Κατηγορία: Βουλή

Αθήνα: 18/10/2021

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη
- Γραφείο Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Άκη Σκέρτσου
- Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη
- Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Ν. Παπαθανάση
- Γραφείο Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Σ. Αναγνωστόπουλου
- Οργανώσεις Μέλη ΕΣΑμεΑ


Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει τις προτάσεις - παρατηρήσεις της στο σχέδιο νόμου με θέμα: Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων


Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και Κύριοι μέλη,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) –που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας- με το παρόν έγγραφό της και με αφορμή το σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» που έχει κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση, σας καταθέτουμε τις προτάσεις μας και ζητάμε να κληθεί εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ κατά τη συζήτησή του στην Επιτροπή, προκειμένου να σας αναπτύξουμε πιο διεξοδικά τις θέσεις της Συνομοσπονδίας.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη:
• την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
• τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012) -με τον οποίο η χώρα μας κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, γεγονός το οποίο συνεπάγεται την εφαρμογή της σε εθνικό επίπεδο- και δη τις παρακάτω απαιτήσεις: - «1. [...] Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να διασφαλίζουν και να προάγουν την πλήρη υλοποίηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών για όλα τα άτομα με αναπηρίες, χωρίς διακρίσεις οποιουδήποτε είδους βάσει της αναπηρίας. Προς το σκοπό αυτό, τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν:[...] β. Να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των νομοθετικών, προκειμένου να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, έθιμα και πρακτικές που συνιστούν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες [..]» (Άρθρο 4 «Γενικές Υποχρεώσεις»),
• τις Τελικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, και συγκεκριμένα τη Σύσταση 6: Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος, σε στενή διαβούλευση και με την ενεργό εμπλοκή των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία:
 (α) Να εναρμονίσει το νομικό και διοικητικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού αξιολόγησης της αναπηρίας, με την πλήρη ένταξη του δικαιωματικού μοντέλου της αναπηρίας στους νόμους, τους κανονισμούς και τις πρακτικές του, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και σε όλη την επικράτεια, σύμφωνα με τη Σύμβαση.
η Ε.Σ.Α.μεΑ. επισημαίνει τα παρακάτω:
Άρθρο 16 Κριτήρια χορήγησης άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο
1.Από τα κριτήρια χορήγησης άδειας και αντίστοιχης θέσης δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο για τους παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές, όπως αναφέρονται στην παρ. 1, έχει καταργηθεί η κατηγορία των ατόμων με αναπηρία και των γονέων και κηδεμόνων των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4497/2017, υπήρχε η δυνατότητα μοριοδότησης της αναπηρίας.
Οι προαναφερόμενες διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου έρχονται σε αντίθεση με τον προγενέστερο νόμο 4497/2017 για το υπαίθριο εμπόριο, αλλά και με την εθνική νομοθεσία που αφορά στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία και γονέων και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία.
Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί και εφαρμόζονται στη χώρα μας και αφορούν στην απασχόληση, όπως οι νόμοι 2643/98, 4440/2016, 4765/2021 προβλέπουν ποσόστωση ή αυξημένη μοριοδότηση για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα που προστατεύουν άτομα με αναπηρία, (γονείς, αδέλφια, τέκνα), αναγνωρίζοντας προφανώς τις δυσμενείς επιδράσεις που ασκεί η ύπαρξη της αναπηρίας στην ικανότητα βιοπορισμού και στις ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας, τόσο για τα άτομα με αναπηρία, όσο και για τα μέλη των οικογενειών τους.
Ως εκ τούτου, η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει στην παρ. 1 του άρθρου 16 του παρόντος σχεδίου νόμου, στα κριτήρια χορήγησης άδειας με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης για το υπαίθριο εμπόριο, για τους παραγωγούς πωλητές, για τους επαγγελματίες πωλητές, καθώς και για τους χειροτέχνες -καλλιτέχνες να συμπεριληφθεί στη μοριοδότηση η αναπηρία τόσο των ίδιων των ατόμων, όσο και των γονέων – νόμιμων κηδεμόνων ανηλίκων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 50%.
2. Στην περίπτωση της περ. β) της παρ. 2, ζητάμε, οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι δικαιούχοι στο στάσιμο εμπόριο να μην χορηγούνται με κλήρωση, αλλά με μοριοδότηση.
Άρθρο 46 Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών – Διαδικασία απόδοσης θέσεων πωλητών σε αγορές χειροτεχνών – καλλιτεχνών
Στη βάση του ίδιου σκεπτικού, το προτεινόμενο σύστημα μοριοδότησης για τα άτομα με αναπηρία και τους γονείς και νόμιμους κηδεμόνες ανηλίκων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 50% είναι, επίσης, θεμιτό να υιοθετηθεί και για τις περιπτώσεις υποψηφίων για χορήγηση θέσης χειροτέχνη – καλλιτέχνη, με ανάλογη αναθεώρηση των κριτηρίων της παρ. γ) του άρθρου 16 του παρόντος, αναφορικά με τις προβλέψεις των αγορών του άρθρου 46 του σχεδίου νόμου.
Επιπρόσθετα, ζητείται η στήριξη των ατόμων με αναπηρία που δυσκολεύονται να μετακινηθούν εκτός οικίας, και δημιουργούν χειροτεχνήματα από το σπίτι. Αυτά τα χειροτεχνήματα δεν πρέπει να θεωρούνται κερδοσκοπικό εμπόρευμα και να υποχρεώνονται τα άτομα με αναπηρία να ανοίξουν βιβλία στη εφορία προκειμένου να μπορέσουν να τα διαθέσουν σε ένα πανηγύρι του δήμου ή σε μία κυριακάτικη αγορά. Η παραγωγή και η διάθεση αυτών των χειροτεχνημάτων, εκτός του ότι μπορεί να ενισχύσει ελάχιστα το πενιχρό εισόδημα των ατόμων αυτών, συμβάλει και στην κοινωνικοποίησή τους μέσω της δημιουργικής απασχόλησης.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι, αρκετά άτομα με αναπηρία έχουν άδεια χειροτέχνη με εξετάσεις από το εικαστικό επιμελητήριο, η οποία δυστυχώς δεν εκδίδεται πια, αλλά και αυτοί που έχουν άδεια δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν γιατί η χρήση της απαιτεί βιβλία εφορίας.
Ως εκ τούτου, προτείνουμε τη συμπερίληψη των εξής παραγράφων στο άρθρο 46 του παρόντος:
1) Απαλλαγή των ατόμων με αναπηρία που ασκούν χειροτεχνική δραστηριότητα στις οικίες τους από τη υποχρέωση έναρξης επαγγέλματος στην εφορία. Να δίνεται η δυνατότητα, στα άτομα με αναπηρία που ασκούν χειροτεχνική δραστηριότητα, να καλύπτονται φορολογικά από την εφορία με διήμερο ή εβδομαδιαίο τέλος επιτηδεύματος για όσο χρονικό διάστημα ασκούν τη δραστηριότητά τους σε πανηγύρια, εκθέσεις, ή σε άλλες εκδηλώσεις των δήμων. Το ίδιο να ισχύει και για όσους έχουν ήδη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου πώλησης χειροτεχνημάτων ιδίας παραγωγής ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω άδειες έχουν δοθεί με εξετάσεις από το εικαστικό επιμελητήριο και δεν εκδίδονται καινούργιες άδειες. Επίσης, εξαίρεση των χειροτεχνημάτων που παράγονται από άτομα με αναπηρία σαν εμπορική δραστηριότητα, με καταχώριση ξεχωριστού κωδικού στην εφορία.
2) Υποχρεωτική παραχώρηση μίας θέσης 4 τ.μ. σε άτομα με αναπηρίες, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Μείωση 50% στα δημοτικά τέλη της μίσθωσης στα άτομα με αναπηρία που παράγουν χειροτεχνήματα σε πανηγύρια, εκθέσεις, ή και σε άλλες εκδηλώσεις των Δήμων. Επίσης να δίνεται η δυνατότητα στάθμευσης στα άτομα με αναπηρία για ξεκούραση κατά την άσκηση του πλανόδιου εμπορίου.
3) Να δίνεται το δικαίωμα στα σωματεία ατόμων με αναπηρία παραγωγής χειροτεχνημάτων να εκμισθώνουν σε συνεργασία με τους δήμους της χώρας υπαίθριους μισθωμένους χώρους για διάθεση των προϊόντων τους.
Άρθρο 52 Χορήγηση άδειας και παραχώρηση θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο – Διαδικασία και κριτήρια
Στην παρ. 2 του άρθρου 52, αναφέρεται ότι οι άδειες και οι θέσεις δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο παραχωρούνται σε επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία, ή γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία 50% τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία, αλλά όχι σε παραγωγούς οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία ή γονείς ατόμων με αναπηρία.
Ως εκ τούτου, ζητάμε να συμπεριληφθούν οι κατηγορίες ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία και γονέων ανήλικων τέκνων με αναπηρία 50% τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία και στους παραγωγούς.
Ελπίζοντας ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στα δίκαια αιτήματά μας.
Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή