Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 02/04/2015

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο και μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας Ν. Παππά, αρμόδιο για την ΕΡΤ
-Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη
-Γραφείο Γεν. Γραμματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης, κ. Χρ. Βερναδάκη
-Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής στη Συζήτηση του ν/σ «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920»


Κύριε Πρόεδρε,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) - που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαθέτουσα σήμερα διαχειριστική επάρκεια Β΄ και Γ΄ Τύπου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και διαπίστευση ως φορέας παροχής προγραμμάτων "Δια Βίου Μάθησης"- με την παρούσα επιστολή της καταθέτει τις προτάσεις της επί του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920». Οι προτάσεις μας είχαν αναρτηθεί και υπό τη μορφή σχολίων στη διαβούλευση του υπουργείου Επικρατείας για το νομοσχέδιο, όπου δεν ελήφθησαν υπόψη στο ν/ σ που κατατέθηκε στην Επιτροπή σας για συζήτηση. Τις επαναφέρουμε, ζητώντας να κληθεί εκπρόσωπος της ΕΣΑμεΑ σε ακρόαση, ώστε να γνωρίσετε το δίκαιο των αιτημάτων μας.

Η ΕΣΑμεΑ εξέφρασε τη θέση της από την πρώτη ημέρα που έπεσε το «μαύρο» στην ΕΡΤ, χαρακτηρίζοντάς το άδικο και παράνομο. Ως αποτέλεσμα του τρόπου που η προηγούμενη κυβέρνηση χειρίστηκε την υπόθεση της ΕΡΤ, τέθηκαν εκτός εργασίας δεκάδες άτομα με αναπηρία και μέλη των οικογενειών τους, που είχαν διοριστεί στην ΕΡΤ με βάση τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 21 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει προστασία των ατόμων με αναπηρία και μέσω της ειδικής νομοθεσίας του ν.1648/86 και του ν.2643/98, καθώς επίσης άτομα ειδικών προσόντων όπως οι διερμηνείς Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (με Σ.Α.Χ. ή Σ.Ο.Χ.) όσο και οι γονείς παιδιών με αναπηρία.
Για την ενίσχυση της εφαρμογής των αρχών της διαφάνειας, της συμμετοχικότητας, σημαντική είναι η παράμετρος της δυνατότητας χρήσης του δημόσιου μέσου μαζικής ενημέρωσης από όλους τους πολίτες. Η νέα ΕΡΤ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των πολιτών με αναπηρία προκειμένου να μην αποκλείεται η συμμετοχή τους από αυτές.
Έτσι λοιπόν, κατ' επιταγή:
- της παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.»,
- της παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
- των παρ. 1 και 2 του Άρθρου 5Α του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με τις οποίες: «Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει.....» και «Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους....»,
- του άρθρου 8 «Αφύπνιση της κοινωνίας» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον μέσω του Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, στο οποίο αναφέρεται το εξής: «1. Τα Κράτη Μέρη αναλαμβάνουν να υιοθετήσουν άμεσα, αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα: (α)για την αφύπνιση της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου και του επιπέδου της οικογένειας, σχετικά με τα ΑμεΑ, και να καλλιεργήσουν το σεβασμό για τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ΑμεΑ, (β)για να καταπολεμήσουν στερεότυπα, προκαταλήψεις και επιβλαβείς πρακτικές σχετικά με τα ΑμεΑ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βασίζονται στο φύλο και στην ηλικία, σε όλους τους τομείς της ζωής. (γ) για να προωθήσουν την αφύπνιση των δυνατοτήτων και των συνεισφορών των ΑμεΑ. 2. Τα μέτρα για την επίτευξη των ανωτέρω περιλαμβάνουν: (α)Το σχεδιασμό και διατήρηση αποτελεσματικών εκστρατειών για την αφύπνιση του κοινού με σκοπό: (i) να καλλιεργήσουν το αίσθημα της αποδοχής των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, (ii)να προωθήσουν θετικές αντιλήψεις και μεγαλύτερη κοινωνική αφύπνιση προς τα ΑμεΑ, (iii) να προωθήσουν την αναγνώριση των δεξιοτήτων, προσόντων και ικανοτήτων των ΑμεΑ, και των συνεισφορών τους στο εργασιακό περιβάλλον και στην αγορά εργασίας, (β) την υιοθέτηση, σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος, που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα παιδιά από νεαρή ηλικία, μιας συμπεριφοράς σεβασμού για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, (γ)την ενθάρρυνση όλων των οργάνων των ΜΜΕ να προβάλλουν τα ΑμεΑ κατά τρόπο συνεπή προς το σκοπό της παρούσας Σύμβασης (δ) Την προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αφύπνισης σχετικά με τα ΑμεΑ και τα δικαιώματα τους.
- του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον μέσω του Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, στο οποίο αναφέρεται το εξής: «Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές...»,
- του άρθρου 21 «Ελευθερία έκφρασης και γνώμης και πρόσβαση στην πληροφόρηση» της προαναφερθείσας Διεθνούς Σύμβασης, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα ΑμεΑ μπορούν να ασκούν το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και γνώμης, συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας να αναζητούν, να λαμβάνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες και ιδέες σε ίση βάση με τους άλλους και μέσω όλων των ειδών επικοινωνίας της επιλογής τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του να: (α) παρέχουν στα ΑμεΑ πληροφόρηση, που προορίζεται για το ευρύτερο κοινό, σε προσβάσιμες μορφές και τεχνολογίες κατάλληλες για διαφορετικά είδη αναπηρίας εν ευθέτω χρόνο και χωρίς πρόσθετό κόστος. (β) αποδέχονται και να διευκολύνουν τη χρήση των νοηματικών γλωσσών, Braille, βοηθητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας, και όλων των άλλων προσβάσιμων μέσων, μεθόδων και μορφών επικοινωνίας της επιλογής των ΑμεΑ σε επίσημες συνδιαλλαγές, και (ε) αναγνωρίσουν και προωθήσουν τη χρήση των νοηματικών γλωσσών..»,
-των παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α'/16.06.2011)7, σύμφωνα με τις οποίες: 7) «Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαμορφώνουν την πληροφόρηση και επικοινωνία και εν γένει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία» και 8) Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαμόρφωση και προμήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών από αυτά.
- της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπου στο Παράρτημα Ι - Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 και ΚΠ. 27 ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστον «ΑΑ», ενώ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστο «ΑΑΑ»,
H ΕΣΑμεΑ καταθέτει τις προτάσεις της ώστε να καταστεί η νέα ΕΡΤ πλήρως προσβάσιμη, πλουραλιστική, κοιτίδα πολιτισμού και αντικειμενικής ενημέρωσης για ΌΛΟΥΣ και ΌΛΕΣ.
Στο νομοσχέδιο για τη νέα ΕΡΤ αναφέρεται ότι η νέα δημόσια ραδιοτηλεόραση απευθύνεται προς το ευρύ κοινό και ότι τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα απευθύνονται σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού, και για το σκοπό αυτό λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων, ανεξάρτητα από την ακροαματικότητα και θεαματικότητα των εκπομπών αυτών.
Για να καλύψει όμως αυτό το νομοσχέδιο τις ανάγκες της κοινωνικής ομάδας των ατόμων με αναπηρία θα πρέπει στις διατάξεις του να υπάρξει ρητή αναφορά για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στο παραγόμενο περιεχόμενο.
Κατά συνέπεια τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που θα παραχθούν θα είναι προσβάσιμα και στους κωφούς ή βαρήκοους/τυφλούς ή άτομα με προβλήματα όρασης (π.χ. θα διαθέτουν υπότιτλους, διερμηνεία στη νοηματική, περιγραφή κ.λπ.). Επίσης, θα λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση τηλεοπτικών μηνυμάτων η αναφορά «Making television accessible - G3ict-ITU -November 2011» (βλ. http://www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Documents/ITU-G3ict%20Making_TV_Accessible_Report_November_2011.pdf )
Βάσει των ανωτέρω, κατ΄ άρθρο προτείνουμε :
Άρθρο 2
Στην παρ. 3 του άρθρου 2 προτείνουμε στο τέλος της παραγράφου μετά τη λέξη νεότητας να προστεθεί και η αναπηρία καθώς και συμπλήρωση εδαφίου όπως ακολουθεί μετά την λέξη αναπηρία. Πρόταση: «Η δημόσια ραδιοτηλεόραση υπηρετεί τις δημοκρατικές (...) της νεότητας και της αναπηρίας. Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες απεικονίζουν τα άτομα με αναπηρίες κατά τρόπο συνεπή με το σκοπό της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Ν.4074/2012)».
Να προστεθεί στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 2 η ακόλουθη παράγραφος: «Το παραγόμενο περιεχόμενο και η διάθεσή των προγραμμάτων της νέας ραδιοφωνίας, τηλεόρασης ίντερνετ πρέπει να έχει κατάλληλες μορφές εκπομπής ή/και αλληλεπίδρασης για άτομα με αναπηρία, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνταγματική πρόνοια για την πρόσβασή τους στην ενημέρωση. Προς τούτο, η παραγωγή και η διάθεση ψηφιακού περιεχομένου θα υιοθετεί τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, και η ΕΡΤ ΑΕ υποχρεώνεται για τις ανάγκες των ατόμων με προβλήματα ακοής και όρασης στη χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, του υποτιτλισμού και της ακουστικής περιγραφής, ως προδιαγραφή για την προσφορά περιεχομένου».
Ακόμη, «η ΕΡΤ συνεργάζεται με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και τους φορείς της, για παράδειγμα με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας, την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών κλπ., που είναι οι αντιπροσωπευτικότεροι φορείς κοινωνικών ομάδων, ιδιαίτερα σε θέματα στα οποία κατέχουν τεχνογνωσία. Για παράδειγμα για τη δημιουργία, ανάπτυξη και παραγωγή συστήματος υποτιτλισμού σε πραγματικό χρόνο (real time captioning), το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει στη χώρα μας. Αυτό θα διασφαλίσει τη πρόσβαση των κωφών - βαρηκόων σε ζωντανές εκπομπές (π.χ. γεγονότα που αφορούν σε φυσικές καταστροφές ή άλλου υψηλού βαθμού αναγκαίας ενημέρωσης της κοινωνίας)».
Επίσης, προτείνουμε τη συγκεκριμένη αλλαγή και προσθήκη μετά το σημείο: «η παραγωγή και η διάθεση ψηφιακού περιεχομένου από την ΕΡΤ ΑΕ "... συμμορφώνονται πλήρως με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0 Level AΑ) αλλά και σε επίπεδο «ΑΑΑ» (WCAG 2.0 Level AΑΑ). Επιπλέον της προηγούμενης συμμόρφωσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ελέγξιμες Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) καθώς και οι Βέλτιστες Πρακτικές Εφαρμογών Κινητού Παγκόσμιου Ιστού (Mobile Web Application Best Practices)", για τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας από άτομα με αναπηρία».
Στην παρ.7 του άρθρου 2 προτείνουμε την προσθήκη παραγράφου ως εξής: «Το βραδινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων θα προβάλλεται με παράλληλη διερμηνεία στην ΕΝΓ από το HD κανάλι».
Στην παρ. 9 του άρθρου 2 προτείνουμε προσθήκη στο τέλος της φράσης «... καθιστά προσβάσιμο το προϊόν της ψηφιοποίησης αυτής μέσω του διαδικτυακού της τόπου» : σύμφωνα με την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπου στο Παράρτημα Ι - Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 και ΚΠ. 27 ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστον «ΑΑ», ενώ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστο «ΑΑΑ».
Άρθρο 3
Στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 3 του νομοσχεδίου προτείνουμε προσθήκη : «στην προβολή της αναπηρίας ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και στην εξάλειψη του στίγματος και της διάκρισης λόγω αναπηρίας», βάσει του άρθρου 1 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
Στο ίδιο άρθρο (3) ζητάμε να προστεθεί πεδίο ως εξής: «Η ΕΡΤ Α.Ε. υποχρεούται να δημιουργήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα ειδική Υπηρεσία με καθήκον να παρατηρεί και να ελέγχει ότι όλα τα προγράμματα προβάλλουν ορθά τη διάσταση της αναπηρίας ή την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας στην παραγωγή όλων των προγραμμάτων και την προσβασιμότητά τους από τα άτομα με πρόβλημα όρασης ή ακοής. Ιδρύεται συμβουλευτική γνωμοδοτική Επιτροπή για τα παραπάνω θέματα, στην οποία μετέχουν μεταξύ άλλων και εκπρόσωποι της Ε.Σ.Α.μεΑ.». , η οποία θα αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή Προγράμματος λόγω του σημαντικού ρόλου της Επιτροπής αυτής.
Άρθρο 10
Προτείνουμε τη ρητή αναφορά στο νομοσχέδιο για τη συμμετοχή εκπροσώπων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία στα Συμβούλια σε κάθε διοικητική περιφέρεια της επικράτειας, ως αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης των ατόμων με αναπηρία, για την τήρηση της βασικής αρχής «Τίποτα για τα άτομα με αναπηρία χωρίς τα άτομα με αναπηρία».
Άρθρο 11
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά την προσθήκη 5ης παραγράφου στο άρθρο 11, ως εξής: «Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας και ο Κανονισμός Προσωπικού διασφαλίζει την εύκολη και ανεμπόδιστη πρόσβαση (φυσική και ηλεκτρονική προσβασιμότητα) όλων των εργαζομένων και των επισκεπτών της εταιρείας, με ή δίχως αναπηρία, στο σύνολο των εγκαταστάσεών της σε όλη την Επικράτεια, σε αντιστοιχία με το άρθρο 9 "Προσβασιμότητα" της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία» καθώς και με τον Ν. 4030/2012/ΦΕΚ 249Α.
Άρθρο 12
Η Ε.Σ.ΑμεΑ. εξέφρασε τη θέση της από την πρώτη ημέρα που έπεσε το «μαύρο» στην ΕΡΤ, χαρακτηρίζοντάς το άδικο και παράνομο. Ως αποτέλεσμα του τρόπου που η προηγούμενη κυβέρνηση χειρίστηκε την υπόθεση της ΕΡΤ, τέθηκαν εκτός εργασίας δεκάδες άτομα με αναπηρία και μέλη των οικογενειών τους που είχαν διοριστεί στην ΕΡΤ με βάση τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 21 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει προστασία των ατόμων με αναπηρία και μέσω της ειδικής νομοθεσίας του ν.1648/86 και του ν.2643/98. Η ανωτέρω νομοθεσία διασφαλίζει την ισότιμη επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία.
Άρθρο 14
Στο υπό προσθήκη Άρθρο 16Α, προτείνουμε να γίνει η παρακάτω τροποποίηση:
1.Οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, οι οποίοι την 11η Ιουνίου 2013 εργάζονταν στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. οι οποίες λύθηκαν, καθοιονδήποτε τρόπο, με το άρθρο 3 της υπ' αριθμόν 02/11.6.2013 κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β' 1414), όπως ισχύει αναβιώνουν από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θεωρούνται εφ' εξής συμβάσεις που έχουν συναφθεί με την εταιρεία του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
Κύριε Πρόεδρε,
Πιστεύουμε ότι θα δείτε σοβαρά και θετικά τις προτάσεις μας. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να κληθούμε στην ακρόαση της Επιτροπής, προκειμένου να συζητηθεί αναλυτικά το ανωτέρω πλαίσιο .
Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Λοιπά » Επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής στη Συζήτηση του ν/σ «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920»
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis