Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εσωτερικών

Αθήνα: 28/09/2007

ΠΡΟΣ:
κ. Πρ. Παυλόπουλο , Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού
- κ. Αθ. Νάκο, Υφυπουργό ΕΣ.Δ.Δ.Α.
- κ. Χρ. Ζώη, Υφυπουργό ΕΣ.Δ.Δ.Α.
- Φορείς-Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Κατάθεση Υπομνήματος για την ανάπτυξη δράσεων του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔΑ και των εποπτευόμενων φορέων του με σκοπό την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής των ατόμων με αναπηρία 2007


Κύριε Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία θα ήθελε και πάλι να σας εκφράσει τα θερμά της συγχαρητήρια για την επανατοποθέτησή σας στη σημαντική θέση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Θεωρώντας δεδομένη την ευαισθησία σας σε θέματα εξάλειψης των διακρίσεων μεταξύ των πολιτών, ελπίζουμε στη θετική ανταπόκρισή σας και στη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ μας με στόχο την λήψη μέτρων για την καθολική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας.

Θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως αν είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε άμεσα μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε το σύνολο των θεμάτων που άπτονται του Υπουργείου σας και αφορούν στα άτομα με αναπηρία.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε Υπόμνημα με θέμα «Ανάπτυξη δράσεων του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔΑ και των εποπτευόμενων φορέων του με σκοπό την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής των ατόμων με αναπηρία».
.
Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
για την ανάπτυξη δράσεων του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔΑ και των εποπτευόμενων φορέων του, με σκοπό την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής των ατόμων με αναπηρία.


Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) με το Ν.2430/96 (ΦΕΚ156Α/10.7.96) έχει αναγνωριστεί από την Ελληνική Πολιτεία ως ο Επίσημος Κοινωνικός Εταίρος, σε ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα άτομα με αναπηρία. Με στόχο την προώθηση μέτρων που θα οδηγήσουν στην προσβασιμότητα του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος που αποτελεί την βασική και αναγκαία προϋπόθεση για την εξίσωση των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία σε όλες τις δραστηριότητες της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, σας καταθέτουμε τις θέσεις / προτάσεις του αναπηρικού κινήματος σε θέματα που άπτονται του Υπουργείου σας και στα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και ιδιαίτερη βαρύτητα.

1) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το αναπηρικό κίνημα, βιώνοντας καθημερινά τον αποκλεισμό που του επιβάλλουν τα εμπόδια που ορθώνει το περιβάλλον και αναγνωρίζοντας την προσβασιμότητα σαν το «κλειδί» για την εξίσωση των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία διεκδικεί το θεμελιώδες δικαίωμα της πρόσβασης στις υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά, αυτόνομα και με ασφάλεια. Η συμπερίληψη του άρθρου 16 στο Γενικό Κανονισμό των Ταμείων της Ε.Ε6 που θέτει ως ρητή προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση δράσεων μέσω των Ταμείων την εξασφάλιση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία, αποτελεί το έναυσμα για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων σε εθνικό επίπεδο που θα οδηγήσουν στην προώθηση της προσβασιμότητας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Σε αυτή την κατεύθυνση κρίνεται αναγκαία :

α) Η άμεση ένταξη της διάστασης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους διαγωνισμούς έργων και προμηθειών των Φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ΔΕΚΟ και ΟΤΑ.

β) Η διασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων και η συστηματική υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων για να καταστούν προσβάσιμες όλες οι σχολικές εγκαταστάσεις της χώρας. Η δράση αυτή θεωρούμε ότι είναι πρωταρχικής σημασίας δεδομένου ότι η κοινωνική και οικονομική ένταξη των ατόμων με αναπηρία περνά μέσα από την εξασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων αυτών σε όλες τις βαθμίδες της χώρας.

γ) Με δεδομένη τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών της Δημόσιας Διοίκησης, σχετικά με την προσβασιμότητα των κτιριακών υποδομών και την απουσία συστηματικού και τακτικού ελέγχου για την εφαρμογή της νομοθεσίας και των εγκυκλίων προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες με θέμα την ευαισθητοποίηση τους επί των θεμάτων προσβασιμότητας, προτείνουμε τον από κοινού σχεδιασμό και μεθόδευση τακτικών ελέγχων και τη σύνταξη και δημοσιοποίηση τουλάχιστον άπαξ του έτους σχετικής έκθεσης για την προσβασιμότητα των πάσης φύσεως υποδομών (κτιριακών, ηλεκτρονικών / ψηφιακών κλπ.) των υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ΔΕΚΟ και ΟΤΑ στο πλαίσιο του έργου του Σώματος Επιθεωρητών.

δ) Η λήψη ενεργών μέτρων για πρόσβαση στην πληροφόρηση. Συγκεκριμένα:
• εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ιστοσελίδων των Υπουργείων, λοιπών Φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα των ΔΕΚΟ των ΟΤΑ στα άτομα με αναπηρία με βελτίωση ή και επανασχεδιασμό τους και συνεχή ενσωμάτωση των διαθέσιμων πληροφοριών
• καθιέρωση της διάθεσης πληροφοριών σε προσβάσιμες μορφές (έντυπα σε γραφή Braille, κασέτες και CD κ.λ.π.)
• καθιέρωση διερμηνέων νοηματικής γλώσσας σε υπηρεσίες συναλλαγής με κοινό μεγάλης κίνησης.

ε) Το Σχεδιασμό τοπικών σχεδίων δράσης στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Προτροπή σε όλους τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προχωρήσουν σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς του αναπηρικού κινήματος και την Ε.Σ.Α.μεΑ στην κατάρτιση τοπικών σχεδίων δράσης για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας τους.

Στ) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Αξιοποίηση των διαθέσιμων δομών του Υπουργείου, όπως είναι το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενημερωτικών καμπανιών, συνεδρίων, ημερίδων, έκδοση έντυπου υλικού για την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

2) ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

Όπως έχουμε επισημάνει στο υπ’ αριθμ. 1021/9-5-2007 έγγραφο μας, από το νέο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα απουσιάζουν ευεργετικές διατάξεις που θα κινούνται στο πνεύμα της παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της Χώρας μας.

Η διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία αποτελεί ευθύνη του Κράτους εδικά σε ότι αφορά το δημόσιο τομέα. Γι’ αυτό απαιτείται η διασφάλιση δίκαιης πολιτικής προσλήψεων, προαγωγών, μεταθέσεων, αποσπάσεων, ευέλικτων ωραρίων εργασίας για τα άτομα με αναπηρία, προσαρμοσμένης στις πρόσθετες ανάγκες που πηγάζουν από την αναπηρία. Θεωρούμε αυτονόητο ότι η διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών απασχόλησης συνδέεται άρρηκτα με την προσβασιμότητα όλων των κτιριακών υποδομών του δημοσίου τομέα.

Ως εκ τούτου στο νέο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα απαιτείται η τροποποίησή/ συμπλήρωσή του για:

• μεταθέσεις, αποσπάσεις, και αναρρωτικές άδειες για τα άτομα με αναπηρία, με την αντικατάσταση του όρου «δυσίατα νοσήματα» - ο οποίος αποκλείει σημαντικές κατηγορίες αναπηρίας, όπως είναι η τύφλωση, η παραπληγία-τετραπληγία, φωκομέλεια, σακχαρώδης διαβήτης κ.λ.π.- με τον όρο «αναπηρία», ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο πλέον δόκιμος όρος βάσει του Συντάγματος της χώρας μας.

Σε ότι αφορά την διαμόρφωση ευνοϊκών ωραρίων εργασίας προτείνουμε :

• τη συμπερίληψη των ατόμων με νεφροπάθεια τελικού σταδίου στην παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν.2527/97 που αφορά στη μείωση του ωραρίου εργαζομένων. Θεωρούμε αναγκαίο να σας αναφέρουμε ότι οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου είναι άτομα που εξαιτίας της αναπηρίας τους και των θεραπευτικών μεθόδων (αιμοκάθαρση) αντιμετωπίζουν μια σειρά ορμονολογικών και μεταβολικών διαταραχών που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή. Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι η μείωση του ωραρίου κατά μία ώρα ισχύει για τους γονείς των παιδιών με νεφροπάθεια τελικού σταδίου, επομένως είναι καθ’ όλα δίκαιη η επέκταση του και στους ιδίους τους πάσχοντες.

• την έκδοση εγκυκλίου, με την οποία θα διευκρινίζεται ότι οι γονείς παιδιών με ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη που διανύουν τη σχολική ηλικία εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 2527/97, ανεξαρτήτως ποσοστού αναπηρίας με την κατάθεση ιστορικού γνωμάτευσης από το διευθυντή δημόσιου νοσοκομείου. Σχετικά με τους γονείς παιδιών με ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη παραθέσαμε την προαναφερόμενη πρόταση δεδομένου ότι η νομοθεσία μας είναι ελλιπής ως προς την εκτίμηση του βαθμού αναπηρίας αυτής της πάθησης. Επίσης, σας αναφέρουμε ότι το προνοιακό επίδομα στους ινσολινοεξαρτώμενους δίδεται με την κατάθεση του προτεινόμενου ιστορικού γνωμάτευσης και όχι με την κατάθεση του πιστοποιητικού αναπηρίας των Υγειονομικών Επιτροπών.

• Άμεση έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από το νέο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα για τον καθορισμό των νοσημάτων του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 50 του νέου Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα που αφορά στην ειδική άδεια για τα άτομα με παθήσεις που χρήζουν περιοδικής νοσηλείας. Επισημαίνουμε ότι η καθυστέρηση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος επιφέρει τεράστιες δυσκολίες στην εφαρμογή του και άσκοπη ταλαιπωρία των δικαιούχων με τις συνεχείς επανεξετάσεις τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές καθώς και αποκλεισμό σημαντικών κατηγοριών αναπηρίας.

3) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ. ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Η συμμετοχή της Συνομοσπονδίας μας και ο συμβουλευτικός ρόλος της στα κέντρα λήψη αποφάσεων από την επίσημη θέση του Κοινωνικού Εταίρου έχει συμβάλλει στην ανάδειξη της διάστασης της αναπηρίας και στην οικοδόμηση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτό δεικνύει άλλωστε η συμμετοχή της σε μια σειρά Εθνικών Επιτροπών (Απασχόλησης, Κοινωνικής Ενσωμάτωσης), Διοικητικών Συμβουλίων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, Επιτροπών Παρακολούθησης του Γ΄ Κ.Π.Σ κ.λ.π.

Ως εκ’ τούτου θεωρούμε επιτακτική και αναγκαία τη θεσμική εκπροσώπησή μας:

1) Στην «Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών», όπως συστάθηκε με το Ν. 3536/42Α΄/23-2-2007.
2) Στην Επιτροπή για τα Άτομα με Αναπηρία του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α..
3) Στα Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας, που έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και τον συντονισμό της ανάπτυξης της Περιφέρειας και αποτελούν το μοχλό κοινωνικής ανάπτυξης.

4) ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η διασφάλιση της εργασίας των ατόμων με αναπηρία που έχουν προσληφθεί μέσω των τετράχρονων επιδοτούμενων προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. στις Δημοτικές και Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις των ΟΤΑ της χώρας έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως τη Συνομοσπονδία μας, η οποία γίνεται καθημερινά αποδέκτης της έντονης ανησυχίας που έχει δημιουργηθεί στο χώρο των εργαζομένων με αναπηρία των ΟΤΑ.

Οι βασικοί λόγοι στους οποίους οφείλεται η προαναφερθείσα κατάσταση είναι:
α) η επικείμενη διάλυση μεγάλου αριθμού Δημοτικών και Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων μετά την ψήφιση του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα,
β) η άρνηση μεγάλου αριθμού Δημοτικών Αρχών να προχωρήσουν στην εφαρμογή του Ν.3491/06, σύμφωνα με τον οποίο δίδεται η διακριτική ευχέρεια στους Δήμους να προχωρήσουν στη μετάταξη των εργαζομένων Α.μεΑ που πληρούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες βάσει του Α.Σ.Ε.Π,. από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις σε οργανικές θέσεις των Δήμων,
γ) η αδυναμία των Δημοτικών Επιχειρήσεων να χρηματοδοτήσουν τη μισθοδοσία των εργαζομένων μετά τη λήξη των τετράχρονων προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. μέσω των οποίων είχαν προσληφθεί, (εργαζόμενοι μη ενταγμένοι στις διατάξεις του Π.Δ. 164/04), σε συνδυασμό με την έλλειψη κατάλληλου θεσμικού πλαισίου προστασίας της εργασίας των ατόμων με αναπηρία δείχνει το δρόμο της απόλυσης σε εκατοντάδες άτομα με αναπηρία.

Όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχουν δύο κατηγορίες εργαζομένων Α.μεΑ στις Δημοτικές Επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι που έχουν ενταχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του Π.Δ. 164/04 και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. πληρούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και οι εργαζόμενοι που δεν έχουν ενταχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του Π.Δ. 164/04 και αναμένουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τη λήξη των επιδοτούμενων προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. και ως εκ τούτου την απόλυσή τους.

Το θέμα κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό δεδομένου ότι δείχνει την αδυναμία της τοπικής αυτοδιοίκησης να ασκήσει ουσιαστική κοινωνική πολιτική και να προχωρήσει στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα απαιτείται :

α) Για την πρώτη κατηγορία εργαζομένων η τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν. 3491/06 για την αναγκαστική μετάταξη των εργαζομένων με αναπηρία από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων και η διασφάλιση της ένταξης της μισθοδοσίας τους στον Κρατικό Προϋπολογισμό

β) για τη δεύτερη κατηγορία εργαζομένων η σύσταση Ειδικής Επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, εκπρόσωποι της Ε.Ν.Α.Ε. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε και της Ε.Σ.Α.μεΑ για να προχωρήσουν στη λήψη μέτρων διασφάλισης των εργαζομένων με αναπηρία μέσω των επιδοτούμενων προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ.

γ) λήψη μέτρων για την εποπτεία και τον έλεγχο των Ο.Τ.Α. στον τρόπο πρόσληψης, των ατόμων με αναπηρία στις Δημοτικές Επιχειρήσεις, τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών εργασίας τους, την εξάλειψη αρνητικών στάσεων και προκαταλήψεων στο εργασιακό τους περιβάλλον και την αποφυγή γενικευμένων φαινομένων απαράδεκτης καθυστέρησης της μισθοδοσίας τους.

5) ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Οι προνοιακές δομές Κοινωνικής Φροντίδας που λειτουργούν στους Δήμους της Χώρας όπως είναι τα Προγράμματα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», «ΚΔΑΠ», «ΚΗΦΗ» κ.λ.π. είναι γνωστό ότι δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία με προτεραιότητα σε αυτούς που δεν εξυπηρετούνται πλήρως, χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, διαβιούν μοναχικά και δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους.

Πάγια θέση της Ε.Σ.Α.μεΑ είναι η δημιουργία ποιοτικών υποστηρικτικών δομών για την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής των ατόμων με αναπηρία. Ως εκ’ τούτου αναμένουμε τις ενέργειες σας για την αναβάθμιση των προαναφερθέντων υπηρεσιών και την απρόσκοπτη λειτουργία τους με τη στελέχωσή τους με μόνιμο και επαρκές προσωπικό, και τη χρηματοδότησή τους από εθνικούς πόρους.Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Δ.Μ.Η.Δ. (πρώην ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) » Κατάθεση Υπομνήματος για την ανάπτυξη δράσεων του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔΑ και των εποπτευόμενων φορέων του με σκοπό την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής των ατόμων με αναπηρία 2007
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis