Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εσωτερικών

Αθήνα: 15/05/2013

ΠΡΟΣ:
κ. Αντ. Μανιτάκη, Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Πίνακας Αποδεκτών


Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. για το ν/σ ¨Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις


 

Κύριε Υπουργέ, 

Η Ε.Σ.ΑμεΑ με το παρόν καταθέτει τις προτάσεις της επί των άρθρων του ν/σ «Οργάνωση  Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» τις οποίες έχει καταθέσει ήδη και στην ιστοσελίδα ανοιχτής διακυβέρνησης www.opengov.gr. 

Το Α΄ μέρος του εγγράφου μας αφορά στις προτάσεις – παρατηρήσεις επί των άρθρων του νομοσχεδίου. 

Στο Β μέρος και επειδή με το παρόν ν/σ τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (ν. 3528/2007) προτείνουμε την τροποποίηση/συμπλήρωση/βελτίωση και άλλων άρθρων προκειμένου να καλυφθούν τα κενά του υφιστάμενου νομικού πλαισίου σε ότι αφορά τα άτομα με αναπηρία και τα μέλη των οικογενειών τους που εργάζονται σε φορείς του δημοσίου τομέα. 

Μέρος Α΄ : 

Άρθρο 3: Κινητικότητα Υπαλλήλων 

Επαναφέρουμε πάγια πρόταση της Ε.Σ.ΑμεΑ. για την προστασία των εργαζομένων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω από το καθεστώς της διαθεσιμότητας και ζητούμε να εξαιρεθούν ρητά από τις διατάξεις των υποπαραγράφων Ζ1 και Ζ2 της παρ. Ζ του ν. 4093/2012. Επισημαίνουμε ότι άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 50%  έως 66%, εργάζονται στην πλειονότητα τους σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και βάσει αποφάσεων του ΑΣΕΠ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αυτοί οι εργαζόμενοι δεν έχουν εξαιρεθεί από το μέτρο της διαθεσιμότητας. 

Άρθρο 5: Πιστοποιητικά Υγείας 

Από την πρώτη γραμμή της υπό αντικατάστασης παρ. 2 του άρθρου 7 του Κ.Δ.Π.Υ και ΝΠΔΔ προτείνουμε να εξαλειφθεί ο όρος φυσική καταλληλότητα διότι έρχεται σε αντίθεση με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Κώδικα (ν. 3528/2007)  η οποία αναφέρει: «1. Υπάλληλοι διορίζονται όσοι έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης. Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει το διορισμό, εφόσον ο υπάλληλος, με την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη, μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Ειδικές διατάξεις για το διορισμό ατόμων με αναπηρία δεν θίγονται.» 

Βάσει των ανωτέρω η παρ. 2 προτείνεται να διατυπωθεί ως εξής: ««2. Η υγεία των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιούνται από δημόσιο νοσοκομείο ή άλλο δημόσιο φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία, σε γενικές γραμμές, τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί.»

Άρθρο 8: 

Με αυτό το άρθρο αντικαθίσταται το άρθρο 56 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων. 

Στην παρ. 8 του υπό αντικατάσταση άρθρου αναφέρεται: 8. Μετά τη λήξη του ανωτάτου χρονικού ορίου αναρρωτικής άδειας η υπηρεσία ή ο υπάλληλος μετά από αίτησή του, μπορούν να απευθύνονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, στην αρμόδια ειδική υγειονομική επιτροπή για γνωμοδότηση περί του ιασίμου ή μη της νόσου. Στη δεύτερη περίπτωση και αφού η γνωμάτευση γίνει οριστική , ο υπάλληλος απολύεται κατά τα οριζόμενο στο άρθρο 153.

Πριν τοποθετηθούμε επί του ανωτέρω εδαφίου παραθέτουμε το άρθρο 153 του ν. 3528/2007 του οποίου ζητούμε την τροποποίηση ή και κατάργησή του. 

Άρθρο 153: Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα 

 1. Ο υπάλληλος απολύεται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, αν διαπιστωθεί σωματική ή πνευματική ανικανότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 100, 165 και 167 του παρόντος. Δεν απολύεται ο υπάλληλος αν η ανικανότητά του επιτρέπει την άσκηση άλλων καθηκόντων. 2. Ο υπάλληλος που απολύεται σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος Κώδικα. 

Ζητούμε καταρχήν την κατάργηση του άρθρου 153 καθώς και κάθε ανάλογης διάταξης που εμπεριέχεται στο παρόντα νόμο (π.χ παρ. 10 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου)  και στον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (π.χ. άρθρο 165 «Υγειονομικές Επιτροπές» παρ. 2 περ. β. όπως αντικαθίσταται με το άρθο 10 του παρόντος ν/σ ) και αναφέρεται στην απόλυση υπαλλήλου λόγω σωματικής και πνευματικής ανικανότητας. 

Αυτές οι διατάξεις  έρχονται σε αντίθεση με : 

 • Τη Διεθνή Σύμβαση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία η οποία κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων με την ψήφιση του ν. 4074/2012 και τις προσπάθειες εφαρμογής του κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας στη χώρα μας, μέσω των οποίων  προωθείται η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην εργασία. 
 • Το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 2000 και συγκεκριμένα με το άρθρο 26 «Ένταξη των ατόμων με αναπηρίες» του «Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ο οποίος ανακηρύχτηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 2000 στη Νίκαια από το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να επωφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή στον κοινοτικό βίο». Επιπρόσθετα, αναφέρουμε και το άρθρο 21 παρ. 1 του Χάρτη όπου προβλέπεται η απαγόρευση όλων των μορφών διάκρισης. 
 • Την ευρωπαϊκή οδηγία 2000/78/Εκ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση όπως έχει ενσωματωθεί στο ν. 3304/2005: Ειδικότερα διατάξεις που αναφέρονται  στην απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με τον ανωτέρω νόμο.

Σχόλιο: Αξίζει να επισημανθεί ότι η προστασία του ν.3304/2005 περιλαμβάνει και την απόλυση ή δυσμενή, εν γένει, μεταχείριση προσώπου, η οποία εκδηλώνεται ως αντίμετρο σε καταγγελία ή αίτημα παροχής έννομης προστασίας, για τη διασφάλιση τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης (παρ.2, άρθρο 13).

Επομένως, και βάσει των ανωτέρω, ο Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων θα πρέπει να λάβει υπόψη του την νέα κοινωνική προσέγγιση της αναπηρίας και να καταργήσει διατάξεις μέσω των οποίων γίνεται ευθεία αναφορά  σε απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας. Τέτοιου είδους διατάξεις επιστρέφουν τη χώρα χρόνια πίσω στο αναχρονιστικό ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας.  

Άρθρο 9: Διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας

Για την προστασία του εργαζόμενου με αναπηρία/χρόνια πάθηση, του οποίου η εκδηλώνεται ή επιδεινώνεται η αναπηρία/χρόνια πάθηση κατά το χρόνο υπηρεσίας του προτείνουμε να επισημανθεί με ρητό τρόπο στο άρθρο 100 του Δημοσιουπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαθίσταται στο παρόν ότι: «Οι ειδικές υγειονομικές επιτροπές του άρθρου 165 είναι υποχρεωμένες, κατά την εξέταση ικανότητας του υπαλλήλου να επανέλθει στα καθήκοντά του, να λάβουν υπόψη τους τις εύλογες προσαρμογές στις οποίες έχει προχωρήσει ο εργοδότης (στην προκείμενη περίπτωση το δημόσιο) βάσει του άρθρου 10 του ν. 3304/2005.»

Άρθρο 9: Διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας

Για την προστασία του εργαζόμενου με αναπηρία/χρόνια πάθηση, του οποίου η εκδηλώνεται ή επιδεινώνεται η αναπηρία/χρόνια πάθηση κατά το χρόνο υπηρεσίας του προτείνουμε να επισημανθεί με ρητό τρόπο στο άρθρο 100 του Δημοσιουπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαθίσταται στο παρόν ότι: «Οι ειδικές υγειονομικές επιτροπές του άρθρου 165 είναι υποχρεωμένες, κατά την εξέταση ικανότητας του υπαλλήλου να επανέλθει στα καθήκοντά του, να λάβουν υπόψη τους τις εύλογες προσαρμογές στις οποίες έχει προχωρήσει ή απαιτείται να προχωρήσει ο εργοδότης (στην προκείμενη περίπτωση το δημόσιο) βάσει του άρθρου 10 του ν. 3304/2005.»

Άρθρο 10: «Υγειονομικές Επιτροπές» 

Η Ε.Σ.ΑμεΑ. ζητάει την από κοινού εξέταση του παρόντος άρθρου με τη Διοίκηση του ΙΚΑ, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εμπλοκής των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ που η λειτουργία τους είναι στην ευθύνη του ΙΚΑ από τα οριζόμενα στην παρ. 2. 

Άρθρο 18

Με το παρόν άρθρο αντικαθίσταται το άρθρο 8 του ν. 3230/2004 που αφορά στους δείκτες μέτρησης και αποδοτικότητας των ΟΤΑ Α΄ και Β Βαθμού. 

 Κρίνεται σκόπιμο, υπό την οπτική της κοινωνικής προσέγγισης των θεμάτων αναπηρίας, να συμπληρωθεί το άρθρο 5 του ν. 3230/2004. με εδάφιο στο οποίο θα ορίζεται ότι μεταξύ των γενικών δεικτών αποδοτικότητας των υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε και δείκτες για την εξυπηρέτηση των πολιτών με αναπηρία και την προσαρμογή των υποδομών (κτίρια, εξοπλισμοί κ.λπ.) και των υπηρεσιών (συμβατικών και ηλεκτρονικών) που παρέχονται από αυτές.

Μέρος Β: 

Η Ε.Σ.ΑμεΑ. επαναφέρει προτάσεις της που αφορούν στη συμπλήρωση του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα με ευεργετικές για τα άτομα με αναπηρία διατάξεις  που θα κινούνται στο πνεύμα της παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της Χώρας και θα διασφαλίζουν δίκαιη πολιτική προσλήψεων, προαγωγών, μεταθέσεων, αποσπάσεων, ευέλικτων ωραρίων εργασίας για τα άτομα με αναπηρία, προσαρμοσμένη στις πρόσθετες ανάγκες που πηγάζουν από την αναπηρία. 

1. Ειδικότερα σε ότι αφορά τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων ζητούμε:

 • Επέκταση των διατάξεων που αφορούν στην εφαρμογή μειωμένου ωραρίου για τους γονείς παιδιών με ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη που διανύουν τη σχολική ηλικία  ανεξαρτήτως ποσοστού αναπηρίας, με την κατάθεση ιστορικού γνωμάτευσης και βεβαίωσης της πάθηση από το διευθυντή δημόσιου νοσοκομείου. 
 • Άμεση έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα για τον καθορισμό των νοσημάτων του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 50 του νέου Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα που αφορά στην ειδική άδεια για τα άτομα με παθήσεις που χρήζουν περιοδικής νοσηλείας σε συνεργασία με την Ε.Σ.ΑμεΑ. και τους φορείς μέλη της.
 • Να εξεταστεί ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τις μεταθέσεις  γονέων/αδελφών/κηδεμόνων συζύγων ατόμων με αναπηρία που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία. Επισημαίνουμε ότι ακόμα και οι λιγοστές ευνοϊκές διατάξεις για τους ίδιους τους εργαζόμενους ΑμεΑ δεν αναφέρονται και στα μέλη των οικογενειών ατόμων με βαριά αναπηρία. 
 • Να προβλεφθεί αντίστοιχο ευνοϊκό νομικό πλαίσιο και για τις μετατάξεις/αποσπάσεις τόσο για τους υπαλλήλους με αναπηρία/χρόνια πάθηση όσο και για τα μέλη των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα άτομα με βαριά αναπηρία.  

2. Λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη εφαρμογή του νόμου 2643/98. 

Η Ε.Σ.ΑμεΑ. επαναφέρει πάγιο αίτημά της και ζητεί να συμπεριληφθεί σε αυτό το νομοσχέδιο διάταξη με την οποία θα καθορίζεται ότι οι θέσεις που κρατούνται για το ν. 2643/98 και αφορούν στις κατηγορίες άμεση ΑμεΑ. και έμμεση ΑμεΑ θα προκηρύσσονται ταυτόχρονα με τις γενικές προκηρύξεις ΑΣΕΠ. 

Είναι πλέον γνωστό ότι ο ν. 2643/98 τα τελευταία χρόνια της παρούσας οικονομικής κρίσης είναι ανενεργός. Επισημαίνουμε ότι προκήρυξη των θέσεων του άρθρου 3 (στενού δημοσίου τομέα) του ν. 2643/98 δεν έχει εκδοθεί από το έτος 2008 έως σήμερα, ενώ σειρά γενικών προκηρύξεων του ΑΣΕΠ από το έτος 2008 έως και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί. Τα έγγραφα της Ε.Σ.ΑμεΑ. με το συνολικό πλαίσιο προτάσεων της για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην προστασία της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους είναι στη διάθεσή σας. 

Προκηρύξεις εποχικών θέσεων και συμπερίληψη κοινωνικών κριτηρίων για τα άτομα με αναπηρία και μέλη των οικογενειών τους. 

Στην επιλογή νέων υπαλλήλων για εποχικές θέσεις που γίνονται μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ ζητούμε να προβλεφθούν κοινωνικά κριτήρια για τα άτομα με αναπηρία και τα μέλη οικογενειών τους και να δοθεί προτεραιότητα στο διορισμό τους, σε υλοποίηση σχετικών δεσμεύσεων σας σε προηγούμενη συνάντηση των εκπροσώπων της Ε.Σ.ΑμεΑ. με εσάς.

Κύριε Υπουργέ, 

Με τη βεβαιότητα ότι οι προτάσεις μας θα εξεταστούν με γνώμονα τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. 

 

Με εκτίμηση 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                               

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

 

Πίνακας Αποδεκτών: 

 • Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά 
 • Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δικαιοσύνης και Διαφάνειας 
 • Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής 
 • κ. Μανούσο Βολουδάκη, Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
 • κ. Δ. Στεφάνου, Γενικό Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
 • Γενική Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
 • Πρόεδρο και Μέλη Δ.Σ. ΑΔΕΔΥ
 • Φορείς – Μέλη της Ε.Σ.ΑμεΑ.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Δ.Δ.& Α.Δ. » Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. για το ν/σ ¨Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis