Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εσωτερικών

Αθήνα: 08/02/2021

ΠΡΟΣ:
κ. Μ. Βορίδη, Υπουργό Εσωτερικών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


Κατάθεση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. που αφορούν στα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και στις οικογένειές τους ενόψει της συνάντησης με τον Υπουργό τη Δευτέρα 08.02.2021


Κύριε Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) - που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum) -ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής μας τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, σας υποβάλλει με την παρούσα επιστολή της τα βασικά θέματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και αφορούν στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Α. Τροποποίηση του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου 4765/2021 (ΦΕΚ 6Α΄) με τον οποίο τροποποιήθηκε το σύστημα προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ.
Προτείνουμε τις εξής τροποποιήσεις και προσθήκες ανά άρθρο:
Άρθρο 6 «Προγραμματισμός θέσεων για τα άτομα με αναπηρία
1. Στην παρ. 1 στην οποία αναφέρεται ότι ποσοστό 12% των θέσεων μόνιμου προσωπικού που προκηρύσσονται καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, πρέπει να τονιστεί ότι το ποσοστό αυτό υπολογίζεται επί του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά.
2. Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ότι η πιστοποίηση της αναπηρίας διαπιστώνεται από το ΚΕΠΑ, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στη χρονιότητα της αναπηρίας. Αυτό δημιουργεί ανισότητες και αδικίες, διότι μεγαλύτερη προστασία και προτεραιότητα στο νόμο πρέπει να έχουν τα άτομα με αναπηρία, που η αναπηρία ή χρόνια πάθησή τους έχει κριθεί επ' αόριστον. Γι' αυτό ζητάμε, προτεραιότητα για συμμετοχή στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ να έχουν όσοι διαθέτουν γνωματεύσεις αναπηρίας από ΚΕΠΑ με παθήσεις που συμπεριλαμβάνονται στον αναθεωρημένο πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων έχει κριθεί επ' αόριστον (Αρ.Αποφ. Φ. 80100/οικ. 17630/943 (ΦΕΚ Β' 1560/08.05.2018).
Προσθήκη νέου εδαφίου στην παράγραφο 1 ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 12% των θέσεων μόνιμου προσωπικού που προκηρύσσονται, καλύπτονται πρώτα από τα άτομα με αναπηρία που έχουν γνωμάτευση αναπηρίας, η οποία έχει κριθεί επ' αόριστον και οι υπόλοιπόμενες θέσεις καλύπτονται από τα άτομα με αναπηρία που έχουν γνωμάτευση αναπηρίας με ισχύ συγκεκριμένη χρονική διάρκεια»
Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. δεκτά πρέπει να γίνονται και πιστοποιητικά σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος,
όπως ισχύει και σήμερα με την ΥΑ Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824 (ΦΕΚ Β 272/6.2.2017) που έχει εκδοθεί για το άρθρο 25 του ν. 4440/2016.
3. Τα άτομα με αναπηρία και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν επιπλέον μοριοδότηση ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας τους, όταν κάνουν αίτηση σε θέσεις ορισμένου χρόνου που προκηρύσσονται από το ΑΣΕΠ, σε αντίθεση με τα άτομα που κάνουν αίτηση σε θέσεις αορίστου χρόνου ή σε μόνιμες θέσεις, στα οποία δεν εφαρμόζεται το σύστημα της μοριοδότησης. Προτείνουμε, το σύστημα μοριοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 4 του ν. 2643/98, σύμφωνα με το οποίο, το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 7, να εφαρμοστεί στα άτομα με αναπηρία και στα μέλη των οικογενειών τους, που κάνουν αιτήσεις και για τις μόνιμες θέσεις ή αορίστου χρόνου, για την μεταξύ τους σύγκριση, διότι όσοι έχουν μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για προστασία από το νόμο.
Προσθήκη νέου εδαφίου στην παράγραφο 1 ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«Μοριοδότηση αναπηρίας υποψηφίου/ας. Υποψήφιος/α με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή επτά (7)».

4. Η παρ. 2 σύμφωνα με την οποία η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για τις θέσεις των φορέων της παρ.1 του άρθρου 2 κλάδων/ειδικοτήτων του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας όλων των κατηγοριών, καθώς και των κλάδων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), ΔΕ Φύλαξης, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ΥΕ Υγειονομικού Προσωπικού και κλάδων/ειδικοτήτων κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των Ο.Τ.Α., παραβιάζει την Αρχή της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης και συνιστά ανεπίτρεπτη δυσμενή διάκριση (βλ. ν.4443/2016) όταν μάλιστα άτομα με αναπηρία που φοιτούν στα Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) εκπαιδεύονται σε ειδικότητες που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.
Δεδομένου μάλιστα ότι υπάρχει η διαδικασία αξιολόγησης της υγείας και φυσικής καταλληλότητας του υποψήφιου υπαλλήλου για πρόσληψη, μέσω ιατρικών γνωματεύσεων, (σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3528/2007 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 7, παρ. 1, του ν.4210/2013 και το άρθρο 48, παρ. 1 του ν.4674/2020) στο οποίο ειδικά για τα άτομα με αναπηρία αναφέρει: «Ειδικά για τα άτομα με αναπηρία που διορίζονται με γενικές ή ειδικές διατάξεις, η υγεία και η φυσική καταλληλότητα πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την Υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να αναλάβει ο υπάλληλος», θεωρούμε απαράδεκτη τη διάταξη, η οποία προδικάζει τον αποκλεισμό των πολιτών με αναπηρία και ζητάμε την κατάργησή της.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 94/21.01.2021 επιστολή που σας έχουμε καταθέσει, καταγγέλλουμε τον αποκλεισμό ατόμων που έχουν χρόνια ή υποκείμενα νοσήματα, ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον ιό του κορονοϊού COVID-19 από προκηρύξεις Περιφερειών και Δήμων της χώρας. Έχουμε ήδη απευθύνει έγγραφα διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια Αττικής και στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης για τον αποκλεισμό ατόμων που έχουν χρόνια ή υποκείμενα νοσήματα, ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον ιό του κορονοϊού COVID-19 από προκηρύξεις που έχουν ανακοινώσει και ζητάμε με δική σας παρέμβαση την άμεση απόσυρση των εν λόγω προκηρύξεων, καθώς και τη διασφάλιση ότι όλες οι προκηρύξεις που ανακοινώνονται θα είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία και δεν θα εμπεριέχουν διακρίσεις.
Σε κάθε περίπτωση, η Ε.Σ.Α.μεΑ. ήδη εξετάζει την προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί η εν λόγω διάταξη παραβιάζει ευθέως το Σύνταγμα της χώρας και την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η θεσμοθέτηση της απαράδεκτης διάταξης του άρθρου 84 του ν.4604/2019.
Άρθρο 28 Επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας – πεδίο εφαρμογής
Στο άρθρο αυτό πρέπει να διασφαλιστεί ότι η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4765/2021, στην οποία αναφέρεται ότι ποσοστό 12% των θέσεων μόνιμου προσωπικού που προκηρύσσονται καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, καθώς και η παρ. γ του άρθρου 13 του παρόντος, στην οποία αναφέρεται ότι ποσοστό 5% των θέσεων μόνιμου προσωπικού που προκηρύσσονται καλύπτεται από συγγενείς ατόμων με αναπηρία, θα εφαρμόζονται και για τις θέσεις που καθορίζονται με Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου, όπως αναφέρεται στην περίπτωση γ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, χωρίς την απαραίτητη προϋπόθεση των 40 τουλάχιστον θέσεων όπως αναφέρονται στην παράγραφο β του άρθρου αυτού.

Άρθρο 29 Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας
1) Θεωρούμε πως πρέπει να καταργηθεί το κριτήριο της προϋπηρεσίας για τις θέσεις ΑμεΑ λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρία δεν έχουν και τις ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
2) Τα άτομα με αναπηρία και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν επιπλέον μοριοδότηση όταν κάνουν αίτηση σε θέσεις ορισμένου χρόνου που προκηρύσσονται από το ΑΣΕΠ, σε αντίθεση με τα άτομα που κάνουν αίτηση σε θέσεις αορίστου χρόνου ή σε μόνιμες θέσεις, στα οποία δεν εφαρμόζεται σύστημα μοριοδότησης. Προτείνουμε, το σύστημα μοριοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 4 του ν. 2643/98, σύμφωνα με το οποίο, το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 7, να εφαρμοστεί στα άτομα με αναπηρία και στα μέλη των οικογενειών τους, που κάνουν αιτήσεις και για τις μόνιμες θέσεις ή αορίστου χρόνου, για την μεταξύ τους σύγκριση, διότι όσοι έχουν μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για προστασία από τον νόμο.
Προσθήκη νέου εδαφίου στις παραγράφους 1 και 2 ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά): «Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού/ής ή συζύγου υποψηφίου: Υποψήφιος/α με γονέα, τέκνο, αδελφό/ή ή σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή επτά (7).
Άρθρο 40 Κριτήρια μοριοδότησης υποψηφίων – Ισοβαθμία υποψηφίων
Σε αυτό το άρθρο παρατηρείται ότι έχει αλλάξει ο τρόπος μοριοδότησης των υποψηφίων για θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.
Τα μόρια που δικαιούνται με τον νέο νόμο, οι κατηγορίες των πολυτέκνων και των τριτέκνων, είναι πολύ περισσότερα από τα μόρια που δικαιούνται οι κατηγορίες των ατόμων με αναπηρία και των συγγενών τους.
Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους δικαιούνται 300 μόρια, ενώ τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται 200 μόρια και οι συγγενείς ατόμων με αναπηρία 130 μόρια. Θεωρούμε άνιση και άδικη τη διάταξη αυτή και ζητάμε να δικαιούνται και τα άτομα με αναπηρία, καθώς και οι συγγενείς ατόμων με αναπηρία 300 μόρια, όπως οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους.
Β. Διάταξη για την παροχή εύλογων προσαρμογών σε εργαζόμενους/ες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε αιρετούς/ες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
Λαμβάνοντας υπόψη:
- την παρ.6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας,
-τις απαιτήσεις του εθνικού θεσμικού μας πλαισίου, και δη την παρ.1 του άρθρου 61 του ν.4488/2017, το άρθρο 5 του ν.4443/2016, την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3528/2017, τον ν.4074/2012 με τον οποίο κυρώθηκε από την Βουλή των Ελλήνων η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (άρθρα 2 και 27),
-τις Τελικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες επί της αρχικής έκθεσης της χώρας μας , όπου στην παρ. 39 συστήνει «την πρόβλεψη μέτρων και εξατομικευμένης στήριξης στον χώρο εργασίας»,
και δεδομένου ότι:
-στο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα το ζήτημα της παροχής εύλογων προσαρμογών περιορίζεται μόνον στο ζήτημα της παροχής ειδικών αδειών,
- με την παρ.2 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 για το επιτελικό κράτος καταργήθηκε η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4369/2016, στην οποία προβλέπονταν πως εάν ένα μέλος σε θέση ευθύνης είναι άτομο με κινητική αναπηρία, τυφλός ή άτομο με προβλήματα όρασης, κωφό ή βαρήκοο, καλύπτεται η ειδική δαπάνη για την εργονομική διευθέτηση του κύριου χώρου εργασίας του, τη χορήγηση συνοδού, τη διερμηνεία και εν γένει το κόστος των αναγκών αναπηρίας σε ό,τι αφορά τα αυξημένα καθήκοντα της θέσης ευθύνης,
η Ε.Σ.Α.μεΑ. επίσης αιτείται την προσθήκη του παρακάτω άρθρου:
«ΑΡΘΡΟ ....... Παροχή εύλογων προσαρμογών σε εργαζόμενους/ες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στον δημόσιο και ευρύτερο τομέα και σε αιρετούς/ες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού
1. Για τους εργαζόμενους/ες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος και για τους αιρετούς/ες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στους Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πιστοποιημένο από ΚΕ.Π.Α., Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, καλύπτεται η ειδική δαπάνη για την εργονομική διευθέτηση του κύριου χώρου εργασίας τους, τη χορήγηση συνοδού, τη διερμηνεία και εν γένει το κόστος των αναγκών αναπηρίας σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα της θέσης εργασίας ή της θέσης ευθύνης αντίστοιχα.
2. Οι ως άνω δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του εκάστοτε φορέα απασχόλησης στην περίπτωση των εργαζομένων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ή του εκάστοτε ΟΤΑ α' ή β' βαθμού στην περίπτωση των αιρετών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
3. Τα αιτήματα των ως άνω εργαζόμενων και αιρετών υποβάλλονται εγγράφως στην αρμόδια Διεύθυνση για ζητήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του εκάστοτε φορέα απασχόλησης ή ΟΤΑ.
4. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του αιτήματός του, ο ενδιαφερόμενος/η έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Επιτροπή Εξέτασης Αιτημάτων Παροχής Εύλογων Προσαρμογών σε Εργαζόμενους/Αιρετούς με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην Επιτροπή συμμετέχει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), και κατά περίπτωση εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.). Η ως άνω Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών».
Γ. Κοινωνικές συνεργασίες Ο.Τ.Α.
Κατά τις επανειλημμένες τροποποιήσεις του νόμου Κλεισθένη, οι οποίες αφορούσαν στη λειτουργία των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού προσπαθήσαμε να πείσουμε την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών της προηγούμενης κυβέρνησης να καταθέσει την τροπολογία την οποία παραθέτουμε πιο κάτω και με την οποία θα δινόταν λύση σε μια σειρά σοβαρών θεμάτων χρηματοδότησης των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία, από τις Περιφέρειες και τους Δήμους σύμφωνα με τη δυνατότητα καθενός.
«Οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δύνανται να συνάπτουν προγραμματικές διμερείς συμβάσεις συνεργασίας, για την προστασία και τη στήριξη ατόμων με αναπηρία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) καθώς και με οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και γονέων και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία που αποτελούν μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ. Οι συμβάσεις συνεργασίας αφορούν την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή προμηθειών για τον σκοπό της προστασίας και της στήριξης ατόμων με αναπηρία και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και για την εξυπηρέτηση σκοπών σχετικά με τη λειτουργία των ανωτέρω οργανώσεων».
Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Δ.Δ.& Α.Δ. » Κατάθεση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. που αφορούν στα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και στις οικογένειές τους ενόψει της συνάντησης με τον Υπουργό τη Δευτέρα 08.02.2021
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis