Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 01/12/2022

ΠΡΟΣ:
κ. Α. Μπουντουβή, Πρύτανη Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- κα Ν. Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
- κ. Γ. Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας
- κ. Χ. - Γ. Σκέρτσο, Υπουργό Επικρατείας
- κ. Ε. Συρίγο, Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
- κ. Ο.-Ι. Ζώρα, Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης
- Οργανώσεις - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Ένταξη μαθημάτων για τη φυσική και ηλεκτρονική προσβασιμότητα στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου


Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,
Στο πλαίσιο της υποχρέωσης εφαρμογής στη χώρα μας της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες μετά την κύρωσή της από την Ελληνική Βουλή με τον ν.4074/2012, και ενόψει της σημερινής συνάντησής μας μαζί σας, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), η οποία αποτελεί την τριτοβάθμια κοινωνική και συνδικαλιστική οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα, θέτει υπόψη σας τα εξής:

1. Η προσβασιμότητα αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία, αλλά και αναγκαία προϋπόθεση για την ισότιμη ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινωνία.
2. Η προσβασιμότητα, όπως γνωρίζετε, αφορά στο φυσικό, δομημένο και ψηφιακό περιβάλλον, καθώς και στα αγαθά και τις υπηρεσίες.
3. Η ελληνική Πολιτεία υλοποιεί υπό τον συντονισμό του Υπουργού Επικρατείας Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο περιλαμβάνει τον Πυλώνα ΙΙΙ και 5 στόχους (στόχοι 20 έως και 24) στην προσβασιμότητα, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο την ιδιαίτερη σημασία της. Στο πλαίσιο του ΕΣΔ υλοποιείται, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ε.Σ.Α.μεΑ., από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας πρόγραμμα καταγραφής των δημοσίων κτιρίων με στόχο την αξιολόγηση της προσβασιμότητας αυτών από σώμα ελεγκτών μηχανικών, του εντοπισμού των αναγκαίων παρεμβάσεων και της μεθόδευσης της εφαρμογής τους.
Επιπρόσθετα:
4. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στο άρθρο 9-«Προσβασιμότητα» ορίζει ότι «[...] 2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν επίσης κατάλληλα μέτρα προκειμένου:[...] γ. να παρέχουν κατάρτιση στους άμεσα ενδιαφερόμενους, σε σχέση με τα ζητήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες,[...]».
5. Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στις Τελικές Παρατηρήσεις και Συστάσεις της στην αρχική έκθεση της Ελλάδας «[...] συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος, με βάση το γενικό σχόλιο Αρ. 2 (2014) για την προσβασιμότητα, και λαμβάνοντας υπόψη τους υποστόχους 9 και 11 των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, και ιδιαίτερα τους υποστόχους 11.2 και 11.7: [...] (β) Να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εγγυηθεί την προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος, των αγαθών και υπηρεσιών, και ιδίως του συστήματος μεταφορών στις αστικές και αγροτικές περιοχές, και στα δημόσια και κοινωνικά μέσα επικοινωνίας, και να παρέχει κατάρτιση σε παρόχους υπηρεσιών, μηχανικούς, αρχιτέκτονες και πολεοδόμους για τα προβλήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. (παρ. 14)».
6. Ο ν.4488/2017 στο άρθρο 66-«Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα δικαιωμάτων ΑμεΑ» ορίζει επίσης ότι «[...] 2. Προς το σκοπό της εκπαίδευσης φοιτητών, σπουδαστών [...] τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, [...] μεριμνούν για τη συμπερίληψη στα προγράμματα σπουδών και στα επιμορφωτικά τους σεμινάρια εκπαιδευτικών ενοτήτων που αφορούν στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 (Υπουργός Επικρατείας) και το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70, ρυθμίζονται οι επιμέρους θεματικές ενότητες, το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.».
7. Στην Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ένωση ισότητας: στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030» επισημαίνεται ότι «Για την επίτευξη μιας Ευρώπης χωρίς εμπόδια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν τη διάσταση της προσβασιμότητας σε όλες τις συναφείς πολιτικές και δράσεις, ιδίως σε όσες σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το κύμα ανακαινίσεων και το νέο ευρωπαϊκό Μπαουχάους, και οι επαγγελματίες θα πρέπει να λάβουν κατάρτιση όσον αφορά την προσβασιμότητα.»
Αξιότιμε Κύριε Πρύτανη,
Σε συνέχεια των παραπάνω, επισημαίνουμε ότι δυστυχώς μέχρι σήμερα οι μηχανικοί μας δεν έχουν γνώση ούτε των αναγκών των ατόμων με αναπηρία ούτε των προδιαγραφών προσβασιμότητας σε κανένα πεδίο διότι στα προγράμματα σπουδών τους δεν περιλαμβάνονται σχετικά μαθήματα. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί απόλυτα αναγκαία τη συμπερίληψη σχετικών μαθημάτων στα προγράμματα σπουδών όλων των σχολών και τμημάτων των μηχανικών που σχετίζονται με το φυσικό, δομημένο και ψηφιακό περιβάλλον. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει πρωτοστατήσει πολλές φορές σε σημαντικές πρωτοβουλίες, ελπίζουμε αυτό να πράξει για ακόμη μια φορά εντάσσοντας τη διάσταση της αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών όλων των ειδικοτήτων. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει από την πολύχρονη δράση της σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, θα είναι στο πλευρό σας στην προσπάθεια αυτή.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Λοιπά
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis