Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 24/08/2022

ΠΡΟΣ:
κ. Δημήτριο Γερογιάννη, Διευθύνοντα Σύμβουλο AEGEAN

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη
- κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, Πρόεδρο Δ.Σ. AEGEAN
- κ. Κώστα Καραμανλή, Υπουργό, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- κ. Ιωάννη Ξιφαρά, Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- Δρ. Χρήστο Τσίτουρα, Διοικητή Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας
- κ. Νικόλαο Γιαλούρη, Πρόεδρο Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών
- κ. Δημήτριο Σηφάκη, Πρόεδρο Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών
- Οργανώσεις - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Άρνηση έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων σε ζευγάρι ατόμων με οπτική αναπηρία μαζί με το βρέφος τους


Αξιότιμε κύριε Γερογιάννη,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και άσκηση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο κύρωσε με τον ν. 4074/2012.
Στο πλαίσιο των δράσεων της, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) λειτουργεί την Υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» παρέχοντας καθημερινά πληροφορίες, υποστήριξη και ενδυνάμωση, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού εξατομικευμένης παρέμβασης από κοινού με τον κάθε ενδιαφερόμενο.
Στις 22/8/2022, γίναμε αποδέκτες προφορικής αναφοράς για άρνηση έκδοσης εισιτηρίων ζεύγους με οπτική αναπηρία, μαζί με το 9 μηνών βρέφος τους για αεροπορική μετάβαση από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς άλλο αεροδρόμιο του εσωτερικού μετ' επιστροφής. Πιο συγκεκριμένα, παρά την εξαιρετική συνεργασία με μέλος του ομίλου σας στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση/κράτηση εισιτηρίων, η απάντηση που λάβαμε -τόσο ως Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στις 22.8.2022, όσο και η ενδιαφερόμενη επιβάτιδα στις 19.8.2022- ήταν η άρνηση έκδοσης εισιτηρίων δεδομένων κανονισμών της αεροπορικής εταιρείας για μετακίνηση βρέφους από γονέα με αναπηρία. Είναι δε άξιο λόγου ότι ως εναλλακτική προτάθηκε να επιβαρυνθεί η οικογένεια με επιπλέον κόστος έκδοσης εισιτηρίων για άτομο/συνοδό του περιβάλλοντος της οικογένειας που θα τους συνοδεύει στις απαραίτητες αεροδιαδρομές τους και θα είναι υπεύθυνο/ος για της ασφάλεια του βρέφους.
Αξιότιμε κύριε Γερογιάννη,
Η AEGEAN αποτελεί υπόδειγμα αεροπορικής εταιρείας σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο με σπουδαίες διακρίσεις και τείνει να εφαρμόζει δίκαια μέτρα για την ισότιμη και απρόσκοπτη μετακίνηση των επιβατών με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα. Προς τούτο και λαμβάνοντας υπόψη:
- την παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική της χώρας»,
- τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στον ν.4074/2012 (Α΄88), με τον οποίο κυρώθηκε από την ελληνική Βουλή η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες,
- το Μέρος Δ' του ν.4488/2017, με το οποίο θεσπίστηκαν οι κατευθυντήριες οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης, και δη: i) την παρ. 1 του άρθρου 61, σύμφωνα με την οποία «Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Ιδίως υποχρεούται: α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους, β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα ΑμεΑ την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει, γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του»,
αλλά, και
- τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς, και συγκεκριμένα το σημείο (4) της εισαγωγής σύμφωνα με το οποίο «Για να έχουν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα δυνατότητες αεροπορικής μετακίνησης συγκρίσιμες με τις δυνατότητες των άλλων πολιτών, θα πρέπει να τους παρέχεται η αναγκαία συνδρομή τόσο στους αερολιμένες όσο και μέσα στο αεροσκάφος, με τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού και τη χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού. Για λόγους κοινωνικής ένταξης, η συνδρομή αυτή θα πρέπει να παρέχεται χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση», το άρθρο 10 σύμφωνα με το οποίο « Οι αερομεταφορείς παρέχουν δωρεάν τη συνδρομή που καθορίζεται στο παράρτημα II σε άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα, τα οποία αναχωρούν, αφικνούνται ή διέρχονται από έναν αερολιμένα στον οποίο εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός, υπό την προϋπόθεση ότι τα άτομα αυτά πληρούν τους όρους του άρθρου 7 παράγραφοι 1, 2 και 4»,
σάς παρακαλούμε θερμά για εναλλακτικές επιλογές αεροπορικής μετακίνησης οι οποίες δεν θα θίγουν τα δικαιώματα των επιβατών με αναπηρία ή/και μειωμένη κινητικότητα, δεν θα δημιουργούν πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση, θα διασφαλίζουν το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης και ασφάλειας, τόσο για την εν λόγω οικογένεια, όσο και για κάθε άλλο μελλοντικό επιβάτη με αναπηρία της εταιρίας σας στη λογική του άρθρου 4 του παραπάνω Κανονισμού σύμφωνα με το οποίο «Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής μιας κράτησης για τους λόγους που εκτίθενται στα στοιχεία α) ή β) του πρώτου εδαφίου, ο αερομεταφορέας, ο πράκτοράς του ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να προσφέρει αποδεκτή εναλλακτική λύση στο εν λόγω άτομο» και λαμβάνοντας υπόψη την παραγρ. 5.5.4.1 της SECTION 5 του ECAC.CEAC Doc No. 30 (PART I) όπου αναφέρεται ότι «Air carriers should be encouraged to offer discounts for the carriage of an accompanying person for persons with disabilities persons and PRMs in particular when the air carrier considers the presence of such a person necessary for safety reasons» αλλά και την παράγραφο 4.2.4 της ενότητας 5Ι-5 του ίδιου εγγράφου κατ' εφαρμογή των προβλέψεων του αμερικανικού Κανονισμού σύμφωνα με τον οποίο «If a carrier believes that a person with disabilities must travel with a safety assistant for one of the reasons above, the carrier may provide the assistant (for example an off-duty crew member). If the carrier does not designate an employee or volunteer to be the safety assistant, the carrier must not refuse to accept someone designated by the passenger and if the passenger disagrees with the need for an assistant the carrier cannot charge for their seat».
Επισημαίνουμε ότι αντίστοιχη περίπτωση είχε παρουσιαστεί και πριν ορισμένα χρόνια, όταν οικογένεια τυφλών ατόμων επιθυμούσε να ταξιδέψει με μωρό και σκύλο οδηγό, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη θέσπισης και εφαρμογής ενιαίων μέτρων που θα πρέπει να συναποφασιστούν από την ΑΠΑ, ΥΠΑ, Fraport, τις εθνικές αεροπορικές εταιρείες και την ΕΣΑμεΑ.
Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας προκειμένου να βρεθεί μία δίκαιη, εναλλακτική λύση.
Σας ευχαριστούμε θερμά.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Λοιπά » Άρνηση έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων σε ζευγάρι ατόμων με οπτική αναπηρία μαζί με το βρέφος τους
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis