Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Βουλή

Αθήνα: 30/08/2017

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Υπουργός Επικρατείας Χρ. Βερναρδάκης
- Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου
- Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας Θ. Φωτίου
- Έλληνες Βουλευτές
- Φορείς - Μέλη


Προτάσεις - Παρατηρήσεις ΕΣΑμεΑ στο σχέδιο νόμου: «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές Ασφαλιστικές Διατάξεις, Ενίσχυση της Προστασίας των Εργαζομένων, Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες και άλλες διατάξεις»


Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Η ΕΣΑμεΑ καταθέτει τις προτάσεις της στο σχέδιο νόμου «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές Ασφαλιστικές Διατάξεις, Ενίσχυση της Προστασίας των Εργαζομένων, Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες και άλλες διατάξεις» και ζητά να κληθεί στην ακρόαση των φορέων, ώστε να τις αναπτύξει περαιτέρω.

Άρθρο 47 Ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών
Ζητάμε την συμπλήρωση της διάταξης που αναφέρεται στο άρθρο αυτό ως εξής:
Στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η ανωτέρω άδεια χορηγείται και στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο είναι τυφλό ή κωφό ή πάσχει από εγκεφαλική παράλυση ή κινητική αναπηρία ή νοητική αναπηρία ή σύνδρομο Down ή αυτισμό ή βαριές και πολλαπλές αναπηρίες ή πάσχει από ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη».
Προτάσεις Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Μέρος Δ «Κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες»
Πέντε χρόνια μετά την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (εφεξής Σύμβαση) και του Προαιρετικού της Πρωτοκόλλου από την Ελλάδα (ν.4074/2012), η πρωτοβουλία για την κατάρτιση σχεδίου-νόμου που αφορά κατευθυντήριες - οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης -η οποία είναι το αποτέλεσμα της πανελλαδικής κινητοποίησης που πραγματοποίησε η Ε.Σ.Α.μεΑ. με τους φορείς - μέλη της και τους φορείς - μέλη αυτών στην Αθήνα, στις 2 Δεκεμβρίου 2016, στο πλαίσιο της οποίας έλαβε χώρα συνάντηση με τον υπουργό Επικρατείας κατά την οποία δεσμεύτηκε για την κατάρτιση αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας- συνιστά εξαιρετικά θετική εξέλιξη. Η ΕΣΑμεΑ έλαβε μέρος στην προνομοθετική διαβούλευση υποβάλλοντας τις προτάσεις της, πολλές από τις οποίες επανυποβάλει σήμερα στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, ώστε να ενταχθούν και να ψηφισθούν στο τελικό σχέδιο νόμου.

Ως Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρούμε ότι η επιλογή τόσο του Συντονιστικού Μηχανισμού όσο και Κεντρικού Σημείου Αναφοράς αντικατοπτρίζει την αλλαγή παραδείγματος που προκρίνει η Σύμβαση και η αντίληψη της αναπηρίας ως ζητήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ανάθεση της παρακολούθησης όλων των θεμάτων που αφορούν στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (Συντονιστικός Μηχανισμός μέσα στην Κυβέρνηση) στον Υπουργό Επικρατείας, με αρμοδιότητα τη συνοχή του κυβερνητικού έργου, σηματοδοτεί την αναγνώριση αφενός της αναγκαιότητας ένταξης της διάστασης της αναπηρίας σε όλους τους τομείς κυβερνητικής πολιτικής, αφετέρου της αντιμετώπισης του διαχρονικού διαρθρωτικού ελλείμματος συντονισμού των κυβερνητικών πολιτικών στα θέματα αναπηρίας. Αυτό συμπληρώνεται από τον ισχυρό συμβολισμό (και όχι μόνο) που έχει ο ορισμός της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Κεντρικού Σημείου Αναφοράς για θέματα σχετιζόμενα με την εφαρμογή της Σύμβασης. Η συμπερίληψη των ανωτέρω ρυθμίσεων στο σχέδιο-νόμου αποτελεί δικαίωση του πολύχρονου αγώνα της Ε.Σ.Α.μεΑ. και ολόκληρου του αναπηρικού κινήματος της χώρας.

Η λήψη οριζόντιων, θεσμικών μέτρων όπως προβλέπονται στο Μέρος Δ΄ και στη βάση αυτών η εφαρμογή της Σύμβασης, θα αναβαθμίσει διεθνώς τη χώρα όσον αφορά τη δικαιωματική προσέγγιση των ζητημάτων αναπηρίας και ενδεχομένως να αποτελέσει ένα από τα καλά παραδείγματα πρακτικής διεθνώς. Αν και η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν στην καθημερινότητα ή δεν αντιμετωπίζει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης, ωστόσο η συμβολή της τα επόμενα χρόνια στην αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων που ταλανίζουν τον χώρο της αναπηρίας και στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους θα είναι καταλυτικής σημασίας. Η αρχιτεκτονική της παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης, με τις συμπληρώσεις που προτείνουμε, θα συμβάλει στην ανάδειξη επιπλέον νομοθετικών πρωτοβουλιών που θα οδηγήσουν στην εναρμόνιση του εθνικού δικαίου, των πολιτικών και των προγραμμάτων με τις απαιτήσεις της Σύμβασης.

Τα σχόλια/προτάσεις επί του σχεδίου-νόμου που παραθέτουμε παρακάτω έχουν σκοπό να ενδυναμώσουν το εγχείρημα για μια ολιστική εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα πεδία δημόσιας πολιτικής και να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα μπορούν να ασκούνται σε ίση βάση και να παρέχουν επαρκή και αποτελεσματική προστασία στα άτομα με αναπηρίες. Ακολουθεί η παράθεση των σχολίων/προτάσεών μας επί των Άρθρων του νομοσχεδίου.
Άρθρο 63 παρ.1
Να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως:

«1. Κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό που ανήκει στο Δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες στα πεδία των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται, άμεσα ή έμμεσα, να εμποδίζει ή να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων τους από τα πρόσωπα αυτά. Ιδίως υποχρεούται: [...] δ) να απέχει από ρυθμίσεις, πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των Ατόμων με Αναπηρίες. [...]
2. Οι κατά την παράγραφο 1 υπόχρεοι οφείλουν κατά τις συναλλαγές τους με Άτομα με Αναπηρίες να διασφαλίζουν βασική πληροφόρηση μέσω τρόπων, μορφών και μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζονται στη Σύμβαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν συνεργασίας με τον Υπουργό Επικρατείας του άρθρου 71 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 72 και κατόπιν δημοσίας διαβούλευσης, ειδικότερα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, εξειδικεύονται οι υπόχρεοι φορείς, οι τρόποι, οι μορφές και τα μέσα προσβάσιμης επικοινωνίας, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου».

Δεδομένης της ποικιλομορφίας της ομάδας των ατόμων με αναπηρία και της έννοιας της πολλαπλής διάκρισης βάσει του ν.4443/2016 (εδάφιο ζ, παρ. 2, άρθρο 2), η γενική υποχρέωση διευκόλυνσης της ισότιμης άσκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις δυσχερείς συνθήκες που τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζουν, τα οποία υπόκεινται σε πολλαπλές ή επιβαρυμένες μορφές διάκρισης λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή άλλης πεποίθησης, εθνικής, γηγενούς ή κοινωνικής καταγωγής, περιουσίας, γέννησης, ηλικίας, ή άλλης κοινωνικής κατάστασης. Άλλωστε η Σύμβαση έχει ειδικά άρθρα για τις γυναίκες με αναπηρία (άρθρο 6) και τα παιδιά με αναπηρία (άρθρο 7).
Άρθρο 63 παρ. 2
Η παρ. 3 του άρθρου 4 της Σύμβασης αναφέρει: «3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων τους.».

Η διάταξη προβλέπει ρητά την ενεργητική εμπλοκή των ατόμων με αναπηρίες μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους. Σε εθνικό επίπεδο, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων µε Αναπηρία, ως εθνική οργάνωση «ομπρέλα», είναι η αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση ατόμων µε αναπηρίες βάσει του ν. 2430/96 άρθρο 2 παρ. 2., και ως εκ τούτου πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στη συμμετοχή της στη διαβούλευση, χωρίς αυτό να σημαίνει τον αποκλεισμό από τη διαβούλευση άλλων αντιπροσωπευτικών ανά κατηγορία αναπηρίας οργανώσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Άλλωστε όλες οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους είναι φορείς-μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ. μέσω των Εθνικών και Περιφερειακών Ομοσπονδιών τους. Πέρα όμως από την τυπική υποχρέωση, βάσει της συγκεκριμένης διάταξης, για συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στη διαβούλευση, δεν πρέπει να αγνοηθεί αφενός ο ιστορικός ρόλος που διαδραμάτισε η Ε.Σ.Α.μεΑ., ως μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρίες, καθ' όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης (από το 2002 έως το 2007) για την κατάρτιση της Σύμβασης στον ΟΗΕ, αφετέρου οι μέχρι σήμερα αγώνες της για την εφαρμογή της σε εθνικό επίπεδο.

Η μη αναφορά της παραπάνω διάταξης στην κοινωνία των πολιτών και στην άμεση συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες, έχει σκοπό να αποτρέψει τη συμμετοχή ομάδων ή/και ατόμων που θα λειτουργήσουν ως εκπρόσωποι των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους. Άλλωστε είναι ιστορικά γνωστό και κοινωνικά παραδεκτό ότι ο χώρος της αναπηρίας έχει υποφέρει αρκετά από αυτόκλητους «σωτήρες» και «προστάτες», δίχως καμία νομιμοποίηση και υποχρέωση κοινωνικής λογοδοσίας. Ως εκ τούτου, προτείνουμε οπουδήποτε στο Μέρος Δ΄ γίνεται αναφορά σε διαδικασία διαβούλευσης ή προτείνουμε εμείς να προστεθεί τέτοια διαδικασία να περιλαμβάνεται η παρακάτω αναφορά : «[...] κατόπιν διαβούλευσης με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος».
Άρθρο 65
Αποσαφήνιση εννοιών: «καθολικός σχεδιασμός», «εύλογες προσαρμογές», «δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο βάρος»

Επισημαίνεται ότι οι «εύλογες προσαρμογές», ως εκ της Σύμβασης απορρέει (βλ. άρθρο 5 - Ισότητα και μη διάκριση της Σύμβασης), σχετίζονται άμεσα με τις αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας. Ταυτόχρονα, η αόριστη αναφορά περί «δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους» και η μη πρόβλεψη διαδικασίας προσδιορισμού του είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε υποκειμενική εκτίμηση αυτού και σταδιακή απαξίωση των όποιων θεσμικών προβλέψεων.

Ζητάμε να μετονομαστεί σε «ίση μεταχείριση και εύλογες προσαρμογές» και να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως :

«1. Τα διοικητικά όργανα και αρχές, επιπλέον της υποχρέωσης εφαρμογής των αρχών του καθολικού σχεδιασμού, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα του άρθρου 5 της Σύμβασης παρέχοντας -όπου απαιτείται- εύλογες προσαρμογές για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών ενός ή περισσότερων Ατόμων με Αναπηρίες προκειμένου να διασφαλιστεί για εργαζόμενους ή/και εξυπηρετούμενους με αναπηρίες η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Τα διοικητικά όργανα και αρχές υποχρεούνται επίσης να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζουν την εφαρμογή εύλογων προσαρμογών στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να εξαλειφθούν οι διακρίσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο, οργανισμό ή ιδιωτική επιχείρηση σε βάρος των εργαζόμενων ή/και εξυπηρετούμενων με αναπηρίες. 2. Εύλογες προσαρμογές υποχρεούνται να παρέχουν και επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα που είναι ανοικτές ή παρέχουν υπηρεσίες σε κοινό καθώς και όταν απασχολούν εργαζόμενους με αναπηρίες προκειμένου να εξαλειφθούν οι διακρίσεις λόγω της αναπηρίας. Προκειμένου για επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, οι ως άνω εύλογες προσαρμογές παρέχονται υπό την προϋπόθεση της μη επιβολής δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, το οποίο υποχρεούται να αποδείξει ο υπόχρεος στην ασκούσα την εποπτεία αυτού αρμόδια αρχή προκειμένου να τύχει της σχετικής απαλλαγής. 3. Στις εύλογες προσαρμογές περιλαμβάνονται ενδεικτικά, μέτρα παροχής υποστηρικτικής τεχνολογίας, προσωπικής βοήθειας και ενδιαμέσων, εξατομικευμένη προσαρμογή διαδικασιών ή πρακτικών, εξειδικευμένες υπηρεσίες και βοηθητικές υπηρεσίες για την επικοινωνία».
Άρθρο 67 παρ. 3
Αντικατάσταση ως ακολούθως:
«Η ελληνική γραφή Μπράιγ (Braille) είναι ο τρόπος γραφής των τυφλών πολιτών».
Άρθρο 68
Να συμπληρωθεί ως ακολούθως:

«1. Τα διοικητικά όργανα και αρχές ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν το προσωπικό, τους συναλλασσόμενους και τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους σχετικά με τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και τον Καθολικό Σχεδιασμό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης, ειδικότερα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, εξειδικεύονται τα μέσα ανάπτυξης, ο τρόπος και η διαδικασία υλοποίησης του περιεχομένου της παρούσας παραγράφου.
2. Προς το σκοπό της εκπαίδευσης μαθητών της Α΄/βάθμιας και Β'/βάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητών, σπουδαστών αλλά και της κατάρτισης δικαστικών λειτουργών και στελεχών του δημόσιου τομέα σε θέματα δικαιωμάτων και ίσης μεταχείρισης των Ατόμων με Αναπηρίες, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας μεριμνούν για τη συμπερίληψη στα προγράμματα σπουδών και στα επιμορφωτικά τους σεμινάρια εκπαιδευτικών ενοτήτων που αφορούν στα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών, σε συνεργασία με τον Υπουργό Επικρατείας του άρθρου 71 και το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 72, και κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, ειδικότερα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, ρυθμίζονται οι επιμέρους θεματικές ενότητες, το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικό με το περιεχόμενο της παρούσας παραγράφου».
Άρθρο 69 παρ. 1
Να συμπληρωθεί ως ακολούθως:

«1. Στο ΕΣΡ συστήνεται Επιτροπή Δεοντολογίας στην οποία συμμετέχει με εκπροσώπους της και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)».
Άρθρο 70 παρ.3
Προτείνουμε την τροποποίηση της παρ. 3 ως εξής:

3. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή και οι υπηρεσίες και φορείς που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα εντάσσουν τη διάσταση της αναπηρίας σε όλες τις έρευνες και μελέτες που διεξάγουν και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο για τα Θέματα Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ., αναπτύσσουν, παράγουν και διαδίδουν σύμφωνα με τις αρχές του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και την κείμενη νομοθεσία επίσημες στατιστικές σχετικά με τα Άτομα με Αναπηρίες καθώς και για τα εμπόδια που αυτά αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους».

Προτείνουμε επίσης το άρθρο να συμπληρωθεί και να συμπεριλάβει τη συνεργασία της ΕΛΣΤΑΤ με το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας, η οποία ήδη υπάρχει σε άτυπη μορφή. Η θεσμικά κατοχυρωμένη συνεργασία των φορέων θα συμβάλει στην καλύτερη απόδοση εννοιών και ανάπτυξης δεικτών προκειμένου να υπάρχει συμβατότητα με τη Σύμβαση και θα βελτιώσει τη διαδικασία της συλλογής, επεξεργασίας και διάδοσης των στοιχείων.

Να αναφέρουμε ότι το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», Α.Π. 1: «Συστημικές Παρεμβάσεις των Θεσμών της Αγοράς Εργασίας και της Προνοίας» με δικαιούχο την Ε.Σ.Α.μεΑ. Το Παρατηρητήριο έχει σκοπό την ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων (π.χ. δείκτες) που θα υποστηρίξουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών για την αναπηρία και την ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής και βάσης δεδομένων που υποστηρίζει τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου ως προς:

• Την παρακολούθηση, επεξεργασία και εμπλουτισμό δεικτών και μεταδεδομένων.
• Τη διαμόρφωση σχετικών εντύπων και αναφορών με στόχο να διασφαλιστεί η τυποποίηση της διαδικασίας παρακολούθησης.
• Την επικοινωνία με φορείς παροχής δεδομένων.
• Την άντληση δεδομένων από άλλα πληροφοριακά συστήματα και μεταφόρτωσή τους στο σύστημα.
• Την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων (ποσοτικών και ποιοτικών) που εισάγονται στην εφαρμογή.
Άρθρο 71
Να συμπληρωθεί ως ακολούθως:

«1. Ο Υπουργός Επικρατείας ως Συντονιστικός Μηχανισμός καταρτίζει, εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, σε συνεργασία με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς και τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς, εθνικό πρόγραμμα εναρμόνισης του εσωτερικού εθνικού δικαίου με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο που τη συνοδεύει».
Άρθρο 72 παρ. 2
Να προστεθεί: «Το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς συγκαλεί σύσκεψη 2 φορές τον χρόνο με τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς».
στ. (...) Επιτροπή του ΟΗΕ του Άρθρου 35 (... )».
Άρθρο 73
Να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
«1. Με απόφαση, εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, των οικείων Υπουργών ορίζεται σε κάθε Υπουργείο ο Γενικός ή Διοικητικός Γραμματέας ως Σημείο Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης ανά τομέα κυβερνητικής αρμοδιότητας. [...] 3. Με απόφαση, εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, του Γενικού ή Διοικητικού Γραμματέα οι αρμοδιότητες του Σημείου Αναφοράς δύναται να μεταβιβασθούν σε οργανική μονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος».

Να προστεθεί ως ακολούθως:

«Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στην έδρα κάθε Περιφέρειας και κάθε Δήμου ορίζεται ως Σημείο Αναφοράς ο Συντονιστής, ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος αντίστοιχα για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αρμοδιότητες των Σημείων Αναφοράς αποτελεί η παρακολούθηση υλοποίησης των υιοθετούμενων κατ' εφαρμογή της Σύμβασης πολιτικών που αφορούν στους τομείς αρμοδιότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων, η σύνταξη ετήσιων Εκθέσεων Προόδου και η διαβούλευση με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος για θέματα ανάπτυξης και εφαρμογής περιφερειακών και τοπικών πολιτικών. Με απόφαση, εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, του Συντονιστή, του Περιφερειάρχη, του Δήμαρχου δύνανται οι αρμοδιότητες του Σημείου Αναφοράς να μεταβιβασθούν σε οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος».
Άρθρο 74
Να μετονομαστεί σε «Πλαίσιο για τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες» και να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως:

«1. Για την προώθηση της εφαρμογής της Σύμβασης κατά τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 33 αυτής ορίζονται: α) ο Συνήγορος του Πολίτη, ως η συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή, β) η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) ως ο εθνικός θεσμός προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γ) η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ως η τριτοβάθμια οργάνωση των Ατόμων με Αναπηρίες και ανεξάρτητος μηχανισμός της κοινωνίας των πολιτών, που αποτελούν το Πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης (εφεξής Πλαίσιο). 2. Αποστολή του Πλαισίου είναι η προαγωγή, προστασία και παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης και των δημόσιων πολιτικών για την προώθηση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες. Το Πλαίσιο:
α) καταρτίζει Κανονισμό Λειτουργίας, στον οποίο εξειδικεύονται οι επιμέρους δράσεις που αναλαμβάνει κάθε μέλος του Πλαισίου και
β) καταρτίζει και επικαιροποιεί στρατηγικό σχέδιο δράσης, στο οποίο εξειδικεύονται οι επιμέρους δράσεις ως προς την προαγωγή, την προστασία και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης. Ενδεικτικά:
-εκφράζει γνώμη για τη συμβατότητα των δημοσίων πολιτικών που προωθούνται σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο καθώς και για τη συμβατότητα της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Σύμβασης,
-χειρίζεται και διερευνά αναφορές που υποβάλλονται ενώπιόν του σε σχέση με την παραβίαση δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες,
-αναλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση,
-εκπονεί μελέτες και έρευνες σχετικά με την υλοποίηση άρθρων της Σύμβασης σε επιμέρους τομείς, (ενδεικτικά ποιοτικές έρευνες σε ανοιχτές και κλειστές δομές όπου διαβιούν άτομα με αναπηρίες προκειμένου να αποτρέπονται μορφές εκμετάλλευσης, βίας και κακομεταχείρισης βάσει του άρθρου 16 παρ.3 της Σύμβασης),
-υποβάλλει ετήσια έκθεση με την αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών, της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης ελλείψεων και αναγκών που διαπιστώθηκαν, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων ή τροποποιήσεων,
-προβαίνει σε νομικές ενέργειες εν ονόματι των θυμάτων εικαζόμενων παραβιάσεων της Σύμβασης στα εθνικά δικαστήρια,
-παρέχει νομική υποστήριξη στα άτομα με αναπηρίες προκειμένου να υποβάλλουν καταγγελίες ενώπιον περιφερειακών και διεθνών οργάνων και δικαστηρίων,
-λαμβάνει κάθε άλλο πρόσφορο για την εξυπηρέτηση της αποστολής του μέτρο.
3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 10), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
Άρθρο 76
Να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

1. Η έκδοση του προβλεπόμενου στο άρθρο 24 του ν.4443/2016 (Α΄232) Προεδρικού Διατάγματος για την επέκταση της προστασίας που παρέχεται για διακρίσεις μεταξύ άλλων λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης και στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, των κοινωνικών παροχών και φορολογικών διευκολύνσεων, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στη διάθεση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται συναλλακτικά στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης και της στέγης, λαμβάνει χώρα κατόπιν συνεργασίας με τον Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 71, με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 72 και κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, ειδικότερα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
5. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης συστήνεται Επιτροπή για την επεξεργασία σημείων των ισχυόντων Κωδίκων (Αστικός Κώδικας, Εκλογικός Κώδικας, Ποινικός Κώδικας κ.ά.) που πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να συνάδουν με τα άρθρα της Σύμβασης. Στην Επιτροπή μετέχει με εκπροσώπους της και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί ενός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου και θα καταθέσει το Πόρισμά της εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ αυτού.
6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα προβλεπόμενα με της Σύμβασης θέματα».

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Ως αναπηρικό κίνημα θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε αυτή η ιστορική πρωτοβουλία να αποτελέσει σταθμό για την έμπρακτη άρση των διακρίσεων, της περιθωριοποίησης και των αποκλεισμών των ατόμων με αναπηρίες από την εν γένει πρόσβαση και συμμετοχή τους στην καθημερινότητα της ζωής.
Αναμένουμε να κληθούμε κατά την ακρόαση των φορέων ώστε να αναπτύξουμε περαιτέρω τις προτάσεις μας.
Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΛΥΜΒΑΙΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Βουλή » Προτάσεις - Παρατηρήσεις ΕΣΑμεΑ στο σχέδιο νόμου: «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές Ασφαλιστικές Διατάξεις, Ενίσχυση της Προστασίας των Εργαζομένων, Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες και άλλες διατάξεις»
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis