Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 26/08/2019

ΠΡΟΣ:
κ. Γ. Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


Στον υπουργό Επικρατείας το Εθνικό Πρόγραμμα για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) -που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας- με το παρόν έγγραφό της εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο που έχετε να επιτελέσετε από τη θέση του Υπουργού Επικρατείας και σας ευχαριστεί θερμά για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας για ορισμό συνάντησης μαζί σας.

Η ΕΣΑμεΑ και οι οργανώσεις μέλη της, ενόψει των θεσμικών μεταρρυθμίσεων και των τομεακών πολιτικών που πρέπει να ληφθούν για τα άτομα με αναπηρία από την κυβέρνηση και δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν. 4488/2017, ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για τη συνοχή του κυβερνητικού έργου, ορίζεται ως Συντονιστικός Μηχανισμός σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 της Σύμβασης, σας καταθέτει το Εθνικό Πρόγραμμα για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 τ.Α' και ν.4488/2017 ΦΕΚ 137 τ.Α') με στόχο την ένταξη και την κοινωνική προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και την άρση όλων των μορφών διάκρισης σε βάρος τους, το οποίο έχει βάθος τετραετίας.
Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε αναλυτικότερα τις βασικές οριζόντιες δράσεις που περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο προαναφερόμενο Εθνικό Πρόγραμμα ως εξής:
1 Αναθεώρηση άρθρου 5 του Συντάγματος της χώρας (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία)
2 Θέματα σχετιζόμενα με την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ν. 4074/2012 ΦΕΚ 88 τ.Α' και ν.4488/2017 ΦΕΚ 137 τ.Α'), όπως π.χ.
- Υπογραφή Συλλογικής Συμφωνίας μεταξύ Κυβέρνησης και Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
- Επέκταση με νόμο της προστασίας, που παρέχεται για διακρίσεις μεταξύ άλλων λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, σε όλους τους τομείς.
- Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και σύσταση ειδικής Υπηρεσίας στη Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
- Τροποποίηση/συμπλήρωση του ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137 τ.Α') ως εξής:
 Θέσπιση θέσης Εθνικού Συντονιστή στην Προεδρία της Κυβέρνησης με αρμοδιότητες την υλοποίηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και γενικότερα των πολιτικών για τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Ο Εθνικός Συντονιστής πρέπει να διαθέτει τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, γνώσεις της Διεθνούς Σύμβασης, του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιωματικής προσέγγισης για τα άτομα με αναπηρία (τροποποίηση άρθρου 69).
Ο Πρωθυπουργός της χώρας με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα γραφεία της ΕΣΑμεΑ στις 10 Δεκεμβρίου 2018, είχε δεσμευτεί για την ύπαρξη ενός εθνικού συντονιστή για την υλοποίηση της Σύμβασης, ο οποίος κατά τη γνώμη μας πρέπει να υπάγεται στις αρμοδιότητες και την εποπτεία του Υπουργού Επικρατείας.
Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο να εφαρμοστεί αυτό που αναφέρει το άρθρο 69 της Σύμβασης, αλλά και να ενδυναμωθεί. Γι' αυτό το λόγο, στο Εθνικό Πρόγραμμα έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για την αναβάθμιση του συντονιστικού μηχανισμού για την υλοποίηση συνεκτικών πολιτικών σε όλους τους τομείς.
 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας ως Συντονιστικού Μηχανισμού για την εφαρμογή της Σύμβασης (τροποποίηση άρθρου 69) η οποία θα υπαχθεί στην αρμοδιότητα του Υπουργού Επικρατείας.
 Αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 72 ως εξής: «1. Για την προώθηση της εφαρμογής της Σύμβασης, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 αυτής, ορίζονται ως Πλαίσιο για την Προαγωγή της εφαρμογής της Σύμβασης (εφεξής Πλαίσιο Προαγωγής): α) ο Συνήγορος του Πολίτη ως συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή, β) η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με Α.), η οποία αποτελεί την τριτοβάθμια οργάνωση των ατόμων με αναπηρία και ανεξάρτητο μηχανισμό της κοινωνίας των πολιτών και γ) η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.) ως το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου»
3 Οριζόντια συμπερίληψη της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις δημόσιες πολιτικές, διοικητικές διαδικασίες, δράσεις, μέτρα και προγράμματα
4 Έλεγχος της νομοθεσίας για την αναπηρία και την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία ως προς την συμβατότητά της με την Σύμβαση, προσαρμογή -συμπλήρωσή της και κωδικοποίηση αυτής
5 Θέσπιση Ανεξάρτητης Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας
6 Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης της προσβασιμότητας και καθιέρωση Εθνικού Σήματος Προσβασιμότητας
7 Στατιστικές και συγκέντρωση δεδομένων για την αναπηρία
8 Διασφάλιση συνθηκών κοινωνικού διαλόγου και συμμετοχής της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και των δευτεροβάθμιων (Ομοσπονδίες) και πρωτοβάθμιων οργανώσεων - μελών της, ως των πλέον αντιπροσωπευτικών οργανώσεων του εθνικού αναπηρικού κινήματος πληρούντων τη βασική προϋπόθεση του άρθρου 4.3 της Σύμβασης
9 Θεσμική αναγνώριση του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως ερευνητικού και μελετητικού φορέα για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία - Διασφάλιση της χρηματοδότησης για την απρόσκοπτη λειτουργία του
Σας επισυνάπτουμε την υπ' αριθμ. πρωτ. 997/16.07.2019 επιστολή της ΕΣΑμεΑ που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό της χώρας γι' αυτό το θέμα, το Εθνικό Πρόγραμμα και το Δελτίο Τύπου της ΕΣΑμεΑ που περιλαμβάνει την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στα γραφεία μας.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Λοιπά » Στον υπουργό Επικρατείας το Εθνικό Πρόγραμμα για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis