Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Handicrafts and social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region (SocialCrafts)

Λογότυπο της Πράξης

Η Πράξη Handicrafts and social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region, με ακρωνύμιο «SocialCrafts», εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση, κατά την 3η συνέλευση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Greece - Bulgaria 2014 – 2020», στην πόλη του Μπλαγκόεβγκραντ, στις 16/03/2017.

Η περίοδος υλοποίησης της Πράξης είναι από 31.10.2017 έως 30.10.2019

Η Πράξη έχει με συνολικό προϋπολογισμό €557.166,00 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά́ 85%) και από εθνικούς πόρους (κατά́ 15%) των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014 – 2020».

Η Πράξη SocialCrafts υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" 2014-2020, και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «4. Μια διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς», στον Θεματικό Στόχο «9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκριση», στην Επενδυτική Προτεραιότητα «9γ. Παροχή υποστήριξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις», και στον Ειδικό Στόχο «Επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή».

 

Σκοπός

Η Πράξη SocialCrafts στοχεύει στη βελτίωση της κοινωνικής και της εργασιακής ένταξης ευάλωτων ομάδων που ζουν στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας, ιδιαίτερα των πλέον εκτεθειμένων στον αποκλεισμό. Για το σκοπό αυτό, οι εταίροι του έργου θα δημιουργήσουν ένα διασυνοριακό δίκτυο υπηρεσιών και εφαρμογών, ως ένα είδος οικοσυστήματος κοινωνικής καινοτομίας που θα στηρίξει μακροπρόθεσμα τη δημιουργία και ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων στους τομείς της χειροτεχνίας και των παραδοσιακών τεχνών που προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα που κινδυνεύουν περισσότερο από την ανεργία, τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

 

Το όραμα

Η Πράξη στοχεύει στην από κοινού ίδρυση καινοτόμων δομών υποστήριξης που θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίξουν:

 1. τους τεχνίτες χειροτεχνίας και παραδοσιακών τεχνών ολόκληρης της διασυνοριακής περιοχής για να αναπτυχθούν συστηματικά σε ένα βιώσιμο δίκτυο κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης και
 2. ευάλωτα άτομα για να αναζητήσουν εργασία και να απασχοληθούν σε μονάδες παραγωγής χειροτεχνιών και παραδοσιακών τεχνών.

Οι ωφελούμενοι αυτού του δικτύου θα μπορούν, τελικά, να μοιράζονται κοινούς πόρους και να συνεργάζονται τόσο για τη διαφύλαξη και την προώθηση των παραδοσιακών τεχνικών της περιοχής και την κοινή προώθηση στις αγορές, όσο και για την κινητοποίηση αναξιοποίητων ανθρώπινων πόρων και την προσφορά θέσεων εργασίας σε άτομα με αναπηρία και άλλα ευάλωτα μέλη της ομάδας.

Το βασικό μέλημα της Πράξης είναι να διασφαλίσει ότι το προβλεπόμενο "οικοσύστημα":

 • θα είναι βιώσιμο και
 • θα λειτουργεί ως οδηγός ίσων ευκαιριών και ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς στη διασυνοριακή περιοχή, και ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων, με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, κλπ.

 

Κύριες ομάδες στόχοι της Πράξης

Οι ομάδες-στόχοι της Πράξης είναι ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία, ο πληθυσμός των Ρομά και οι επαγγελματικά και οικονομικά προβληματικές ομάδες (γυναίκες, νέοι, μακροχρόνια άνεργοι, νοικοκυριά κάτω από τη φτώχεια και άλλες ειδικές κοινωνικές ομάδες). Ένας μεγάλος πληθυσμός αυτών των ομάδων (π.χ., άτομα με αναπηρία), μέσω των αντιπροσωπευτικών τους ενώσεων στην εταιρική σχέση, διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην Πράξη, προσδιορίζοντας τους στόχους και τις κατευθύνσεις των δράσεων (σχεδιασμός), την ανάπτυξη αυτών των δράσεων (υλοποίηση), την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και τα παραγόμενα ηλεκτρονικά εργαλεία (αξιολόγηση) και είναι οι πραγματικοί αποδέκτες των αποτελεσμάτων του έργου (διάδοση), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μη διάκριση λόγω φύλου και αναπηρίας.

Οι εταίροι της Πράξης σχεδιάζουν και εγκαθιστούν από κοινού διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη δημιουργία ικανοτήτων, ειδικά για:

 • Τους υπάρχοντες δημιουργούς χειροτεχνιών και λαϊκής τέχνης στη διασυνοριακή περιοχή (τεχνίτες).
 • Τα άτομα με αναπηρία και άλλες ευάλωτες ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού (μειονεκτούντα άτομα).
 • Αρχές

Η Πράξη, και ως εκ τούτου το προκηρυσσόμενο Έργο, ενσωματώνουν τις αρχές της Μη Διάκρισης και Ίσων ευκαιριών και της Προσβασιμότητας για τα Άτομα με Αναπηρία, η οποία έχει πλέον μετατραπεί σε απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη δημόσιας χρηματοδότησης των κρατών-μελών από τα ταμεία της ΕΕ. Όλα τα αποτελέσματα της Πράξης θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμα για άτομα με αναπηρία. Για τον λόγο αυτό, οι παρεμβάσεις του Έργου θα υιοθετούν την Αρχή του «Σχεδιασμού για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, στις οδηγίες προσβασιμότητας της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C).

 

Εταίροι της Πράξης

Στην Πράξη SocialCrafts συμμετέχουν συνολικά έξι (6) Εταίροι, φορείς από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, και η ΕΣΑμεΑ αποτελεί έναν από αυτούς: 

 1. International Initiatives for Cooperation (Βουλγαρία) - Επικεφαλής Εταίρος
 2. Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Καβάλας
 3. Association Regional Center for vocational education training to CCI – Blagoevgrad (Βουλγαρία)
 4. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Παράρτημα Βορείου Ελλάδας
 5. Association “Business Center-Maritza” (Βουλγαρία)
 6. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

 

Η Συμμετοχή της ΕΣΑμεΑ

Στην Πράξη, η Συνομοσπονδία συμμετέχει ως εταίρος (αγγλ. beneficiary), υπ. αρίθ. PB4, με συνολικό προϋπολογισμό €138.731,00.

Η συμβολή της ΕΣΑμεΑ στην Πράξη επικεντρώνεται κυρίως στα εξής:

 • Τον σχεδιασμό υλικού δημοσιότητας της Πράξης και τη μεταγραφή του σε εναλλακτικές προσβάσιμες ηλεκτρονικές μορφές - στο πλαίσιο της Δράσης «2.1 Στρατηγική διάχυσης του έργου και πόροι».
 • Την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε νέες κοινωνικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου και ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας και για τη σχεδίαση εταιρικού επικοινωνιακού υλικού - στο πλαίσιο της Δράσης «3.3 Κέντρο στήριξης της απασχόλησης για ένταξη σε παραδοσιακές χειροτεχνίες και σχέδια βιωσιμότητας».
 • Τη συμβολή σε προκαταρτικές μελέτες και στην ανάπτυξη Κοινής Στρατηγικής της Πράξης SocialCrafts - στο πλαίσιο της Δράσης «4.1 Προκαταρτικές μελέτες και κοινή ανάπτυξη Στρατηγικής».
 • Την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλήρως προσβάσιμης πλατφόρμας προώθησης για παραγωγούς από τους τομείς της χειροτεχνίας, των παραδοσιακών προϊόντων και της λαϊκής τέχνης στη διασυνοριακή περιοχή, η οποία θα υποστηρίζει την προώθηση της τοπικής ταυτότητας και κληρονομιάς της παραδοσιακής χειροτεχνίας της διασυνοριακής περιοχής - στο πλαίσιο της Δράσης «5.1 Κοινή πλατφόρμα προώθησης».
 • Την υποστήριξη της προώθησης της διαδικτυακής πλατφόρμας της Πράξης - στο πλαίσιο της Δράσης «5.2 Προώθηση της πλατφόρμας και συμφωνίες εταιρικής συνεργασίας».
 • Τη δικτύωση με διεθνείς οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ. και τη συμμετοχή σε βασικές εκδηλώσεις για την προώθηση της Πράξης - στο πλαίσιο της Δράσης «5.5 Δικτύωση με διεθνείς οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ.».
 • Την παραγωγή ειδικού εκπαιδευτικού υλικού και τη συμβολή στη διεξαγωγή σεμιναρίων και εργαστηρίων άτυπης εκπαίδευσης της Πράξης - στο πλαίσιο των Δράσεων «3.1 Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση και παροχή στήριξης προσωπικής ανάπτυξης», «3.2 Προώθηση κοινωνικής επιχειρηματικότητας και αυτό-απασχόλησης στον τομέα των παραδοσιακών τεχνών», και « 4.1 Προώθηση της μη διάκρισης και κοινωνικής αντίληψης σε παραδοσιακούς τεχνίτες της Διασυνοριακής Περιοχής».

Περισσότερες πληροφορίες και συνεχής ροή νέων στην ιστοσελίδα της Πράξης Social Crafts.

 

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία"

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, δύο γειτονικές χώρες με πλούσιο παρελθόν, από το τέλος της δεκαετίας του 1990 έχουν μπει σε μια εποχή στενότερης συνεργασίας, χάρη στο Πρόγραμμα INTERREG “Ελλάδα-Βουλγαρία”. 
Η βασική ιδέα πίσω από το “INTERREG” είναι ότι οι χώρες αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα τα οποία μπορούν να επιλυθούν καλύτερα αν εργαστούν μαζί με τους γείτονες τους παρά αν παραμείνει ο καθένας περιορισμένος στα σύνορα του. Για αυτόν τον λόγο, στο Πρόγραμμα προωθούνται δραστηριότητες που φέρνουν τους λαούς πιο κοντά. Είναι γεγονός ότι, ότι συμβαίνει στη μία πλευρά των συνόρων επηρεάζει και την άλλη, συνεπώς υπάρχει ανάγκη για κοινές δράσεις.
Υπάρχουν συνεργασίες με δημόσιους και άλλους φορείς και στις δύο πλευρές των συνόρων που μπορούν να ωφελήσουν και να επηρεάσουν θετικά τον μέγιστο δυνατό αριθμό κατοίκων, χρηματοδοτώντας μια μεγάλη ποικιλία δράσεων που ανήκουν στους τομείς της ανταγωνιστικότητας, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, των μεταφορών, της υγείας και των κοινωνικών θεμάτων.

Στόχοι και Επιλέξιμες Περιοχές

Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" 2014-2020 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 09/09/2015 (Απόφαση C(2015) 6283) και στοχεύει:

 • Στην περαιτέρω βελτίωση και ενδυνάμωση της διασυνοριακή συνεργασίας.
 • Στην ανάπτυξη και προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής.
 • Στην προστασία του τοπικού πληθυσμού από τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών (π.χ. πυρκαγιές, πλημμύρες).
 • Στη βελτίωση διαχείρισης των υδατικών πόρων.
 • Στη βελτίωση της διασυνοριακής συνδεσιμότητας (π.χ. μείωση του χρόνου μετακίνησης, βελτίωση της οδικής ασφάλειας).
 • Στην επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η απασχόληση στις κοινωνικές επιχειρήσεις και να αυξηθεί η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις ευάλωτες κοινότητες.
 • Στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στην παραμεθόρια περιοχή.
 • Στη δημιουργία ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας, με την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους πέρα από τις τοπικές αγορές.

Το Πρόγραμμα για την περίοδο 2014-2020 καλύπτει 11 ελληνικές και βουλγαρικές περιφέρειες. Στην Ελλάδα περιλαμβάνονται: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερειακές Μονάδες Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Μονάδες Θεσσαλονίκης και Σερρών). Στη Βουλγαρία περιλαμβάνονται: Νότια Κεντρική Περιφέρεια Προγραμματισμού και Νοτιοδυτική Περιφέρεια Προγραμματισμού (περιοχές Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali και Haskovo).

Χάρτης επιλέξιμων περιοχών του Προγράμματος

Εικόνα. Χάρτης Επιλέξιμων Περιοχών Προγράμματος (Πηγή: Ιστοσελίδα Προγράμματος - www.greece-bulgaria.eu/com)

Άξονες Προτεραιότητας και Προϋπολογισμός

Το Πρόγραμμα για την περίοδο 2014-2020 αποτελείται από πέντε (5) άξονες προτεραιότητας:

 1. Μια ανταγωνιστική και καινοτόμος διασυνοριακή περιοχή
 2. Αειφόρος και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή
 3. Μία καλύτερη διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή
 4. Μια διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς
 5. Τεχνική βοήθεια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 129.695.572,00 ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (85%) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας (15%).


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis