Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εσωτερικών

Αθήνα: 14/09/2010

ΠΡΟΣ:
κ. Ι. Ραγκούση, Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου
-κ. Γ. Ντόλιο, Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
-κ. Θ. Τζάκρη, Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
-κ. Δ. Στεφάνου, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
-κα Ε. Μπεργελέ, Γενική Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
-κ. Σ. Γκρίτζαλη, Ειδικό Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης
-Φορείς - μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


""Αίτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου diavgeia.gov.gr" "


Στο πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας του diavgeia.gov.gr, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (E.Σ.Α.μεΑ.) που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία - του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο - με το παρόν θα ήθελε να σας επιστήσει την προσοχή σε ένα ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό για τα άτομα με αναπηρία. 

 

Όπως άλλωστε γνωρίζετε, στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Νόμου 3861/10 αναφέρεται το εξής: «Κατά το σχεδιασμό και τη συντήρηση των δικτυακών τόπων και την ανάρτηση των νόμων και πράξεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, λαμβάνεται πρόνοια ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο περιεχόμενο των δικτυακών τόπων». Ως εκ τούτου, θα έπρεπε από την πιλοτική κιόλας λειτουργία του διαδικτυακού τόπου diavgeia.gov.gr να έχει ληφθεί μέριμνα για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε αυτόν. 

 

Αυτό όμως που δυστυχώς διαπιστώσαμε είναι ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η επιταγή του Νόμου, εφόσον η παρουσίαση της ηλεκτρονικής πληροφορίας στο συγκεκριμένο ιστοχώρο δεν πληροί συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση από άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν συσκευές και λογισμικό υποστηρικτικής τεχνολογίας. 

 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι και στην περίπτωση του διαδικτυακού τόπου  www.opengov.gr/home - ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός εφόσον μέσω αυτού οι πολίτες μπορούν να εκφράζουν την άποψή τους πάνω σε σημαντικά νομοσχέδια - δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το ανθρώπινο δικαίωμα της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην ενημέρωση, στην επικοινωνία, αλλά και εν γένει το ανθρώπινο δικαίωμά τους για ένταξη στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας προστατεύεται από:

  • την παράγραφο 6, του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία: «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»
  • το άρθρο 9 «Προσβασιμότητα» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία - την οποία η χώρα μας έχει υπογράψει και πρόκειται να επικυρώσει και ως εκ τούτου να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο - στο οποίο αναφέρεται το εξής: «Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές»
  • τις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 5Α του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με τις οποίες: «1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει…..» και «2. Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους….». 

 

Συνεπώς, η μη διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στον διαδικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr, αλλά και σε κάθε άλλο διαδικτυακό τόπο που απευθύνεται στους πολίτες, σφετερίζεται τα προαναφερθέντα συνταγματικά κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματά τους. 

 

Για αυτόν λοιπόν το λόγο ζητούμε ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος diavgeia.gov.gr και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτόν να συμμορφώνονται πλήρως με το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των Οδηγιών Προσβασιμότητας για τον Ιστό (Web Content Accessibility Guidelines), Έκδοση 2.0 της κοινοπραξίας W3C, σε επίπεδο συμμόρφωσης «ΑΑΑ». 

 

Για τη Συνομοσπονδία κάθε διαδικτυακός τόπος που απευθύνεται στους πολίτες θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με το προαναφερθέν πρότυπο. 

Αναμένοντας απάντησή σας στην προαναφερθείσα πρότασή μας το συντομότερο δυνατό. 

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

 

Με εκτίμηση 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Δ.Μ.Η.Δ. (πρώην ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) » ""Αίτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου diavgeia.gov.gr" "
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis