Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εσωτερικών

Αθήνα: 03/03/2009

ΠΡΟΣ:
κ. Προκόπη Παυλόπουλο, Υπουργό Εσωτερικών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού
- κ. Αθ. Νάκο, Υφυπουργό Εσωτερικών
- κ. Χρ. Ζώη, Υφυπουργό Εσωτερικών
- κ. Π. Γεωργιάδη, Γεν. Γραμματέα Εσωτερικών
- κ. Β. Ανδρονόπουλο, Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Φορείς – μέλη ΕΣΑμεΑ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ για την ανάπτυξη δράσεων του ΥΠΕΣ και των εποπτευόμενων φορέων του, με σκοπό την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής των ατόμων με αναπηρία


Κύριε Υπουργέ,
Με στόχο την προώθηση μέτρων για την άρση των εμποδίων που οδηγούν τα άτομα με αναπηρία στον αποκλεισμό και στην ισότιμη συμμετοχή τους στα κοινωνικά δρώμενα, επανερχόμαστε σε θέσεις / προτάσεις του αναπηρικού κινήματος σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων σας, οι οποίες σας έχουν υποβληθεί και κατά την προηγούμενη θητεία σας, θέλοντας έτσι να επισημάνουμε την κρισιμότητα αυτών των θεμάτων αλλά και την ανάγκη επιτάχυνσης των ρυθμών αντιμετώπισής τους.

1) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το αναπηρικό κίνημα, βιώνοντας καθημερινά τον αποκλεισμό που του επιβάλλουν τα εμπόδια που ορθώνει το περιβάλλον και αναγνωρίζοντας την προσβασιμότητα σαν το «κλειδί» για την εξίσωση των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία διεκδικεί το θεμελιώδες δικαίωμα της πρόσβασης στις υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά, αυτόνομα και με ασφάλεια.

1.Α) Προώθηση της προσβασιμότητας μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013

Η καθιέρωση του κριτηρίου της προσβασιμότητας μεταξύ των κριτηρίων επιλεξιμότητας πράξεων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως ορίζει το άρθρο 16 του νέου Γενικό Κανονισμό των Ταμείων της Ε.Ε6, αλλάζει δραματικά το σκηνικό προς όφελος των ατόμων με αναπηρία.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία του εθνικού αναπηρικού κινήματος από τις διεκδικήσεις του σε τοπικό επίπεδο και τη συμμετοχή του στις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΠΕΠ οδηγεί στο συμπέρασμα ότι απαιτείται άμεσα δυναμική παρέμβαση στις διαχειριστικές Αρχές ιδιαίτερα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων - λόγω του πολυτομεακού χαρακτήρα τους - για να διασφαλιστεί η συμβατότητά τους με τις νεότερες ευρωπαϊκές απαιτήσεις σχετικά με την προσβασιμότητα και να αποφευχθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην ομαλή χρηματοδότησή των πράξεων που θα ενταχθούν σε αυτά προς χρηματοδότηση.

Είναι γνωστή εξάλλου τόσο η ανάγκη επικαιροποίησης και συμπλήρωσης της εθνικής νομοθεσίας, όσο και η έλλειψη αντίστοιχων εθνικών προτύπων και προδιαγραφών αλλά και η έλλειψη σχετικής τεχνογνωσίας και η αδιαφορία των δημόσιων Υπηρεσιών, ελλείψεις οι οποίες δυσχεραίνουν το έργο των Αρχών.

Στον τομέα αυτό θεωρούμε αναγκαία την παρέμβασή του Υπουργείου σας σε τοπικό επίπεδο με στόχο την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων σχετικά με την προσβασιμότητα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το νέο θεσμικό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η ΕΣΑμεΑ μπορεί και θα είναι στο πλευρό σας σε κάθε δράση του Υπουργείου σας στην κατεύθυνση αυτή.

1.Β) Προώθηση της προσβασιμότητας μέσω των υφιστάμενων θεσμών, διαδικασιών, μηχανισμών

Στην κατεύθυνση αυτή η ΕΣΑμεΑ έχει ήδη προτείνει με παλαιότερο υπόμνημά της:
1.Β.1. Την άμεση ένταξη της διάστασης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους διαγωνισμούς έργων και προμηθειών των Φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ΔΕΚΟ και ΟΤΑ.
Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Οδηγίες 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και τις τροποποιούσες αυτή Οδηγίες 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, έθεσε τις βάσεις γι’ αυτό. Η δε ελληνική Πολιτεία με το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.3.2007) ενσωμάτωσε τις παραπάνω Οδηγίες στο εθνικό δίκαιο υιοθετώντας τις. Απομένει η ενημέρωση των Υπηρεσιών με σχετική εγκύκλιο και η ανάπτυξη μηχανισμού συστηματικής παρακολούθησης της εφαρμογής.
1.Β.2. Την αξιοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών που διαθέτει η Πολιτεία για τον έλεγχο εφαρμογής των απαιτήσεων της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προσβασιμότητα.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι το Υπουργείο, ανταποκρινόμενο στις προτάσεις μας, συνέστησε Διϋπουργική Επιτροπή - στην οποία και συμμετέχει ενεργά εκπρόσωπός μας - με στόχο τη σύνταξη τεύχους μεθοδολογίας για την υποστήριξη των Σωμάτων Επιθεωρητών στον έλεγχο της προσβασιμότητας των Υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το τεύχος αυτό, αν και υπό επεξεργασία ακόμη, μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα «καλής πρακτικής» και παράδειγμα προς μίμηση από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οφείλουμε όμως εξίσου να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι τα Σώματα Επιθεωρητών περιορίζονται μόνο στο να εντοπίσουν τις ελλείψεις και να παρακολουθήσουν την αντίδραση των Υπηρεσιών στις όποιες συστάσεις τους. Η συμμόρφωση των Υπηρεσιών και η ουσιαστική διασφάλιση της προσβασιμότητας προϋποθέτει την έκφραση ισχυρής πολιτικής βούλησης από μέρους σας, τη θέσπιση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων και την επιβολή κυρώσεων.

1.Β.3. Την αξιοποίηση του δικτύου των Τμημάτων Προσβασιμότητας που έχουν συσταθεί σε όλες τις Υπηρεσίες και Φορείς του δημόσιου Τομέα και τα οποία κατά κοινή πλέον ομολογία αδρανούν είτε διότι το προσωπικό τους έχει άγνοια και αδυνατεί να αντιληφθεί τι σημαίνει προσβασιμότητα είτε διότι αντιμετωπίζονται από τους επικεφαλής των Υπηρεσιών ως «θέσεις - ψυγεία»!

Είναι απόλυτη ανάγκη σε συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ να εξειδικευτεί η έννοια της προσβασιμότητας ανά Τμήμα, ώστε το αντικείμενο των τμημάτων να γίνει απόλυτα σαφές, να αναδειχθεί το εύρος των δράσεων που μπορούν να δρομολογηθούν από αυτά, να ενημερωθεί/ εκπαιδευτεί το προσωπικό τους ώστε τα Τμήματα αυτά να αποτελέσουν ένα διαδραστικό υποδειγματικό δίκτυο προώθησης της εξίσωσης των πολιτών.

1.Β.4. Τη δραστηριοποίηση της Πολιτείας σε τοπικό επίπεδο

Με παλαιότερο Υπόμνημά μας αναφερθήκαμε στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας που από το 2004 συνυπέγραψε η ΕΣΑμεΑ με το ΥΠΕΣ, την ΕΝΑΕ και την ΚΕΔΚΕ για την προώθηση της Καθολικής Πρόσβασης, χωρίς ποτέ αυτό να ενεργοποιηθεί.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι το εθνικό αναπηρικό κίνημα, μέσα από τη συμμετοχή του στους αγώνες του ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος, έχει πλέον αποκτήσει εμπειρία και τεχνογνωσία τέτοια που συνήθως ξεπερνά την επίσημη Πολιτεία και έχει αναπτύξει εργαλεία για την ενδυνάμωση των στελεχών του, που μπορούν κάλλιστα να αξιοποιηθούν από την Πολιτεία. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΣΑμεΑ συνέταξε το σχέδιο «ΙΑΣΩΝ» που παρουσίασε στο Βόλο τον Απρίλιο 2008, ένα Τυπικό Σχέδιο Δράσης για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας σε τοπικό επίπεδο με τίτλο «ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ».

Θεωρούμε ότι σήμερα – ιδιαίτερα εν όψει του ΕΣΠΑ- περισσότερο από ποτέ άλλοτε η Πολιτεία οφείλει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του αναπηρικού κινήματος και να μεθοδεύσει τη στενή και διαρκή συνεργασία όλων των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους τοπικούς φορείς του αναπηρικού κινήματος και την Ε.Σ.Α.μεΑ στην κατάρτιση τοπικών σχεδίων δράσης για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας των ΟΤΑ.

1.Β.5. Τη διασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων και τη συστηματική υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων για να καταστούν προσβάσιμες όλες οι σχολικές εγκαταστάσεις της χώρας. Η δράση αυτή θεωρούμε ότι είναι πρωταρχικής σημασίας δεδομένου ότι αφενός στόχος της εθνικής πολιτικής είναι η ενιαία εκπαίδευση παιδιών με και χωρίς αναπηρία στις ίδιες εγκαταστάσεις, αφετέρου δεν μπορεί κανείς να αγνοεί τις ανάγκες γονέων με αναπηρία ή εργαζόμενων με αναπηρία που πρέπει να μπορούν να προσεγγίσουν τις εγκαταστάσεις για να ενημερωθούν, να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά τους αλλά και να εργαστούν.

1.Β.6. Εκτός των παραπάνω όμως οι φυσικές καταστροφές των τελευταίων χρόνων (σεισμοί, πυρκαγιές κ.λπ.) έχουν αναδείξει μια σοβαρότατη διάσταση της προσβασιμότητας, την οποία η Πολιτεία έχει αγνοήσει μέχρι σήμερα. Αυτή της ασφάλειας και προστασίας των πολιτών με αναπηρία σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, τρομοκρατικών ενεργειών κ.λπ.

Τόσο η συχνότητα εμφάνισης ακραίων φαινομένων όσο και η δυνατότητα που παρέχει το ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση δράσεων που άπτονται του τομέα πολιτικής προστασίας, επιβάλλουν πλέον το σχεδιασμό και την ανάπτυξη δράσεων στοχευμένων στα άτομα με αναπηρία τόσο σε επίπεδο προληπτικής ενημέρωσης και ανάπτυξης μεθόδων ειδοποίησης όσο και στο επίπεδο προστασίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης των πολιτών με αναπηρία. Ως εκ τούτου, η συνεργασία της ΕΣΑμεΑ με τη Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας πρέπει επίσης να δρομολογηθεί άμεσα.

1.Γ) Προώθηση της προσβασιμότητας μέσω επικοινωνιακών και ενημερωτικών δράσεων

1.Γ.1. Λήψη ενεργών μέτρων για τη διασφάλιση πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην πληροφόρηση.

Συγκεκριμένα:
• Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ιστοσελίδων των Υπουργείων, λοιπών Φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα των ΔΕΚΟ των ΟΤΑ στα άτομα με αναπηρία με βελτίωση ή και επανασχεδιασμό τους και συνεχή ενσωμάτωση των διαθέσιμων πληροφοριών.
• Καθιέρωση της διάθεσης πληροφοριών σε προσβάσιμες μορφές (έντυπα σε γραφή Braille, κασέτες και CD κ.λπ.).
• Καθιέρωση διερμηνέων νοηματικής γλώσσας σε υπηρεσίες συναλλαγής με κοινό μεγάλης κίνησης.

1.Γ.2. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Αξιοποίηση των διαθέσιμων δομών του Υπουργείου, όπως είναι το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενημερωτικών καμπανιών, συνεδρίων, ημερίδων, έκδοση έντυπου υλικού για την ευαισθητοποίηση τόσο στοχευμένων ομάδων (στελέχη Τμημάτων προσβασιμότητας, στελέχη Υπηρεσιών σχεδιασμού, στελέχη ΟΤΑ κ.λπ.) όσο και της κοινής γνώμης.

1.Δ) Θεσμοθέτηση της συνεργασίας ΥΠΕΣ – Ε.Σ.Α.μεΑ. για θέματα προσβασιμότητας και θέματα ατόμων με αναπηρία

Οι παραπάνω προτάσεις μας και η αποτελεσματική – όπως διαπιστώσατε - συνεργασία μας στην Διϋπουργική Επιτροπή για τη σύνταξη τεύχους μεθοδολογίας για την υποστήριξη των ελεγκτικών μηχανισμών που ανέδειξε άλλη μια φορά το υψηλό κύρος και τεχνογνωσία της ΕΣΑμεΑ, οδηγούν στην ανάγκη θεσμοθέτησης της μεταξύ μας συνεργασίας με την ενεργοποίηση του προαναφερθέντος στην παράγραφο Β.4 της παρούσας επιστολής Μνημονίου Συνεργασίας και με τη σύσταση στο Υπουργείο σας μιας μόνιμης Επιτροπής -με τη συμμετοχή της ΕΣΑμεΑ - για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων σχετικών με θέματα προσβασιμότητας και ατόμων με αναπηρία . Είναι πλέον σαφές από τα παραπάνω ότι οι ανάγκες και διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας απαιτούν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει την ανάδειξη και συστηματική αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν στα άτομα με αναπηρία, σε συνεργασία με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς των ατόμων με αναπηρία, με στόχο την άρση των εμποδίων που τα ωθούν στον αποκλεισμό και τη δημιουργία συνεκτικών και αειφόρων κοινωνιών .

2) ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

Όπως έχουμε επισημάνει στο υπ’ αριθ. 1021/09.05.2007 έγγραφο μας, από το νέο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα απουσιάζουν ευεργετικές διατάξεις που θα κινούνται στο πνεύμα της παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της Χώρας μας.

Η διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία αποτελεί ευθύνη του Κράτους εδικά σε ότι αφορά το δημόσιο τομέα. Γι’ αυτό απαιτείται η διασφάλιση δίκαιης πολιτικής προσλήψεων, προαγωγών, μεταθέσεων, αποσπάσεων, ευέλικτων ωραρίων εργασίας για τα άτομα με αναπηρία, προσαρμοσμένης στις πρόσθετες ανάγκες που πηγάζουν από την αναπηρία. Θεωρούμε αυτονόητο ότι η διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών απασχόλησης συνδέεται άρρηκτα με την προσβασιμότητα όλων των κτιριακών υποδομών του δημοσίου τομέα.

Ως εκ τούτου στο νέο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα απαιτείται η τροποποίησή / συμπλήρωσή του για:

• Μεταθέσεις, αποσπάσεις, και αναρρωτικές άδειες για τα άτομα με αναπηρία, με την αντικατάσταση του όρου «δυσίατα νοσήματα» - ο οποίος αποκλείει σημαντικές κατηγορίες αναπηρίας, όπως είναι η τύφλωση, η παραπληγία-τετραπληγία, φωκομέλεια, σακχαρώδης διαβήτης κ.λπ.- με τον όρο «αναπηρία», ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο πλέον δόκιμος όρος βάσει του Συντάγματος της χώρας μας.
• Συμπερίληψη στο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 67 που αφορά στις μεταθέσεις πολυτέκνων και των ατόμων με αναπηρία καθώς και των γονέων ή τέκνων που αποδεδειγμένα έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία. Συγκεκριμένα προτείνουμε το σχετικό εδάφιο να συμπληρωθεί ως εξής: «Μετάθεση πολυτέκνων, τέκνων πολυτέκνων, ατόμων με αναπηρία καθώς και γονέων-κηδεμόνων και τέκνων που έχουν στη φροντίδα τους αποδεδειγμένα άτομα με βαριά αναπηρία δεν είναι δυνατή χωρίς αίτησή τους.»
• Συμπερίληψη του ακόλουθου εδαφίου στην παρ.4 του άρθρου 70 ως εξής «Η μετάταξη ατόμου με αναπηρία, γονέα-κηδεμόνα και τέκνου που αποδεδειγμένα έχει στη φροντίδα του άτομα με βαριά αναπηρία και κατέχει τον προβλεπόμενο τίτλο σπουδών προηγείται των λοιπών υποψηφίων για μετάταξη.»
Σημείωση: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εφαρμογή των δύο προαναφερόμενων προτάσεων μας προτείνουμε να είναι: 1.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο προκύπτει ο βαθμός συγγένειας 2.Πιστοποιητικό Αναπηρίας των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών του ατόμου με αναπηρία που χρήζει φροντίδας από τον αιτούμενο για μετάταξη.

Σε ότι αφορά την διαμόρφωση ευνοϊκών ωραρίων εργασίας προτείνουμε:
• Την έκδοση εγκυκλίου, με την οποία θα διευκρινίζεται ότι οι γονείς παιδιών με ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη που διανύουν τη σχολική ηλικία εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 16 του Ν.2527/97, ανεξαρτήτως ποσοστού αναπηρίας με την κατάθεση ιστορικού γνωμάτευσης από το διευθυντή δημόσιου νοσοκομείου. Σχετικά με τους γονείς παιδιών με ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη παραθέσαμε την προαναφερόμενη πρόταση δεδομένου ότι η νομοθεσία μας είναι ελλιπής ως προς την εκτίμηση του βαθμού αναπηρίας αυτής της πάθησης. Επίσης, σας αναφέρουμε ότι το προνοιακό επίδομα στους ινσολινοεξαρτώμενους δίδεται με την κατάθεση του προτεινόμενου ιστορικού γνωμάτευσης και όχι με την κατάθεση του πιστοποιητικού αναπηρίας των Υγειονομικών Επιτροπών.
• Άμεση έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από το νέο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα για τον καθορισμό των νοσημάτων του πρώτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 50 του νέου Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα που αφορά στην ειδική άδεια για τα άτομα με παθήσεις που χρήζουν περιοδικής νοσηλείας. Επισημαίνουμε ότι η καθυστέρηση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος επιφέρει τεράστιες δυσκολίες στην εφαρμογή του και άσκοπη ταλαιπωρία των δικαιούχων με τις συνεχείς επανεξετάσεις τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές καθώς και αποκλεισμό σημαντικών κατηγοριών αναπηρίας.

3) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ. ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣ

Η συμμετοχή της Συνομοσπονδίας μας και ο συμβουλευτικός ρόλος της στα κέντρα λήψη αποφάσεων από την επίσημη θέση του Κοινωνικού Εταίρου έχει συμβάλλει στην ανάδειξη της διάστασης της αναπηρίας και στην οικοδόμηση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτό δεικνύει άλλωστε η συμμετοχή της σε μια σειρά Εθνικών Επιτροπών (Απασχόλησης, Κοινωνικής Ενσωμάτωσης), Διοικητικών Συμβουλίων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, Επιτροπών Παρακολούθησης του Γ΄ ΚΠΣ κ.λπ.

Ως εκ’ τούτου θεωρούμε επιτακτική και αναγκαία τη θεσμική εκπροσώπησή μας:

1) Στην «Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών», όπως συστάθηκε με το Ν. 3536/42Α΄/23.02.2007.
2) Στα Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας, που έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και τον συντονισμό της ανάπτυξης της Περιφέρειας και αποτελούν το μοχλό κοινωνικής ανάπτυξης.

4) ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η διασφάλιση της εργασίας των ατόμων με αναπηρία που έχουν προσληφθεί μέσω των τετράχρονων επιδοτούμενων προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. στις Δημοτικές και Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις των ΟΤΑ της χώρας έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως τη Συνομοσπονδία μας, η οποία γίνεται καθημερινά αποδέκτης της έντονης ανησυχίας που έχει δημιουργηθεί στο χώρο των εργαζομένων με αναπηρία των ΟΤΑ.

Οι βασικοί λόγοι στους οποίους οφείλεται η προαναφερθείσα κατάσταση είναι:
α) Η επικείμενη διάλυση μεγάλου αριθμού Δημοτικών και Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων μετά την ψήφιση του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα,
β) η άρνηση μεγάλου αριθμού Δημοτικών Αρχών να προχωρήσουν στην εφαρμογή του Ν.3491/06, σύμφωνα με τον οποίο δίδεται η διακριτική ευχέρεια στους Δήμους να προχωρήσουν στη μετάταξη των εργαζομένων ΑμεΑ που πληρούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες βάσει του ΑΣΕΠ, από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις σε οργανικές θέσεις των Δήμων,
γ) η αδυναμία των Δημοτικών Επιχειρήσεων να χρηματοδοτήσουν τη μισθοδοσία των εργαζομένων μετά τη λήξη των τετράχρονων προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. μέσω των οποίων είχαν προσληφθεί, (εργαζόμενοι μη ενταγμένοι στις διατάξεις του Π.Δ. 164/04), σε συνδυασμό με την έλλειψη κατάλληλου θεσμικού πλαισίου προστασίας της εργασίας των ατόμων με αναπηρία δείχνει το δρόμο της απόλυσης σε εκατοντάδες άτομα με αναπηρία.

Όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχουν δύο κατηγορίες εργαζομένων ΑμεΑ στις Δημοτικές Επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι που έχουν ενταχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του Π.Δ. 164/04 και σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΑΣΕΠ πληρούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και οι εργαζόμενοι που δεν έχουν ενταχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του Π.Δ.164/04 και αναμένουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τη λήξη των επιδοτούμενων προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. και ως εκ τούτου την απόλυσή τους.

Το θέμα κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό δεδομένου ότι δείχνει την αδυναμία της τοπικής αυτοδιοίκησης να ασκήσει ουσιαστική κοινωνική πολιτική και να προχωρήσει στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα απαιτείται :

α) Για την πρώτη κατηγορία εργαζομένων, η τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν.3491/06 για την αναγκαστική μετάταξη των εργαζομένων με αναπηρία από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων και η διασφάλιση της ένταξης της μισθοδοσίας τους στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

β) Για τη δεύτερη κατηγορία εργαζομένων, η σύσταση Ειδικής Επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΣ, εκπρόσωποι της Ε.Ν.Α.Ε. της ΚΕΔΚΕ και της Ε.Σ.Α.μεΑ για να προχωρήσουν στη λήψη μέτρων διασφάλισης των εργαζομένων με αναπηρία μέσω των επιδοτούμενων προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ.

γ) Σε ότι αφορά το προαναφερθέν θέμα της επικείμενης διάλυσης των Δημοτικών και Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων που εγκυμονεί ανησυχία και κινδύνους για τη διασφάλιση της εργασίας των ατόμων με αναπηρία σε αυτές , σημειώνουμε ως θετικό βήμα τη συμπερίληψη της παρ. 22 στο άρθρο 20 του Ν.3731/2008. Επισημαίνουμε όμως ότι η ανωτέρω διάταξη δεν συμπεριλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί στις δημοτικές επιχειρήσεις μέσω των Ειδικών Προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι 31.12.2005 διότι αναφέρει ότι εφαρμόζεται στα ΑμεΑ που είχαν προσληφθεί μέχρι 31/12/2005 από επιχειρήσεις ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η ανωτέρω διατύπωση αποκλείει αυτομάτως τα ΑμεΑ που προσελήφθησαν μέχρι τις 31.12.2005 αλλά δεν εντάσσονταν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Π.Δ. 164/04 και ως εκ’ τούτου οι συμβάσεις τους δεν μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου. Για να καταστεί επομένως ουσιαστική η ανωτέρω διάταξη για το σύνολο των ΑμεΑ που προσελήφθησαν πριν την 31.12.2005 είναι αναγκαία η απάλειψη της φράσης «με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».

γ) Λήψη μέτρων για την εποπτεία και τον έλεγχο των Ο.Τ.Α. στον τρόπο πρόσληψης, των ατόμων με αναπηρία στις Δημοτικές Επιχειρήσεις, τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών εργασίας τους, την εξάλειψη αρνητικών στάσεων και προκαταλήψεων στο εργασιακό τους περιβάλλον και την αποφυγή γενικευμένων φαινομένων απαράδεκτης καθυστέρησης της μισθοδοσίας τους.

5) ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Οι προνοιακές δομές κοινωνικής φροντίδας που λειτουργούν στους Δήμους της χώρας, όπως είναι τα Προγράμματα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», «ΚΔΑΠ», «ΚΗΦΗ» κ.λπ., είναι γνωστό ότι δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία, με προτεραιότητα σε αυτούς που δεν εξυπηρετούνται πλήρως, που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, που διαβιούν μοναχικά και δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους.

Πάγια θέση της Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι η δημιουργία ποιοτικών υποστηρικτικών δομών για την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής των ατόμων με αναπηρία. Ως εκ’ τούτου αναμένουμε τις ενέργειες σας για την αναβάθμιση των προαναφερθέντων υπηρεσιών και την απρόσκοπτη λειτουργία τους με τη στελέχωσή τους με μόνιμο και επαρκές προσωπικό και τη χρηματοδότησή τους από εθνικούς πόρους.

6) ΙΔΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ένα σημαντικό θέμα που έχει απασχολήσει τη Συνομοσπονδία μας είναι η λήψη μέτρων και πολιτικών για την υποστήριξη των μεταναστών με αναπηρία που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Η καταγραφή των προβλημάτων των μεταναστών με αναπηρία που απευθύνονται στην Ε.Σ.Α.μεΑ κάνει επιτακτική την ανάγκη θέσπισης ειδικών μέτρων για τη στήριξή τους και τη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

Σε πρόσφατο συνέδριο με θέμα: «Δίκτυο Μεταναστών με Αναπηρία: Προοπτικές Εξελίξεις και Προτάσεις Πολιτικής», που διοργανώθηκε στο πλαίσιο ενός έργου EQUAL που συντόνισε η Συνομοσπονδία μας, αναπτύχθηκε έντονος προβληματισμός γύρω από τα θέματα που απασχολούν τους μετανάστες με αναπηρία.

Οι προβληματισμοί, που τέθηκαν σε αυτό το σημαντικό συνέδριο, στο οποίο ακούστηκε η φωνή των ιδίων των μεταναστών με αναπηρία, έθεσαν σε εγρήγορση τη Συνομοσπονδία μας και κατέδειξαν την ανάγκη ίδρυσης Γραφείων Εξυπηρέτησης & Υποδοχής Μεταναστών με Αναπηρία στην Αθήνα και στα Παραρτήματά της και σε μεγάλες πόλεις όπως Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο.

Αυτό το σημαντικό εγχείρημα θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο σας μέσω της ένταξής του στο Πολυετές Πρόγραμμα και στα ετήσια Προγράμματα 2007 & 2008 του Υπουργείου σας, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο έναρξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης για τους υπηκόους τρίτων χωρών.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Δ.Μ.Η.Δ. (πρώην ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) » ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ για την ανάπτυξη δράσεων του ΥΠΕΣ και των εποπτευόμενων φορέων του, με σκοπό την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής των ατόμων με αναπηρία
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis