Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εσωτερικών

Αθήνα: 14/02/2007

ΠΡΟΣ:
: κ. Προκόπη Παυλόπουλο,
Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού
- κ. Απ. Ανδρεουλάκο, Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
- κ. Αθ. Νάκο, Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
- κ. Β. Ανδρονόπουλο, Γ.Γ. Δημόσιας Διοίκησης
- κ. κ. Π. Κουκουλόπουλο, Πρόεδρο Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
- Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
- Φορείς – μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Λήψη μέτρων για τους συμβασιούχους με αναπηρία και πλήρη εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/04


Κύριε Υπουργέ,

Η ευνοϊκή ρύθμιση της παρ. 6 του άρθρου 11 του Π.Δ.164/04 χαιρετίστηκε από το αναπηρικό κίνημα και ιδιαίτερα από τα άτομα με αναπηρία που εργάζονταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Δήμους και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις της χώρας. Όπως αναφέρονταν σε εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο σας η παρ. 6 του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004 ορίστηκε κατ' εξαίρεση και για λόγους κοινωνικής πρόνοιας που αφορούν στην επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία κατ' εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος.

Σε αυτό το σημείο θεωρούμε αναγκαίο να σας υπενθυμίσουμε ότι το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας αγγίζει το 84%, τη στιγμή που τα άτομα αυτά έχουν πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις εξαιτίας της αναπηρίας τους και αντιμετωπίσουν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.

Όπως διαπιστώνουμε, δύο χρόνια μετά την υπογραφή του Π.Δ. 164/04, πολλοί εργαζόμενοι με αναπηρία στις Δημοτικές Επιχειρήσεις των Δήμων, των οποίων οι συμβάσεις έχουν μετατραπεί σε αορίστου χρόνου βάσει των αποφάσεων του Α.Σ.Ε.Π., συνεχίζουν να αγωνιούν για τη διασφάλιση της εργασίας τους.

Η επίλυση των προβλημάτων που καταγράφονται αμέσως πιο κάτω σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων με αναπηρία σε Δημοτικές Επιχειρήσεις προς τη Συνομοσπονδία μας απαιτούν σθεναρή πολιτική βούληση από όλους τους αρμόδιους φορείς για την επίλυσή τους.

Συγκεκριμένα:

• Σε πολλές Δημοτικές Επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι με αναπηρία, παρ’ όλο που σύμφωνα με τις αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, παραμένουν απλήρωτοι επί μήνες. Όπως προκύπτει οι Δήμοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, δεδομένου ότι η μισθοδοσία των εργαζομένων ΑμεΑ δεν έχει χρηματοδοτηθεί ακόμα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Βεβαίως υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Δήμος δεν έχει προχωρήσει στην πρόσληψη των ατόμων με αναπηρία που έχουν θετικές κρίσεις από το Α.Σ.Ε.Π. όπως χαρακτηριστικά συμβαίνει με το Δήμο Δίου. Ο ανωτέρω Δήμος επικαλείται την αδυναμία του να καλύψει τη μισθοδοσία των τριών εργαζομένων με αναπηρία και δεν έχει προχωρήσει στην πρόσληψή τους ένα χρόνο μετά τη θετική κρίση του Α.Σ.Ε.Π. για τη μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου.

• Οι εργαζόμενοι ΑμεΑ σε κάποιους Δήμους δεν γνωρίζουν εάν έχει εφαρμοστεί ο Ν. 3320/05 που αφορά στην κατάταξή τους σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Εδώ τίθενται δύο σοβαρά ερωτήματα διαδικαστικού και θεσμικού χαρακτήρα.

Πρώτο ερώτημα: Ποια αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της εφαρμογής του νόμου, δεδομένου ότι συναντούμε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Δήμοι και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις δεν έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα προς τις Περιφέρειες τους για τη σύσταση κενών οργανικών θέσεων για τους υπαλλήλους που έχουν κριθεί θετικά από το ΑΣΕΠ, όπως ορίζει η ερμηνευτική εγκύκλιος ΔΙΠΙΔΔ/Β18/463/οικ.8791 του Υπουργείου σας.

Δεύτερο ερώτημα: Φορέας πρόσληψης για πολλά άτομα με αναπηρία είναι η Δημοτική Επιχείρηση και όχι ο Δήμος. Ουδείς γνωρίζει εάν οι εργαζόμενοι των Δημοτικών Επιχειρήσεων εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3320/05. Γι’ αυτό το λόγο ζητούμε την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου, στην οποία να αναφέρεται ότι το άρθρο 1 του Ν.3320/05 ισχύει και για τους εργαζόμενους των Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού.

• Με το νέο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους, των οποίων οι Δημοτικές Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις εμφανίζουν αρνητικούς ισολογισμούς, να προχωρήσουν στο κλείσιμο αυτών απολύοντας το προσωπικό τους μετά από την αποζημίωσή του. Ως εκ’ τούτου εύλογη είναι η αγωνία των εργαζομένων με αναπηρία στις Δημοτικές Επιχειρήσεις για τη διασφάλιση της εργασίας τους.

Με το άρθρο 16 του Ν.3491/06 ο νομοθέτης, προκειμένου να διασφαλίσει την εργασία των ατόμων με αναπηρία που έχουν προσληφθεί και εργάζονται στις Δημοτικές Επιχειρήσεις, δίνει το δικαίωμα στους προσληφθέντες - εργαζόμενους στις Δημοτικές Επιχειρήσεις με τα Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Πρόγραμμα ΑμεΑ» - που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες - να ενταχθούν σε κενές οργανικές θέσεις των οικείων Δήμων μετά από απόφαση των οικείων Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων τους.

Η διακριτική όμως ευχέρεια που δίνεται στους Δήμους να αποφασίσουν για τη μετάταξη των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις αυτών, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη διασφάλιση της εργασίας των ατόμων με αναπηρία. Η μη υποχρεωτικότητα αυτής της διάταξης εγκυμονεί τον κίνδυνο διακριτικής μεταχείρισης των εργαζομένων μέσα στους Δήμους, ενισχύει τις πολιτικές σκοπιμότητες και την πολιτική ρουσφετολογίας, φαινόμενα τα οποία άλλωστε ήλθε να αποτρέψει το Π.Δ. 164/04.

Τη στιγμή μάλιστα που οι Δήμοι επικαλούνται την αδυναμία τους να καλύψουν τη μισθοδοσία των εργαζομένων ΑμεΑ, την οποία άλλωστε έχετε δεσμευτεί από το 2005 να καλύψετε μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού, πολύ φοβούμαστε ότι η διάταξη δε θα εφαρμοστεί ποτέ και τα άτομα με αναπηρία θα βιώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα την ανεργία. Οι φόβοι μας αυτοί ενισχύονται από τη μη υλοποίηση της δέσμευσης σας έως και σήμερα.


Κύριε Υπουργέ,

Η προστασία της εργασίας των ατόμων με αναπηρία προϋποθέτει ισχυρή πολιτική βούληση. Η πλήρης εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/04 απαιτεί τη λήψη των ακόλουθων μέτρων από μέρους σας:

1) Την άμεση υλοποίηση των επανειλημμένων δεσμεύσεων σας για την ένταξη της μισθοδοσίας όλων των εργαζόμενων με αναπηρία, που σύμφωνα με τις αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα οι χρηματικοί πόροι για τη μισθοδοσία των ατόμων με αναπηρία, που επί μακρό χρονικό διάστημα η εργασία τους είναι απλήρωτη.

2) Τη λήψη μέτρων για τον έλεγχο της εφαρμογής του άρθρου 1 του Ν. 3320/05 από υπηρεσίες του Υπουργείου σας.

3) Παράλληλα με τη χρηματοδότηση της μισθοδοσίας των εργαζομένων με αναπηρία στους Δήμους και τις Δημοτικές & Κοινοτικές Επιχειρήσεις τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν.3491/06 για την αναγκαστική μετάταξη των εργαζομένων με αναπηρία από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων.

Κύριε Υπουργέ,

Ζητούμε άμεσα να ορίσετε μία συνάντηση με το Προεδρείο της Ε.Σ.Α.μεΑ. προκειμένου να συζητήσουμε την επίλυση των ανωτέρω κρίσιμων θεμάτων.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Δ.Μ.Η.Δ. (πρώην ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) » Λήψη μέτρων για τους συμβασιούχους με αναπηρία και πλήρη εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/04
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis