Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Pathways of accessible heritage tourism (Access2Heritage)

Λογότυπο της Πράξης Access2Heritage

Η Πράξη Pathways of accessible heritage tourism, με ακρωνύμιο «Access2Heritage», εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση, κατά την 3η συνέλευση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Greece - Bulgaria 2014 – 2020», στην πόλη του Μπλαγκόεβγκραντ, στις 16.03.2017.

Η περίοδος υλοποίησης της Πράξης είναι από 15.12.2017 έως 14.12.2019

Η Πράξη έχει με συνολικό προϋπολογισμό €1.295.840,00 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά́ 85%) και από εθνικούς πόρους (κατά́ 15%) των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014 – 2020».

Η Πράξη Access2Heritage υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" 2014-2020, και εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο «4. To valorise CB area cultural and natural heritage for tourist purposes», της Επενδυτικής Προτεραιότητας «6c. Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage», του Θεματικού Στόχου «06 - Preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency», του Άξονα Προτεραιότητας «2. A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area».

 

Σκοπός

Ο κύριος στόχος της Πράξης είναι η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή της διασυνοριακής ζώνης Ελλάδας-Βουλγαρίας και η εδραίωση της περιοχής ως διεθνούς προορισμού για προσβάσιμο τουρισμό, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των χρονίως πασχόντων, των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους.

Η Πράξη Access2Heritage στοχεύει στον σχεδιασμό μιας σειράς δράσεων βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος και των τουριστικών υπηρεσιών και των δύο περιοχών, με κοινό σκοπό την αειφορία της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Βουλγαρίας. Οι δράσεις αυτές μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε χώρους, αγαθά και υπηρεσίες στοχεύουν στην προσέλκυση ενός νέου τμήματος τουριστών για τη διασυνοριακή περιοχή, τους τουρίστες με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, οι οποίοι θα μπορούν να απολαύσουν μια ολοκληρωμένη και αξιομνημόνευτη τουριστική εμπειρία.

Η Πράξη Access2Heritage έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα, βάσει της Σύμβασης Επιχορήγησης (αγγλ. Subsidy Contract), υπ. αριθμ. B2.6c.06, η οποία υπογράφθηκε στις 15.12.2017 μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος και του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ), Επικεφαλή Δικαιούχου της Πράξης, με κωδικό MIS 5018890.

 

Αντικείμενο

Οι παρεμβάσεις της Πράξης αποσκοπούν:

 • στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που σχετίζονται με τη βελτίωση των δομών πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς (μεταφορά τεχνογνωσίας)
 • στην πιλοτική βελτίωση της προσβασιμότητας και της φιλικότητας επίσκεψης επιλεγμένων σημείων και υποδομών πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στην περιοχή της διασυνοριακής ζώνης Ελλάδας-Βουλγαρίας (κατασκευαστικές εργασίες)
 • στη βελτίωση της ικανότητας των αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και των επαγγελματιών του τουριστικού τομέα (όπως οδηγοί, ταξιδιωτικοί πράκτορες, διοργανωτές εκδηλώσεων, υπηρεσίες μεταφορών, κλπ.) για την κάλυψη των αναγκών του προσβάσιμου τουρισμού (ανάπτυξη ικανοτήτων)
 • στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης των τοπικών φορέων, ιδίως των νέων, σε σχέση με τις δυνατότητες του τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς, τη σημασία της υιοθέτησης στρατηγικών για βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, κ.λπ. (ευαισθητοποίηση)
 • στη συλλογή δεδομένων σχετικά με την προσβασιμότητα και τη φιλικότητα προς τους επισκέπτες με αναπηρία και ηλικιωμένους, βασικών πολιτιστικών και φυσικών περιουσιακών στοιχείων της διασυνοριακής περιοχής (αυτοψίες & τεκμηρίωση)
 • στη βελτίωση της προβολής των περιουσιακών στοιχείων πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς που είναι προσβάσιμα και φιλικά προς όλους μέσω ηλεκτρονικών και υλικών μέσων, εκστρατειών, κλπ. παράλληλα με την παροχή ενημερωτικού οδηγού για όλους τους επισκέπτες, με χρήσιμες πληροφορίες για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία (προβολή)
 • στη διεξαγωγή κοινής μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού προς την κατεύθυνση της σήμανσης της διασυνοριακής περιοχής ως διεθνή τουριστικό προορισμό - για ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες - υψηλής ποιότητας με χαμηλό έως μεσαίο κόστος (στρατηγικό σχεδιασμό).

Η Πράξη, και ως εκ τούτου το προκηρυσσόμενο Έργο, ενσωματώνουν τις αρχές της Μη Διάκρισης και Ίσων ευκαιριών και της Προσβασιμότητας για τα Άτομα με Αναπηρία, η οποία έχει πλέον μετατραπεί σε απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη δημόσιας χρηματοδότησης των κρατών-μελών από τα ταμεία της ΕΕ. Όλα τα αποτελέσματα της Πράξης θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμα για άτομα με αναπηρία. Για τον λόγο αυτό, οι παρεμβάσεις του Έργου θα υιοθετούν την Αρχή του «Σχεδιασμού για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, στις οδηγίες προσβασιμότητας της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C).

 

Εταίροι της Πράξης

Στην Πράξη συμμετέχουν συνολικά εννέα (9) Εταίροι, φορείς από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, και η ΕΣΑμεΑ αποτελεί έναν από αυτούς: 

 1. Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης – Επικεφαλής Δικαιούχος
 2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας

 3.  

  Δήμος Βόλβης
 4. Local Economic Development Agency – Razlog (Βουλγαρία)

 5.  

  Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
 6. Union of Disabled People in Bulgaria (Βουλγαρία)

 7.  

  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας
 8. Ecoworld Rhodopes Association (Βουλγαρία)

 9.  

  Regional Youth Parliament Association – Kardzhali (Βουλγαρία)

 

Η Συμμετοχή της ΕΣΑμεΑ

Στην Πράξη, η Συνομοσπονδία συμμετέχει ως εταίρος (αγγλ. beneficiary), υπ. αρίθ. PB4, με συνολικό προϋπολογισμό €221.340,00 (Κωδικός ΠΔΕ: 2018ΕΠ20860003, βάσει της ΣΑΕΠ 208/6-2018).

Η συμβολή της ΕΣΑμεΑ στην Πράξη επικεντρώνεται κυρίως στα εξής:

 • Σχεδίαση, παραγωγή και μεταγραφή σε εναλλακτικές προσβάσιμες ψηφιακές μορφές, υλικού επικοινωνίας και προβολής της Πράξης
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας (web portal) για τη διάθεση πληροφορίων προσβασιμότητας και την προώθηση του τουρισμού κληρονομιάς για όλους στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένου Συστήματος Αξιολόγησης Προσβασιμότητας υποδομών και υπηρεσιών φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

 • Διατύπωση συστάσεων για την ανάπτυξη κοινού Στρατηγικού και Επιχειρησιακό Σχεδίου Ανάπτυξης του Τουρισμού κληρονομιάς για Όλους στη διασυνοριακή περιοχή

 • Αξιολόγηση και απογραφή προσβάσιμων σημείων, υποδομών και διαδρομών φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και τουριστικού ενδιαφέροντος στους νομούς Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Έβρου
 • Συμβολή στη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου- έκθεσης Τουρισμού Κληρονομιάς για Όλους στην πόλη της Δράμας

 • Διοργάνωση ειδικού σεμιναρίου άτυπης εκπαίδευσης σε θέματα εξυπηρέτησης τουριστών / επισκεπτών με αναπηρία και γ’ ηλικίας στη Θεσσαλονίκη για επαγγελματίες του τομέα του τουρισμού  - Δημιουργία πληροφοριακού-εκπαιδευτικού υλικού για φορείς διαχείρισης, προστασίας και προβολής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Διοργάνωσης δύο ημερίδων ευαισθητοποίησης & συνειδητοποίησης και ανάπτυξη υλικού ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης των ευκαιριών και των προκλήσεων του προσβάσιμου τουρισμού
 • Σχεδίαση και δοκιμαστική διοργάνωση πιλοτικού προγράμματος ανταλλαγής νέων από Ελλάδα και Βουλγαρία σε ζητήματα προσβάσιμης ξενάγησης στη φύση

 • Διοργάνωση διακρατικών επισκέψεων πεδίου στο πλαίσιο ειδικού φεστιβάλ της για την προώθηση προσβάσιμου τουρισμού κληρονομιάς
 • Διοργάνωση μιας πολλαπλασιαστικής εκδήλωσης της Πράξης στην Αθήνα

 

Περισσότερες πληροφορίες και συνεχής ροή νέων στην ιστοσελίδα της Πράξης Access2Heritage.

 

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία"

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, δύο γειτονικές χώρες με πλούσιο παρελθόν, από το τέλος της δεκαετίας του 1990 έχουν μπει σε μια εποχή στενότερης συνεργασίας, χάρη στο Πρόγραμμα INTERREG “Ελλάδα-Βουλγαρία”. 
Η βασική ιδέα πίσω από το “INTERREG” είναι ότι οι χώρες αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα τα οποία μπορούν να επιλυθούν καλύτερα αν εργαστούν μαζί με τους γείτονες τους παρά αν παραμείνει ο καθένας περιορισμένος στα σύνορα του. Για αυτόν τον λόγο, στο Πρόγραμμα προωθούνται δραστηριότητες που φέρνουν τους λαούς πιο κοντά. Είναι γεγονός ότι, ότι συμβαίνει στη μία πλευρά των συνόρων επηρεάζει και την άλλη, συνεπώς υπάρχει ανάγκη για κοινές δράσεις.
Υπάρχουν συνεργασίες με δημόσιους και άλλους φορείς και στις δύο πλευρές των συνόρων που μπορούν να ωφελήσουν και να επηρεάσουν θετικά τον μέγιστο δυνατό αριθμό κατοίκων, χρηματοδοτώντας μια μεγάλη ποικιλία δράσεων που ανήκουν στους τομείς της ανταγωνιστικότητας, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, των μεταφορών, της υγείας και των κοινωνικών θεμάτων.

 

Στόχοι και Επιλέξιμες Περιοχές

Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" 2014-2020 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 09/09/2015 (Απόφαση C(2015) 6283) και στοχεύει:

 • Στην περαιτέρω βελτίωση και ενδυνάμωση της διασυνοριακή συνεργασίας.
 • Στην ανάπτυξη και προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής.
 • Στην προστασία του τοπικού πληθυσμού από τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών (π.χ. πυρκαγιές, πλημμύρες).
 • Στη βελτίωση διαχείρισης των υδατικών πόρων.
 • Στη βελτίωση της διασυνοριακής συνδεσιμότητας (π.χ. μείωση του χρόνου μετακίνησης, βελτίωση της οδικής ασφάλειας).
 • Στην επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η απασχόληση στις κοινωνικές επιχειρήσεις και να αυξηθεί η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις ευάλωτες κοινότητες.
 • Στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στην παραμεθόρια περιοχή.
 • Στη δημιουργία ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας, με την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους πέρα από τις τοπικές αγορές.

Το Πρόγραμμα για την περίοδο 2014-2020 καλύπτει 11 ελληνικές και βουλγαρικές περιφέρειες. Στην Ελλάδα περιλαμβάνονται: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερειακές Μονάδες Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Μονάδες Θεσσαλονίκης και Σερρών). Στη Βουλγαρία περιλαμβάνονται: Νότια Κεντρική Περιφέρεια Προγραμματισμού και Νοτιοδυτική Περιφέρεια Προγραμματισμού (περιοχές Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali και Haskovo).

Χάρτης επιλέξιμων περιοχών του Προγράμματος

Εικόνα. Χάρτης Επιλέξιμων Περιοχών Προγράμματος (Πηγή: Ιστοσελίδα Προγράμματος - www.greece-bulgaria.eu/com)

 

Άξονες Προτεραιότητας και Προϋπολογισμός

Το Πρόγραμμα για την περίοδο 2014-2020 αποτελείται από πέντε (5) άξονες προτεραιότητας:

 1. Μια ανταγωνιστική και καινοτόμος διασυνοριακή περιοχή
 2. Αειφόρος και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή
 3. Μία καλύτερη διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή
 4. Μια διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς
 5. Τεχνική βοήθεια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 129.695.572,00 ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (85%) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας (15%).


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis