Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Βουλή

Αθήνα: 06/11/2017

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
• Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
• Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Χρ. Βερναρδάκη
• Γραφείο Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Π. Κουρουμπλή
• Γραφείο Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ν. Σαντορινιού
• Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Καλαματιανού
• Γραφείο Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κ. Χρ. Λαμπρίδη
• Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ι. Γιανέλλη
• Φορείς Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Κατάθεση αιτημάτων και προτάσεων της ΕΣΑμεΑ επί του σ/ν Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Εμπορικής και Νησιωτικής Πολιτικής κλπ.


Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμα Μέλη,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) -που, όπως άλλωστε γνωρίζετε, αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας- με το παρόν σας υποβάλλει τα αιτήματα/ προτάσεις του εθνικού αναπηρικού κινήματος αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Εμπορικής και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» που έχει κατατεθεί στη Βουλή.

Λαμβάνοντας υπόψη:
-την παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις»,
-την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
-το άρθρο 9 «Προσβασιμότητα» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, στο οποίο αναφέρεται το εξής: «Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές...»,
-την ορολογία για την αναπηρία, όπως αυτή αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο.
-τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές που έχει εφαρμογή από 18.12.2012 και των παρακάτω αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο αυτού του Κανονισμού: α) με αριθ. 8133.1/02/2013 (ΦΕΚ Β 1902 – 05.08.2013) «Καθορισμός των διαδικασιών και των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης λιμενικών τερματικών σταθμών όσον αφορά θέματα προσβασιμότητας, πληροφόρησης και παροχής συνδρομής σε άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα στους λιμένες» και β) με αριθ. 3332.12/05/13/14062013 (ΦΕΚ Β΄1453) «Καθορισμός των διαδικασιών υποβολής παραπόνων των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές, του περιεχομένου του ειδικού εντύπου παραπόνων, καθώς και της διαχείρισης αυτών»,
η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει:
1. Άρθρο 27. «Τακτικές και Έκτακτες μεταθέσεις»
Στην κατηγορία (2) Κοινωνικά κριτήρια, το εδάφιο ββ) ζητάμε να τροποποιηθεί ως ακολούθως (βλ. κείμενο με έντονη γραμματοσειρά):
ββ) οι γονείς τριών (3) τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, γονείς που είναι άγαμοι, ή χήροι, καθώς και πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω μετατίθενται, μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα άγαμα παιδιά μέχρι ηλικίας 18 ετών ή μέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και όσα έχουν αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας. Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας υποπερίπτωσης (ββ) θεωρούνται ως μέλη της οικογένειας τα παιδιά που προέρχονται από άλλο γάμο και την επιμέλεια έχει ο/η σύζυγος, εφόσον πληρούν μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Περαιτέρω ως δυσίατα νοσήματα θεωρούνται οι νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήματα, που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέσεις. Η αναπηρία πιστοποιείται από την Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή ή από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.
Η προαναφερόμενη αντικατάσταση των αναχρονιστικών όρων «παιδιά ανίκανα για εργασία» και «ανικανότητα για εργασία» με τον όρο «παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω» προτείνεται στη βάση των απαιτήσεων της ορολογίας που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία», την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο.
Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητη η προστασία της οικογένειας που έχει στην φροντίδα της άτομα με βαριά αναπηρία λόγω της ανυπαρξίας κρατικών δομών υποστήριξης και φροντίδας των ατόμων αυτών.
Στην παρ. 2, η φράση «επιμελούνται τέκνο με αναπηρία» προτείνουμε να αντικατασταθεί με τη φράση «γονείς ατόμου με αναπηρία» για την αποφυγή παρερμηνείας στην εφαρμογή του νόμου.
2. Το άρθρο 76 «Προγραμματικές Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας» να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. κείμενο με έντονη γραμματοσειρά):
«Στο άρθρο όγδοο του Νόμου 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 145) προστίθεται 15η παράγραφος ως ακολούθως:
'15. Υπό το πλαίσιο του άρθρου 12 του ν.4412/2016 (Α' 147), αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 5 και εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο, για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής ή κάλυψης επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ), με την οποία, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προσδιορίζονται το ύψος του μισθώματος και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του πλοίου, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά θα περιλαμβάνεται η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία, να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με δήμους με πληθυσμό λιγότερο από 5.000 κατοίκους, μεμονωμένα ή από κοινού, διάρκειας ενός έως πέντε έτη για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένης γραμμής ή γραμμών.[...]'»
Η προαναφερόμενη συμπλήρωση προτείνεται στη βάση των απαιτήσεων του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία», την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το οποίο τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στα μέσα μεταφοράς.
3. Στο Άρθρο 79 «Μεταρρύθμιση του συστήματος εισαγωγής και εκπαίδευσης στελεχών σε παραγωγικές σχολές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ», η παρ. 4 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. κείμενο με έντονη γραμματοσειρά):
«4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των σχολών, της διδακτέας ύλης, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων όσων φοιτούν σε αυτή, των εξετάσεων και των λοιπών τρόπων ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών, της φοίτησης και αποφοίτησης από της σχολές καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η διδακτέα ύλη θα περιλαμβάνει ενότητα σχετική με την αναπηρία και προσβασιμότητα υποδομών και υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία».
Η προαναφερόμενη συμπλήρωση προτείνεται στη βάση των απαιτήσεων του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία», την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το οποίο τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στα μέσα μεταφοράς.
4. Στο άρθρο 105 Σύσταση Συμβουλίων Χρηστών Λιμένων, η παράγραφος 2 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
«2. Τα Συμβούλια Χρηστών Λιμένων απαρτίζονται ..... καθώς και τα εξής μέλη με τους νόμιμους αναπληρωτές τους που υποδεικνύονται από τους αντίστοιχους φορείς, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
α. έναν εκπρόσωπο από το Συνήγορο του Καταναλωτή
β. έναν εκπρόσωπο από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
γ......».
Η προαναφερόμενη συμπλήρωση των μελών στην Σύσταση Συμβουλίων Χρηστών Λιμένων με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), που αποτελεί τον αντιπροσωπευτικότερο φορέα του αναπηρικού κινήματος της χώρας, έχει στόχο τη διασφάλιση της διάχυσης της διάστασης της αναπηρίας στις πολιτικές του Υπουργείου.
5. Στο άρθρο 125 Σύσταση Συμβουλίου Επιβατικών Μεταφορών Νήσων η παράγραφος 2 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
«2. Το Συμβούλιο Επιβατικών Μεταφορών Νήσων...... και απαρτίζεται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο και τα εξής μέλη:
α......
β....
ι. έναν εκπρόσωπο από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με το νόμιμο αναπληρωτή του».
Η προαναφερόμενη συμπλήρωση των μελών στην Σύσταση Συμβουλίου Επιβατικών Μεταφορών Νήσων με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), που αποτελεί τον αντιπροσωπευτικότερο φορέα του αναπηρικού κινήματος της χώρας, έχει στόχο τη διασφάλιση της διάχυσης της διάστασης της αναπηρίας στις πολιτικές του Υπουργείου.
6. Στο Μέρος ΙΑ΄: Λοιπές Διατάξεις, ζητάμε την προσθήκη άρθρου για την ικανοποίηση πάγιου και δίκαιου αιτήματος της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως εξής:
«Άρθρο ... Τροποποίηση συμπλήρωση του άρθρου 4 του ν. 3709/2008.
«Επεκτείνεται η παροχή έκπτωσης 50% επί του ναύλου σε όλες τις θέσεις των πλοίων σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω (αντί του ισχύοντος σήμερα ποσοστού 80% βάσει του Ν.3709/2008, άρθρο 4 παρ.3 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 παρ. 4 του ν.4150/2013) καθώς και στα ΙΧΕ οχήματα με τα οποία μετακινούνται εφόσον αυτά φέρουν πινακίδες αναπήρων πολέμου ή Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων Ατόμων με Αναπηρίες και στους συνοδούς αυτών εφόσον ο δικαιούχος είναι άτομο με παραπληγία/ τετραπληγία, τύφλωση, νοητική αναπηρία, αυτισμό και σύνδρομο Down ή εναλλακτικά (λόγω των αντιρρήσεων των εκπροσώπων των πλοιοκτητών) παροχή έκπτωσης 50% επί του ναύλου σε όλες τις θέσεις των πλοίων σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω (αντί του ισχύοντος σήμερα ποσοστού 80% βάσει του Ν.3709/2008, άρθρο 4 παρ.3)καθώς και στα ΙΧΕ οχήματα με τα οποία μετακινούνται εφόσον αυτά φέρουν πινακίδες αναπήρων πολέμου ή Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων Ατόμων με Αναπηρίες και στους συνοδούς αυτών εφόσον ο δικαιούχος είναι άτομο με παραπληγία/ τετραπληγία, τύφλωση, νοητική αναπηρία, αυτισμό και σύνδρομο Down εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι με αναπηρία των νησιών».
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί απόλυτα αναγκαία την προσθήκη του παραπάνω μέτρου, με στόχο την υποστήριξη των νησιωτών με αναπηρία που, αν και επλήγησαν ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, για λόγους απουσίας υποδομών και υπηρεσιών υγείας αλλά και προσβασιμότητας στα νησιά τους αναγκάζονται να μετακινούνται συχνότερα από κάθε άλλο σε μεγαλύτερα νησιά και την ενδοχώρα.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας

I. Λυμβαίος

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Βουλή » Κατάθεση αιτημάτων και προτάσεων της ΕΣΑμεΑ επί του σ/ν Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Εμπορικής και Νησιωτικής Πολιτικής κλπ.
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis