Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένες χρονολογικά τις επιστολές της Ε.Σ.Α.μεΑ. στη Βουλή των Ελλήνων, στα διάφορα Υπουργεία και στους Φορείς - Μέλη της.Κατηγορία: Η δράση μας

Αθήνα: 31/03/2021

ΠΡΟΣ:
κα. Δ. Μιχαηλίδου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


Προτάσεις Ε.Σ.Α.μεΑ. επί των Σχεδίων ΚΥΑ που αφορούν στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ


Κυρία Υφυπουργέ,

Σε απάντηση του από 10.03.2020 ηλεκτρονικού σας μηνύματος, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με το παρόν σας αποστέλλει τις προτάσεις της επί των σχεδίων ΚΥΑ που αφορούν στις δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ.

Όπως γνωρίζετε, η Ε.Σ.Α.μεΑ. αγωνίστηκε σκληρά τόσο για τη δημιουργία του θεσμού των ΚΔΑΠΑμεΑ όσο και για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του κατά τη διάρκεια της δριμείας οικονομικής κρίσης που βίωσε η χώρα μας την προηγούμενη δεκαετία. Θέση μας είναι πως τα ΚΔΑΠΑμεΑ συνιστούν έναν από τους πιο πρωτοποριακούς θεσμούς της χώρας  και μοναδικό σε επίπεδο πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, ο οποίος συμβάλλει στην προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωση των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα, όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες υπαγορεύει, καθώς και στην ενίσχυση του εισοδήματος των νοικοκυριών των ατόμων με αναπηρία με διττό τρόπο: α) απελευθερώνοντας από τη φροντίδα των ατόμων με αναπηρία μέλη τους που επιθυμούν να εργαστούν (εναρμόνιση οικογενειακής με επαγγελματική ζωή) και β) απαλλάσσοντας τα συγκεκριμένα νοικοκυριά από μια δυσβάσταχτη δαπάνη που θα απαιτούνταν για την παροχή ανάλογων υπηρεσιών από τον ιδιωτικό-κερδοσκοπικό τομέα. 

Α. Οι προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. επί των άρθρων των σχεδίων ΚΥΑ που παρουσιάζονται στις ενότητες Β. και Γ. στοχεύουν:

α) Στη διόρθωση της ορολογίας, στη βάση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε και την αντικατάσταση του εσφαλμένου ακρωνύμιου «ΚΔΑΠΑΜΕΑ», το οποίο παραπέμπει στην αναχρονιστική ορολογία «Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες», με το ακρωνύμιο «ΚΔΑΠΑμεΑ», το οποίο παραπέμπει στον συνταγματικά ορθό όρο «Άτομα με Αναπηρία/ιες».

β) Στη βελτίωση της προσβασιμότητας των υποδομών των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ -όπως: i) υπαγορεύουν το άρθρο 9 «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον ν.4074/2012 καθιστώντας την μέρος του εθνικού θεσμικού της πλαισίου, η παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.4488/2017[1] και η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν.4067/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 119 του ν.4759/2020 και ισχύει σήμερα, καθώς και οι παρ. 4 και 3 του άρθρου 1 και 2 αντίστοιχα του ν.4756/2020, ii) προτείνουν οι Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας[2] και iii) επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός του ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και ο Γενικός Κανονισμός του ΕΣΠΑ 2021-2027, στους οποίους η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας ON/OFF- προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση και ασφάλεια σε αυτές των ωφελούμενων με αναπηρία, των εργαζόμενων με αναπηρία και των επισκεπτών (γονέων ή νόμιμων κηδεμόνων) με αναπηρία. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί αδιανόητη τη δημιουργία ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ «δύο ταχυτήτων» -υφιστάμενων και νέων- ως προς την προσβασιμότητα των εγκαταστάσεών τους. Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η διαγραφή των εξαιρέσεων του άρθρου 13 του σχεδίου ΚΥΑ για τα ΚΔΑΠ και του άρθρου 17 του σχεδίου ΚΥΑ για τα ΚΔΑΠΑμεΑ, οι οποίες αφορούν στην προσβασιμότητα των υποδομών τους. Αντ’ αυτού προτείνουμε τη συμπερίληψη διάταξης μέσω της οποίας να προβλέπεται: i) η παροχή οικονομικής στήριξης στα υφιστάμενα δημοτικά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα KΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ για την προσαρμογή των εγκαταστάσεών τους στις απαιτήσεις προσβασιμότητας που θέτουν οι εν λόγω ΚΥΑ, όπως μάλιστα αυτές διαμορφώνονται με τις δικές μας προτάσεις και ii) εύλογος χρόνος συμμόρφωσης των υφιστάμενων υποδομών όλων των KΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ με τις απαιτήσεις αυτές, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό το ενδεχόμενο παύσης της λειτουργίας έστω και μιας τέτοιας δομής, γεγονός το οποίο θα είχε ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στους/στις  ανήλικους/ες με αναπηρία, στους/στις ενήλικους/ες με αναπηρία, στις οικογένειές τους, στους εργαζόμενους σε αυτές τις δομές καθώς στην τοπική κοινωνία εν γένει. Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε πως σε περίπτωση που δεν διαγραφούν οι ως άνω εξαιρέσεις από τα σχέδια των ΚΥΑ, η Ε.Σ.Α.μεΑ. θα προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας. 

γ) Στην προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ανηλίκων και ενηλίκων με αναπηρία  και της ένταξής τους στην κοινότητα, όπως το άρθρο 19 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες υπαγορεύει. Αυτό σημαίνει πως ανήλικοι/ες και ενήλικοι/ες με αναπηρία που διαβιούν είτε σε δομές κλειστής περίθαλψης είτε σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) πρέπει να έχουν δικαίωμα εγγραφής στα ΚΔΑΠΑμεΑ, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό ακόμη περισσότερο την εθνική προσπάθεια αποϊδρυματοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να προβλεφθεί η υποβολή αίτησης εγγραφής στα ΚΔΑΠΑμεΑ και από Νομικά Πρόσωπα, σε περίπτωση που αυτά ασκούν τη γονική μέριμνα, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιμέλεια του προσώπου με αναπηρία. Για την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης εντός της κοινότητας των ανηλίκων και ενηλίκων με αναπηρία πρέπει επίσης να επιδιώκεται η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους μέσω ομαδικών ή εξατομικευμένων δραστηριοτήτων/προγραμμάτων. Στην περίπτωση δε των ανηλίκων και ενηλίκων με οπτική αναπηρία, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠΑμεΑ οφείλουν να διαθέτουν Εκπαιδευτές Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης (ΑΕΙ)[3]

δ) Στον διαχωρισμό στα ΚΔΑΠΑμεΑ των παιδιών με αναπηρία από τους/τις ενήλικες με αναπηρία. Ωστόσο μια τέτοια πρόβλεψη δεν πρέπει να οδηγήσει στον αποκλεισμό των ενηλικών με αναπηρία από τα ΚΔΑΠΑμεΑ διότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την περιθωριοποίησή τους δεδομένου ότι σε τοπικό επίπεδο δεν υπάρχουν άλλες δομές που να παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Αξίζει δε να αναφερθεί πως σε αρκετές βάρδιες (π.χ. πρωινές) οι ενήλικοι ωφελούμενοι με αναπηρία  αποτελούν την πλειοψηφία. Υπό το πρίσμα αυτού του προβληματισμού, προτείνεται η διαγραφή της παρ. 4 του άρθρου 1 του σχεδίου ΚΥΑ για τα ΚΔΑΠΑμεΑ και η εισαγωγή νέας πρόβλεψης, η οποία να δίνει τη δυνατότητα στα ΚΔΑΠΑμεΑ να διαφοροποιούν εντός της ίδιας βάρδιας τα προγράμματά/δραστηριότητές τους ανάλογα με την ηλικία των ωφελούμενων.

ε) Στη διασφάλιση ότι οι ασκούντες τη γονική μέριμνα των ανηλίκων με αναπηρία, άνδρες και γυναίκες, και οι ενήλικοι με αναπηρία ή οι δικαστικοί συμπαραστάτες τους, άνδρες και γυναίκες, ανεξαρτήτως εργασιακής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στα ΚΔΑΠΑμεΑ. Δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των θέσεων στα ΚΔΑΠΑμεΑ, η εργασιακή, οικονομική, κοινωνική κατάσταση πρέπει να συνιστά κριτήριο κατάταξης και όχι αποκλεισμού.

στ)  Στη διασφάλιση ότι όλες οι γνωματεύσεις πιστοποίησης αναπηρίας που είναι σε ισχύ θα γίνονται δεκτές για την εγγραφή ανηλίκων και ενηλίκων με αναπηρία στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ.

ζ) Στη διασφάλιση της ανάπτυξης του συνόλου του νοητικού, μαθησιακού, συναισθηματικού και κοινωνικού δυναμικού των ανηλίκων και ενηλίκων ωφελούμενων με αναπηρία τόσο μέσω της πραγματοποίησης ομαδικών όσο και εξατομικευμένων προγραμμάτων/δραστηριοτήτων.

η) Στη συμπερίληψη της «αναπτυξιακής αναπηρίας» στην περίπτωση των ωφελούμενων των ΚΔΑΠΑμεΑ.  

θ) Στη διασφάλιση ότι αφενός το προσωπικό των ΚΔΑΠΑμεΑ διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, με σεβασμό στα επαγγελματικά δικαιώματα που παρέχουν οι τίτλοι σπουδών τους, δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς, αφετέρου επιμορφώνεται τακτικά σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητης διαβίωσης κ.λπ.

Ακολουθεί η παράθεση των προτάσεών μας για συμπλήρωσεις/τροποποιήσεις ανά άρθρο.

Β. Προτάσεις Ε.Σ.Α.μεΑ. επί του σχεδίου ΚΥΑ που αφορά στα ΚΔΑΠ

  1. Στο άρθρο 2:

α) η παρ. 2 να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά)

«2. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την άσκηση αθλητικής δραστηριότητας σε νομίμως αδειοδοτημένους και προσβάσιμους και σε άτομα με αναπηρία χώρους άθλησης διασυνδεόμενων με τα ΚΔΑΠ δημόσιων, αυτοδιοικητικών ή νομίμως λειτουργούντων ιδιωτικών φορέων, όταν τα ΚΔΑΠ στερούνται νομίμως αδειοδοτημένων χώρων, στεγασμένων ή μη, για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την άσκηση αθλητικής δραστηριότητας. Στην περίπτωση αυτή η αθλητική δραστηριότητα ασκείται με την παρουσία του απαιτούμενου προσωπικού των ΚΔΑΠ βάσει της αναλογίας του άρθρου 10. Η δραστηριότητα αυτή περιορίζεται στα ωφελούμενα του ΚΔΑΠ παιδιά και, δεν δύναται να εντάσσεται στο πλαίσιο της άσκησης της αθλητικής δραστηριότητας αθλητικών σωματείωνκαι δεν δύναται να υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού προγράμματος δραστηριοτήτων του ΚΔΑΠ».

β) η παρ. 4 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«4. Η μετάβαση των παιδιών σε εγκαταστάσεις των διασυνδεόμενων με τα ΚΔΑΠ φορέων για τη δημιουργική απασχόλησή τους σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 και η αποχώρησή τους από τις εγκαταστάσεις αυτές διενεργείται με ευθύνη των ΚΔΑΠ. Στις περιπτώσεις αυτές η μετάβαση γίνεται από τον αδειοδοτημένο χώρο των ΚΔΑΠ και η αποχώρηση προς τον αδειοδοτημένο χώρο των ΚΔΑΠ με συνοδεία υπαλλήλου από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΚΔΑΠ  με ειδικό προς τούτο μισθωμένο ή ιδιόκτητο όχημα της δομής, το οποίο οφείλει να πληροί τις προδιαγραφές οχήματος μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση παιδιών με κινητική αναπηρία το ΚΔΑΠ πρέπει να διαθέτει κατάλληλο όχημα για τη μεταφορά τους.Οι υποχρεώσεις των προηγούμενων εδαφίων δεν ισχύουν, εάν ο γονέας ή κηδεμόνας του παιδιού με υπεύθυνη δήλωσή του, στην οποία βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του, δηλώσει εκ των προτέρων ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη για την μετάβαση και αποχώρηση του παιδιού του από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις».   

2. Στο άρθρο 3, η παρ. 2 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«2. Προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία ΚΔΑΠ είναι η προηγούμενη έκδοση σχετικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια κατά τόπο Περιφέρεια και η διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία».

3. Στο άρθρο 5, τα εδάφια ζ) και η) της παρ. 2 να συμπληρωθούν ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«ζ. Οικοδομική άδεια μετά των τυχόν αναθεωρήσεών της, με πλήρη σειρά των συνοδευτικών αυτής διαγραμμάτων και λοιπών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης προσβασιμότητας βάσει της οποίας το κτίριο κατέστη προσβάσιμο.

η. Δύο πλήρεις σειρές σχεδίων, στις οποίες θα αποτυπώνονται οι χώροι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 6 της παρούσας, συνοδευόμενες από τεχνική έκθεση Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα, η οποία θα περιλαμβάνει ειδική αναφορά στις παρεμβάσεις που διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία».

4. Στο άρθρο 6:

α) τα εδάφια δ), ε), στ.), ζ) και η) της παρ. 4 να αναριθμηθούν ορθώς και να συμπληρωθούν ως ακολούθως:

«δ.γ. Γραφείο εκπαιδευτών με επιφάνεια …….τετραγωνικά μέτρα.

εδ. Γενική αποθήκη με επιφάνεια πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα.

στ. ε. Δύο (2) τουλάχιστον W.C. ανά τριάντα (30) παιδιά, ταυτόχρονα απασχολούμενα στο Κέντρο, εκ των οποίων η μία χρησιμοποιείται από αγόρια και η άλλη από κορίτσιακαι ένα (1) τουλάχιστον WC παιδιών με αναπηρία με χρήση κοινή από αγόρια και κορίτσια με αναπηρία.

ζστ. Ένα (1) W.C. για άτομα με αναπηρία, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο από το προσωπικό όσο και από το κοινό, αν δεν υπάρχει έτερο W.CΤα προσβάσιμα WC κατασκευάζονται σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

η. ζ. Οι χώροι παραμονής και δραστηριοτήτων των παιδιών θα πρέπει να έχουν κατάλληλο φυσικό φωτισμό και αερισμό, απαγορευμένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών ή άλλου τεχνητού μέσου».

Σημείωση: στο προαναφερθέν εδάφιο γ) να συμπληρωθούν τα τετραγωνικά μέτρα του Γραφείου Εκπαιδευτών. 

β) τα εδάφια α), β), ε), στ), ζ)  και ιβ) να τροποποιηθούν/συμπληρωθούν ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«α. Πρέπει να αποφεύγονται οι ανισοσταθμίες, ενώ απαγορεύονται οι μεμονωμένες βαθμίδες στους χώρους των Δομών που είναι προσπελάσιμοι στα παιδιά. Όπου είναι απαραίτητο να υπάρχουν σκάλες, πρέπει να έχουν ασφαλή κιγκλιδώματα, χειρολισθήρες σε δύο ύψη (0,70 και 0,90 μ  από το δάπεδο) που συνεχίζονται και στα πλατύσκαλα και προεξέχουν 0,30μ στην αρχή και το τέλος, επισήμανση των ακμών των βαθμίδων με υλικό διαφορετικής υφής και χρώματος και επίστρωση με αντιολισθητικά υλικά. Παράλληλα με τις σκάλες πρέπει να διασφαλίζεται η μετακίνηση γενικά των ατόμων με αναπηρία (παιδιών, γονέων/ κηδεμόνων, εργαζομένων /επισκεπτών κ.λπ. με αναπηρία) με ράμπες ή μηχανικά μέσα κάλυψης των υψομετρικών διαφορών (ανελκυστήρα, αναβατόριο πλατφόρμας κατακόρυφης κίνησης ή κλίμακας).

β. Τα τζάμια θα πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδυμένα με ειδική μεμβράνη συγκράτησης θραυσμάτων.

[…]

ε. Τα δάπεδα των χώρων απασχόλησης και κυκλοφορίας των παιδιών πρέπει να είναι επιστρωμένα με υλικά αντιολισθηρά και αντιμικροβιακά  (μοκέτες), ζεστά στην αφή και στην όψη, να καθαρίζονται εύκολα (αν είναι δυνατό χωρίς αρμούς) και να είναι ηχοαπορροφητικά.

στ. Οι τοίχοι των χώρων βάφονται ή επενδύονται με υλικά αντιαλλεργικά που έχουν χαρούμενους χρωματισμούς, καθαρίζονται εύκολα και είναι κατά το δυνατό ηχοαπορροφητικά.

ζ. Στους χώρους υγιεινής οι τοίχοι επενδύονται από το δάπεδο μέχρι ύψος τουλάχιστον 1,60 μέτρα με πλακίδια πορσελάνης και στα δάπεδα με πλακίδια αντιολισθηρά.

[…]

ιβ. Για να συμπεριληφθεί στο αδειοδοτούμενο Κέντρο ο εξωτερικός χώρος που το περιβάλλει, οφείλει ο χώρος αυτός να υπάγεται στην αποκλειστική χρήση του ΚΔΑΠ και να είναι κατάλληλα περιφραγμένος και διαμορφωμένος για την εξασφάλιση της ασφάλειας των παιδιών και την πρόσβαση σε αυτόν των παιδιών και γενικά των ατόμων με αναπηρία». 

Σημείωση: αξίζει να επισημανθεί ότι οι μοκέτες ευνοούν την ανάπτυξη μικροβίων.

γ) να συμπεριληφθούν οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται:

i) στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 9 του σχεδίου ΚΥΑ για τα ΚΔΑΠΑμεΑ, με την προτεινόμενη τροποποίηση (βλ. με έντονη γραμματοσειρά), ήτοι ως ακολούθως:

«2. Τα στηθαία των εξωστών ή ημιυπαίθριων χώρων πρέπει να έχουν ελάχιστο ύψος 1,20 μ. από το τελειωμένο δάπεδο».

«4. Οι χώροι του Κέντρου που χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες και την ανάπαυση πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις ελάχιστες διαστάσεις ύψους, όπως και το ελάχιστο εμβαδόν ανοιγμάτων για τον άμεσο φυσικό φωτισμό και φυσικό αερισμό των χώρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 και 7 της υπ’ αριθμ. 3046/304/30.1.1989 υπουργικής απόφασης «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Δ΄ 59) και ειδικότερα:

α) Ελάχιστο ύψος χώρων κύριας χρήσης: 2,65 μ.

β) Ελάχιστο εμβαδόν ανοιγμάτων φωτισμού: 10% του εμβαδού του δαπέδου του χώρου συμπεριλαμβανόμενου και του εμβαδού του τυχόν υπάρχοντος ημιυπαίθριου χώρου, εξώστη ή προστεγάσματος άνωθεν των ανοιγμάτων.

γ) Ελάχιστο εμβαδόν ανοιγμάτων αερισμού: 5% του εμβαδού του δαπέδου του χώρου, συμπεριλαμβανόμενου και του εμβαδού της οροφής του τυχόν υπάρχοντος ημιυπαίθριου χώρου, εξώστη ή προστεγάσματος άνωθεν των ανοιγμάτων».

ii) στην παρ. 8 του άρθρου 8 του σχεδίου ΚΥΑ για τα ΚΔΑΠΑμεΑ, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις/συμπληρώσεις (βλ. με έντονη γραμματοσειρά), ήτοι ως ακολούθως:

«8. Εάν το Κέντρο φιλοξενεί παιδιά ή άτομα με οπτική αναπηρία, η διακίνησή τους διευκολύνεται με κατευθυντήριους οδηγούς στο δάπεδο διαφορετικής υφής και έντονης χρωματικής αντίθεσης  από τα υπόλοιπα στοιχεία, ειδικούς χειρολισθήρες με σήμανση στην αρχή και τέλος, πινακίδες με το σύστημα BRAILLE σε κατάλληλο ύψος τοποθετημένες, δάπεδα μη ηχοαπορροφητικά για να αναγνωρίζουν τους άλλους από τον βηματισμό τους, ευκρινή ηχητική σήμανση και χώρους που να μην δημιουργούν αντήχηση. Οι χώροι στους οποίους κινούνται πρέπει να είναι ελεύθεροι εμποδίων και να μην κρύβουν παγίδες, όπως προεξέχοντα στοιχεία σε ύψος μικρότερο των 2.20μ. χωρίς προβολική επισήμανση στο δάπεδο, ALLER-RETOUR ή ανοιγόμενες πόρτες, εύθραυστα τζάμια ή γυάλινες επιφάνειες χωρίς επισήμανση. και τα κουμπιά των ανελκυστήρων πρέπει να φέρουν ανάγλυφη σήμανση.»

5. Στο άρθρο 8,  η παρ. 1 να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως:

«1. Τα Κέντρα λειτουργούν μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε δύο (2) βάρδιες το ανώτερο, κάθε μία εκ των οποίων δεν δύναται να υπερβαίνει τις έξι (6) τέσσεριςώρες, περιλαμβανομένης της μεταφοράς κάθε ωφελούμενου προς και από το Κέντρο. Ως σχολικό ωράριο νοείται το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα που εφαρμόζεται στις σχολικές μονάδες α’ βάθμιας εκπαίδευσης και όχι το διευρυμένο ωράριο του Ολοήμερου Σχολείου. Ο αριθμός των παιδιών σε κάθε βάρδια δεν δύναται να υπερβαίνει τον οριζόμενο στην άδεια λειτουργίας, με ανώτατο όριο τα εκατό (100) παιδιά ανά βάρδια και οπωσδήποτε τηρουμένης της αναλογίας των δύο (2) τετραγωνικών μέτρων ανά παιδί».

6. Στο άρθρο 9:

α) η παρ. 1 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«1. Για τον έλεγχο της λειτουργίας των ΚΔΑΠ, την αξιολόγησή τους ως δομών Κοινωνικής Πρόνοιας και την προστασία των φιλοξενούμενων παιδιών, δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή προσβάσιμη σε όλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας αναρτά το σώμα της άδειας λειτουργίας του σε ηλεκτρονική μορφή και δηλώνει την τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας του σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 8».

Σημείωση: η προαναφερθείσα προτεινόμενη προσθήκη βασίζεται στις απαιτήσεις του Κεφαλαίου Η του ν.4727/2020

β) η παρ. 5 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«5. Η ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 διασυνδέεται με το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (myschool), από την οποία αντλεί για κάθε εγγεγραμμένο σε ΚΔΑΠ παιδί τις καταγραφόμενες στο ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα ημέρες απουσίας του στην σχολική μονάδα που φοιτά. Για τον λόγο αυτό κάθε μαθητής διαθέτει ατομικό αριθμό μητρώου στο πληροφοριακό σύστημα «myschool», ο οποίος γνωστοποιείται στο ΚΔΑΠ κατά την εγγραφή του».  

γ) η παρ. 8 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«8. Την τελευταία ημέρα των μηνών Νοεμβρίου, Φεβρουαρίου, Μαΐου και Αυγούστου, σε περίπτωση Κέντρων που λειτουργούν μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, η ηλεκτρονική εφαρμογή υπολογίζει συγκεντρωτικά τις πραγματικές παρουσίες ανά ώρες όλων των ωφελουμένων παιδιών κάθε δομής, κατά το παρελθόν τρίμηνο, με βάση τη δημιουργική απασχόλησή τους αφενός εντός του αδειοδοτημένου χώρου του ΚΔΑΠ αφετέρου σε εγκαταστάσεις διασυνδεδεμένων με το ΚΔΑΠ φορέων εκτός της δομής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2.»

7. Στο άρθρο 12, το εδάφιο ιβ) της παρ. 2 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«ιβ) Για κάθε παράλειψη διοργάνωσης των προβλεπόμενων δράσεων της παρ. 3 του άρθρου 1, ανά τρίμηνο, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώανά δράση και ανά τρίμηνο μη διοργάνωσης».

Γ. Προτάσεις Ε.Σ.Α.μεΑ. επί του σχεδίου ΚΥΑ που αφορά στα ΚΔΑΠΑμεΑ

1. Στο άρθρο 1, οι παρ. 2 και 3 να τροποποιηθούν/συμπληρωθούν ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«1. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑΕΜΕΑ) (ΚΔΑΠΑμεΑ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά, έφηβοι και ενήλικες, με κάθε είδους κινητική, νοητική ή αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, εκ γενετής ή επίκτητη, ακολουθούμενη ή μη από δευτερογενείς παθήσεις ή διαταρχές αναπηρίες, εξαιρουμένων των ατόμων με ενεργά ψυχιατρικά προβλήματα ενεργή ψυχική αναπηρία ή με επιληπτικές κρίσεις που δεν υποστηρίζονται με φαρμακευτική αγωγή, κατά το διάστημα της ημέρας και για τις ώρες που καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους.

2. Σκοπός των δομών της παρ. 1 είναι η δημιουργική απασχόληση των ωφελουμένων με την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών ή/και εξατομικευμένων δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους, την ψυχολογική τους υποστήριξη, την εξοικείωσή τους με μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, την  κοινωνική τους ένταξη, την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και την στήριξη των οικογενειών τους.

Μέσω των ΚΔΑΠΑΜΕΑ ΚΔΑΠΑμεΑ επιδιώκεται και η συμμετοχή των ωφελουμένων σε προγράμματα προεπαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και σε δράσεις προαγωγής και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και βελτίωσης των μαθησιακών τους δυνατοτήτωντων ωφελούμενων με αναπηρία.

Παράλληλος στόχος των δομών αυτών είναι η ενίσχυση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στηρίζοντας την ένταξη ή την παραμονή των γονέων/νόμιμων κηδεμόνωνανδρών και γυναικών, των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας.

3. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η λειτουργία των ΚΔΑΠΑΜΕΑ ΚΔΑΠΑμεΑ οφείλει να κατατείνει, όταν απαιτείται, στην λειτουργική συνύπαρξη ωφελουμένων διαφορετικών ηλικιών και κατηγοριών αναπηρίας στους χώρους του Κέντρου με προτεραιότητα την προστασία της ασφάλειάς τους και την εφαρμογή ομαδικών ή/και εξατομικευμένων προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στο ιδιαίτερο νοητικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό και συναισθηματικό υπόβαθρό τους.

4. Οι εγγεγραμμένοι ενήλικες ωφελούμενοι των ΚΔΑΠΜΕΑ δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 60% των συνολικά εγγεγραμμένων ωφελούμενων στη δομή. Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο από την Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου, η συμμετοχή των ωφελουμένων στα προγράμματα δραστηριοτήτων διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία». 

2. Στο άρθρο 2, οι παρ. 2 και 4 να τροποποιηθούν/συμπληρωθούν ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«2. Η μέσω της ανωτέρω διασύνδεσης παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης λαμβάνει χώρα στον αδειοδοτημένο χώρο των δομών. Κατ’ εξαίρεση ειδικά προγραμματισμένες υπηρεσίες δύναται να παρέχονται σε εγκαταστάσεις προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία των διασυνδεόμενων με τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ ΚΔΑΠΑμεΑ φορέων, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1/3 του συνολικού προγράμματος δραστηριοτήτων του ΚΔΑΠΑμεΑ. Αρμόδιο για τη δημιουργική απασχόληση των ωφελούμενων στους χώρους των διασυδεδεμένων φορέων είναι αποκλειστικά και μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του ΚΔΑΠΑμεΑ».

«4. Η μετάβαση των ωφελουμένων σε εγκαταστάσεις των διασυνδεόμενων με τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ ΚΔΑΠΑμεΑ φορέων σύμφωνα με την παρ. 2 και η αποχώρησή τους από τις εγκαταστάσεις αυτές διενεργείται με ευθύνη των ΚΔΑΠΑΜΕΑ  ΚΔΑΠΑμεΑ. Στις περιπτώσεις αυτές η μετάβαση γίνεται με συνοδεία υπαλλήλου από το εξειδικευμένο προσωπικό της δομής με ειδικό προς τούτο μισθωμένο ή ιδιόκτητο όχημά της, το οποίο οφείλει να πληροί τις προδιαγραφές οχήματος μεταφοράς μαθητών και ενηλίκων με αναπηρία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

3. Στο άρθρο 3, η παρ. 2 να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«2. Προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία ΚΔΑΠΑΜΕΑ  ΚΔΑΠΑμεΑ είναι η προηγούμενη έκδοση σχετικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια κατά τόπο Περιφέρεια και η διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία».

4. Στο άρθρο 5, τα εδάφια ζ) και η) της παρ. 2 να συμπληρωθούν ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«ζ. Οικοδομική άδεια μετά των τυχόν αναθεωρήσεών της, με πλήρη σειρά των συνοδευτικών αυτής διαγραμμάτων και λοιπών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης προσβασιμότητας βάσει της οποίας το κτίριο κατέστη προσβάσιμο.

η. Δύο πλήρεις σειρές σχεδίων, στις οποίες θα αποτυπώνονται οι χώροι σύμφωνα με τις προβλέψεις των  άρθρων 7, 8 και 9, συνοδευόμενες από τεχνική έκθεση Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα, η οποία θα περιλαμβάνει ειδική αναφορά στις παρεμβάσεις που διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία».

5. Στο άρθρο 7, η παρ. 1 να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«1.  Το Κέντρο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τους εξής χώρους:

Α. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Η αίθουσα πρέπει να έχει εμβαδόν τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) τ.μ, ώστε να εξυπηρετεί το μέγιστο δεκαπέντε (15) άτομα, δηλαδή να τηρείται η κατ’ ελάχιστον αναλογία των τριών (3) τ.μ. ανά άτομο. Ο αριθμός των ταυτόχρονα απασχολούμενων ατόμων στην αίθουσα, ανεξάρτητα από το εμβαδόν της,δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) άτομα, ανάλογα με τις ανάγκες, την αναπηρία και ενδεχόμενα ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά της πάθησης αναπηρίας του κάθε ατόμου, τηρώντας πάντα την προαναφερθείσα αναλογία. Η αίθουσα ή οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων οφείλουν, με βάση την ανωτέρω αναλογία, να καλύπτουν ταυτόχρονα το σύνολο των ωφελουμένων κάθε βάρδιας.  

Ο φωτισμός της αίθουσας οφείλει να είναι 300 LUX, ο δε εξοπλισμός της θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες κάθε αναπηρίας και να περιλαμβάνει: α. Τάπητα γυμναστηρίου. β. Δίζυγο βάδισης. γ. Πολύζυγο τοίχου ξύλινο. δ. Στατικό Ποδήλατο. ε. Πολυόργανο γυμναστικής.

[…]

Γ. Γραφείο Κοινωνικού Λειτουργού - Εργοθεραπευτών.

 Ο χώρος αυτός οφείλει να είναι εξοπλισμένος με γραφείο, ερμάρια, επιπλοβιβλιοθήκες, καρέκλα συνεντεύξεων και προαιρετικά εξεταστήριο.

Δ. Χώρος Ανάπαυσης/Αποφόρτισης.

Στο χώρο αυτό θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) κλίνες ανά δεκαπέντε ωφελούμενους  κάθε βάρδιας και ντουλάπα φύλαξης ατομικών αντικειμένων των χρηστών.

[…]

Η. Χώροι Υγιεινής.

Σε κάθε δεκαπέντε (15) άτομα αντιστοιχεί ένα (1) WC με προθάλαμο για άτομα με αναπηρία και ένα (1) WC απλό, όπως αναλυτικά προδιαγράφεται στις οδηγίες σχεδιασμού "Σχεδιάζοντας για όλους" του Γραφείου Μελετών για ΑΜΕΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ένα (1) WC συμβατικού τύπου».

6. Το άρθρο 8, να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«1. Το Κέντρο πρέπει να είναι προσβάσιμο, εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των εξυπηρετούμενων ατόμων με κινητική, αισθητηριακή ή άλλη αναπηρία που κινούνται με αμαξίδιο ή έχουν δυσκολία κίνησης. Ως δυνατότητα πρόσβασης ορίζεται τόσο η οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση των κτιρίων από το δρόμο (είσοδοι, ανελκυστήρας), όσο και η ευκολία κατά το δυνατόν αυτόνομης κίνησης και χρήσης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Κέντρου και ιδιαίτερα των χώρων υγιεινής, καθώς και προσανατολισμού και διαφυγής σε έκτακτες περιπτώσεις. Οι είσοδοι στο κτίριο του Κέντρου και οι ανελκυστήρες πρέπει να επιτρέπουν την είσοδο και μετακίνηση ατόμων κινουμένων με αμαξίδιο σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4067/2012 (Α΄79) όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4759/2020 και ισχύει σήμερα, ενώ γενικά πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές προσβασιμότητας που προβλέπονται στη κείμενη νομοθεσία.

3. Η κεντρική είσοδος του κτιρίου του, οι είσοδοι ανά όροφο και η είσοδος από τους υπόγειους χώρους στάθμευσης, εφόσον προβλέπονται τέτοιοι στο κτίριο, θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι από άτομα με κινητικές αναπηρίες και ειδικότερα από χρήστες αμαξιδίων. Θα φέρουν πληροφοριακή πινακίδα με τα ονόματα των χώρων τόσο σε συμβατική γραφή όσο και σε ανάγλυφη ή γραφή Braille. Όπου είναι δυνατή θα προβλέπεται χρήση απλών και ευκολονόητων πικτογραμμάτων ή απλοποιημένων ανάγλυφων διαγραμμάτων του ορόφου.

4. Όπου η είσοδος του κτιρίου είναι σε διαφορετική στάθμη από τη στάθμη του πεζοδρομίου, θα πρέπει να προβλέπεται ράμπα κλίσης 5% ή ανελκυστήρας ή όπου αυτός δεν είναι υποχρεωτικός σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να προβλέπεται κοντά στην είσοδο και στο ίδιο με αυτήν επίπεδο χώρος ικανών διαστάσεων, ώστε να φιλοξενήσει, εφόσον χρειαστεί, οποιοδήποτε μηχανικό μέσο κάλυψης της υψομετρικής διαφοράς ακόμη και αναβατόριο πλατφόρμας, κατακόρυφης κίνησης ή βαθμίδων (stairlift)Οι ανελκυστήρες, όπου προβλέπονται, φέρουν πάντα ηχητική και οπτική αναγγελία και κουμπιά με ανάγλυφη σήμανση.

5. Οι είσοδοι, οι ράμπες, οι ανελκυστήρες και τα άλλα μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις Οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Είσοδοι κτιρίων», «Ράμπες ατόμων και αμαξιδίων» και «Μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών», αντίστοιχα.

6. Για την απρόσκοπτη κίνηση των ατόμων που χρησιμοποιούν αμαξίδια πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Διάδρομοι πλάτους 0,90-1.20μ. με εξασφαλισμένο σε όλο το μήκος τους ελάχιστο και ελεύθερο  από κάθε εμπόδιο ή έπιπλο πλάτος τουλάχιστον 0.90μ.

β) Αποφυγή ανισοσταθμιών στους χώρους του Κέντρου και κατωφλίων ύψους μεγαλύτερου των 2εκ. Απαγορεύεται η πρόβλεψη μεμονωμένων βαθμίδων.

γ) Στους χώρους που δραστηριοποιούνται ωφελούμενοι οι διακόπτες, οι πρίζες, τα κομβία κλήσεως και γενικά οι μηχανισμοί χειρισμού τοποθετούνται σε ύψος 1,80 μ. από το δάπεδο, πάντα στα ίδια σταθερά σημεία για όλες τις περιπτώσεις (π.χ. οι διακόπτες για το φως στα δεξιά των ανοιγμάτων και κοντά στην κάσα της πόρτας, κλπ), με όσο το δυνατόν πλατύτερη πλακέτα φωσφορίζουσα ή με φωτάκι.

7.  Όπου είναι αδύνατη η εγκατάσταση ανελκυστήρα για άτομα με κινητικά προβλήματα, επιτρέπεται η εγκατάσταση πιστοποιημένου κατά CE αναβατορίου πλατφόρμας,κατακόρυφης κίνησης ή κλίμακας. Ελάχιστες διαστάσεις πλατφόρμας0,80m x 1,00m, προτιμώμενες 0,90 X 1,20m.  Η πλατφόρμα μπορεί να διαθέτει και αναδιπλούμενο κάθισμα. Στην  περίπτωση αυτή το πλάτος της πρέπει να αυξηθεί κατά το πάχος του καθίσματος. Πρέπει να διαθέτει σύστημα ασφαλούς συνέχισης της κίνησης σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος.

8. Εάν το Κέντρο φιλοξενεί παιδιά ή άτομα με οπτική αναπηρία, η διακίνησή τους διευκολύνεται με κατευθυντήριους οδηγούς στο δάπεδο διαφορετικής υφής και έντονης χρωματικής αντίθεσης  από τα υπόλοιπα στοιχεία, ειδικούς χειρολισθήρες με σήμανση στην αρχή και τέλος, πινακίδες με το σύστημα BRAILLE σε κατάλληλο ύψος τοποθετημένες, δάπεδα μη ηχοαπορροφητικά για να αναγνωρίζουν τους άλλους από τον βηματισμό τους, ευκρινή ηχητική σήμανση και χώρους που να μην δημιουργούν αντήχηση. Οι χώροι στους οποίους κινούνται πρέπει να είναι ελεύθεροι εμποδίων και να μην κρύβουν παγίδες, όπως προεξέχοντα στοιχεία σε ύψος μικρότερο των 2.20μ. χωρίς προβολική επισήμανση στο δάπεδο, ALLER-RETOUR ή ανοιγόμενες πόρτες, εύθραυστα τζάμια ή γυάλινες επιφάνειες χωρίς επισήμανση. και τα κουμπιά των ανελκυστήρων πρέπει να φέρουν ανάγλυφη σήμανση.»

7. Στο άρθρο 9, οι παρ. 1, 3, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20  και 22 να συμπληρωθούν ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«1. Το Κέντρο θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του π.δ. 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α΄ 80) ή της εκάστοτε ισχύουσας αντιστοίχου περιεχομένου νομοθεσίας όπως άρθρο 26, παρ. 2 του ν. 4067/2012 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 119 του ν.4759/2020 και ισχύει σήμερα (π.χ. πρόβλεψη χώρων αναμονής σε έκτακτες περιπτώσεις ανά όροφο -Σχετική και η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699 ΦΕΚ 2998 Α’/20.07.2020)».

«3. Όλοι οι χώροι του Κέντρου πρέπει να διαθέτουν εγκατάσταση θέρμανσης, κατά προτίμηση μέσω συστήματος που θα επιτρέπει την αυτόνομη λειτουργία της, καθώς και εγκατάσταση κλιματισμού με αυτόνομες τοπικές μονάδες διαιρούμενου τύπου. Ως ελάχιστη εσωτερική θερμοκρασία τον χειμώνα ορίζονται οι 22ο C, για το καλοκαίρι 26ο - 28ο C, με σχετική υγρασία μ.ο 50%.».

«6. Το δάπεδο του Κέντρου πρέπει να είναι αντιολισθητικό και από υλικό που καθαρίζεται εύκολα και δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων.

7. Όλοι οι υαλοπίνακες του Κέντρου να είναι ασφαλείς, οπλισμένοι ή επενδεδυμένοι με ειδική μεμβράνη συγκράτησης θραυσμάτων και να σημαίνονται καταλλήλως».

«15. Όλοι οι οριζόμενοι χώροι αποσκοπούν στην άνετη, ασφαλή και ήρεμη διαμονή των φιλοξενούμενων στο Κέντρο. Τα μεγέθη των επιφανειών των χώρων είναι τα ελάχιστα και επιτρέπεται οποιαδήποτε επιπλέον ανάπτυξη των χώρων, πάντα με κριτήριο τη διευκόλυνση των φιλοξενούμενων του Κέντρου. Προκειμένου να εξυπηρετείται όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα εξυπηρετούμενων, σε Κέντρα που εξυπηρετούν άτομα είτε με νοητική υστέρηση είτε με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες είτε με διαφορετικού είδους αναπηρίες, θα ισχύουν οι μέγιστες κατά τις κτιριακές ανάγκες ελάχιστες προδιαγραφές επικουρούμενες με τις κατά περίπτωση αναπηρίας ιδιαίτερες προδιαγραφές. Στα Κέντρα που φιλοξενούνται άτομα με προβλήματα όρασης, όλες οι επιφάνειες στο χώρο δεν πρέπει να αντανακλούν έντονα το φως, αλλά να είναι από «ματ» υλικά και χρωματισμούς, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αντανακλάσεις και να προβλέπονται χρωματικές αντιθέσεις μεταξύ των δομικών στοιχείων».

«17. Όπου είναι απαραίτητο να υπάρχουν σκάλες, πρέπει να έχουν ασφαλή κιγκλιδώματα, χειρολισθήρες σε δύο ύψη (0.70 και 0,90μ από το δάπεδο) που συνεχίζονται στα πλατύσκαλα και προεξέχουν κατά 0,30μ στην αρχή και το τέλος, και επίστρωση με αντιολισθητικά υλικά και επισήμανση των ακμών με υλικό διαφορετικής υφής και χρώματος».

«18. Οι τοίχοι των χώρων βάφονται ή επενδύονται με υλικά αντιαλλεργικάπου έχουν χαρούμενους χρωματισμούς, καθαρίζονται εύκολα και είναι κατά το δυνατό ηχοαπορροφητικά.

19. Στους χώρους υγιεινής οι τοίχοι επενδύονται από το δάπεδο μέχρι ύψος τουλάχιστον 1,60 μέτρα με πλακίδια πορσελάνης και τα δάπεδα με πλακίδια αντιολισθηρά και αρμούς ελάχιστου πλάτους.

20. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και στα τελειώματα οφείλουν να είναι αντιαλλεργικά, αντιμικροβιακά και μη τοξικά».

«22. Για να συμπεριληφθεί στο αδειοδοτούμενο Κέντρο ο εξωτερικός χώρος που το περιβάλλει, οφείλει ο χώρος αυτός να υπάγεται στην αποκλειστική χρήση του Κέντρου και να είναι κατάλληλα περιφραγμένος και διαμορφωμένος για την εξασφάλιση της ασφάλειας των ωφελουμένων και την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία». 

8. Το άρθρο 10 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«1. Για την εγγραφή παιδιού, εφήβου ή ενήλικα στο Κέντρο υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση από τον ασκούντα την γονική μέριμνα του ανηλίκου και σε περίπτωση ενήλικων ωφελουμένων από τους ίδιους ή τον δικαστικό τους συμπαραστάτη ή νομικού προσώπου όταν διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης με προσκόμιση στοιχείων ταυτοποίησής τους. Σε περίπτωση ανηλίκου ωφελούμενου προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει η ηλικία του. Δικαίωμα εγγραφής έχουν και οι ενήλικες με αναπηρία που διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

β. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (A΄ 267), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8), όταν δε ο αιτών δεν είναι μαθητής ή ενήλικαςιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του.

γ. Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίαςσε ισχύ από ΚΕΠΑ, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ ή άλλη αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή που λειτουργούσε μέχρι την ψήφιση του ν.3863/2010

2. Οι ασκούντες γονική μέριμνα του ανηλίκου με αναπηρία και οι ενήλικοι με αναπηρία ή οι δικαστικοί συμπεραστάτες τους έχουν δικαιώμα εγγραφής ανεξαρτήτως εργασιακής, οικονομικής, κοινωνικής ή άλλης κατάστασης».

9. Στο άρθρο 11, η παρ. 1  να τροποποιηθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«1. Τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ ΚΔΑΠΑμεΑ δύνανται να λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και σε εβδομαδιαία βάση από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με εξαίρεση τις ημέρες που έχουν καθοριστεί ως αργίες σε εθνικό ή τοπικό επίπεδοΤο ημερήσιο ωράριο λειτουργίας καθορίζεται από τον φορέα ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελούμενων έως δύο (2) βάρδιες λειτουργίας, διάρκειας οκτώ (8) ωρών έκαστη. . Η λειτουργία κάθε βάρδιας δεν δύναται να υπερβαίνει σε διάρκεια τις οκτώ (8) ώρες έκαστη, περιλαμβανομένης της μεταφοράς κάθε ωφελούμενου προς και από το Κέντρο».

10. Στο άρθρο 13, οι παρ. 1, 2 και 3 να συμπληρωθούν/τροποποιηθούν και να προστεθεί νέα παράγραφος 7 ως ακολούθως (βλ.  με έντονη γραμματοσειρά):

«1. Στο Κέντρο και για κάθε βάρδια λειτουργίας απασχολούνται ως εξειδικευμένο προσωπικό απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής των ακόλουθων ειδικοτήτων:

α. Φυσικής Αγωγής (ΑΕΙ).

β. Φυσικοθεραπείας (ΑΤΕΙ)

γ. β. Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός, απόφοιτος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ, με άδεια άσκησης επαγγέλματος). Εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφιο Κοινωνικό Λειτουργό, προσλαμβάνεται Ψυχολόγος (ΑΕΙ) με άδεια άσκησης επαγγέλματος, Κοινωνιολόγος (ΑΕΙ) ή πτυχιούχοι Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης.

δ. γ. Εργοθεραπείας (ΑΤΕΙ  ή ΑΕΙ  ή ΤΕΙμε άδεια άσκησης επαγγέλματος

ε. δ. Φροντιστές-Συνοδοί ΑμεΑ (ΔΕ)

ε. Εκπαιδευτές  Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης (ΑΕΙ) στην περίπτωση εγγεραμμένων ωφελούμενων με οπτική αναπηρία. 

Στο Κέντρο δύναται να απασχολείται και προσωπικό άλλων επιστημονικών ειδικοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων, όπως Ειδικοί Παιδαγωγοί, Φυσικοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές και Νοσηλευτές.

2. Πλέον του προσωπικού της παρ. 1 δύναται να προσλαμβάνονται:

α.  Εκπαιδευτές Τεχνικοί (ΔΕ και απόφοιτοι Σχολών ΟΑΕΔ αντίστοιχων ειδικοτήτων με τριετή εμπειρία στο αντικείμενο).

β. Ειδικό βοηθητικό προσωπικό, Κοινωνικοί Φροντιστές ή Επιμελητές Πρόνοιας ή απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ ή απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης με αντίστοιχη κατάρτιση ή/και εμπειρία στην παροχή κοινωνικής φροντίδας σε θέματα αναπηρίας.

γ. Συμπληρωματικά, ειδικοί για την δημιουργική απασχόληση (απόφοιτοι ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή ΔΕ με πιστοποιημένη γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντικείμενα όπως μουσική, θέατρο, εικαστικά κ.α.).

3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού και οι ειδικότητες αυτού καθορίζονται από τον φορέα ανάλογα με τον αριθμό των ωφελούμενων και το είδος των παθήσεών της αναπηρίας τους. Κατά τη λειτουργία της δομής, η αναλογία του προσωπικού επί των παρόντων ωφελουμένων είναι τουλάχιστον ένας εργαζόμενος ανά τέσσερις (4) ωφελούμενους. Αν οι παρόντες ωφελούμενοι υπερβαίνουν τους τέσσερις (4) αλλά υπολείπονται των οκτώ (8), αναλογούν δύο εργαζόμενοι και ούτω καθ’ εξής. Τα ¾ των μελών του προσωπικού, προσλαμβάνονται ως εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σύμφωνα με την παρ. 1. Η παρουσία προσωπικού είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου της δομής

[….]

7. Το προσωπικό του Κέντρου επιμορφώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητης διαβίωσης κ.λπ. ».    

Σημείωση: Προτείνεται η ειδικότητα του Φυσικοθεραπευτή να μεταφερθεί στις δυνητικές ειδικότητες διότι εάν παραμείνει στο εδάφιο β) της παρ. 1 η κατεύθυνση που θα δοθεί στα ΚΔΑΠΑμεΑ θα προσομοιάζει με αυτήν των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, ήτοι θα επικεντρώνεται περισσότερο στη θεραπεία-αποκατάσταση.

11. Στο άρθρο 16, η παρ. 1 να συμπληρωθεί/τροποποιηθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«1. Όταν κατ’ εξακολούθηση η συμπεριφορά του ωφελούμενου εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία της δομής εις βάρος των λοιπών ωφελουμένων, είναι δυνατόν, με απόφαση του αδειοδοτημένου φορέα και κατόπιν σχετικών έγγραφων ειδοποιήσεων προς τους γονείς, τον δικαστικό συμπαραστάτη του/της ωφελουμένου ή και τον/την ίδιο/ίδια τον/την ωφελούμενο/ωφελούμενη, να διακόπτεται η παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης από το ΚΔΑΠΑμεΑ προς τον ωφελούμενο αυτόν/αυτή».

Ελπίζοντας στη θετική ανταπόκρισή σας στις δίκαιες προτάσεις μας.[1]Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 61:  «1. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Ιδίως υποχρεούται: α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους, β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα ΑμεΑ την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει, γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ, ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του».

[3] Βλ. Προσοντολόγιο ΠΕ31.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Προτάσεις Ε.Σ.Α.μεΑ. επί των Σχεδίων ΚΥΑ που αφορούν στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis