Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εσωτερικών

Αθήνα: 19/11/2018

ΠΡΟΣ:
κ. Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Χρ. Βερναδάκη
- κ. Ι. Σπηλιωτόπουλο, Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης


Προτάσεις της ΕΣΑμεΑ για βελτίωση του ν.4440/2016


Κυρία Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Όπως γνωρίζετε, με την ψήφιση του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄) θεσπίστηκε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διατάξεων και ρυθμίσεων προσλήψεων ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους μέσω ΑΣΕΠ σε μόνιμες ή θέσεις αορίστου χρόνου στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, εποχικές θέσεις κ.α.
Μετά την πάροδο δύο ετών σχεδόν από τη ψήφιση του εν λόγω νόμου, έχουμε επισημάνει κάποια κενά που δημιουργούν αδικίες και ως εκ τούτου είναι υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε σχετικά, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις του ν.4440/2016 που αφορούν στα εξής:
1. Χρονική διάρκεια των γνωματεύσεων αναπηρίας.
Σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο, προαπαιτούμενο για συμμετοχή στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ είναι η πιστοποίηση της αναπηρίας από το ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% σε ισχύ, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε αναφορά στη χρονιότητα της αναπηρίας. Αυτό δημιουργεί ανισότητες και αδικίες, διότι μεγαλύτερη προστασία και προτεραιότητα στο νόμο πρέπει να έχουν τα άτομα με αναπηρία που έχει κριθεί επ' αόριστον.
Γι' αυτό ζητάμε, δικαίωμα συμμετοχής στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ να έχουν όσοι διαθέτουν γνωματεύσεις αναπηρίας από ΚΕΠΑ με παθήσεις που συμπεριλαμβάνονται στον αναθεωρημένο πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων έχει κριθεί επ' αόριστον (Αρ.Αποφ. Φ.80000/οικ.2/1, ΦΕΚ 7/Β/2018).
Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος

2. Μοριοδότηση
Τα άτομα με αναπηρία και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν επιπλέον μοριοδότηση ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας τους, όταν κάνουν αίτηση σε θέσεις ορισμένου χρόνου που προκηρύσσονται από το ΑΣΕΠ, σε αντίθεση με τα άτομα που κάνουν αίτηση σε θέσεις αορίστου χρόνου ή σε μόνιμες θέσεις, στα οποία δεν εφαρμόζεται το σύστημα της μοριοδότησης. Προτείνουμε, το σύστημα μοριοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 4 του ν. 2643/98, σύμφωνα με το οποίο, το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 7, να εφαρμοστεί στα άτομα με αναπηρία και στα μέλη των οικογενειών τους, που κάνουν αιτήσεις και για τις μόνιμες θέσεις ή αορίστου χρόνου, διότι όσοι έχουν μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για προστασία από το νόμο. Επιπρόσθετα ζητάμε, ο αριθμός των μορίων που προκύπτει από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου να προσαυξάνεται κατά 20% σε περίπτωση που υπάρχει και δεύτερο άτομο με αναπηρία στην ίδια οικογένεια.

3. Κατάργηση του κριτηρίου ξένης γλώσσας για την πρόσληψη κωφών και βαρήκοων ατόμων.
Ζητάμε την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την κατάργηση του κριτηρίου γνώσης ξένης γλώσσας αναφορικά με την πρόσληψη κωφών και βαρήκοων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω στις δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α´ και Β´ βαθμού και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με βάση τον ν. 2643/1998, τον ν. 4440/2016, αλλά και γενικότερα μέσω ΑΣΕΠ.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι κωφοί-βαρήκοοι έχουν ως μητρική τους γλώσσα τη νοηματική και μέσω αυτής μαθαίνουν ως δεύτερη γλώσσα την αντίστοιχη ομιλούμενη – στη γραπτή της φυσικά μορφή. Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας συνιστά για τα άτομα αυτά ανυπέρβλητη δυσκολία λόγω της αδυναμίας χρήσης της ακοής τους, ενώ επιπλέον μια τέτοια απαίτηση καθίσταται εντελώς παράλογη, αν ληφθεί υπόψη ότι για την απόκτηση κάποιου διπλώματος ξένης γλώσσας προϋποτίθεται η επιτυχής περάτωση προφορικών εξετάσεων, στις οποίες είναι εύλογο ότι οι κωφοί-βαρήκοοι υποψήφιοι αδυνατούν εκ των πραγμάτων να ανταπεξέλθουν. Το ανωτέρω κριτήριο σε προκηρύξεις προσλήψεων βάσει των ν. 2643/1998 και 4440/2016 ουσιαστικά στερεί από τα κωφά-βαρήκοα άτομα τις ευεργετικές διατάξεις τους και στην πράξη τα αποκλείει από την αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα αποτελεί έμμεση διάκριση, που δεν συνάδει με τις αρχές της ένταξης και ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία σε μια «κοινωνία για όλους».

4. Αξιοποίηση όλων των θέσεων της κάθε προκήρυξης.
Στις θέσεις αορίστου χρόνου ή στις μόνιμες θέσεις, ποσοστό 10% καλύπτεται από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία και ποσοστό 5% από τα συγγενικά πρόσωπα των ατόμων που προστατεύουν. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται όλο το ποσοστό των θέσεων από την κάθε μία κατηγορία ξεχωριστά, και προκειμένου να μην χάνονται οι θέσεις, προτείνουμε οι θέσεις που δεν καλύπτονται από τη μία κατηγορία, να μεταφέρονται, ώστε να καλύπτονται από την άλλη κατηγορία.

Τα εν λόγω θέματα τα είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν με τον κ. Χρ. Βερναρδάκη και είχαμε συμφωνήσει να τεθεί αρχικά σε εφαρμογή ο νόμος και στην πορεία να τα αξιολογήσουμε ξανά και να προχωρήσουμε στις απαιτούμενες αλλαγές.
Κυρία Υπουργέ,
Πιστεύουμε πως μία άμεση συνάντηση μαζί σας για τη συζήτηση των ανωτέρω ζητημάτων κρίνεται αναγκαία, ώστε να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο αποτέλεσμα.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Δ.Δ.& Α.Δ. » Προτάσεις της ΕΣΑμεΑ για βελτίωση του ν.4440/2016
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis