Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 04/11/2022

ΠΡΟΣ:
κ. Δουφεξή Παναγιώτη, Διοικητή e- ΕΦΚΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη
- Γραφείο Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη
- Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Π. Τσακλόγλου
- Γραφείο Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Π. Καρασιώτου
- Γραφείο Υποδιοικητή e - ΕΦΚΑ, κ. Α. Βαρβέρη
- Γραφείο Υποδιοικητή e - ΕΦΚΑ, κ. Γ. Γκράτζιο
- Οργανώσεις Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Σχετικά με την έλλειψη απαιτούμενου λογισμικού συστήματος για χορήγηση του επιδόματος ανικανότητας σε συνταξιούχους με αναπηρία του e - ΕΦΚΑ


Αξιότιμε κύριε Διοικητά,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), όπως γνωρίζετε, αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.
Στο πλαίσιο των δράσεων της, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) λειτουργεί την Υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» παρέχοντας καθημερινά πληροφορίες, υποστήριξη και ενδυνάμωση, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού εξατομικευμένης παρέμβασης από κοινού με τον κάθε ενδιαφερόμενο.
Το τελευταίο διάστημα, έχουμε γίνει αποδέκτες διαμαρτυριών ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που έχουν συνταξιοδοτηθεί βάσει του Π.Δ. 169/1997. Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω συνταξιούχοι με αναπηρία δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος με ειδικές διατάξεις και επιπρόσθετα το επίδομα ανικανότητας, όπως για παράδειγμα οι τυφλοί συνταξιούχοι. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις συνταξιούχων που εργάζονταν σε Ν.Π.Δ.Δ. με ειδικό καθεστώς ΙΚΑ και εδώ και πολλούς μήνες, δεν έχουν λάβει το επίδομα ανικανότητας που δικαιούνται καθώς υπάρχει ζήτημα στην έκδοση σχετικής απόφασης από τον e- ΕΦΚΑ λόγω έλλειψης κατάλληλου λογισμικού, όπως αναφέρουν υπάλληλοι του e - ΕΦΚΑ μετά από σχετική επικοινωνία μαζί τους. Μάλιστα, υπάρχουν περιπτώσεις συνταξιούχων με αναπηρία που έχουν αιτηθεί το επίδομα ανικανότητας εδώ και 40 μήνες και έως σήμερα δεν το έχουν λάβει.
Κύριε Διοικητά,
Στη βάση των επιταγών του Συντάγματος αλλά και της Διεθνούς Σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, τα άτομα με αναπηρία πρέπει να απολαμβάνουν πλήρως και ισότιμα όλα τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους και να τυγχάνουν το σεβασμό της εγγενούς αξιοπρέπειάς τους. Οι συνθήκες διαβίωσής τους πρέπει να προστατεύουν και να προάγουν την εξασφάλιση του δικαιώματος αυτού, χωρίς διακρίσεις βάσει της αναπηρίας. Η προστασία της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία και πρέπει να απολαμβάνεται σε ίση βάση με τους άλλους.
Επιπλέον, σύμφωνα με:
• το άρθρο 28 «Ανεκτό βιοτικό επίπεδο και Κοινωνική Προστασία» της Διεθνούς Σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που η χώρα μας κύρωσε μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο με το Ν. 4074/2012,
• το τελικό κείμενο των Συστάσεων και Τελικών Παρατηρήσεων της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση της Σύμβασης, προς τη χώρα μας, η Επιτροπή ανησυχώντας για: (40) για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία όπως προβλέπονται στο Άρθρο 28 της Σύμβασης (...), αλλά και στις Τελικές Παρατηρήσεις (Concluding Observations) της, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν στις 24.09.2019, προτείνει αντίστοιχα στη χώρα: (41) (...)να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του υπάρχοντος πλαισίου κοινωνικής προστασίας, και προοδευτικά να αναπτύξει περαιτέρω μέτρα για τη διασφάλιση επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τα άτομα με αναπηρία,
• το ΚΕΦ. Β' του Ν. 4488/2017 που περιλαμβάνει τις «Κατευθυντήριες Διατάξεις Υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες», και συγκεκριμένα την παρ. 1 του άρθρου 61 (Γενικές Υποχρεώσεις) ορίζεται ότι: «Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Ιδίως υποχρεούται: α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους, β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα ΑμεΑ την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει, γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ, ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στον τομέα αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του»,
• την παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4488/2017, «Καθολικός σχεδιασμός διοικητικών προϊόντων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών, εύλογες προσαρμογές», αναφέρεται ότι: «Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές υποχρεούνται να λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός ή περισσότερων ΑμεΑ προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Στις ως άνω εύλογες προσαρμογές, οι οποίες παρέχονται υπό την προϋπόθεση της μη επιβολής δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, περιλαμβάνονται (...) εξατομικευμένη προσαρμογή διαδικασιών ή πρακτικών, (...)».
Την δύσκολη περίοδο που διανύουμε, τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν να αντιμετωπίσουν, παράλληλα με την μακροχρόνια κρίση, το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας στα προϊόντα βασικών αναγκών, την ενέργεια, τα καύσιμα, αλλά και την στασιμότητα των αναπηρικών επιδομάτων & αναπηρικών συντάξεων. Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία ή και χρόνια πάθηση, οδηγεί εν τέλει σε φτωχοποίηση. Θεωρούμε αδιανόητο οι συνταξιούχοι με αναπηρία να μην λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας που δικαιούνται εδώ και πολλούς μήνες λόγω έλλειψης λογισμικού.
Απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητάμε την άμεση δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών ώστε να τεθεί σε λειτουργία το απαιτούμενο λογισμικό για την απόδοση του επιδόματος ανικανότητας στους δικαιούχους συνταξιούχους με αναπηρία. Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλούμε όπως υπολογιστεί το ποσό του επιδόματος ανικανότητας με χειρόγραφο τρόπο και πραγματοποιηθεί άμεσα η απόδοσή του.
Εν αναμονή της ανταπόκρισής σας, σας ευχαριστούμε θερμά.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Λοιπά » Σχετικά με την έλλειψη απαιτούμενου λογισμικού συστήματος για χορήγηση του επιδόματος ανικανότητας σε συνταξιούχους με αναπηρία του e - ΕΦΚΑ
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis