Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εσωτερικών

Αθήνα: 13/07/2016

ΠΡΟΣ:
κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Π. Κουρουμπλή
- κ. Ι. Σπηλιωτόπουλο, Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
- Φορείς- Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Κατάθεση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. για το σχέδιο νόμου: «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, κωλύματα επιλογής και υποχρεώσεις των προσώπων που στελεχώνουν τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016 προς ενίσχυση της ακεραιότητας και προς πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις περί Δημόσιας Διοίκησης


Κύριε Υπουργέ,
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπίστωσε τη συμπερίληψη ευνοϊκών ρυθμίσεων στο νομοσχέδιο με θέμα «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, κωλύματα επιλογής και υποχρεώσεις των προσώπων που στελεχώνουν τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016 προς ενίσχυση της ακεραιότητας και προς πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις περί Δημόσιας Διοίκησης» αναφορικά με την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και μελών των οικογενειών τους στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Με το παρόν θα θέλαμε να προτείνουμε κάποιες τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν επί των άρθρων του εν λόγω νομοσχεδίου για τη συμπλήρωση και βελτίωσή του.
Άρθρο 4. Προϋποθέσεις συμμετοχής.
Στις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα άτομα με αναπηρία και τα μέλη των οικογενειών τους.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με:
- την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
- το άρθρο 10 «Εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία» του ν.3304/2005 (Αρ. ΦΕΚ 16 Α΄/27.01.2005) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού», «Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης έναντι ατόμων με αναπηρία, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται, ....»,
- το εδάφιο θ της παρ. 1 του άρθρου 27 «Εργασία & Απασχόληση» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ την οποία η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο αυτής επικύρωσε με τον ν.4074/2012 (Αρ. ΦΕΚ 88 Α'/ 11.04.2012) και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο, «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προστατεύουν και διασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος στην εργασία, περιλαμβανομένων και εκείνων που αποκτούν μια αναπηρία κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, και μέσω της νομοθεσίας, ώστε, μεταξύ άλλων οφείλουν: [...] θ. Να διασφαλίζουν ότι παρέχεται εύλογη προσαρμογή στα άτομα με αναπηρίες στον εργασιακό χώρο»,
- την παρ. 2 του άρθρου 12 «Θετική δράση και ειδικά μέτρα» του προαναφερθέντος ν.3304/2005 , «2. Δεν συνιστά διάκριση, όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία, η θέσπιση ή η διατήρηση διατάξεων που αφορούν στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας ή μέτρων που αποβλέπουν στη δημιουργία ή τη διατήρηση προϋποθέσεων ή διευκολύνσεων για τη διαφύλαξη ή την ενθάρρυνση της ένταξής τους στην απασχόληση και την εργασία»,
και δεδομένου ότι ως «εύλογες προσαρμογές» νοούνται και οι ευνοϊκές μεταθέσεις και αποσπάσεις,
η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει την εξαίρεση των προσώπων της περίπτωσης γ και της περίπτωσης δ της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του παρόντος από τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υπαλλήλων στο ΕΣΚ που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4.
Άρθρο 6. Διαδικασία διενέργειας προγράμματος κινητικότητας
Η παρ. 2 του άρθρου 6 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
....Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, το οποίο αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας», όπως άλλωστε επιβάλλουν:
α) οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α'/16.06.2011)7, σύμφωνα με τις οποίες: «Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαμορφώνουν την πληροφόρηση και επικοινωνία και εν γένει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία» και «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαμόρφωση και προμήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών από αυτά»,
β) η ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπου στο Παράρτημα Ι (στην ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 -Βλ. επίσης ΚΠ.27) ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, το οποίο αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας.
Άρθρο 11. Συνυπηρέτηση υπαλλήλων
Στο πλαίσιο των εύλογων προσαρμογών για τα άτομα με αναπηρία που προαναφέρθηκαν στο άρθρο 4, η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει, όταν πρόκειται για πρόσωπα της περίπτωσης γ και της περίπτωσης δ της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του παρόντος, η αίτηση και η απόσπαση να εξετάζεται και να πραγματοποιείται αντίστοιχα, κατά προτεραιότητα.
Άρθρο 14. Μετάταξη εντός του ίδιου φορέα.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 να αναφερθεί ότι για τα πρόσωπα της περίπτωσης γ και της περίπτωσης δ της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του παρόντος δεν ισχύει το κώλυμα της διετίας.
Επιπρόσθετα η παράγραφος 3 ζητάμε να συμπληρωθεί ως εξής:
«3. Οι αιτήσεις μετάταξης εισάγονται στο αρμόδιο συλλογικό όργανο εντός μηνός από την υποβολή τους. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο αποφαίνεται εντός δύο (2) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, αφού συνεκτιμήσει τόσο την καταλληλότητας του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων του κλάδου στον οποίο ζητεί να μεταταγεί, όσο και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για μετάταξη στην ίδια θέση, το αρμόδιο όργανο λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο, την ύπαρξη αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου».
Άρθρο 23. Ποσοστά ΑμεΑ σε προσλήψεις ν.2190/1994
Θεωρούμε πολύ θετικές τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, με τις οποίες δικαιώνεται ένα πάγιο και πολύχρονο αίτημα του αναπηρικού κινήματος σχετικά με τις προσλήψεις ατόμων με αναπηρία και μελών των οικογενειών τους σε μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο και σε εποχικές θέσεις εργασίας.
Ζητάμε όμως την καλύτερη διατύπωση της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 της εν λόγω διάταξης, ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες και λάθη κατά την εφαρμογή της ως εξής:
δ) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Κατ' εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%)».
Επιπρόσθετα, στο εδάφιο 7 της παραγράφου 2, ζητάμε να συμπεριληφθούν στους φορείς και οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές και την επαναδιατύπωση της παραγράφου ως εξής:
«7. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α ́ και β ́ βαθμού, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές και οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν.2643/1998 υποχρεούνται να προσλαμβάνουν:
α) στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και από κάθε άλλη δημόσια αρχή.
β) ένα δικηγόρο με αναπηρία, ή έναν ειδικό επιστήμονα με αναπηρία της κατηγορίας ΠΕ Νομικών, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, εφόσον απασχολούν περισσότερους από τρεις (3) δικηγόρους».
Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Δ.Μ.Η.Δ. (πρώην ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) » Κατάθεση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. για το σχέδιο νόμου: «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, κωλύματα επιλογής και υποχρεώσεις των προσώπων που στελεχώνουν τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016 προς ενίσχυση της ακεραιότητας και προς πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις περί Δημόσιας Διοίκησης
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis