Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Βουλή

Αθήνα: 30/04/2010

ΠΡΟΣ:
- κ. Θ. Τσέκο, Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- κ. Ι. Ραγκούση, Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης
- κα Λ. Κατσέλη, Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
- κ. Α. Λοβέρδο, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
- κα Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- κ. Γ. Ντόλιο, Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης
- κ. Στ. Αρναουτάκη, Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
- κ. Γ. Κουτρουμάνη, Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
- κα Φ. Γεννηματά, Υφυπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- κ. Δ. Στεφάνου, Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης
- κ. Γ. Πετράκο, Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης
- κ. Ρ. Σπυρόπουλο, Γενικό Γραμματέα Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
- κ. Ν. Πολύζο, Γενικό Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- κ. Γ. Κατριβάνο, Γενικό Γραμματέας Πρόνοιας
- κ. Γ. Ζερβό, Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
- κ. Χ. Κύρκογλου, Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Δράσεων ΕΚΤ


""Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο ‘τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 9.2776/3.553/06.04.2009 (ΦΕΚ 639/Β) ΚΥΑ, όπως ισχύει, με θέμα ‘Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης ‘Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής’, συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013’: Η απάντηση της Ε.Σ.Α.μεΑ." "


Κύριε Γενικέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) - που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα - με την ιδιότητά της ως Κοινωνικός Εταίρος της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ως μέλος με δικαίωμα ψήφου στο σύνολο των Περιφερειακών και Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, με το παρόν σας υποβάλλει τις προτάσεις - αιτήματά της στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το «Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο 'τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ' αριθμ. 9.2776/3.553/06.04.2009 (ΦΕΚ 639/Β) ΚΥΑ, όπως ισχύει, με θέμα 'Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης 'Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής', συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013'».

Προτού όμως σας παρουσιάσουμε τις προτάσεις - αιτήματά μας, θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για τον τρόπο διεξαγωγής της εν λόγω διαβούλευσης, η οποία μάλιστα από ότι μάθαμε - ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε χτες 29.04.2010 και ώρα περίπου 16.00 με τον αρμόδιο στέλεχος της ΕΥΣΕΚΤ για αυτήν κ. Χ. Κύρκογλου - έχει μάλλον ήδη ολοκληρωθεί, εφόσον η εν λόγω ΚΥΑ έχει ήδη υπογραφεί και δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Θεωρούμε αδιανόητο να πραγματοποιείται διαβούλευση για ένα ζήτημα εξαιρετικής σημασίας για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, όπως είναι αυτό των ΚΔΑΠ - ΜΕΑ, και να μην έχει ενημερωθεί εγγράφως η Συνομοσπονδία. Επιπρόσθετα, είναι αδιανόητο η εν λόγω διαβούλευση να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας της ΕΥΣΕΚΤ (www.esfhellas.gr), στην οποία μάλιστα δεν αναφέρονταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων και μάλιστα ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να είναι αναρτημένη στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα, και όχι μέσω της ιστοσελίδας (www.opengov.gr) του Γραφείου του Πρωθυπουργού ή έστω μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης. Αξίζει να επισημάνουμε πως παρόμοια προβλήματα αναφορικά με την πράξη «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» είχαν παρουσιαστεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου σας και στο παρελθόν και πως η Συνομοσπονδία είχε και τότε εκφράσει εγγράφως την έντονη διαμαρτυρία της.

Κύριε Γενικέ,

Ζητούμε από εσάς να ενεργήσετε με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί, ακόμη κι αυτή τη στιγμή που ίσως το σχέδιο της ΚΥΑ έχει ήδη υπογραφεί και δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ότι οι προτάσεις - αιτήματά μας θα τύχουν ουσιαστικής εξέτασης. Ως εκ τούτου, ζητούμε να προβείτε άμεσα στην τροποποίηση της εν λόγω ΚΥΑ, ενσωματώνοντας σ’ αυτήν τις προτάσεις - αιτήματα της Συνομοσπονδίας.

Πιο συγκεκριμένα:

 Τη συμπερίληψη στους Αναδόχους στο σχέδιο της ΚΥΑ (βλ. Άρθρο 17, σελ:13) και εκείνων των Δομών που έχουν τον ίδιο χαρακτήρα με τα ΚΔΑΠ - ΜΕΑ, αλλά δεν είναι ΚΔΑΠ - ΜΕΑ, δεδομένου ότι προσφέρουν το ίδιο ακριβώς έργο με τα ΚΔΑΠ - ΜΕΑ. Είναι άδικο να αποκλείονται από τη ΚΥΑ τέτοιες Δομές που προσφέρουν τόσο σημαντικό έργο και οι οποίες θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τέτοιου τύπου δράσεις.

 Τη συμπερίληψη των ενηλίκων με αναπηρία ως ωφελούμενων στην περίπτωση των ΚΔΑΠ - ΜΕΑ (βλ. σελ: 8). Αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι στο τέλος της παραγράφου 1 του Άρθρου 3 της ΚΥΑ (βλ. σελ: 8) αναφέρεται ότι «τα ανωτέρω όρια ηλικίας θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο». Δεδομένου ότι για τα ΚΔΑΠ - ΜΕΑ κάτι τέτοιο δεν υπάρχει και πολλές φορές, ίσως μάλιστα τις περισσότερες, αυτά δέχονται άτομα με αναπηρία που δεν είναι έφηβοι με τη στενή έννοια του όρου, δηλαδή ηλικιακά, αλλά μπορεί να είναι 30 και 40 ετών, θεωρούμε ότι το προαναφερθέν αίτημά μας είναι απολύτως εύλογο. Ως εκ τούτου, ζητούμε να διασαφηνίζεται στην ΚΥΑ - και κατ’ επέκταση και στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα ακολουθήσει αυτήν - ούτως ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί στο παρελθόν - ότι τα ΚΔΑΠ - ΜΕΑ θα μπορούν να δέχονται αιτήσεις και μητέρων ενηλίκων με αναπηρία.

 Τη συμπερίληψη στις ωφελούμενες της εν λόγω πράξης του συνόλου των μητέρων με αναπηρία, ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης στην περίπτωση των Βρεφικών - Βρεφονηπιακών - Παιδικών Σταθμών, των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας και των ΚΔΑΠ, όπως ακριβώς αναφέρεται στο σχέδιο της ΚΥΑ (βλ. Παράγραφο 2, Άρθρου 4, σελ: 10) για τις μητέρες παιδιών και εφήβων με αναπηρία στην περίπτωση των ΚΔΑΠ - ΜΕΑ. Αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι οι γυναίκες με αναπηρία υφίσταται διπλή διάκριση τόσο λόγω αναπηρίας, όσο και λόγω φύλου και πλήττονται μάλιστα έως και 3 φορές περισσότερο από ότι ο γενικός πληθυσμός από την ανεργία. Ως εκ τούτου, η ελληνική Πολιτεία οφείλει να εφαρμόσει θετικά μέτρα δράσης προκειμένου να άρει την άνιση μεταχείριση που υφίσταται αυτή η ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα ατόμων με αναπηρία. H κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση στις μητέρες που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 35%, που αναφέρεται στο Άρθρο 5, σελ: 10 του σχεδίου της ΚΥΑ, δε θεωρείται ικανοποιητική στην κατεύθυνση αυτή.

 Τη συμπερίληψη στις ωφελούμενες της εν λόγω πράξης του συνόλου των μητέρων νηπίων και παιδιών με αναπηρία, ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης στην περίπτωση των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, όπως ακριβώς αναφέρεται στο σχέδιο της ΚΥΑ (βλ. Παράγραφο 2, Άρθρου 4, σελ:10) για τις μητέρες παιδιών και εφήβων με αναπηρία στην περίπτωση των ΚΔΑΠ - ΜΕΑ.

 Τη μείωση στα κριτήρια επιλογής ωφελούμενων γυναικών του ελάχιστου ποσοστού αναπηρίας από 67% σε 50% στην περίπτωση συζύγου με αναπηρία (βλ. Άρθρο 5, σελ:10).

 Να μην αποκλείονται από την ωφέλεια που μπορούν να λάβουν από την υλοποίηση της εν λόγω πράξεις οι πατέρες ή και νόμιμοι κηδεμόνες που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια παιδιών, εφήβων και ενηλίκων (για την περίπτωση των ΚΔΑΠ - ΜΕΑ) με αναπηρία, καθώς και οι πατέρες με αναπηρία ή και οι άντρες νόμιμοι κηδεμόνες που είναι άτομα με αναπηρία ή οι συγγενείς (άντρες και γυναίκες) παιδιών/ατόμων με αναπηρία που έχουν οριστεί ως νόμιμοι κηδεμόνες αυτών ή οι ανάδοχοι γονείς (άντρες και γυναίκες) βρεφών / νηπίων / παιδιών /ατόμων με αναπηρία και να εφαρμοστούν τα ίδια που προτείνουμε για τις μητέρες παιδιών με αναπηρία και τις μητέρες με αναπηρία. Επιπρόσθετα θα πρέπει να τους δίνεται και η ανάλογη προτεραιότητα, όπως δίνεται και στις περιπτώσεις των μητέρων με αναπηρία και των μητέρων που έχουν παιδί με αναπηρία (βλ. Άρθρο 5, σελ:10). Πρέπει να επισημανθεί ότι η προστασία της μητρότητας, της πατρότητας, της οικογένειας και της παιδικής ηλικίας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Υπό αυτήν την οπτική η αποτελεσματική προστασία των εργαζόμενων γονέων ή/και κηδεμόνων, ανδρών και γυναικών, αναδεικνύεται σε ζήτημα μείζονος σημασίας και κανένας γονιός ή/και κηδεμόνας δεν πρέπει να αποκλείεται από την ωφέλεια που μπορεί να αποκομίσει από σημαντικές δράσεις, όπως είναι και αυτή στην οποία αναφέρεται το σχέδιο της ΚΥΑ. Ιδιαίτερα, δεν πρέπει κανένας γονιός ή/και κηδεμόνας να αποκλείεται λόγω του φύλου του από δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, όταν σύμφωνα με το άρθρο 16 «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση» του Γενικού Κανονισμού των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει σε αυτές να διασφαλίζεται η εφαρμογής της αρχή της μη διάκρισης και λόγω φύλου (βλ. επίσης Κριτήριο Επιλογής Πράξεων ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Β.4).

Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι δεν διαπιστώνουμε να γίνεται καμία ιδιαίτερη μνεία στο σχέδιο της ΚΥΑ στη διασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των Ανάδοχων - Δομών. Η αναφορά στις Αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Π2β/οικ.2808/1997 (ΦΕΚ 645/Β), Π1β/Γ.Π. οικ.116847/26.11.2002 (ΦΕΚ 1519/Β) και Π1β/οικ.14951/9.10.2001 (ΦΕΚ 1397/Β/), δεν διασφαλίζει την προσβασιμότητα των αναδόχων υποδομών, δεδομένου ότι:

 στις Αποφάσεις αυτές η μνεία του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού απλά παραπέμπει σε κτίρια δομών που έχουν ανεγερθεί μετά το 2000, όταν πληθώρα παρόμοιων Δομών στεγάζεται σε παλαιότερα οικήματα.

 καμία μέριμνα δεν υπάρχει στις Αποφάσεις αυτές για διασφάλιση της επισκεψιμότητας των Δομών-Αναδόχων από γονείς ή/και εργαζόμενους με αναπηρία, παρόλο μάλιστα που θα προβλέπεται και η μοριοδότηση των γονέων με αναπηρία.

Δεδομένου ότι η εν λόγω πράξη συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», σας υπενθυμίζουμε ότι η μη διασφάλιση της προσβασιμότητας των Δομών - αναδόχων, έρχεται σε αντίθεση με ό, τι το Άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού των Ταμείων της Ένωσης (1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006) υπαγορεύει για τα άτομα με αναπηρία, ο οποίος μάλιστα μνημονεύεται στο εν λόγω Σχέδιο της ΚΥΑ. Επιπρόσθετα, η μη διασφάλιση της προσβασιμότητας των δομών - αναδόχων έρχεται σε αντίθεση με ό, τι το κριτήριο Β.5 «Τήρηση των Κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία» - το οποίο εγκρίθηκε με γραπτή διαδικασία από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (αρ. απόφασης 4/22-12-2008) - και η εξειδίκευσή του υπαγορεύει («Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πράξη/ δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ. α) Πρόσβαση στο φυσικό ή και δομημένο περιβάλλον, β)Πρόσβαση στις υπηρεσίες γ) «Πρόσβαση στην πληροφόρηση με τη χρήση Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»). Λόγω του ότι η παρεχόμενη πληροφόρηση πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμη από τις/τους ωφελούμενους με αναπηρία, θα πρέπει στο Σχέδιο της ΚΥΑ να προβλεφθεί και αυτό. Ως εκ τούτου προτείνουμε στην περίπτωση Α) της παραγράφου 1, του Άρθρου 6, να συμπληρωθεί το εξής (βλ. με έντονη γραμματοσειρά): «Α) Δημοσιοποίηση μέσω δημοσιεύσεων στον τύπο αλλά και με κάθε πρόσφορο και ενδεικνυόμενο μέσο, πλήρως προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ….».

Επίσης, διαπιστώνουμε ότι έχει διαγραφεί στο σχέδιο της ΚΥΑ, σε σχέση με την υπ’ αριθ. ΚΥΑ 9.2776/3.553/06.04.2009 το εξής κείμενο: «Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - Το προσωπικό που απασχολείται στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Γ΄ ΚΠΣ σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ είναι σκόπιμο να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας στα προγράμματα του ΕΣΠΑ μέχρι την λήξη τους, με τήρηση της διαδικασίας της παρ.3 του άρθρου 21 του ν.2190/94. Για την κάλυψη τυχόν κενών θέσεων προσωπικού στα προγράμματα αυτά, η πρόσληψη του προσωπικού θα ακολουθήσει τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/94» (βλ. Περίπτωση Β, Άρθρου 7, σελ:12). Για την εύρυθμη λειτουργία των Δομών που συμπεριλαμβάνονται στο εν λόγω σχέδιο της ΚΥΑ, θεωρούμε απαραίτητη τη συμπερίληψη σε αυτήν διάταξης μέσω της οποίας θα διασφαλίζεται η συνέχιση μέχρι τη λήξη των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της απασχόλησης, με την ίδια σχέση εργασίας, του προσωπικού που εργάζεται σε αυτές τις Δομές.

Λόγω της οικονομικής κρίσης και ως εκ τούτου λόγω των προβλημάτων ρευστότητας που έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν έντονη την παρουσίαση τους, προτείνουμε όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο (βλ. Παράγραφο 3, Άρθρου 12, σελ: 18) η καταβολή της πρώτης δόσης, ήτοι το 30% του ετήσιου προϋπολογισμού της σύμβασης από τους δικαιούχους προς τους αναδόχους (Δομές), να μη συνδέεται με πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι πρέπει να προβλέπεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα ακολουθήσει την ΚΥΑ, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί τόσο στη Συνομοσπονδία όσο και στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για σχολιασμό πριν από την έκδοσή της, υψηλότερο ετήσιο ανώτατο όριο δαπάνης κατ’ άτομο στις περιπτώσεις των νηπίων με αναπηρία (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας), των παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ) και των παιδιών/εφήβων/ενηλίκων με αναπηρία (ΚΔΠΑ - ΜΕΑ) σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, λόγω του πρόσθετου κόστους που δημιουργεί αυτή καθ’ αυτή η αναπηρία.

Κύριε Γενικέ,

Ζητούμε από εσάς να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η συμπερίληψη των προαναφερθέντων προτάσεων - αιτημάτων μας στην εν λόγω ΚΥΑ. Επίσης ζητούμε να οριστεί άμεσα συνάντηση μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε και πιο αναλυτικά τα προαναφερθέντα αιτήματά μας.

Αναμένοντας απάντησή σας το συντομότερο δυνατό.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας

Αρ. Πανανός

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Βουλή » ""Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο ‘τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 9.2776/3.553/06.04.2009 (ΦΕΚ 639/Β) ΚΥΑ, όπως ισχύει, με θέμα ‘Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης ‘Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής’, συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013’: Η απάντηση της Ε.Σ.Α.μεΑ." "
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis