Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 13/10/2020

ΠΡΟΣ:
κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, Υπουργό Προστασίας του πολίτη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη
- Γραφείο Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Άκη Σκέρτσου
- Γραφείο Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Ελ. Οικονόμου
- Οργανώσεις Μέλη ΕΣΑμεΑ


Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει τις προτάσεις της για τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους στο σχέδιο νόμου με θέμα: «Ρυθμίσεις Σωφρονιστικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη


Κύριε Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) –που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας- με το παρόν έγγραφό της και με αφορμή το σχέδιο νόμου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με θέμα: «Ρυθμίσεις Σωφρονιστικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» σας αποστέλλει τις προτάσεις της, οι οποίες υποβλήθηκαν και ηλεκτρονικά στις 13.10.2020 στον διαδικτυακό τόπο www.opegov.gr 

Λαμβάνοντας υπόψη:
• την παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με το οποίο «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις»,
• την παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
• τον ν.4488/2017, ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 68 «Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ» τα εξής:
«1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζονται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ [...]»
• τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, μέσω της οποίας υπαγορεύονται τα εξής:
α) στην παρ.3 του άρθρου 4 «Γενικές Υποχρεώσεις», το εξής: «3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους»,
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θα ήθελε επίσης να θέσει υπόψη σας ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αλλά και των Τελικών Παρατηρήσεων (Concluding Observations)1 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, στην αρχική έκθεση της Ελλάδας, η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για: (α) Την απουσία πλαισίου που να προβλέπει τα απαραίτητα ειδικά μέτρα και εξατομικευμένη στήριξη σε φυλακισμένους και κρατούμενους με αναπηρία προκειμένου να καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες σε συνθήκες που να διασφαλίζουν τον σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους και συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να προβλέψει συγκεκριμένα μέτρα και εξατομικευμένη στήριξη για φυλακισμένους και κρατούμενους με αναπηρία ώστε να καλύπτονται οι καθημερινές τους ανάγκες.
Η Ε.Σ.ΑμεΑ. έχει θέσει, επανειλημμένως, σε όλες τις προηγούμενες ηγεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης την αναγκαιότητα του σχεδιασμού και της εφαρμογής ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, τα οποία κρατούνται στις φυλακές της χώρας. Κατά καιρούς, έρχονται στο φως της δημοσιότητας στοιχεία για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων στο σύνολο των σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας. Οι άθλιες αυτές συνθήκες είναι βέβαιο ότι αφορούν και τους κρατούμενους που είναι άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και είναι εντονότερες, εάν λάβουμε υπόψη ότι οι τελευταίοι αντιμετωπίζουν πρόσθετα προβλήματα που πηγάζουν από την ίδια την αναπηρία τους.
Ως εκ τούτου ζητάμε στο νομοσχέδιο αυτό να συμπεριληφθούν ειδικά μέτρα και ρυθμίσεις για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, είτε έχουν την ελληνική υπηκοότητα, είτε είναι νόμιμοι μετανάστες, πρόσφυγες κ.τ.λ. καθώς και για τους γονείς/κηδεμόνες και εν' γένει όσους βάσει δικαστικής απόφασης φροντίζουν άτομα με βαριά αναπηρία και έχουν α΄ βαθμό συγγένειας με τους τελευταίους, ως εξής:
1. Εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των κτιριακών υποδομών των σωφρονιστικών καταστημάτων και των χώρων προσωρινής κράτησης.
2. Άμεση στελέχωση του νοσοκομείου και του ψυχιατρείου των φυλακών Κορυδαλλού με ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό για την παροχή ιατρικής και θεραπευτικής φροντίδας σε κρατούμενους με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
3. Διασύνδεση του νοσοκομείου των φυλακών Κορυδαλλού και όλων ανεξαιρέτως των σωφρονιστικών καταστημάτων με το Ε.Σ.Υ. της χώρας και τα Κέντρα Αποκατάστασης των Ατόμων με Αναπηρία.
4. Δωρεάν παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών βοηθημάτων των θεραπευτικών μέσων και των αναλωσίμων υλικών τους στους κρατούμενους με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις .
5. Εξατομικευμένη θεραπεία για τους ψυχικά πάσχοντες κρατούμενους στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, καθώς και τους ακαταλόγιστους εγκληματίες του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Λοιπά » Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει τις προτάσεις της για τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους στο σχέδιο νόμου με θέμα: «Ρυθμίσεις Σωφρονιστικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis