήμος Νέστου
 4. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων
 5. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
 6. Regional Inspectorate of Environment and Water-Blagoevgrad (Βουλγαρία)
 7. National Park "Rila" (Βουλγαρία)
 8. South-West University "Neofit Rilski", Faculty of Mathematics and Natural Sciences (Βουλγαρία)
 9. Pirin Tourism Forum (Βουλγαρία)

 

Η Συμμετοχή της ΕΣΑμεΑ

Στην Πράξη BIO2CARE, η Συνομοσπονδία συμμετέχει ως εταίρος (αγγλ. beneficiary), υπ. αρίθ. PB5, με συνολικό προϋπολογισμό €75.870,00.

Η συμβολή της ΕΣΑμεΑ στην Πράξη επικεντρώνεται κυρίως στα εξής:

 • Στην παραγωγή Οδηγού με κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία και αξιολόγηση προσβάσιμων οικοδιαδρομών, στον οποίο θα συμπεριλλαμβάνεται ένα πρότυπο Σύστημα Αξιολόγησης της προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους διαδρομών και δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον.
 • Στη σχεδίαση, διοργάνωση και τεκμηρίωση δράσεων για την επιθεώρηση και προβολή των δομών των εταίρων, στις οποίες θα γίνουν πρότυπες παρεμβάσεις με τη χρηματοδότηση του Προγράμματος.
 • Στην υποστήριξη της υλοποίησης, και τη διασφάλιση της προσβασιμότητας για όλους, των δράσεων και των μέσων προβολής και δίαχυσης της ίδιας της Πράξης

 

Τελευταία Νέα

 

Περισσότερες πληροφορίες και συνεχής ροή νέων στην ιστοσελίδα της Πράξης BIO2CARE.

 

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία"

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, δύο γειτονικές χώρες με πλούσιο παρελθόν, από το τέλος της δεκαετίας του 1990 έχουν μπει σε μια εποχή στενότερης συνεργασίας, χάρη στο Πρόγραμμα INTERREG “Ελλάδα-Βουλγαρία”.
Η βασική ιδέα πίσω από το “INTERREG” είναι ότι οι χώρες αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα τα οποία μπορούν να επιλυθούν καλύτερα αν εργαστούν μαζί με τους γείτονες τους παρά αν παραμείνει ο καθένας περιορισμένος στα σύνορα του. Για αυτόν τον λόγο, στο Πρόγραμμα προωθούνται δραστηριότητες που φέρνουν τους λαούς πιο κοντά. Είναι γεγονός ότι, ότι συμβαίνει στη μία πλευρά των συνόρων επηρεάζει και την άλλη, συνεπώς υπάρχει ανάγκη για κοινές δράσεις.
Υπάρχουν συνεργασίες με δημόσιους και άλλους φορείς και στις δύο πλευρές των συνόρων που μπορούν να ωφελήσουν και να επηρεάσουν θετικά τον μέγιστο δυνατό αριθμό κατοίκων, χρηματοδοτώντας μια μεγάλη ποικιλία δράσεων που ανήκουν στους τομείς της ανταγωνιστικότητας, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, των μεταφορών, της υγείας και των κοινωνικών θεμάτων.

Στόχοι και Επιλέξιμες Περιοχές

Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" 2014-2020 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 09/09/2015 (Απόφαση C(2015) 6283) και στοχεύει:

 • Στην περαιτέρω βελτίωση και ενδυνάμωση της διασυνοριακή συνεργασίας.
 • Στην ανάπτυξη και προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής.
 • Στην προστασία του τοπικού πληθυσμού από τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών (π.χ. πυρκαγιές, πλημμύρες).
 • Στη βελτίωση διαχείρισης των υδατικών πόρων.
 • Στη βελτίωση της διασυνοριακής συνδεσιμότητας (π.χ. μείωση του χρόνου μετακίνησης, βελτίωση της οδικής ασφάλειας).
 • Στην επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η απασχόληση στις κοινωνικές επιχειρήσεις και να αυξηθεί η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις ευάλωτες κοινότητες.
 • Στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στην παραμεθόρια περιοχή.
 • Στη δημιουργία ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας, με την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους πέρα από τις τοπικές αγορές.

Το Πρόγραμμα για την περίοδο 2014-2020 καλύπτει 11 ελληνικές και βουλγαρικές περιφέρειες. Στην Ελλάδα περιλαμβάνονται: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερειακές Μονάδες Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Μονάδες Θεσσαλονίκης και Σερρών). Στη Βουλγαρία περιλαμβάνονται: Νότια Κεντρική Περιφέρεια Προγραμματισμού και Νοτιοδυτική Περιφέρεια Προγραμματισμού (περιοχές Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali και Haskovo).

Χάρτης επιλέξιμων περιοχών του Προγράμματος

Εικόνα. Χάρτης Επιλέξιμων Περιοχών Προγράμματος (Πηγή: Ιστοσελίδα Προγράμματος - www.greece-bulgaria.eu/com)

 

Άξονες Προτεραιότητας και Προϋπολογισμός

Το Πρόγραμμα για την περίοδο 2014-2020 αποτελείται από πέντε (5) άξονες προτεραιότητας:

 1. Μια ανταγωνιστική και καινοτόμος διασυνοριακή περιοχή
 2. Αειφόρος και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή
 3. Μία καλύτερη διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή
 4. Μια διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς
 5. Τεχνική βοήθεια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 129.695.572,00 ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (85%) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας (15%).

Προσβάσιμο MS Word:

docx Ενημερωτικό Δελτίο του έργου (τεύχος 1) (12.1 MB)

docx Ενημερωτικό Δελτίο του έργου (τεύχος 2) (1.28 MB)

docx Ενημερωτικό Δελτίο του έργου (τεύχος 3) (10.73 MB)

H Microsoft παρέχει ελεύθερο λογισμικό το οποίο επιτρέπει την προβολή αυτού του είδους αρχείων χωρίς να είναι απαραίτητη η κατοχή του πλήρες πακέτου του Word.
Κατεβάστε την τελευταία έκδοση του MS Word Viewer.

Μορφή (Braille):

pef Ενημερωτικό Δελτίο του έργου (τεύχος 1) (15.86 KB)

pef Ενημερωτικό Δελτίο του έργου (τεύχος 2) (15.86 KB)

pef Ενημερωτικό Δελτίο του έργου (τεύχος 3) (145.51 KB)

Τα αρχεία τύπου PEF μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για απ' ευθείας αποστολή για εκτύπωση στον όποιο συμβατό εκτυπωτή Braille, με τη βοήθεια του εργαλείου e2u που μπορεί κανείς να κατεβάσει δωρεάν από την διεύθυνση http://code.google.com/p/e2u/. Αφού έχει εγκατασταθεί ο εκτυπωτής Braille σε έναν υπολογιστή και στη συνέχεια εγκατασταθεί η παραπάνω εφαρμογή, τότε μπορεί ο χρήστης να αποστείλει για εκτύπωση τα αρχεία PEF χωρίς καμία περαιτέρω ρύθμιση ή ειδική γνώση του Braille.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis