Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Βουλή

Αθήνα: 12/01/2016

ΠΡΟΣ:
• Πρόεδρο και μέλη Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής
• Πρόεδρο και μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
• Πρόεδρο και μέλη Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του ανθρώπου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Ν. Παππά
- κ. Π. Καμμένο, Υπουργό Εθνικής Άμυνας
- κ. Δ. Βίτσα, Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας
- κ. Ι. Ταφύλλη, Γενικό Γραμματέα Εθνικής Άμυνας
- Φορείς Μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ.


Κατάθεση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. για το σχέδιο νόμου: «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις»


Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες Κύριοι Βουλευτές,
Η Ε.Σ.Α.μεΑ με το παρόν έγγραφό της καταθέτει τις προτάσεις της επί του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις» και ζητάει να κληθεί η Ε.Σ.Α.μεΑ. σε ακρόαση κατά τη συζήτησή του στη συνεδρίαση της Βουλής, προκειμένου να αναπτύξει τις προτάσεις της.

Επιπρόσθετα προτείνουμε την προσθήκη διατάξεων που θεωρούμε πως πρέπει να συμπεριληφθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο, οι οποίες αποσκοπούν στην παροχή διευκολύνσεων στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που έχουν στην οικογένειά τους άτομα με αναπηρία.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΠΛΙΤΩΝ
Άρθρο 3. Τοποθετήσεις - τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 αναφέρονται τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη στις τοποθετήσεις και μεταθέσεις των οπλιτών. Η περίπτωση γγ. ζητάμε να συμπληρωθεί ως εξής: «Παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μελών οικογένειας των οπλιτών, σύμφωνα με γνωματεύσεις αναπηρίας οι οποίες έχουν εκδοθεί από Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ ή της ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ και είναι σε ισχύ»
Άρθρο 6. Αναστολή κριτηρίων – εξαιρέσεις

Μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί ευνοϊκά μέτρα για την προστασία των οικογενειών των οπλιτών, που έχουν στη φροντίδα τους άτομο με βαριά και πολλαπλή αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Είναι γεγονός ότι οι στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους και έχουν αδέλφια με αναπηρία συμμετέχουν ενεργά στη φροντίδα των αδελφών τους με αναπηρία. Ειδικά, τα άτομα με βαριά αναπηρία (νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμό κ.λπ.) αναπτύσσουν έντονους συναισθηματικούς δεσμούς με τα αδέλφια τους. Επομένως, για την προστασία των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, θα πρέπει να προβλεφθεί ευνοϊκή ρύθμιση, ώστε αυτοί οι οπλίτες να υπηρετούν πλησίον των οικογενειών τους.
Ως εκ τούτου ζητάμε η περίπτωση (εε). των κατηγοριών που εξαιρούνται από το σύστημα μοριοδότησης για τις μεταθέσεις των οπλιτών, να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
(εε). «Οι οπλίτες με ένα τουλάχιστον τέκνο ή σύζυγο ή γονέα ή αδελφό/ή με αναπηρία τουλάχιστον σε ποσοστό 67% και άνω, οι θετοί γονείς ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και αυτοί που με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και οι ανάδοχοι γονείς ατόμου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή»

Άρθρο 12. Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ανυπότακτων

Στην παράγραφο 7 που αναφέρει την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν.3883/2010 να συμπληρωθεί το εξής: «Όσοι συμπληρώνουν.........ή θα διατεθούν σε φορείς του δημόσιου τομέα, περιλαμβανομένων των ΟΤΑ και του κρατικού κατασκηνωτικού προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία σαράντα (40) ημερών».

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κρίνουμε απαραίτητη τη θέσπιση ευνοϊκών ρυθμίσεων για τις μεταθέσεις - αποσπάσεις και τις συνθήκες εργασίας (μείωση ωραρίου εργασίας, χορήγηση ειδικής άδειας κ.λπ.) των στρατιωτικών και του πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι οι ίδιοι άτομα με αναπηρία ή γονείς/κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία ή με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, για την αντιμετώπιση των πρόσθετων αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία των ιδίων ή των παιδιών τους.

Άρθρο 15.

Η τελευταία πρόταση της παρ. 1 του άρθρου 15 ζητάμε να τροποποιηθεί ωα ακολούθως: «Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανωτάτη κατά κλάδο Υγειονομική Επιτροπή κατά κλάδο ή από ΚΕΠΑ ή από Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιακών ή Ασφαλιστικών Ταμείων που λειτουργούσαν πριν τη σύσταση των Επιτροπών του ΚΕΠΑ και είναι σε ισχύ η χρονική διάρκειά τους».

Άρθρο 16.

Ζητάμε την τροποποίηση του άρθρου 16 ως εξής: «Το ίδιο δικαίωμα ειδικής άδειας έχει και το στρατιωτικό προσωπικό, που έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχος ή θετός γονέας ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω». Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι στρατιωτικοί και επιμελούνται περισσότερα από ένα τέκνα, το δικαίωμα λήψης της ειδικής άδειας ασκείται αυτοτελώς και από τους δύο»

Άρθρο 17.
Στο άρθρο 17 ζητάμε να συμπεριληφθεί και η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3257/2004 (Α΄143) ως εξής:
«1. Το προβλεπόμενο κατά τη παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν.1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α'), μειωμένο ωράριο εργασίας εφαρμόζεται στο στρατιωτικό προσωπικό και στους στρατιωτικούς δικαστές των Ε.Δ. που έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχος ή θετός γονέας ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξαρτήτως του αριθμού των απασχολουμένων προσώπων κατά μονάδα, υπηρεσία, οργανισμό ή νομικό πρόσωπο εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.Ε.Θ.Α.), στο οποίο εργάζεται».
Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν.3257/2004 (Α΄143) ζητάμε να συμπληρωθεί ως ακολούθως: «Το παραπάνω μειωμένο ωράριο εργασίας πραγματοποιείται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών των δικαιούχων στρατιωτικών και στρατιωτικών δικαστών των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον η αναπηρία του τέκνου ή συζύγου ή του προσώπου του οποίου έχουν τη δικαστική επιμέλεια, είναι τουλάχιστον 67%»
Άρθρο 20 Γραφείο στήριξης οπλιτών
Στο άρθρο 20 ζητάμε την προσθήκη παραγράφου 6 ως εξής:
«6. Συνεργασία με τα αρμόδια γραφεία ή υπηρεσίες των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, Νοσοκομείων κ.α. ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή υποστήριξη του προσωπικού»
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κρίνουμε απαραίτητο τον εκσυγχρονισμό του Κανονισμού των Στρατιωτικών Σχολών, δεδομένου ότι παρατηρείται το φαινόμενο αποκλεισμού εκείνων των σπουδαστών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους απέκτησαν αναπηρία ή χρόνια πάθηση. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει, βάσει νομοθετικής ρύθμισης, να εξασφαλιστεί το εργασιακό μέλλον του σπουδαστή μέσω της τοποθέτησής του σε θέση διοικητικού προσωπικού.
Ως εκ τούτου ζητάμε να προστεθεί άρθρο ως εξής:
«Οι σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους απέκτησαν αναπηρία ή χρόνια πάθηση και προκειμένου να εξασφαλιστεί το εργασιακό μέλλον του σπουδαστή τοποθετούνται σε θέση διοικητικού προσωπικού σε υπηρεσίες των κλάδων ή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
Εννοείται ότι τέτοιου είδους ρυθμίσεις θα αποβούν στο κενό, εάν δεν συνδυαστούν με το σχεδιασμό και την εφαρμογή υποστηρικτικών προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία σχετικά με το νέο αντικείμενο εργασίας τους.
Νομοθετικές ρυθμίσεις που κρίνεται απαραίτητο να συμπεριληφθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο για την επίλυση σοβαρών θεμάτων που απασχολούν τους γονείς και κηδεμόνες, που έχουν υπό τη φροντίδα και προστασία τους άτομα με αναπηρία, οι οποίοι ανήκουν στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.
Σας παραθέτουμε τις προτεινόμενες απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
• Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343 (Β΄ 1139) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να τροποποιηθεί ως εξής: «3. Για όσους στρατιωτικούς προστατεύουν ΑμεΑ ισχύουν τα παρακάτω: α) Εφόσον έχουν σύζυγο ΑμεΑ καθώς και αυτοί που δεν είναι συζευγμένοι αλλά με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία ή είναι ανάδοχοι γονείς ατόμου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, απαλλάσσονται όλων των υπηρεσιών, καθώς επίσης και των ασκήσεων, εφόσον η απαλλαγή τους είναι δυνατή, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας. β) Εφόσον έχουν τέκνο ΑμεΑ ή με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, καθώς και εάν είναι ανάδοχοι γονείς ατόμου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, εκτελούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και, σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες, απαλλάσσονται. Συμμετέχουν στις ασκήσεις μόνο εάν αυτό επιβάλλεται και είναι αναγκαίο, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Στην περίπτωση των συζευγμένων στρατιωτικών τα εν λόγω ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας εκ των δύο, κατά περίπτωση και κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης».
• Το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343 (Β΄ 1139) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να τροποποιηθεί ως εξής: «β. Όσοι δικαιούχοι έχουν σύζυγο ή παιδί ΑμεΑ ή με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, καθώς και εάν είναι ανάδοχοι γονείς ατόμου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή ή ανήκουν οι ίδιοι στην κατηγορία των ΑμεΑ».
• Το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343 (Β΄ 1139) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να τροποποιηθεί ως εξής: «α. Όσων είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή έχουν σύζυγο ή τέκνο ΑμεΑ ή με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, καθώς και εάν είναι ανάδοχοι γονείς ατόμου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή».
Οι οικογένειες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων χρειάζονται αυτές ειδικά τις δύσκολες ώρες που βιώνει όλος ο κόσμος και η Πατρίδα μας, την ηθική στήριξη, αλλά και την ουσιαστική υποστήριξη της Πολιτείας, διότι, εκτός από το καθήκον τους για τη φύλαξη της χώρας μας, εκτελούν και το υπέρτατο καθήκον της φροντίδας ατόμων με αναπηρία.
Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Βουλή » Κατάθεση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. για το σχέδιο νόμου: «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις»
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis