Κατηγορία: Η δράση μας

Αθήνα: 23/09/2022

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει τις προτάσεις - παρατηρήσεις της στο σχέδιο νόμου με θέμα: ¨ Διατάξεις για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών. Αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και λοιπές διατάξεις¨


Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και Κύριοι Μέλη,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Με το παρόν έγγραφό μας και με αφορμή το σχέδιο νόμου «Διατάξεις για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών. Αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και λοιπές διατάξεις», που έχει κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση, σας καταθέτουμε τις προτάσεις μας και ζητάμε να κληθεί εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ κατά τη συζήτησή του στην Επιτροπή, προκειμένου να σας αναπτύξουμε πιο διεξοδικά τις θέσεις της Συνομοσπονδίας.
Λαμβάνοντας υπόψη:
• την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας», συνταγματικές επιταγές και απαιτήσεις της εθνικής μας νομοθεσίας, όπως:
• τον ν.4488/2017, ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 68 «Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ» τα εξής: «1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζονται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ [...]»
• τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), με τον οποίο η χώρα μας κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,
η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει τα παρακάτω άρθρα να συμπληρωθούν ως εξής (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες)

Άρθρο 4 -Ορισμοί
«[...]
7. Δημόσιες τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών»: Οι δημόσιες τακτικές υπεραστικές και αστικές οδικές μεταφορές επιβατών που προσφέρονται ως υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Γ.Ο.Σ.) στο κοινό χωρίς διακρίσεις συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και σε συνεχή βάση [...]»

Άρθρο 6 -Δίκτυο τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών
«Το δίκτυο των δημοσίων τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών εξυπηρετεί τις διαρκείς ανάγκες μετακινήσεων του επιβατικού κοινού συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία με προγραμματισμένα δρομολόγια, στα οποία καθένας χωρίς διακρίσεις έχει πρόσβαση έναντι του καθορισμένου κομίστρου»

Άρθρο 7 -Εκτέλεση δημοσίων τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών
«1. [...] Τα λεωφορεία αυτά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Κανονισμού (EE) [...], και έχουν λάβει σχετική έγκριση τύπου λεωφορείου, είναι δε κατάλληλα διασκευασμένα και εξοπλισμένα ώστε να εξυπηρετούν και επιβάτες με αναπηρία.
2.Με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 30 καθορίζονται τα ειδικά προσόντα που διαθέτει κάθε φορέας, [...]
β) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, προκειμένου οι φορείς αυτοί να είναι σε θέση να εκτελούν συνεχώς το συγκοινωνιακό έργο που αναλαμβάνουν με ασφάλεια κατά την κυκλοφορία, ιδίως για τους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών με αναπηρία, με την αναγκαία ποιότητα και για την εξασφάλιση του επιπέδου υπηρεσιών που απαιτείται για την εκπλήρωση του σχετικού σκοπού δημοσίου συμφέροντος».

Άρθρο 9 -Βασικές κατευθύνσεις σχεδιασμού
«[...]
5. Ο σχεδιασμός του δικτύου λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες μετακινήσεων μαθητών ή εκπαιδευομένων προς τα κέντρα εκπαίδευσης και των εργαζομένων προς τους χώρους εργασίας, των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων, των στρατευσίμων που υπηρετούν τη θητεία τους, και γενικά την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός του δικτύου αποσκοπεί στη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού για τη μετεπιβίβασή του σε σταθμούς άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς όπως αεροδρόμια, λιμάνια και σιδηροδρομικούς σταθμούς διασφαλίζοντας τις απαιτούμενες συνθήκες προσβασιμότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού του φορέα. [...]»

Άρθρο 12- Σταθμοί και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών
«1. [...] Για την ίδρυση και λειτουργία των σταθμών αυτών απαιτείται άδεια της αρμόδιας περιφέρειας, που χορηγείται σύμφωνα με το π.δ. 79/2004 (Α' 62) και τον ν.4067/2012 και ιδιαίτερα το άρθρο 26 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4782/2021, άρθρο 210 και ισχύει σήμερα.[...]»

Άρθρο 14 -Προκήρυξη διαγωνισμών
«[...]
2. Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον η διαδικασία και τα στάδια των διαγωνισμών, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων, λόγοι αποκλεισμού διαγωνιζομένων, τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται πάντοτε το κριτήριο της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, ο τρόπος ανάδειξης του αναδόχου, η δυνατότητα ενστάσεων των διαγωνιζομένων, μέτρα πρόληψης, εντοπισμού και διόρθωσης περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη διαγωνιστική διαδικασία και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.[...]
3. [...]
γ. Ειδικά για τις τακτικές αστικές οδικές επιβατικές μεταφορές [...]. Ως κριτήρια για τον καθορισμό της γεωγραφικής περιοχής παροχής αστικού συγκοινωνιακού έργου, που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού στην περίπτωση αυτή, λαμβάνονται ιδίως υπόψη τα εκτιμώμενα προς εκτέλεση χιλιόμετρα, ο απαιτούμενος για την εκτέλεσή τους αριθμός λεωφορείων και τα ακαθάριστα έσοδα του αναδόχου, η εξασφάλιση αστικών συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς τους επιβάτες προσβάσιμες σε όλους, η οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και το ελάχιστο δυνατό κόστος μετακίνησης.[...]
7. Στην προκήρυξη καθορίζονται και οι ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν:
α) στον τύπο του οχήματος και στην περιβαλλοντική απόδοσή του, όπως είναι η φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια και τα ηλεκτρικά λεωφορεία, καθώς και την προσβασιμότητά του στα άτομα με αναπηρία
β) [...]
γ) στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών συμπεριλαμβανομένων των επιβατών με αναπηρία, και
δ) στην οργάνωση, στελέχωση και εμπειρία στην εκτέλεση τακτικών αστικών και υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών και εξυπηρέτηση όλων των επιβατών συμπεριλαμβανομένων των επιβατών με αναπηρία».

Άρθρο 17 -Προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό
«[...]
2. Οι διαγωνιζόμενοι, κατά την ημερομηνία διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών, παρέχουν εγγυήσεις με τις οποίες διασφαλίζεται ότι κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό λεωφορείων υπεραστικού ή αστικού ή ημιαστικού τύπου που προβλέπεται και τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των αμαξοστασίων. Επίσης, κατά την ημερομηνία διενέργειας των
διαγωνιστικών διαδικασιών, διαθέτουν την απαιτούμενη στελέχωση από προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο μεταξύ άλλων και στις ανάγκες όλων των επιβατών συμπεριλαμβανομένων των επιβατών με αναπηρία, την εμπειρία στην εκτέλεση των υπεραστικών και αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών, την οργάνωση, συστήματα τηλεματικής και ενιαίας πληροφόρησης και ενιαίας έκδοσης εισιτηρίων προσβάσιμων σε όλους, όπως καθορίζονται στις προκηρύξεις των διαγωνιστικών διαδικασιών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 και την παρ. 7 του άρθρου 14 του παρόντος».

Άρθρο 19- Κανόνες αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνιζομένων
«[...]
3. Μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης περιλαμβάνεται πάντοτε κριτήριο για την προσβασιμότητα των οχημάτων και εγκαταστάσεων του προσφέροντος στα άτομα με αναπηρία».

Άρθρο 26 -Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου
«[...]
3. Αν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από περισσότερους φορείς, η αρμόδια αρχή καλεί αυτούς να υποβάλουν προσφορές για το συγκεκριμένο έργο και μπορεί, είτε να προβεί στην απευθείας ανάθεση σε όποιον προσέφερε το χαμηλότερο κόμιστρο σε συνδυασμό με άλλα ποιοτικά κριτήρια που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται πάντοτε η διασφάλιση πρόσβασης και εξυπηρέτησης και επιβατών με αναπηρία, είτε να διενεργήσει διαπραγματεύσεις για την επιλογή του αναδόχου.[...]»

Άρθρο 30-Εξουσιοδοτικές διατάξεις
«1.[...]
ββ. οι ανάγκες μετακινήσεων του επιβατικού κοινού συμπεριλαμβανομένων των επιβατών με αναπηρία σε κάθε περιφερειακή ενότητα, [...]»

Ευελπιστώντας ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στα δίκαια αιτήματά μας,
Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή