Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 22/12/2020

ΠΡΟΣ:
κ. Κ. Πιερρακάκη, Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού της Ελλάδας, κ. Κ. Μητσοτάκη
-κ. Γ. Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας
-κ. Γ. Γεωργαντά, Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης
-κ. Χ. -Γ. Σκέρτσο, Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου
-κ. Λ. Χριστόπουλο, Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών


Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση για τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025: οι προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ.


Κύριε Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) στο πλαίσιο της ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης για τη «Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025» (ΒΨΜ) σας αποστέλλει με το παρόν τις προτάσεις της. Αξίζει να επισημανθεί πως τα αιτήματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφό μας υποβλήθηκαν στις 17.12.2020 και στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr.

Για την Ε.Σ.Α.μεΑ. η ΒΨΜ πρέπει αφενός να ενσωματώνει οριζόντια τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας -όπως αυτή κατοχυρώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον ν.4074/2012-  προκειμένου να μην δημιουργεί νέα εμπόδια σε βάρος των πολιτών με αναπηρία και να αίρει τα υφιστάμενα, αφετέρου να περιλαμβάνει παρεμβάσεις  για τον περιορισμό του ψηφιακού χάσματος στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις[1]και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους εν γένει.

Ως εκ τούτου, η Ε.Σ.Α.μεΑ. εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για το γεγονός ότι στη ΒΨΜ:

 

Ι)  έχουν περιληφθεί πρόνοιες οριζόντιου χαρακτήρα, όπως οι παρακάτω:

 

α) η Ενότητα «8.4 Ενίσχυση της Προσβασιμότητας», η οποία αναφέρεται στη δυνατότητα αξιοποίησης και χρήσης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε οποιαδήποτε μορφή τους, από το σύνολο του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία τόσο ως εξυπηρετούμενων/συναλλασσόμενων όσο και ως εργαζόμενων.

Σημείωση: Η ηλεκτρονική προσβασιμότητα αποτελεί συνταγματική επιταγή, θεσμική και κανονιστική απαίτηση και υποχρέωση της χώρας που επιβάλλεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, όπως άλλωστε επισημαίνεται στην προαναφερθείσα Ενότητα. Ως εκ τούτου, η αναφορά στην «ηθική προτεραιότητα» πρέπει να διαγραφεί διότι παραπέμπει στο ιατρικό/προνοιακό μοντέλο και όχι στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας. Επιπρόσθετα, ο εσφαλμένος όρος «πνευματική» αναπηρία πρέπει να αντικατασταθεί από τον ορθό όρο «νοητική αναπηρία».

β) η αρχή «Κατάργηση των αποκλεισμών και καθολική προσβασιμότητα […]» που περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 4 «Κατευθυντήριες Αρχές»,  

γ) το κριτήριο 2 (ON/OFF) που αφορά στον «Καθολικό σχεδιασμό για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ιστότοπων και εφαρμογών από οποιεσδήποτε συσκευές φορητές ή άλλες σε άτομα με αναπηρία, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας» που περιλαμβάνεται στην Ενότητα 5.2.1 «Επικαιροποίηση της ΒΨΜ και Ένταξη Νέων Έργων»

δ) το «Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών» (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.), που περιλαμβάνεται στην Ενότητα 8.1 «Οριζόντια ψηφιακά έργα μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης», στο οποίο θα εντάσσονται, ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.μεΑ. (η οποία αποτελεί τον καθ’  ύλη αρμόδιο φορέα για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων), οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα που συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, όπως το Κεφάλαιο Η΄ του ν.4727/2020 υπαγορεύει.

Σημείωση: Ωστόσο, επειδή από το ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. θα μπορούν να αντληθούν χρήσιμα δεδομένα μόνο για τον δημόσιο τομέα, προτείνουμε να περιληφθεί στη ΒΨΜ δείκτης αναφορικά με τον αριθμό ιστότοπων και εφαρμογών του ιδιωτικού τομέα που καθίσταται προσβάσιμοι/προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία ύστερα από τη λήψη σχετικής εθνικής ή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Πέραν αυτού, προτείνουμε να περιληφθεί και δείκτης αναφορικά με τον αριθμό των πολιτών με αναπηρία (ανά φύλο, ηλικία, κατηγορία αναπηρίας κ.λπ.) που χρησιμοποιούν τους ιστότοπους και εφαρμογές του δημόσιου τομέα. Η πρότασή μας βασίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 62 του ν.4488/2017, σύμφωνα με την οποία «1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές (οφείλουν να) εντάσσουν τη διάσταση της αναπηρίας σε κάθε δημόσια πολιτική, διοικητική διαδικασία, δράση, μέτρο και πρόγραμμα της αρμοδιότητάς τους με στόχο την εξάλειψη, αποκατάσταση και αποτροπή ανισοτήτων μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες. Για το σκοπό αυτόν: […] β) υιοθετούν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για τα θέματα αναπηρίας, όπως αυτοί καθορίζονται από αρμόδια διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα, ώστε να καθίσταται δυνατή η μέτρηση και η αξιολόγηση της ένταξης της διάστασης της αναπηρίας, γ) συλλέγουν και τηρούν επιμέρους στατιστικά στοιχεία για την αναπηρία ως προς τους τομείς ευθύνης τους».

ΙΙ) έχουν περιληφθεί δράσεις προς όφελος και των πολιτών με αναπηρία.

Πέραν των προαναφερθέντων ιδιαίτερα θετικών στοιχείων, και λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω επιταγές/απαιτήσεις/συστάσεις:

  • την παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, στην οποία αναφέρεται ότι «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
  • τον ν.4727/2020, και δη: α) τις παρ. 1 και  4 του άρθρου 3 «Γενικές Αρχές Ψηφιακής Διακυβέρνησης» και β) το «Κεφαλαίο Η – Ψηφιακή Προσβασιμότητα (ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του Δημοσίου Τομέα)» και γ) την παρ. 30 του άρθρου 107.  
  • το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 (Κανονιστικό Πλαίσιο Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020), στο οποίο αναφέρεται ότι: «[…] Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά την εκπόνηση και υλοποίηση των προγραμμάτων. Ειδικότερα, η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων [..]» καθώς και τον υπό διαπραγμάτευση Κανονισμό των ΕΔΕΤ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 στο οποίο η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνεται στα κριτήρια επιλογής πράξεων προς χρηματοδότηση,
  • τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, και δη τα άρθρα 9 «Προσβασιμότητα» και 21«Ελευθερία έκφρασης και γνώμης και πρόσβαση στην πληροφόρηση»,
  • τις παρ. 14β)  και των Τελικών Παρατηρήσεων και Συστάσεων της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες[2] αναφορικά με το άρθρα 9 και 24 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στις 29.10.2019, στις οποίες αναφέρονται τα εξής:

 «14.β) (η Ελλάδα) Να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εγγυηθεί την προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος, των αγαθών και υπηρεσιών, […] και στα δημόσια μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και να παρέχει κατάρτιση σε παρόχους υπηρεσιών […] για τα προβλήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.

  1. 35. β) Να διασφαλίσει την προσβασιμότητα των σχολικών και πανεπιστημιακών περιβαλλόντων, σύμφωνα με τη Σύμβαση, προωθώντας τον Καθολικό Σχεδιασμό, τη λήψη ειδικών μέτρων και την εξατομικευμένη στήριξη, όπως προσβάσιμα και προσαρμοσμένα υλικά, συμπεριληπτικά προγράμματα σπουδών, συμπεριληπτικές τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας για μαθητές και φοιτητές με αναπηρία, καθώς και την ψηφιακή εκπαίδευση»,

 

η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει ανά Κεφάλαιο τα εξής: 

  1. 1. «Κεφάλαιο 1 – Όραμα»:

α) Στον στόχο «Να μπορεί κάθε πολίτης να εργαστεί με ταχύτητα, αξιοπιστία και ασφάλεια στο διαδίκτυο», η παρέμβαση 3 να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως (Βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«3. Επανασχεδιασμός ψηφιακών υπηρεσιών και ιστότοπων βάσει των αρχών του καθολικού σχεδιασμού, προκειμένου να καταστούν προσβάσιμες/προσβάσιμοι σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της πληθυσμιακής ομάδας των ατόμων με αναπηρία».

β) Στον στόχο «Να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των πολιτών άμεσα και αποτελεσματικά μέσα από ένα ψηφιακό κράτος», να προστεθεί νέα παρέμβαση 8 ως ακολούθως:

«8. Υιοθέτηση πολιτικών εξάλειψης των διακρίσεων που ακολουθούν την αρχή των ίσων ευκαιριών εξ ορισμού και από τη σχεδίαση συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες διατάξεις για την προσβασιμότητα».

 

γ) Στον στόχο «Να προάγουμε την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους τους πολίτες»:

  1. i) οι παρεμβάσεις 1, 2, 4, 5 και 8 να διαμορφωθούν ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«1. Ένταξη των καινοτόμων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας, της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και της συνεργατικότητας των μαθητών.

2.Θεσμοθέτηση εβδομαδιαίων ωρών Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις της Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, με συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και μέθοδο διδασκαλίας ανά τάξη. […]

4. Δημιουργία Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών, που θα προτείνει, θα συντονίζει και θα υλοποιεί σύγχρονα και ασύγχρονα, πλήρως προσβάσιμα σε όλουςσυμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, διαδικτυακά μαθησιακά προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων για κάθε πολίτη της χώρας μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης.

5. Προγράμματα κατάρτισης όλων των ηλικιακών, κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων μέσω προσβάσιμης σε όλους δια ζώσης εκπαίδευσης. Τα σχετικά προγράμματα θα συντονίζονται από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. […]

8. Υλοποίηση διαδικτυακών οδηγών χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr., που θα διατίθενται και σε εναλλακτικές μορφές, προσβάσιμες σε όλους».

iiνα προστεθεί νέα παρέμβαση 6 ως ακολούθως (και να τροποποιηθεί ανάλογα η αρίθμηση των υπολοίπων):

«6. Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, για την αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού. Τα σχετικά προγράμματα θα συντονίζονται από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα». 

 

δ) Στον στόχο «Να βοηθήσουμε κάθε ελληνική επιχείρηση να γίνει ψηφιακή επιχείρηση», η δράση 1 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«1. Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε τεχνικές ανάπτυξης προσβάσιμων ψηφιακών εγγράφων, μέσων και υπηρεσιών».

ε) Στον στόχο «Να εντάξουμε τις σύγχρονες τεχνολογίες σε όλους τους τομείς της οικονομίας», η δράση 2  να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«2. Υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στους επιμέρους τομείς της οικονομίας, όπως εφαρμογές τηλεϊατρικής στην Υγεία, τηλεκπαίδευσης στην Παιδεία, τηλε-διερμηνείας στη νοηματική για την εξυπηρέτηση κωφών και βαρήκοων πολιτών από το Δημόσιο, τηλεσυνεδριάσεων στη Δικαιοσύνη αλλά και για την εξ αποστάσεως εργασία στο Δημόσιο, αξιοποίηση δικτύου αισθητήρων για συλλογή δεδομένων στο Περιβάλλον κ.ά.»

 

στ) Η παρακάτω παράγραφος να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«Πέραν αυτών, εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις που θα τονώσουν την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών από τον επιχειρηματικό κόσμο και το σύνολο της κοινωνίας. Η Δημόσια Διοίκηση υλοποιεί ψηφιακά έργα που ενδυναμώνουν τη διαφάνεια, τη συμμετοχικότητα, την προσβασιμότητα στους πολίτες με αναπηρία, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των πολιτών και των επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ύπαρξη μιας πανελλαδικής, σύγχρονης υποδομής επικοινωνιών και συνδεσιμότητας […]» 

 

2. Στο Κεφάλαιο 2 «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού»: 

α) Η 4η παρακάτω παράγραφος να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«Σημειώνεται ότι η αρχική καταγραφή των σημαντικών έργων που θα υποστηρίξουν την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν είναι εξαντλητική ή περιοριστική. Η ΒΨΜ έχει ανοικτό και δυναμικό χαρακτήρα, καθώς θα συνεχίσει να συνδιαμορφώνεται και θα επικαιροποιείται ετησίως σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και κατόπιν διαβούλευσης με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. [….]».

3. Στο Κεφάλαιο 7 «Στρατηγικοί Άξονες Παρέμβασης»

α) στην Ενότητα 7.2.3 «Έργα»:

 

i) Το Έργο «Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων στον ευρύ πληθυσμό με δυνατότητα πιστοποίησης» να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάπτυξης βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων που συνδυάζουν προσβάσιμα σε όλους σύγχρονα και ασύγχρονα μέσα εκπαίδευσης […]. Μέσα από αυτή τη δράση, κάθε πολίτης θα έχει την ευκαιρία, ανεξαρτήτως προσόντων, ηλικίας, φύλου, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, εργασιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, να είναι αποτελεσματικός, δημιουργικός και να νιώθει ασφαλής στο νέο ψηφιακό περιβάλλον που διαμορφώνει την νέα καθημερινότητά του και την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Παράλληλα, η πρωτοβουλία θα διασυνδέσει τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα με την αγορά εργασίας μέσω σχετικής πιστοποίησης».

ii) Το Έργο «Αναβάθμιση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων των Δημοσίων Υπαλλήλων και των υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«Αντικείμενο του έργου είναι η συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα με το ΕΚΔΔΑ καθώς και με άλλους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την ουσιαστική […] Ειδικότερα επιδιώκεται η: (1) προώθηση ψηφιακών τεχνολογιών, (2) ανάπτυξη μοντέλου παροχής ψηφιακών υπηρεσιών βάσει των αρχών του καθολικού σχεδιασμού, (3) ανάπτυξη ικανοτήτων καινοτομίας στην ηγεσία και στο προσωπικό της δημόσιας διοίκησης, […]».

β) στην Ενότητα 7.4 «Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες», το παρακάτω να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«Στο δίκτυο των ΚΕΠ-Plus θα ενταχθούν ένα ΚΕΠ από κάθε Δήμο καθώς και επιλεγμένα ΚΕΠ στους μεγάλους αστικούς δήμους της χώρας. Επιπλέον, μια βασική αλλαγή θα είναι η θεματική διαφοροποίηση των ΚΕΠ-plus ανάλογα την περιοχή.

Βασικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της δράσης είναι οι εξής:

-την τεχνολογική τους αναβάθμιση τόσο μέσω του νέου back office όσο και μέσα από νέες εφαρμογές όπως η θυρίδα των ΚΕΠ

-την αναβάθμιση των υποδομών τους στους πολίτες με αναπηρίακαι το rebranding τους (νέοι χώροι, νέο σήμα κ.α.) με γνώμονα την ψηφιακή και φυσική προσβασιμότητα […]». 

 

4. Στο Κεφάλαιο 8 «Οριζόντιες παρεμβάσεις» στην Ενότητα 8.4.1 «Έργα»:

i) Το Έργο «Υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και υποστήριξης της συμμόρφωσης προς όλους τους φορείς Δημόσιας Διοίκησης» να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«Θα δρομολογηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης και υποστήριξης της συμμόρφωσης προς όλους τους φορείς Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου η συμμόρφωση να είναι άμεση και αποτελεσματική. Ενδεικτικά, αναφέρεται η διάθεση εργαλείων αυτο-αξιολόγησης της προσβασιμότητας των φορέων, η υποστήριξη των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με την κατάλληλη εκπαίδευση μέσω υποχρεωτικών σχετικών σεμιναρίων από το ΕΚΔΔΑ, από τα υπάρχοντα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης σε όλη την επικράτεια (ένταξη 25 ωρων, 50 ωρων ή/και 100 ωρων σεμιναρίων στα διαθέσιμα προσφερόμενα προγράμματα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ή και αναπροσαρμογή των ήδη υπαρχόντων σεμιναρίων Πληροφορικής και ΤπΕ με προσαρμοσμένη ύλη), από το Ινστιτούτο της Ε.Σ.Α.μεΑ. «ΙΝ-Ε.Σ.Α.μεΑ.» κ.ο.κ.»

ii) στο Έργο «Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής ατόμων με αναπηρία (Εθνικό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία) », να προστεθεί η εξής δράση:

«Δημιουργία μητρώου και διαδραστικού χάρτη -προσαρμοσμένου για άμεση αξιοποίηση από φορείς για τον σχεδιασμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση κρίσεων (πολιτική προστασία) για άτομα με κάθε μορφής αναπηρία (κατοικία, εργασία, στοιχεία επικοινωνίας, αναπηρία και ανάγκες πρόληψης, ατομικά πλάνα εκτάκτων αναγκών, κ.λπ.), με κατάλληλες προβλέψεις για τις διαδικασίες εγγραφής, τα δικαιώματα πρόσβασης, κ.λπ.»

Ελπίζοντας στη θετική ανταπόκρισή σας στις προτάσεις μας.[1] Σύμφωνα μάλιστα με το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. το 47,7 % των ατόμων με σοβαρή αναπηρία και το 46,9% των ατόμων με μέτρια αναπηρία δεν έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο (Πηγή δεδομένων: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, 2019/Επεξεργασία: Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας).

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Λοιπά » Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση για τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025: οι προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ.
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis