Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Βουλή

Αθήνα: 12/12/2019

ΠΡΟΣ:
Υπουργό Εσωτερικών, κ. Π. Θεοδωρικάκο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Βουλή των Ελλήνων
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη
- Γραφείο Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Άκη Σκέρτσου
- Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δ. Μιχαηλίδου
- Γραφείο Γ.Γ. Κοιν. Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γ. Σταμάτη
- Πρόεδρο ΚΕΔΕ, κ. Δ. Παπαστεργίου
- Πρόεδρο ΕΕΤΑΑ, κ. Ηλία Γιάτσιο
- Οργανώσεις Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαμαρτύρεται έντονα για την ψήφιση του άρθρου 48 «Διευκόλυνση ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες στο μαθησιακό περιβάλλον» στο σχέδιο νόμου με θέμα: «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις


Κύριε Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Με αφορμή την ψήφιση από τη Βουλή του νομοσχεδίου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», η ΕΣΑμεΑ εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για το άρθρο 48 «Διευκόλυνση ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες στο μαθησιακό περιβάλλον» του ψηφισθέντος νόμου και ζητάει την άμεση κατάργησή του.
Με το συγκεκριμένο άρθρο νομοθετείται ο «ειδικός βοηθός – συνοδός» για τα παιδιά «με σωματικές, πνευματικές ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες» στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς, βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, το κόστος απασχόλησης του οποίου θα βαρύνει την οικογένεια κάθε παιδιού που χρήζει ειδικού βοηθού-συνοδού.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαμαρτύρεται έντονα για την εν λόγω διάταξη, διότι θεωρεί αδιανόητο το γεγονός να μεταφέρεται το κόστος του ειδικού βοηθού – συνοδού στην οικογένεια του παιδιού με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το κόστος για την απασχόληση του «ειδικού βοηθού – συνοδού» δεν θα μπορέσουν να εγγράψουν τα παιδιά τους στις προαναφερθείσες δομές, καθώς μόνο οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας δέχονται παιδιά και νήπια με αναπηρία.
Το γεγονός αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις απαιτήσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που η χώρα μας κύρωσε με τον ν.4074/2012, και πιο συγκεκριμένα με:
α) την παρ. 3 του άρθρου 5 «Ισότητα και μη διάκριση» στην οποία αναφέρεται ότι: «Προκειμένου να προάγουν την ισότητα και να εξαλείψουν τις διακρίσεις, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι παρέχεται εύλογη προσαρμογή»,
β) την παρ. 1 του άρθρου 7 «Παιδιά με αναπηρίες» στην οποία αναφέρεται ότι: «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζουν την πλήρη απόλαυση, από τα παιδιά με αναπηρίες, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, σε ίση βάση με τα υπόλοιπα παιδιά».
γ) το εδάφιο α) της παρ. 2 του άρθρου 28 «Ανεκτό βιοτικό επίπεδο και κοινωνική προστασία», στο οποίο αναφέρεται ότι τα Συμβαλλόμενα Κράτη οφείλουν «α. Να διασφαλίζουν την πρόσβαση, με ίσους όρους, από τα άτομα με αναπηρίες σε [...]σε κατάλληλες και προσιτές υπηρεσίες, συσκευές και σε κάθε άλλη βοήθεια για σχετικές με την αναπηρία ανάγκες».
Επίσης, το εν λόγω άρθρο έρχεται σε πλήρη αντίθεση:
- με τις Τελικές Παρατηρήσεις και Συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες που δημοσιεύτηκαν στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις οποίες, η Επιτροπή συστήνει τα εξής : «Να λάβει νομοθετικά μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία από τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας, συμπεριλαμβανόμενης της πρόβλεψης συγκεκριμένων μέτρων, της εξατομικευμένης στήριξης και της προστασίας από την άρνηση εύλογων προσαρμογών σε όλες τους τομείς της ζωής, σύμφωνα με την Σύμβαση» (παρ. 8α), καθώς και
- με την παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.4488/2017, σύμφωνα με την οποία: «1. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Ιδίως υποχρεούται: α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους, [...] γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, δ) να απέχει από πρακτικές [...] που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του».
Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι όλες οι Δομές που περιλαμβάνονται στο άρθρο 48 του εν λόγω Σχεδίου Νόμου λαμβάνουν συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Πράξη: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής») στο πλαίσιο του οποίου το κριτήριο της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και η αρχή της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας συνιστούν κριτήρια επιλεξιμότητας.
Ως εκ τούτου, οι εν λόγω Δομές πρέπει να είναι αφενός πλήρως προσβάσιμες (σε υποδομές και υπηρεσίες) σε βρέφη, νήπια και παιδιά με αναπηρία και στους γονείς/κηδεμόνες αυτών, αφετέρου να δέχονται όλα τα βρέφη, νήπια και παιδιά (με ή χωρίς αναπηρία) παρέχοντάς τους ταυτόχρονα όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων πρέπει να είναι και ο «ειδικός βοηθός-συνοδός».
Είναι αδιανόητο, Δομές που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να «χρηματοδοτούνται» ταυτόχρονα και από το υστέρημα των γονέων/κηδεμόνων των παιδιών με αναπηρία, των οποίων η οικονομική κατάσταση έχει κλονισθεί ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.
Κύριε Υπουργέ,
Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας και την κατάργηση του επίμαχου άρθρου 48 του ψηφισθέντος νόμου με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις».

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Βουλή » Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαμαρτύρεται έντονα για την ψήφιση του άρθρου 48 «Διευκόλυνση ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες στο μαθησιακό περιβάλλον» στο σχέδιο νόμου με θέμα: «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis