Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 24/07/2017

ΠΡΟΣ:
Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Ν. Παππά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
-Γραφείο Γεν. Γραμματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης, κ. Χρ. Βερναδάκη
- Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
-Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο σχέδιο νόμου με τίτλο: Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου κλπ.


Κύριε Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF), με την παρούσα επιστολή καταθέτει τις προτάσεις της επί του σχεδίου νόμου «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, Τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού τύπου, Ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

Η ΕΣΑμεΑ θεωρεί κρίσιμη την παρέμβασή της στο Κεφάλαιο Δ, άρθρα 22- 35, που αφορά στο θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, μέσω της παροχής επενδυτικού κινήτρου, για δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, «με το νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται η τόνωση της εγχώριας οικονομίας η οποία θα επιτευχθεί με την προσέλκυση ξένων και εγχώριων επενδυτών και συνακόλουθη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της αύξησης της απασχόλησης, της ανάσχεσης του φαινομένου της φυγής μυαλών (brain drain) και ιδιαίτερα των εξειδικευμένων στο χώρο της οπτικοακουστικής παραγωγής, της ανάπτυξης εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, της δημιουργίας υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και να διαμορφώσει μια νέα εξωστρεφή εθνική ταυτότητα (branding) αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας».
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε η χώρα μας έχει κυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία όπως και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο μέσω του Ν.4074/2012, όπου στα άρθρα 8 «Αφύπνιση της κοινωνίας» και 9 «Προσβασιμότητα» προσδιορίζεται ότι το παραγόμενο οπτικοακουστικό περιεχόμενο οφείλει να σέβεται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
Συγκεκριμένα:
- Άρθρο 8 «Αφύπνιση της κοινωνίας»: 1. Τα Κράτη Μέρη αναλαμβάνουν να υιοθετήσουν άμεσα, αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα: (α)για την αφύπνιση της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου και του επιπέδου της οικογένειας, σχετικά με τα ΑμεΑ, και να καλλιεργήσουν το σεβασμό για τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ΑμεΑ, (β)για να καταπολεμήσουν στερεότυπα, προκαταλήψεις και επιβλαβείς πρακτικές σχετικά με τα ΑμεΑ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βασίζονται στο φύλο και στην ηλικία, σε όλους τους τομείς της ζωής. (γ) για να προωθήσουν την αφύπνιση των δυνατοτήτων και των συνεισφορών των ΑμεΑ. 2. Τα μέτρα για την επίτευξη των ανωτέρω περιλαμβάνουν: (α)Το σχεδιασμό και διατήρηση αποτελεσματικών εκστρατειών για την αφύπνιση του κοινού με σκοπό: (i) να καλλιεργήσουν το αίσθημα της αποδοχής των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, (ii)να προωθήσουν θετικές αντιλήψεις και μεγαλύτερη κοινωνική αφύπνιση προς τα ΑμεΑ, (iii) να προωθήσουν την αναγνώριση των δεξιοτήτων, προσόντων και ικανοτήτων των ΑμεΑ, και των συνεισφορών τους στο εργασιακό περιβάλλον και στην αγορά εργασίας, (β) την υιοθέτηση, σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος, που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα παιδιά από νεαρή ηλικία, μιας συμπεριφοράς σεβασμού για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, (γ)την ενθάρρυνση όλων των οργάνων των ΜΜΕ να προβάλλουν τα ΑμεΑ κατά τρόπο συνεπή προς το σκοπό της παρούσας Σύμβασης (δ) Την προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αφύπνισης σχετικά με τα ΑμεΑ και τα δικαιώματα τους.
- Άρθρο 9 «Προσβασιμότητα»: Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές...»,
Κύριε Υπουργέ,
Η ΕΣΑμεΑ ζητά την οριζόντια ένταξη του κριτηρίου της προσβασιμότητας αναφορικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών και το είδος ενίσχυσης από τον ΕΚΟΜΕ. Το παραγόμενο περιεχόμενο και η διάθεσή των προγραμμάτων πρέπει να έχει κατάλληλες μορφές εκπομπής ή/και αλληλεπίδρασης για άτομα με αναπηρία και ο ΕΚΟΜΕ να συνεργάζεται με την ΕΣΑμεΑ και τους φορείς της, σε θέματα στα οποία κατέχουν τεχνογνωσία.
Εάν δεν υπάρξει αυτή η σαφής νομοθετική ρύθμιση τότε έχουμε μη συμμόρφωση της χώρας με τη Σύμβαση του ΟΗΕ, που είναι νόμος του κράτους και η ΕΣΑμεΑ επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματός της στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.
Κύριε Υπουργέ,
Γνωρίζουμε την προσωπική σας ευαισθησία και πιστεύουμε ότι θα δείξετε ενδιαφέρον και θα ενσωματωθούν τα ζητήματα που θέτει η ΕΣΑμεΑ.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΛΥΜΒΑΙΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Λοιπά » Επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο σχέδιο νόμου με τίτλο: Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου κλπ.
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis