Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 27/12/2016

ΠΡΟΣ:
- κα Φ. Δαλαβέρη, Προϊσταμένη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
• Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτση
• κ. Α. Ξανθό, Υπουργό Υγείας
• κ. Ε. Φωτονιάτα, Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
• κα Α. Φέτση, Προϊσταμένη ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
• κ. Σ. Διβάνη, Προϊστάμενο Μονάδας Α’ «Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού» της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας


Δράση «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας»: επιβαλλόμενη η ένταξη της διάστασης της αναπηρίας


Αξιότιμη κυρία Δαλαβέρη,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), όπως άλλωστε γνωρίζετε, αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum) και μέλος με δικαίωμα ψήφου στις Επιτροπές Παρακολούθησης του συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (με κωδικό 545) που εξέδωσε η ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» προς την Υπηρεσία σας αναφορικά με τη δράση «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας», η Ε.Σ.Α.μεΑ. επιθυμεί με το παρόν να σας υπενθυμίσει ότι στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους δυνητικά ωφελούμενους (φυσικά πρόσωπα - γιατροί) θα πρέπει να ενσωματωθεί η διάσταση της αναπηρίας (αρχή της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και προσβασιμότητα) προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξη των δυνητικών ωφελούμενων με αναπηρία στην εν λόγω δράση. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι το προαναφερθέν συνιστά απαίτηση που απορρέει από:
1. το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, σύμφωνα με το οποίο: «[....] Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά την εκπόνηση και υλοποίηση των προγραμμάτων. Ειδικότερα, η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων [...]».
2. τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 και πιο συγκεκριμένα από:
- την παρ. 1 του άρθρου 2, σύμφωνα με την οποία: «Το ΕΚΤ προάγει υψηλά επίπεδα απασχόλησης και ποιότητας θέσεων εργασίας, βελτιώνει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, [...] και στηρίζει τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση, καταπολεμά την φτώχεια, ενισχύει την κοινωνική ένταξη και προάγει την ισότητα των φύλων, την απαγόρευση των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στις προτεραιότητες της Ένωσης όσον αφορά την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής [...]»,
- το άρθρο 8, σύμφωνα με το οποίο: «Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν την ισότητα των ευκαιριών για όλους, χωρίς διάκριση λόγω φύλου, [..] αναπηρίας, [..], ενσωματώνοντας εν προκειμένω την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Μέσω του ΕΚΤ, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή στηρίζουν επίσης ειδικές ενέργειες στο πλαίσιο όλων των επενδυτικών προτεραιοτήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 και ειδικότερα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii) του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω ενέργειες έχουν ως στόχο την καταπολέμηση όλων των ειδών διακρίσεων καθώς και τη βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, με σκοπό την βελτίωση της ένταξης στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, και, μέσω αυτής, τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης [...]».
3. τα παρακάτω ON/OFF κριτήρια επιλογής πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»:
-Στάδιο Β2 - 4 «Προαγωγή της ισότητας των μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης», στο οποίο αναφέρεται το εξής: «Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού».
-Στάδιο Β2 -5«Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία», στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται το εξής: «Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο».
4. την εθνική μας νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα από:
-τα άρθρα 2 και 3 του ν.4443/2016, σύμφωνα με τα οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε «άμεση» ή «έμμεση» διάκριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρία κατά την πρόσβασή τους «[...]σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητείας, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελματικής εμπειρίας[...]». Επιπρόσθετα, στον ίδιο νόμο αναφέρεται ότι: «Δεν συνιστά διάκριση, όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση η θέσπιση ή η διατήρηση διατάξεων που αφορούν στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας ή μέτρων που αποβλέπουν στη δημιουργία ή τη διατήρηση προϋποθέσεων ή διευκολύνσεων για τη διαφύλαξη ή την ενθάρρυνση της ένταξής τους στην απασχόληση και την εργασία» (άρθρο 7, παρ. 2).
-το άρθρο 27 «Εργασία και Απασχόληση» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον ν.4074/2012 και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόσει, σύμφωνα με το οποίο: «1. [...] Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προστατεύουν και διασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος στην εργασία [...] λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, και μέσω της νομοθεσίας, ώστε, μεταξύ άλλων [...] ι) Να προάγουν την απόκτηση, από τα άτομα με αναπηρίες, επαγγελματικής εμπειρίας στην ανοικτή αγορά εργασίας [...]». Πρέπει να συμπληρώσουμε πως η εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης στους τομείς που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου επιβάλλεται και με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013, δεδομένου ότι στο σημείο 19 αυτού αναφέρεται το εξής: «[...] Το ΕΚΤ θα πρέπει να στηρίζει την εκπλήρωση της υποχρέωσης της Ένωσης που προβλέπεται από τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση, την εργασία και απασχόληση και την προσβασιμότητα [...]».
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τις προαναφερθείσες απαιτήσεις καθώς επίσης και το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, που αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες της χώρας, βιώνουν διαχρονικά την ανεργία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ακόμη περισσότερο όμως σήμερα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα , στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους δυνητικά ωφελούμενους πρέπει:
α) ως προς την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας
i) να πριμοδοτούνται με αυξημένη μοριοδότηση (μεγαλύτερη από την περίπτωση ii) οι δυνητικά ωφελούμενοι με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 του ν.2643/1998.
ii) να πριμοδοτούνται με αυξημένη μοριοδότηση οι δυνητικά ωφελούμενοι που έχουν γονέα, τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του ν.4440/2016.
iii) να συμπεριληφθεί ειδική αναφορά ως ακολούθως: «οι ωφελούμενοι με αναπηρία της εν λόγω δράσης που λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα», όπως άλλωστε το άρθρο 13 του ν. 4331/2015 ορίζει.
Αξίζει να επισημανθεί ότι τα μόρια της πριμοδότησης θα μπορούσαν να προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια κοινής μας συνάντησης.
β) για την εφαρμογή της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
-να συμμορφώνεται πλήρως η ιστοσελίδα -μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η δημοσιοποίηση του Προγράμματος και η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων- με το πρότυπο των Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0, σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ», όπως η ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» ορίζει.
-να προβλέπεται από το Πρόγραμμα η κάλυψη του κόστους που απαιτείται για την εφαρμογή «εύλογων προσαρμογών» προς τους ωφελούμενους με αναπηρία (π.χ. εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας, τοποθέτηση σε νοσοκομειακή μονάδα κοντά στον τόπο κατοικίας, παροχή υποστηρικτικής τεχνολογίας, προσαρμογή του ωραρίου εργασίας, παροχή «μορφών ζωντανής βοήθειας και ενδιαμέσων» -π.χ. διερμηνέα νοηματικής για κωφό και βαρήκοο ωφελούμενο, συνοδό για τυφλό ωφελούμενο κ.λπ.), όπως το άρθρο 5 του ν.4443/2016 ορίζει.
Αξιότιμη κυρία Δαλαβέρη,
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θέτει στη διάθεσή σας την πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία της σε ζητήματα αναπηρίας, εύλογων προσαρμογών και προσβασιμότητας προκειμένου στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους ωφελούμενους να ενσωματωθούν οι προαναφερθείσες απαιτήσεις.
Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Λοιπά » Δράση «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας»: επιβαλλόμενη η ένταξη της διάστασης της αναπηρίας
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis