Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 05/03/2015

ΠΡΟΣ:
1.Εθνική Αρχή Συντονισμού

-Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
-Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

2.ΕΥΔ Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014 - 2020

-Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
-Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
-Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση
-Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη
-Προϊστάμενο Μονάδας ΕΥ Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)

3.ΕΥΔ των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014 - 2020

-Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
-Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
-Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
-Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου
-Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας
-Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
-Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
-Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
-Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
-Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
-Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
-Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
-Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης

4.ΕΥΔ των ΕΠ του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2014 – 2020

-Προϊστάμενο ΕΥΔ των ΕΠ του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κου κ. Γ. Σταθάκη
-Αναπληρωτή Προϊστάμενο της ΕΥΣΣΑ, Προϊστάμενο της Μονάδας Β, συντονιστή της «Ομάδας Εργασίας σχετικά με την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας και της μη διάκρισης στο ΕΣΠΑ 2014-2020»
-Μέλη «Ομάδας Εργασίας σχετικά με την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας και της μη διάκρισης στο ΕΣΠΑ 2014-2020»


Στρατηγική Επικοινωνίας του νέου ΕΣΠΑ, των Περιφερειακών & Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014 - 2020 και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2014 - 2020: η υποχρέωση της οριζόντιας ένταξης της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία


Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) - που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum), μέλος με δικαίωμα ψήφου στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, μέλος της Ομάδας Εργασίας σχετικά με την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας και της μη διάκρισης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 βάσει της υπ' αριθ. 14125/ΕΥΣΣΑΑΠ 989/24.03.2014 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, διαθέτουσα διαχειριστική επάρκεια Β και Γ Τύπου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και διαπίστευση ως φορέας παροχής προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθησης» - με το παρόν αιτείται, στη βάση των απαιτήσεων του νέου κανονιστικού πλαισίου των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, την οριζόντια ένταξη της της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στην Στρατηγική Επικοινωνίας του νέου ΕΣΠΑ, των Περιφερειακών και Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2014 - 2020 (εφεξής καλούμενων χάριν συντομίας ως «ΕΠ 2014-2020»).

Το αίτημά μας αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 τόσο ο Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) όσο και οι επιμέρους Κανονισμοί των Ευρωπαϊκών Ταμείων, ενισχύουν τις απαιτήσεις τους αναφορικά με τα άτομα με αναπηρία και την προσβασιμότητα σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (βλ. άρθρο 7 και γενικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες 1 και 3 του Κανονισμού 1303/2013), δεδομένης της προηγηθείσας υπογραφής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Η Σύμβαση και το συνοδευτικό αυτήν Προαιρετικό Πρωτόκολλο επικυρώθηκαν, ως γνωστόν, και από την ελληνική Βουλή και δια του ν. 4074/2012 - Αρ. ΦΕΚ 88 Α΄ - αποτελούν πλέον και εθνική νομοθεσία).
Πιο συγκεκριμένα, οι νέοι Κανονισμών των ΕΔΕΤ αναφέρονται στην υποχρέωση της οριζόντιας εφαρμογής των αρχών της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στο σύνολο των επενδυτικών προτεραιοτήτων των ΕΠ 2014 - 2020 (βλ. άρθρο 7 και εδάφιο β, παρ. 7 του άρθρου 96 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013, άρθρο 8 Κανονισμού ΕΕ 1304/2013, σημείο 15, άρθρα 3 και 5 του Κανονισμού ΕΕ 1301/2013 κ.λπ.). Αυτό σημαίνει πως οι ενέργειες πληροφόρησης/ενημέρωσης, ανεξαρτήτως επενδυτικής προτεραιότητας, θεματικού στόχου κ.λπ., είτε αυτές σχετίζονται με δράσεις που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό (γενικές δράσεις) είτε με δράσεις που απευθύνονται στα άτομα με αναπηρία (στοχευμένες δράσεις), οφείλουν να ενσωματώνουν οριζόντια την αρχή της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και την προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.
Η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία εξακολουθεί, όπως και κατά την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013, να συνιστά κριτήριο επιλεξιμότητας για το σύνολο των δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της πληροφόρησης/ενημέρωσης. Η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις χρηματοδοτήσεις των ΕΔΕΤ - που υπαγορεύεται από το εδάφιο β, της παρ. 7, του άρθρου 196 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 - είτε ως δυνητικών δικαιούχων μέσω των αντιπροσωπευτικών τους φορέων είτε ως ωφελούμενων, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εφαρμοστεί εάν το σύνολο των δράσεων δημοσιότητας των Προγραμμάτων δεν είναι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία. Επιπρόσθετα, εάν κατά την εφαρμογή των ΕΠ 2014 - 2020 δεν ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία ως προς την πληροφόρηση/ενημέρωση, τότε ακυρώνεται και η εφαρμογή της επιβαλλόμενης, από το νέο κανονιστικό πλαίσιο των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας. Για αυτό το λόγο άλλωστε και στο Παράρτημα ΧΙΙ «Πληροφόρηση και Επικοινωνία σχετικά με τη στήριξη από τα Ταμεία» του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 αναφέρεται ότι κάθε Στρατηγική Επικοινωνίας πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την «[...] β) περιγραφή των μέσων που θα διατεθούν σε μορφές προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρία·.....».
Πέραν όμως των προαναφερθέντων απαιτήσεων, ένας άλλος λόγος που επιτάσσει τη συμπερίληψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία στην Στρατηγική Επικοινωνίας των ΕΠ 2014 - 2020 είναι το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις αποτελούν μια μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα, η οποία ανέρχεται στο 18,21% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Ως εκ τούτου, η μη παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης σ' αυτήν την πληθυσμιακή ομάδα αφήνει «εκτός» ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού που θα μπορούσε να ενημερωθεί για: α) τις στοχευμένες δράσεις και να ωφεληθεί από αυτές, β) τις δράσεις που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό και να ωφεληθεί επίσης από αυτές, εφόσον κατά την νέα προγραμματική περίοδο αυτό επιβάλλεται στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας, γ) τον ρόλο και το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) τη συμβολή των Ελληνικών Αρχών στην υλοποίηση των ΕΠ 2014 - 2020.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με την πολύχρονη και εξειδικευμένη τεχνογνωσία που διαθέτει στο ζήτημα της προσβασιμότητας, με την ιδιότητά της ως μέλος με δικαίωμα ψήφου στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 - 2013, όπως ήδη προαναφέρθηκε, στη βάση των επιταγών του άρθρου 5 του του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 για σύναψη εταιρικής σχέσης με κοινωνικούς εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς - όπως η Ε.Σ.Α.μεΑ. - που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση των διακρίσεων (βλ. άρθρα 5 και 26 Κανονισμού 1303/2013), αλλά και ως μέλος της «Ομάδας Εργασίας σχετικά με την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας και της μη διάκρισης στο ΕΣΠΑ 2014-2020» (που συστάθηκε και συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 14125/ΕΥΣΣΑΑΠ 989/24.03.2014 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) σας αποστέλλει με το παρόν την πρότασή της, η οποία ευελπιστούμε να τύχει πλήρους εφαρμογής, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ευρείας ενημέρωσης του συνόλου του πληθυσμού της χώρας, δίχως διακρίσεις και χωρίς αποκλεισμούς, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια αναφορικά με διάθεση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων κατά την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020.

ΠΡΟΤΑΣΗ Ε.Σ.Α.μεΑ.


Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στην Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠ «........»
Η παρούσα Στρατηγική Επικοινωνίας λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις:
•του άρθρου 7 «Προώθηση της Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και η διάκριση» και του β΄ εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 96 «Γενικές Διατάξεις για τα Ταμεία» του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013,
•της παρ. 5.4 «Προσβασιμότητα» του Παραρτήματος Ι «Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο» του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013,
•του β' εδαφίου της παρ. 4 του Παραρτήματος ΧΙΙ «Πληροφόρηση και Επικοινωνία σχετικά με τη στήριξη από τα Ταμεία» του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013,
•του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 1304/2013 και
•των αιρεσιμοτήτων 1 «Καταπολέμηση των διακρίσεων» και 3 «Αναπηρία» του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013,
•της εθνικής νομοθεσίας για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα, ήτοι:

-την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α'/16.06.2011)7, σύμφωνα με την οποία: «Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαμορφώνουν την πληροφόρηση και επικοινωνία και εν γένει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία»,

-την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπου στο Παράρτημα Ι - Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 και ΚΠ. 27 ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστον «ΑΑ», ενώ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστο «ΑΑΑ»,

οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:
-οριζόντια ένταξη του κριτηρίου της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία,
-οριζόντια ένταξη της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας,
-διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις χρηματοδοτήσεις των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
-ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών των ατόμων με αναπηρία για παροχή προσβάσιμης ενημέρωσης/πληροφόρησης με στόχο την ευρεία ενημέρωσή τους, είτε ως δυνητικών δικαιούχων είτε ως ωφελούμενων,
μεριμνά κατ' ελάχιστο για τα παρακάτω:
1.Εκδηλώσεις (εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια, συναντήσεις, ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις, κ.λπ.)
Κατά τη διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων λαμβάνεται μέριμνα για τα παρακάτω:
α) Ως προς τον χώρο: πρόβλεψη θέσεων στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία πλησίον του χώρου των εκδηλώσεων, δυνατότητα πρόσβασης στην αίθουσα και τους λοιπούς χώρους των εκδηλώσεων ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο μέσω ραμπών, ανελκυστήρων ή αναβατορίων, θυρών ικανού πλάτους, πρόβλεψη θέσεων στάσης αναπηρικών αμαξιδίων μέσα στην αίθουσα, δυνατότητα πρόσβασης αναπηρικών αμαξιδίων στο πάνελ με χρήση ράμπας, πρόβλεψη προσβάσιμων χώρων υγιεινής, σήμανση προσβάσιμων εξυπηρετήσεων, πρόβλεψη τραπεζοκαθισμάτων με δυνατότητα μετακίνησης ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί θέση για άτομο σε αμαξίδιο κλπ. Επιπρόσθετα σε περίπτωση διοργάνωσης εκθέσεων, τα εκθέματα θα τοποθετούνται σε τέτοια ύψη και θέσεις ώστε να είναι δυνατή αφενός η πρόσβαση αυτών από χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, αφετέρου η ανεμπόδιστη διακίνηση ατόμων με κινητικές αναπηρίες ή συνοδευόμενων ατόμων δια μέσου των εκθεμάτων.
β) Ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες:
i) Παροχή Διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
Πρόβλεψη διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα και χωροθέτηση θέσεων κωφών και βαρήκοων ατόμων κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη ορατότητα μεταξύ αυτών και του διερμηνέα νοηματικής. Στην περίπτωση αυτή θα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τον καλό φωτισμό του τμήματος της αίθουσας, στο οποίο θα τοποθετηθούν οι προαναφερθείσες θέσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη επικοινωνία των κωφών και βαρήκοων ατόμων με τον διερμηνέα νοηματικής καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Οι ομιλητές θα ενημερώνονται για την ύπαρξη διερμηνείας στη ελληνική νοηματική γλώσσα ώστε να ακολουθούν ρυθμούς παρουσίασης που να επιτρέπουν στον διερμηνέα να ασκήσει την εργασία του. Επίσης θα παραδίδονται αντίγραφα των παρουσιάσεων και ομιλιών στους διερμηνείς, ικανοποιητικό διάστημα πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, για την καλύτερη προετοιμασία τους.
ii) Παροχή προσβάσιμου ενημερωτικού/πληροφοριακού υλικού
Πρόβλεψη παροχής έντυπου ενημερωτικού υλικού σε προσβάσιμες μορφές (πχ. έντυπα σε γραφή Braille, έντυπα με μεγάλους χαρακτήρες, κασέτες, CDs κ.λπ.). Σε προσβάσιμες μορφές επίσης θα διατίθενται οι παρουσιάσεις των ομιλητών εφόσον υπάρξει πρόβλεψη διάθεσης αυτών στο κοινό ή/και εφόσον ζητηθούν.
Εναλλακτικά, το ενημερωτικό υλικό θα διατίθεται ηλεκτρονικά σε προσβάσιμη ιστοσελίδα συμβατή με τις απαιτήσεις της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (βλ. Παράρτημα Ι - Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 και ΚΠ. 27).
iii) Συνοδεία ατόμων
Πρόβλεψη ανεμπόδιστης συνοδείας τυφλών και ατόμων με αναπηρία εν γένει από σκύλους/οδηγούς/βοηθούς καθώς επίσης και πρόβλεψη ατόμων από το προσωπικό της διοργάνωσης, τα οποία θα υποστηρίξουν σε περίπτωση που ζητηθεί άτομα με αναπηρία (συνοδεία μέχρι τη θέση τους, κλήση μεταφορικού μέσου, υποστήριξη από/επιβίβασης κ.λπ.).
2.Τηλεοπτικά μηνύματα
Βάσει της Οδηγίας 2010/13/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων «τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους να μεριμνήσουν ώστε οι υπηρεσίες τους να καταστούν σταδιακά προσβάσιμες στους ανθρώπους με οπτική ή ακουστική αναπηρία» (άρθρο 7).
Κατά συνέπεια, με βάση τα παραπάνω, τα τηλεοπτικά μηνύματα που θα παραχθούν θα είναι προσβάσιμα και στους κωφούς ή βαρήκοους/τυφλούς ή άτομα με προβλήματα όρασης (π.χ. θα διαθέτουν υπότιτλους, διερμηνεία στη νοηματική, περιγραφή κ.λπ.). Επίσης, θα λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση τηλεοπτικών μηνυμάτων η αναφορά «Making television accessible - G3ict-ITU -November 2011» (βλ. http://www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Documents/ITU-G3ict%20Making_TV_Accessible_Report_November_2011.pdf)

3.Ραδιοφωνικά μηνύματα
Κατά την μετάδοση των ραδιοφωνικών μηνυμάτων, και προκειμένου αυτά να είναι προσβάσιμα στα κωφά και βαρήκοα άτομα, το ραδιοφωνικό μήνυμα θα μεταδίδεται και μέσω του Radio Data System /Σύστημα Ραδιο-πληροφόρησης.
4.Ιστοσελίδες και ηλεκτρονικό υλικό
Όλες οι ιστοσελίδες και εν γένει το ηλεκτρονικό υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο της παρούσας Επικοινωνιακής Στρατηγικής θα είναι προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού οι διαδικτυακοί τόποι ή οι διαδικτυακές εφαρμογές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0 Level AΑ) στην περίπτωση που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό και σε επίπεδο «ΑΑΑ» (WCAG 2.0 Level AΑΑ) στην περίπτωση που απευθύνονται στα άτομα με αναπηρία. Στην περίπτωση προσφοράς διαδικτυακών υπηρεσιών για χρήση από φορητές συσκευές, επιπλέον της προηγούμενης συμμόρφωσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ελέγξιμες Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) καθώς και οι Βέλτιστες Πρακτικές Εφαρμογών Κινητού Παγκόσμιου Ιστού (Mobile Web Application Best Practices).
Σε όλες τις ιστοσελίδες που θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή των δράσεων δημοσιότητας θα γίνεται ειδική αναφορά στις προβλεπόμενες εξυπηρετήσεις για τα άτομα με αναπηρία και θα αναφέρονται στοιχεία επικοινωνίας, π.χ. με τους διοργανωτές εκδηλώσεων ή/και όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, για την περίπτωση πρόσθετων διευκρινίσεων και συμπληρωματικής πληροφόρησης.
5.Έντυπο Υλικό (Φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία, περιοδικές εκδόσεις, οδηγοί κ.λπ.)
Το έντυπο υλικό, κάθε μορφής, θα παράγεται και σε μορφές προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία (πχ. έντυπα σε γραφή Braille, έντυπα με μεγάλους χαρακτήρες, CDs, DVDs κ.λπ.) και θα διατίθεται στους φορείς των ατόμων με αναπηρία ή κατόπιν αιτήματος απευθείας στα ίδια τα άτομα με αναπηρία. Η δυνατότητα πρόσβασης σε έντυπο υλικό σε προσβάσιμες μορφές θα γνωστοποιείται στα άτομα με αναπηρία και μέσω των προσβάσιμων σχετικών ιστοσελίδων.
Κατά το σχεδιασμό του έντυπου υλικού θα λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω σχετικές οδηγίες:
-της European Blind Union "Access to information – making your information accessible for customers with sight problems"
(βλ. http://www.euroblind.org/resources/guidelines/nr/88 ).
-της Disability Rights Commission "How to use easy Words and Pictures – Easy Read Guide" (βλ. https://www.st-andrews.ac.uk/media/human-resources/equality-and-diversity/EHRC%20How%20to%20use%20easy%20words%20and%20pictures.pdf)
Επιπρόσθετα, στην περίπτωση της δημοσιοποίησης στοχευμένων δράσεων για τα άτομα με αναπηρία, αφενός τα αρμόδια στελέχη των Διαχειριστικών Αρχών που εμπλέκονται στην εφαρμογή της παρούσας Στρατηγικής Επικοινωνίας θα συμβουλεύονται τον «Δημοσιογραφικό Οδηγό 'Θέματα Αναπηρίας και ΜΜΕ'», που έχει εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (βλ, http://www.minpress.gr/minpress/index/currevents/publ_odigos_anapiria_mme.htm) για την αποφυγή της αναπαραγωγής - μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου - εσφαλμένων αντιλήψεων γύρα από τα άτομα με αναπηρία, αφετέρου θα συνεργάζονται με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), που αποτελεί τον επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, μέλος με δικαίωμα ψήφου σε όλες τις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και μέλος στην «Ομάδας Εργασίας σχετικά με την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας και της μη διάκρισης στο ΕΣΠΑ 2014-2020», η οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 14125/ΕΥΣΣΑΑΠ 989/24.03.2014 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Ελπίζοντας η πρότασή μας να τύχει πλήρους εφαρμογής.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή σχετική υποστήριξη και συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας
Ι. Βαρδακαστάνης          Χρ. Νάστας

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Λοιπά » Στρατηγική Επικοινωνίας του νέου ΕΣΠΑ, των Περιφερειακών & Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014 - 2020 και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2014 - 2020: η υποχρέωση της οριζόντιας ένταξης της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis