Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 22/11/2022

ΠΡΟΣ:
κ. Μ. Τσαμάζ, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο ΟΤΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη
- Γραφείο Υφυπουργού Επικρατείας, κ. Άκη Σκέρτσου
- Γραφείο Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη
- ΟΜΕ ΟΤΕ
- ΠΑΣΕ ΟΤΕ
- ΠΑΣΕΣΠΑ ΟΤΕ-Cosmote
- ΕΣΚ Εργαζομένων Ομίλου Εταιριών ΟΤΕ
- Μέλη Ελληνικού Κοινοβουλίου


Αίτημα άμεσης παρέμβασης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου της ΟΤΕ-Cosmote για εξαίρεση των εργαζομένων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση ή γονέων ατόμων με αναπηρία από απολύσεις


Κύριε Πρόεδρε και Διευθύνων Σύμβουλε,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.
Με το παρόν σας μεταφέρουμε τις διαμαρτυρίες που δεχόμαστε από εργαζόμενους με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις του Ομίλου σας, σχετικά με την πρόθεση της Διοίκησης να προχωρήσει σε τερματισμό των εργασιακών τους σχέσεων με τον Όμιλο ΟΤΕ-COSMOTE.
Όπως γίνεται αντιληπτό, μία ενδεχόμενη αποχώρηση των συγκεκριμένων υπαλλήλων από την εργασία τους στον Όμιλο, θα επιδείνωνε τραγικά τα ήδη σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω της αναπηρίας τους και θα δημιουργούσε περαιτέρω οικονομικές δυσκολίες, που απορρέουν από το πρόσθετο κόστος για την κάλυψη της αναπηρίας, λαμβάνοντας υπόψη και την ανυπαρξία κρατικών δομών και επαρκούς στήριξής τους από το κράτος.
Όλα τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με:
• το άρθρο 27 «Εργασία & Απασχόληση» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ την οποία η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο αυτής κύρωσε με τον ν.4074/2012 (Αρ. ΦΕΚ 88 Α'/ 11.04.2012) και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο: «1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην εργασία σε ίση βάση με τους άλλους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, και μέσω της νομοθεσίας, ώστε, μεταξύ άλλων να προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, σε ίση βάση με τους άλλους, για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των ίσων ευκαιριών και της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, των ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας, και να διασφαλίζουν ότι τους παρέχεται εύλογη προσαρμογή στο χώρο εργασίας».
• την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»
• το άρθρο 5 «Εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση» του ν.4443/2016 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση», «Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης έναντι ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται, ....»,
• το άρθρο 2 του ίδιου νόμου, το οποίο περιλαμβάνει και τους γονείς κι όσους έχουν την επιμέλεια ατόμων με αναπηρία και το όποιο, μεταξύ άλλων, αναφέρει:
α) εύλογη προσαρμογή σημαίνει τις απαραίτητες και κατάλληλες τροποποιήσεις και ρυθμίσεις, προκειμένου να επιτραπεί στα άτομα με αναπηρίες, η ανεμπόδιστη άσκηση, των εργασιακών τους καθηκόντων
β) η μη παροχή εύλογης προσαρμογής συνιστά διακρίσεις.
Κύριε Πρόεδρε και Διευθύνων Σύμβουλε,
Ένας τόσο μεγάλος και κερδοφόρος Οργανισμός όπως είναι ο ΟΤΕ, ο μεγαλύτερος στα Βαλκάνια, με τόσο ευρείες κι έντονες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, είναι αδιανόητο να μην είναι σε θέση να προστατεύσει τους εργαζομένους του, που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ώστε να μην τους ωθήσει σε οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση.
Ως εκ τούτου, ζητάμε την προσωπική σας παρέμβαση ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων του ΟΤΕ με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των γονέων ατόμων με αναπηρία μέσα στον Οργανισμό, ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους, λαμβάνοντας υπόψη την πολυετή προσφορά τους στον ΟΤΕ.
Η άμεση ανταπόκρισή σας στο ανωτέρω αίτημα αποτελεί μέγιστη συμβολή στους διαρκείς αγώνες του αναπηρικού κινήματος για την ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Σας καλούμε να ανταποκριθείτε θετικά στο εν' λόγω πάνδημο, κοινωνικά και ηθικά απολύτως δίκαιο αίτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. και τον εργαζομένων του Ομίλου της ΟΤΕ-Cosmote, προς όφελος τόσο των εργαζομένων ατόμων με αναπηρία, γονέων ατόμων με αναπηρία, αλλά και του ίδιου του Ομίλου, και αναμένουμε τα αποτελέσματα των ενεργειών σας.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Λοιπά » Αίτημα άμεσης παρέμβασης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου της ΟΤΕ-Cosmote για εξαίρεση των εργαζομένων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση ή γονέων ατόμων με αναπηρία από απολύσεις
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis