Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 01/03/2017

ΠΡΟΣ:
κ. Π. Κουρουμπλή, Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ν. Σαντορινιού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ι. Θεοτοκά
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακώ Επενδύσεων, κ. Χρ. Λαμπρίδη
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ι. Γιανέλλη
- Φορείς Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο σχέδιο νόμου για τη Νησιωτική Πολιτική


Κύριε Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), με το παρόν έγγραφό της καταθέτει τις προτάσεις της στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το Σχέδιο Νόμου «Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις». Αξίζει να αναφερθεί ότι οι προτάσεις που ακολουθούν υποβλήθηκαν και ηλεκτρονικά στις 28.02.2017 στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr.

Λαμβάνοντας υπόψη:
-την παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις»,
-την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
-το άρθρο 9 «Προσβασιμότητα» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, στο οποίο αναφέρεται το εξής: «Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές...»,
-την ορολογία για την αναπηρία, όπως αυτή αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο.
-τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές που έχει εφαρμογή από 18.12.2012 και των παρακάτω αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο αυτού του Κανονισμού: α) με αριθ. 8133.1/02/2013 (ΦΕΚ Β 1902 - 05.08.2013) «Καθορισμός των διαδικασιών και των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης λιμενικών τερματικών σταθμών όσον αφορά θέματα προσβασιμότητας, πληροφόρησης και παροχής συνδρομής σε άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα στους λιμένες» και β) με αριθ. 3332.12/05/13/14062013 (ΦΕΚ Β΄1453) «Καθορισμός των διαδικασιών υποβολής παραπόνων των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές, του περιεχομένου του ειδικού εντύπου παραπόνων, καθώς και της διαχείρισης αυτών»,
η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει:
1. Στο άρθρο 9 «Σχολή Επιθεωρητών/Ελεγκτών» το εδάφιο γ) της παρ. 4 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. κείμενο με έντονη γραμματοσειρά):
«[...] γ) Με Κανονισμό που εκδίδεται από τον Αρχηγό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και κυρώνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τα διδασκόμενα μαθήματα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης κατά τη γενική εκπαίδευση των επιθεωρητών/ελεγκτών σε θεωρητικό επίπεδο θα περιλαμβάνει ενότητα σχετική με την αναπηρία και προσβασιμότητα υποδομών και υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία».
Η προαναφερόμενη συμπλήρωση προτείνεται στη βάση των απαιτήσεων του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία», την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το οποίο τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στα μέσα μεταφοράς.
2. Άρθρο 25. «Τακτικές και Έκτακτες μεταθέσεις»
Στην κατηγορία (2), οι προϋποθέσεις α) και β) της παρ. 1α, ζητάμε να αντικατασταθούν ως ακολούθως (βλ. κείμενο με έντονη γραμματοσειρά):
(2)Κοινωνικά Κριτήρια, δηλαδή την προτίμηση των στελεχών με βάση και:
α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι 1910/1944 (Α΄229), οι γονείς τριών (3) τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, γονείς που είναι άγαμοι, ή χήροι, καθώς και πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τους σκοπούς του προαναφερόμενου εδαφίου ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα άγαμα παιδιά μέχρι ηλικίας 18 ετών ή μέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και όσα έχουν αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας. Επίσης, θεωρούνται ως μέλη της οικογένειας τα παιδιά που προέρχονται από άλλο γάμο και την επιμέλεια έχει ο/η σύζυγος, εφόσον πληρούν μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Περαιτέρω ως δυσίατα νοσήματα θεωρούνται οι νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήματα, που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέσεις. Η αναπηρία πιστοποιείται από την Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή ή από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του.
Η προαναφερόμενη αντικατάσταση των αναχρονιστικών όρων «παιδιά ανίκανα για εργασία» και «ανικανότητα για εργασία» με τον όρο «παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω» προτείνεται στη βάση των απαιτήσεων της ορολογίας που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία», την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο.
Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητη η προστασία της οικογένειας που έχει στην φροντίδα της άτομα με βαριά αναπηρία λόγω της ανυπαρξίας κρατικών δομών υποστήριξης και φροντίδας των ατόμων αυτών.
Στην παρ. 2, η φράση «επιμελούνται τέκνο με αναπηρία» προτείνουμε να αντικατασταθεί με τη φράση «γονείς ατόμου με αναπηρία» για την αποφυγή παρερμηνείας στην εφαρμογή του νόμου.
3. Το άρθρο 54 «Προγραμματικές Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας» να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. κείμενο με έντονη γραμματοσειρά):
«Στο άρθρο όγδοο του Νόμου 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 145) προστίθεται 15η παράγραφος ως ακολούθως:
'15. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της πέμπτης παραγράφου του παρόντος άρθρου και εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο, για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής ή κάλυψης επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ), με την οποία κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προσδιορίζονται το ύψος του μισθώματος και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του πλοίου, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά θα περιλαμβάνεται η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία, να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με δήμους με πληθυσμό λιγότερο από 5.000 κατοίκους, μεμονωμένα ή από κοινού, διάρκειας ενός έως πέντε έτη για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένης γραμμής ή γραμμών.[...]'»
Η προαναφερόμενη συμπλήρωση προτείνεται στη βάση των απαιτήσεων του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία», την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το οποίο τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στα μέσα μεταφοράς.
4. Στο Άρθρο 55 «Τροποποιήσεις Νόμου 2932/2001 (Α' 145)», η παρ.3 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. κείμενο με έντονη γραμματοσειρά):
«3.Η παράγραφος 1 του άρθρου ένατου του ν. 2932/2001 (Α' 145), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
'1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ,Ν.Π.) λειτουργεί Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.). Πρόεδρος του Σ.Α.Σ. είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και μέλη του [...] την Ένωση Πορθμείων Εσωτερικού (Ε.Π.Ε.), τον Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Η.Α.Τ.Τ.Α.), το Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.), την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και την αντιπροσωπευτικότερη ένωση ναυτικών πρακτόρων στον τομέα της ακτοπλοίας. Στο Σ.Α.Σ. συμμετέχει εκπρόσωπος της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα ενδιαφέροντος της περιοχής του Αγίου Όρους'».
Η προαναφερόμενη συμπλήρωση των μελών στην Σ.Α.Σ. με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), που αποτελεί τον αντιπροσωπευτικότερο φορέα του αναπηρικού κινήματος της χώρας, έχει στόχο τη διασφάλιση της διάχυσης της διάστασης της αναπηρίας στις πολιτικές του Υπουργείου.
5. Στο άρθρο 57 «Τροποποιήσεις του ν. 3709/2008 "Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορών στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις" (Α΄ 213) ζητάμε την προσθήκη παραγράφου για την ικανοποίηση πάγιου και δίκαιου αιτήματος της ΕΣΑμεΑ ως εξής:
«Επεκτείνεται η παροχή έκπτωσης 50% επί του ναύλου σε όλες τις θέσεις των πλοίων σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω (αντί του ισχύοντος σήμερα ποσοστού 80% βάσει του Ν.3709/2008, άρθρο 4 παρ.3) καθώς και στα ΙΧΕ οχήματα με τα οποία μετακινούνται εφόσον αυτά φέρουν πινακίδες αναπήρων πολέμου ή Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων Ατόμων με Αναπηρίες και στους συνοδούς αυτών εφόσον ο δικαιούχος είναι άτομο με παραπληγία/ τετραπληγία, τύφλωση, νοητική αναπηρία, αυτισμό και σύνδρομο Down ή εναλλακτικά (λόγω των αντιρρήσεων των εκπροσώπων των πλοιοκτητών) παροχή έκπτωσης 50% επί του ναύλου σε όλες τις θέσεις των πλοίων σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω (αντί του ισχύοντος σήμερα ποσοστού 80% βάσει του Ν.3709/2008, άρθρο 4 παρ.3)καθώς και στα ΙΧΕ οχήματα με τα οποία μετακινούνται εφόσον αυτά φέρουν πινακίδες αναπήρων πολέμου ή Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων Ατόμων με Αναπηρίες και στους συνοδούς αυτών εφόσον ο δικαιούχος είναι άτομο με παραπληγία/ τετραπληγία, τύφλωση, νοητική αναπηρία, αυτισμό και σύνδρομο Down εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι με αναπηρία των νησιών».
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί απόλυτα αναγκαία την προσθήκη του παραπάνω μέτρου, με στόχο την υποστήριξη των νησιωτών με αναπηρία που, αν και επλήγησαν ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, για λόγους απουσίας υποδομών και υπηρεσιών υγείας αλλά και προσβασιμότητας στα νησιά τους αναγκάζονται να μετακινούνται συχνότερα από κάθε άλλο σε μεγαλύτερα νησιά και την ενδοχώρα.
6. Στο Άρθρο 58 «Μεταρρύθμιση του συστήματος εισαγωγής και εκπαίδευσης στελεχών σε παραγωγικές σχολές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ», η παρ. 1 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. κείμενο με έντονη γραμματοσειρά):
«1. Η εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ θα ρυθμίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 [...] Επίσης με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των σχολών, της διδακτέας ύλης, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων όσων φοιτούν σε αυτή, των εξετάσεων και των λοιπών τρόπων ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών, της φοίτησης και αποφοίτηση από της σχολές και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η διδακτέα ύλη θα περιλαμβάνει ενότητα σχετική με την αναπηρία και προσβασιμότητα υποδομών και υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία».
Η προαναφερόμενη συμπλήρωση προτείνεται στη βάση των απαιτήσεων του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία», την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το οποίο τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στα μέσα μεταφοράς.
7. Στο άρθρο 59 «Παροχή Δικαιώματος Υγειονομικής Περίθαλψης στα Ναυτικά Νοσοκομεία, στους υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών των εν ενεργεία και συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», ζητάμε τη συμπλήρωση της παρ. 2 ως ακολούθως (βλ. κείμενο με έντονη γραμματοσειρά):
«2. Ως μέλη οικογένειας θεωρούνται η (ή ο) σύζυγος του (ή της) εν ενεργεία ή συνταξιούχου υπαλλήλου (και σε περίπτωση διαστάσεως μέχρι οριστικής επιλύσεως του γάμου), τα παιδιά ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση ηλικίας άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών, τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας, εφόσον είναι άγαμα, τα ενήλικα άγαμα τέκνα που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες Σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι γονείς και των δύο συζύγων και οι αδελφοί/ές του (ή της) υπαλλήλου»
8. Στο άρθρο 69 «Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ», προτείνεται η προσθήκη 2ης παραγράφου, η οποία να ρυθμίζει θέματα Επιβατών Ατόμων με Αναπηρία ή μειωμένης κινητικότητας και των Σκύλων Βοηθείας τους που κάνουν χρήση Εγκαταστάσεων Λιμένων, Αίθουσες Αναμονής - Αναψυχής Λιμένων, των Επιβατικών Οχηματαγωγών Ε/Γ και Κρουαζιερόπλοιων αναψυχής και λοιπά, βάσει του κατωτέρου Θεσμικού πλαισίου ως ακολούθως (βλ. κείμενο με έντονη γραμματοσειρά):
«2. Οι Διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν.3868/2010, του άρθρου 32 του ν.4238/2014, του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.4039/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο α, της παρ. 7 του άρθρου 46 του ν.4235/2014 και της Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/2012, τ.β΄, άρθρο 5), έχουν πεδίο εφαρμογής και σε Επιβάτες, Άτομα με Αναπηρία ή μειωμένης κινητικότητας ή τυφλά άτομα, Χειριστές Σκύλων Βοηθείας ή Σκύλων Οδηγών, Εκπαιδευτές των αντιστοίχων Σκύλων καθώς και Άτομα-Αναδόχους Κουταβιών που έχουν αναλάβει την Φροντίδα αυτών στα αρχικά στάδια της εκπαίδευσής τους, που κάνουν χρήση Εγκαταστάσεων, Χώρων Αναμονής και Αναψυχής Λιμένων, των Επιβατικών Οχηματαγωγών Ε/Γ και Κρουαζιερόπλοιων αναψυχής και λοιπά. Επίσης έχουν συμπληρωματικό πεδίο εφαρμογής και στις διατάξεις του άρθρου 35 του Νόμου 3709/2008 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν.4150/2013».
Η ανωτέρω συμπλήρωση προτείνεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την μετακίνηση και εξυπηρέτηση των Επιβατών, Ατόμων με Αναπηρία ή μειωμένης κινητικότητας ή τυφλών ατόμων, Χειριστών Σκύλων Βοηθείας ή Σκύλων Οδηγών, Εκπαιδευτών των αντιστοίχων Σκύλων καθώς και Ατόμων-Αναδόχων Κουταβιών που έχουν αναλάβει την Φροντίδα αυτών στα αρχικά στάδια της εκπαίδευσης τους που κάνουν χρήση των Εγκαταστάσεων, Χώρων Αναμονής και Αναψυχής Λιμένων, των Επιβατικών Οχηματαγωγών Ε/Γ και Κρουαζιερόπλοιων αναψυχής και λοιπά και προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εν λόγω πολιτών.
9. Το Άρθρο 72 «Συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα (Ν.2971/2001)» να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. κείμενο με έντονη γραμματοσειρά):
«Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 του Ν.2971/2001 (Α'285) όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 210 του Ν.4072/12 (Α'86) αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Επισκευές - επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα και εργασίες συντήρησης σε υφιστάμενους λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις εκτελούνται κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, κατόπιν απόφασης του διοικητικού τους οργάνου, κοινοποιούμενης στην Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και στην οικεία Λιμενική Αρχή εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) [...]
β) αποσκοπούν στη δημιουργία υποτυπωδών, μικρής έκτασης εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των διακινούμενων επιβατών και εργαζομένων, όπως ψύκτες νερού, σκιάδια, χημικές τουαλέτες, A.T.M. Τραπεζών, μηχανήματα αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων, εξοπλισμός και σήμανση για τη διακίνηση πεζών και οχημάτων, παρεμβάσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία κ.λπ.
γ) [...]»
Η προαναφερόμενη συμπλήρωση προτείνεται στη βάση των απαιτήσεων του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία», την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το οποίο τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στα μέσα μεταφοράς.
10. Στο άρθρο 81 «Ρύθμιση θεμάτων Οίκου Ναύτου», προτείνουμε να συμπληρωθεί η παράγραφος α) ως ακολούθως (βλ. κείμενο με έντονη γραμματοσειρά):
α) τα τέκνα μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι άνεργα και τα τέκνα με αναπηρία, με ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας»
Η προαναφερόμενη συμπλήρωση προτείνεται στο πλαίσιο της προστασίας της οικογένειας που έχει τέκνο με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας

I. Λυμβαίος

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Λοιπά » Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο σχέδιο νόμου για τη Νησιωτική Πολιτική
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis