Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εσωτερικών

Αθήνα: 09/04/2010

ΠΡΟΣ:
κ. Γ. Ραγκούση, Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου
- κ. Θ. Πάγκαλο, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
- κ. Γ. Ντόλιο, Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- κα Θ. Τζάκρη, Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- κ. Δ. Στεφάνου, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- κα Ευ. Μπεργελέ, Γενική Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Φορείς – μέλη ΕΣΑμεΑ


Υπόμνημα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία για την ενσωμάτωση σύγχρονων πολιτικών για την αναπηρία στο Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ


Κύριε Υπουργέ,

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του κειμένου «Αρχές Νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης “Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”», ως Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), παρά το γεγονός ότι είχαμε ελλιπή ενημέρωση αφού δεν κληθήκαμε να συμμετέχουμε στη διαδικασία διαβούλευσης, σάς υποβάλλουμε με την παρούσα επιστολή μας τις σχετικές θέσεις μας και επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε επί του τελικού σχεδίου νόμου.

Το ζητούμενο για τη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση είναι να  λειτουργήσει ως προωθητική δύναμη της νέας προσέγγισης για την αναπηρία που συνδέει πολιτικές που αφορούν τόσο στην ανάδειξη των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων όσο και στη δημιουργία κοινωνικού ιστού ασφαλείας και προστασίας μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής συγκεκριμένων θετικών δράσεων. 

Η αυτοδιοίκηση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο στην ποιοτική αναβάθμιση της ζωής και στην πρωτοβάθμια υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία σε τοπικό επίπεδο. Οι τοπικές αρχές πρέπει να εντάξουν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία στην πολιτική τους, έχοντας κατά νου την ανομοιογένεια που παρουσιάζουν τα άτομα με αναπηρία ως ομάδα πληθυσμού. 

 

Κύριε Υπουργέ,

Το Πρόγραμμα Καλλικράτης είναι μια εξαιρετική θεσμική ευκαιρία να τεθούν οι βάσεις για νέες δημόσιες πολιτικές για τα άτομα με αναπηρία σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμου. Οι νέες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και Δήμου, πρέπει να αναδειχθούν σε πυρήνες κοινωνικής συνοχής και ισότητας όλων των πολιτών, με στόχο τη δημιουργία κοινωνικών κυττάρων βιώσιμης ανάπτυξης, στα οποία θα συμμετέχουν ισότιμα και οι πολίτες με αναπηρία αλλά και οι ηλικιωμένοι πολίτες, δύο κατηγορίες με παρόμοιες ανάγκες που – όπως αναδεικνύεται μέσα από ευρωπαϊκές μελέτες - μέχρι το 2050 θα αποτελούν το 40% του συνολικού πληθυσμού! 

Η νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  μπορεί και πρέπει να αναδειχθεί σε βασικό εργαλείο υλοποίησης των προεκλογικών δεσμεύσεων της Κυβέρνησης για «την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους να ζήσουν ανεξάρτητα και αξιοπρεπώς» (βλ. υποσημείωση 1).

Για τον λόγο αυτό και σε συνέχεια των παραπάνω, προτείνουμε να συμπεριληφθούν στις «Αρχές Νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης “Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”» τα εξής:

 

Α. Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

 • Η ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης 

1. Σύσταση Υπηρεσίας Θεμάτων Ατόμων με Αναπηρία στις Περιφέρειες. Αντικείμενο της Υπηρεσίας θα είναι η χάραξη, ο συντονισμός και η παρακολούθηση των συνόλου των μέτρων και των πολιτικών που αφορούν άμεσα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, αλλά και η παρακολούθηση των μέτρων και των πολιτικών που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό με στόχο την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε αυτά και την αποφυγή δημιουργίας νέων εμποδίων και διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία.

2. Σαφής αναφορά στην υποχρέωση λήψης μέτρων για την άρση των εμποδίων που οδηγούν στη διάκριση σε βάρος των πολιτών με αναπηρία στους τομείς αρμοδιότητας των Περιφερειών (αναπτυξιακός σχεδιασμός περιφέρειας, υποδομές - μεταφορές - επικοινωνίες, χωροταξία - πολεοδομία και περιβάλλον, εμπόριο, τουρισμός και απασχόληση, εκπαίδευση, πολιτισμός και αθλητισμός, πολιτική προστασία). Συγκεκριμένα:

  • Κατάρτιση Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας σε όλες τις πολιτικές, διαδικασίες και προγράμματα που αφορούν στους τομείς αρμοδιότητας των Περιφερειών - βλ. υποσημείωση 1 (π.χ. στο χωροταξικό σχεδιασμό - δεδομένου ότι μέσω της κατάλληλης οργάνωσης και διαχείρισης περιοχών μπορεί να διασφαλιστεί η ανάπτυξη των ζωτικής σημασίας υπηρεσιών συγκεντρωμένων στα πιο προσβάσιμα σημεία των οικισμών, μειώνοντας άσκοπες και ιδιαίτερα επίπονες για τους πολίτες με αναπηρία μετακινήσεις από το ένα άκρο της πόλης στο άλλο - ή/και στο σχεδιασμό προσβάσιμων μεταφορικών συστημάτων γενικού πληθυσμού και ταυτόχρονα μικρών ευέλικτων εξειδικευμένων συστημάτων για την εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία κ.λπ.).
  • Υποχρεωτική τήρηση των προδιαγραφών προσβασιμότητας στους πολίτες με αναπηρία τόσο όλων των υποδομών όσο και όλων των υπηρεσιών, υφιστάμενων και νέων. Ιδιαίτερα όσον αφορά στην προσβασιμότητα των υπηρεσιών αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης πολιτών με αναπηρία (π.χ. μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ), την πρόβλεψη προσβάσιμων μορφών επικοινωνίας (ηχητική και οπτική), την καθιέρωση συνοδών, διερμηνέων νοηματικής, αναγνωστών κ.λπ. (βλ. υποσημείωση 1)
  • Τομέας Υγείας - Πρόνοιας.  Στο Κείμενο Διαβούλευσης, προς μεγάλη μας έκπληξη,  δεν υπάρχει αναφορά στον τομέα της υγείας – πρόνοιας ως αρμοδιότητα της Περιφέρειας.
  • Διασφάλιση της προστασίας και ασφάλειας των ατόμων με αναπηρία σε καταστάσεις κινδύνου. Ιδιαίτερα οι φυσικές καταστροφές των τελευταίων χρόνων (πυρκαγιές κ.λπ.) έχουν αναδείξει σε ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετρο την πολιτική προστασία γενικά και ιδιαίτερα την πολιτική προστασία των ατόμων με αναπηρία. Επιβάλλουν, δε, πλέον το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων στοχευμένων στα άτομα με αναπηρία τόσο σε επίπεδο προληπτικής ενημέρωσης και ανάπτυξης μεθόδων ειδοποίησης όσο και στο επίπεδο προστασίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

 

 • Η ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στην Ηλεκτρονική Περιφερειακή Διακυβέρνηση

3. Διασφάλιση της προσβασιμότητας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (σχετικές παρ. 31, 32). Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η σαφής αναφορά στην υποχρεωτική τήρηση των προδιαγραφών  προσβασιμότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (WAI-W3C, έκδοση 2.0 και σε επίπεδο προσβασιμότητας ΑΑΑ), θεωρείται βασική δικλείδα διασφάλισης της δημοκρατίας, δεδομένου ότι η προσβασιμότητα αποτελεί το κλειδί για την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών με αναπηρία στα κοινωνικοοικονομικά δρώμενα. 

 

 • Η ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο σύστημα της Περιφερειακής Διακυβέρνησης

4. Διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των ίδιων των ατόμων με αναπηρία και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για πολιτικές και προγράμματα, ιδιαίτερα εκείνων που τα αφορούν. Η εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική έχουν αποδείξει ότι η απουσία εκπροσώπων του αναπηρικού κινήματος από τα όργανα σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απουσία ορθών πολιτικών και μέτρων για την πλήρη και ισότιμη ενσωμάτωσή τους στις κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία η  συμμετοχή εκπροσώπων του εθνικού αναπηρικού κινήματος στο Συμβούλιο Διαβούλευσης της Περιφέρειας και η σαφής αναφορά αυτού αντίστοιχα στην παρ. 42 («Συμβούλιο Διαβούλευσης Περιφέρειας» ).

5. Ανάθεση στις Περιφερειακές Επιτροπές αρμοδιότητας παρακολούθησης της εφαρμογής του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την αναπηρία.

6. Παροχή υποστήριξης όλων των μορφών (οικονομική, τεχνική κ.λπ.) στα αιρετά στελέχη με αναπηρία (εφόσον υπάρχουν), ώστε να μπορούν να ασκήσουν ανεμπόδιστα και επί ίσοις όροις τα καθήκοντά τους. 

7. Θέσπιση Περιφερειακού Συνηγόρου του Πολίτη με Αναπηρία.

 

Β. Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

 

 • Η ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στις αρμοδιότητες των Δήμων

8. Σαφής αναφορά στην υποχρέωση λήψης μέτρων για την άρση των εμποδίων που οδηγούν στη διάκριση σε βάρος των πολιτών με αναπηρία στους τομείς αρμοδιότητας των Δήμων (πρόνοια, προάσπιση δημόσιας υγείας, ανέγερση σχολικών κτιρίων, καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού, κ.λπ.). Συγκεκριμένα:

  • Κατάρτιση Τοπικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας σε όλες τις πολιτικές, διαδικασίες και προγράμματα που αφορούν στους τομείς αρμοδιότητας των Δήμων (βλ. υποσημείωση 1)  και για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Το τοπικό σχέδιο δράσης πρέπει να θέτει μετρήσιμους και αξιολογήσιμους στόχους, συγκεκριμένα μέτρα και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μεσοπρόθεσμης διάρκειας.
  • Υποχρεωτική τήρηση των προδιαγραφών προσβασιμότητας στους πολίτες με αναπηρία τόσο σε όλες τις υποδομές (π.χ. σε δημοτικά κτίρια, σχολεία, κοινόχρηστους εξωτερικούς χώρους όπως πλατείες, πεζοδρόμια, άλση, ανάπτυξη δικτύου ειδικών θέσεων στάσης / στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ στον αστικό ιστό και πλησίον των δημοτικών υπηρεσιών, κ.λπ.) όσο και σε όλες τις υπηρεσίες υφιστάμενες και νέες. Ιδιαίτερα όσον αφορά στην προσβασιμότητα των υπηρεσιών αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης πολιτών με αναπηρία (π.χ. μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ), την πρόβλεψη προσβάσιμων μορφών επικοινωνίας (ηχητική και οπτική), την καθιέρωση συνοδών, διερμηνέων νοηματικής, αναγνωστών κ.λπ. (Βλ. υποσημείωση 1) 
  • Σύσταση Κοινωνικής Υπηρεσίας.  Στο Κείμενο Διαβούλευσης, προς μεγάλη μας έκπληξη,  απουσιάζει η πρόβλεψη Κοινωνικής Υπηρεσίας από τις προτεινόμενες υπηρεσίες που πρέπει να διαθέτει ο νέος Δήμος.
  • Ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ Δήμων και αναπηρικών οργανώσεων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας των Προνοιακών Δομών Κοινωνικής Φροντίδας που λειτουργούν στους δήμους της χώρας (Προγράμματα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», «ΚΔΑΠμεΑ», «ΚΗΦΗ» κ.λπ.). Οι δομές αυτές πρέπει να αναδειχθούν σε πυρήνα τοπικών δικτύων κοινωνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στους δήμους της χώρας (βλ. υποσημείωση 1).
  • Διασφάλιση της προστασίας και ασφάλειας των ατόμων με αναπηρία σε καταστάσεις κινδύνου. Συμμετοχή του Δήμου στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων στοχευμένων στα άτομα με αναπηρία τόσο σε επίπεδο προληπτικής ενημέρωσης και ανάπτυξης μεθόδων ειδοποίησης όσο και στο επίπεδο προστασίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.  

 

 • Η ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στην Ηλεκτρονική Δημοτική Διακυβέρνηση

9. Διασφάλιση της προσβασιμότητας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (σχετικές παρ. 63, 64, 65, 66, 67, 71). Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η σαφής αναφορά στην υποχρεωτική τήρηση των προδιαγραφών προσβασιμότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (WAI-W3C, έκδοση 2.0 και σε επίπεδο προσβασιμότητας ΑΑΑ), θεωρείται βασική δικλείδα διασφάλισης της δημοκρατίας, δεδομένου ότι η προσβασιμότητα αποτελεί το κλειδί για την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών με αναπηρία στα κοινωνικοοικονομικά δρώμενα. 

 

  • Δημοτικό e-ΚΕΠ: Το Δημοτικό e-ΚΕΠ πρέπει να πληροί υποχρεωτικά τις προδιαγραφές  προσβασιμότητας (WAI-W3C, έκδοση 2.0 και σε επίπεδο προσβασιμότητας ΑΑΑ), προκειμένου να εξυπηρετείται και ο πολίτης με αναπηρία.  
  • Κάρτα Δημότη: Η Κάρτα Δημότη πρέπει να συνδεθεί με την Κάρτα Αναπηρίας (και για τον λόγο αυτό απαιτείται συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως συναρμόδιο Υπουργείο) με στόχο την αυτόματη εξυπηρέτηση του δημότη με αναπηρία.
  • Αυτόματη Εξυπηρέτηση (Δημοτικά ΑΤΜ): Τα Δημοτικά ΑΤΜ πρέπει να πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις προδιαγραφές  προσβασιμότητας (WAI-W3C, έκδοση 2.0 και σε επίπεδο προσβασιμότητας ΑΑΑ), προκειμένου να εξυπηρετείται και ο πολίτης με αναπηρία.  
  • Διαφάνεια: ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των πράξεων και  αποφάσεων: Οι ιστοσελίδες στις οποίες θα αναρτώνται οι πράξεις και οι αποφάσεις πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις προδιαγραφές  προσβασιμότητας (WAI-W3C, έκδοση 2.0 και σε επίπεδο προσβασιμότητας ΑΑΑ), προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτές και οι πολίτες με αναπηρία.  

 

 • Η ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο σύστημα της Δημοτικής Διακυβέρνησης  

10. Διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των ίδιων των ατόμων με αναπηρία και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για πολιτικές και προγράμματα, ιδιαίτερα εκείνων που τα αφορούν. Η εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική έχουν αποδείξει ότι η απουσία εκπροσώπων του αναπηρικού κινήματος από τα όργανα σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απουσία ορθών πολιτικών και μέτρων για την πλήρη και ισότιμη ενσωμάτωσή τους στις κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία η  συμμετοχή εκπροσώπων του εθνικού αναπηρικού κινήματος στο Συμβούλιο Διαβούλευσης του Δήμου και η σαφής αναφορά αυτού στην παρ. 82 («Συμβούλιο Διαβούλευσης»).

11. Ανάθεση στις Δημαρχιακές Επιτροπές αρμοδιότητας παρακολούθησης της εφαρμογής του Τοπικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την αναπηρία.

12. Παροχή υποστήριξης όλων των μορφών (οικονομική, τεχνική κ.λπ.) στα αιρετά στελέχη με αναπηρία (εφόσον υπάρχουν), ώστε να μπορούν να ασκήσουν ανεμπόδιστα και επί ίσοις όροις τα καθήκοντά τους.

13. Θέσπιση Συνηγόρου του Δημότη με Αναπηρία.

 

Γ. Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

 

14. Παρακολούθηση της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και της νομιμότητας των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές για την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία.

 

Δ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Η οικονομική και επιχειρησιακή ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στη νέα αρχιτεκτονική μπορεί να διασφαλιστεί μέσω: 

15. Οριζόντια διάχυση της διάστασης της αναπηρίας - «Σχεδιασμός για Όλους». Η μεγάλη διαφορά προς όφελος των ατόμων με αναπηρία θα προέλθει από την οριζόντια διάχυση της διάστασης της αναπηρίας, δηλαδή τη συμπερίληψη των ιδιαίτερων αναγκών των ατόμων με αναπηρία, σε όλα τα μέτρα και τις δράσεις που αφορούν στο γενικό πληθυσμό και υλοποιούνται από την Περιφέρεια / Δήμο ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησής τους (πόροι αυτοδιοίκησης, χρηματοδότηση Ευρωπαϊκών Ταμείων κ.λπ.). Η εφαρμογή των αρχών του «Σχεδιασμού για Όλους» σε όλα τα μέτρα και τις δράσεις, είτε αφορούν σε έργα υποδομής είτε σε υπηρεσίες, από τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού επιβαρύνει ελάχιστα έως καθόλου τον προϋπολογισμό υλοποίησής τους και διασφαλίζει τη χρήση τους από όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από τις φυσικές τους ικανότητες, την ύπαρξη αναπηρίας κ.λπ.

16. ΕΣΠΑ και λοιπά αναπτυξιακά προγράμματα. Η υιοθέτηση του κριτηρίου της προσβασιμότητας ως κριτηρίου επιλεξιμότητας (δηλαδή ως απαραίτητης προϋπόθεσης για τη λήψη κοινοτικής χρηματοδότησης), μετά την έγκριση των αναθεωρημένων Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Ταμείων και κυρίως του Άρθρου 16 του Γενικού Κανονισμού, κατέστησε το ΕΣΠΑ 2007-2013 βασικό εργαλείο χρηματοδότησης δράσεων για την προώθηση της προσβασιμότητας υποδομών και υπηρεσιών (συμβατικών και ηλεκτρονικών), την εξάλειψη των διακρίσεων και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Συνεπώς, οι πόροι που προέρχονται από το ΕΣΠΑ αλλά και οι πόροι που προέρχονται από άλλα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα (π.χ. ΘΗΣΕΑΣ κ.λπ.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της διάχυσης της αναπηρίας και την προώθηση της προσβασιμότητας.

 

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας υποδομών και υπηρεσιών  σε τοπικό επίπεδο (Δήμων ή/και Περιφερειών), εντασσόμενων μάλιστα σε προγράμματα αειφόρου ανάπτυξης, μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός αναζωογόνησης και τόνωσης της τοπικής οικονομίας (αφού προϋποθέτουν κινητοποίηση του κατασκευαστικού κλάδου, των επιχειρήσεων εμπορίας βοηθητικού εξοπλισμού π.χ. αναβατορίων και παράλληλα επιτυγχάνουν διεύρυνση του αγοραστικού κοινού δεδομένου ότι οι καταναλωτές με αναπηρία αποκτούν πρόσβαση στις επιχειρήσεις) παράλληλα με τη θεμελίωση κοινοτήτων που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλων των πολιτών σε όλα τα στάδια της ζωής τους.

 

Κύριε Υπουργέ,

Με την πεποίθηση ότι η ριζοσπαστική νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Διοίκησης σχεδιάζεται με το βλέμμα στραμμένο στην Κοινωνία  Όλων των Πολιτών, είμαστε εκ των προτέρων βέβαιοι ότι θα μεριμνήσετε προσωπικά για την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών με αναπηρία μέσα από το Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» με ενσωμάτωση σε αυτό των σύγχρονων πολιτικών για την αναπηρία σε στενή συνεργασία με το εθνικό αναπηρικό κίνημα.

Τέλος, ευελπιστούμε ότι θα μας τιμήσετε ως ομιλητής – έχετε λάβει σχετική πρόσκληση – στην Ημερίδα με θέμα: «Το Πρόγραμμα ‘Καλλικράτης’ ως εργαλείο για την ανάπτυξη πολιτικών για την αναπηρία» που συνδιοργανώνουν η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και ο Δημοτικός Οργανισμός Υγείας Πρόνοιας Δήμου Πατρέων στις 23 Απριλίου 2010 στην Πάτρα (ξενοδοχείο Patra Palace). 

 

Με εκτίμηση

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ


* Βλ. ΠΑΣΟΚ-Πλαίσιο Κυβερνητικού προγράμματος, σελ.47, παράγρ.3.4: «Άτομα με αναπηρία: Ίση συμμετοχή στη ζωή».


 

 

 

 

 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Δ.Μ.Η.Δ. (πρώην ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) » Υπόμνημα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία για την ενσωμάτωση σύγχρονων πολιτικών για την αναπηρία στο Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis