Σε αυτή την ενότητα αναρτούνται προκηρύξεις και πληροφορίες σε σχέση με Διαγωνισμούς της Συνομοσπονδίας. 


 

""11.03.2015: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" "

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων 2007 - 2013 Ρουμανίας Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 6 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης»(«Promoting social inclusion»), Τομέας Παρέμβασης 6.1 «Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας»,(«Developing social economy»)

Αριθ. Πρωτ.: 499
Ημερομηνία: 11.03.2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» στο πλαίσιο του έργου «Βιώσιμη ανάπτυξη (Sa Evoluam Sustenabil)». Αντικείμενο του έργου είναι η διοργάνωση τριών (3) επισκέψεων μελέτης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ρόδο.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή