Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εργασίας

Αθήνα: 28/07/2014

ΠΡΟΣ:
κ. Ι. Πλακιωτάκη,
Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Πρόνοιας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κου Ι. Βρούτση
- Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κου Β. Κεγκέρογλου
- κα Α. Στρατινάκη, Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
- κα Ε. Μπέκου, Γενική Γραμματέα Πρόνοιας
- κα Α. Δαλλαπόρτα, Γενική Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων
- κ. Π. Οικονομάκο, Προϊστάμενο ΕΥΔ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
- κα Ι. Παπαϊωάννου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ)
- Φορείς - μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Προτάσεις Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του Σχεδίου της Πρόσκλησης της δράσης: ‘Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας’


Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με την ιδιότητα του μέλους με δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), με το παρόν έγγραφό της σας αποστέλλει τις προτάσεις της επί του Σχεδίου της Πρόσκλησης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Αξίζει να επισημανθεί ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ. υπέβαλε και ηλεκτρονικά τις προτάσεις της επί του συγκεκριμένου Σχεδίου Πρόσκλησης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με:

 • το άρθρο 16 «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και µη διάκριση» του Γενικού Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006 είναι υποχρεωτική η διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις χρηματοδοτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα στάδια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι σε όλες τις δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, ήτοι και στη δράση ««Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», πρέπει να διευκολύνεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία.
 • τα κριτήρια επιλογής πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Β4 «Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών», «εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης της πράξης, όπως για παράδειγμα κατά την επιλογή των ωφελουμένων εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας των δύο φύλων και της μη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού», γεγονός που συνεπάγεται εκ μέρους της ΕΥΕ/ΕΚΤ, που εκτελεί χρέη δικαιούχου της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», την ανεμπόδιστη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία μεταξύ των ωφελουμένων αυτής.
 • το άρθρο 8 «Πεδίο Εφαρμογής» του ν.3304/2005 (Αρ. ΦΕΚ 16 Α΄/27.1.2005) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού», η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης αφορά και «β) την πρόσβαση σε όλα τα είδη και όλα τα επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελματικής εμπειρίας» και ως εκ τούτου και τη δράση «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», εφόσον αφορά και σε πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, το οποίο σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει με άμεσο («άμεση διάκριση») ή έμμεσο τρόπο («έμμεση διάκριση») να αποκλείονται από τους ωφελούμενους της δράσης τα άτομα με αναπηρία. Αντιθέτως δε πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανεμπόδιστη συμμετοχή τους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η εφαρμογή «εύλογων προσαρμογών» (βλ. άρθρο 10 «Εύλογες Προσαρμογές» του ίδιου νόμου), εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 12 «Θετική Δράση & Ειδικά Μέτρα» του ίδιου νόμου «2. Δεν συνιστά διάκριση, όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία, η θέσπιση ή η διατήρηση διατάξεων που αφορούν στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας ή μέτρων που αποβλέπουν στη δημιουργία ή τη διατήρηση προϋποθέσεων ή διευκολύνσεων για τη διαφύλαξη ή την ενθάρρυνση της ένταξής τους στην απασχόληση και την εργασία»,

η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει τα εξής:

1. Στην Υπο-ενότητα 2.1 «Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων», οι προϋποθέσεις Αiii και Βiii να συμπληρωθούν ως ακολούθως: «Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, συμπεριλαμβανομένου του Μητρώου Ανέργων Ατόμων με Αναπηρία, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι».

 

2. Στην Υπο-ενότητα 1.3.7 «Ενημέρωση Ενδιαφερομένων» να προβλέπεται:
α) η παροχή διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, συγκεκριμένες ημέρες και ώρες,
β) η λειτουργία υπηρεσίας sms (μηνυμάτων μέσω κινητής τηλεφωνίας),
γ) η λειτουργία υπηρεσίας email,
για την εξυπηρέτηση (π.χ. παροχή διευκρινήσεων, επίλυση αποριών κ.λπ.) κωφών ή βαρήκοων υποψήφιων ωφελουμένων.

 

3. Στην Υπο-ενότητα 2.2 «Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής», η ιστοσελίδα μέσω της οποίας θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων (ήτοι www.voucher.gov.gr), αλλά και θα δημοσιοποιηθούν οι πίνακες κατάταξης (βλ. και Υπο - Ενότητα 2.5 «Δημοσιοποίηση Μητρώου Ωφελουμένων - Ενημέρωση των ενδιαφερομένων»), να συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο των Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0, σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ». Μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο δύναται να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμπλήρωση των αιτήσεων από ωφελούμενους με αναπηρία. Πρόκειται για υποχρέωση η οποία άλλωστε συνάδει και με τον Κανόνα 7 «Προσβασιμότητα» της υπ’ αριθ. Υπουργικής Απόφασης Φ.40.4/1/989/10.4.2012 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», στον οποίο αναφέρεται ότι: «[ΚΥ.49] Οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συμμορφώνονται με το πρότυπο των Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0, σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστον «ΑΑ».

 

4. Στην Υπο-ενότητα 2.3.1 «Κριτήρια επιλογής - μοριοδότηση»:
α) Να προστεθεί κριτήριο επιλογής 4 «Αναπηρία», μέσω του οποίου να προβλέπεται μοριοδότηση:

i) σε περίπτωση που ο ίδιος ο υποψήφιος ωφελούμενος είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό από 50% και άνω, όπως άλλωστε ισχύει και στον ν.2643/1998. Η μοριοδότηση θα πρέπει να είναι κλιμακούμενη ανάλογα με τη βαρύτητα της αναπηρίας (ποσοστό αναπηρίας).

ii) σε περίπτωση ύπαρξης συγγενών με αναπηρία, ήτοι τέκνου, γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα, αδελφής/αδελφού, συζύγου, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω για τους οποίους οι υποψήφιοι ωφελούμενοι βαρύνονται φορολογικά βάσει του ΚΦΕ. Η μοριοδότηση θα πρέπει να είναι κλιμακούμενη ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας που έχουν ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.

β) Ιδίως όσον αφορά στο κριτήριο επιλογής 2 (ετήσιο φορολογητέο εισόδημα), να μοριοδοτείται στις προαναφερθείσες περιπτώσεις i) και ii) το Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό οικ. έτος 2014, ακόμη και εάν ξεπερνά το ποσό των 18.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ λόγω της πρόσθετης δαπάνης που προκαλεί η αναπηρία. Εξαιτίας του πρόσθετου κόστους που δημιουργεί η αναπηρία, το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα μιας οικογένειας που έχει κάποιο μέλος με αναπηρία είναι πολύ μικρότερο από το δηλωθέν.

 

5. Στην Υπο-ενότητα 3.1 «Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων», η παρακάτω παράγραφος να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«Σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές και απομακρυσμένες περιοχές, όπου δεν υφίστανται δομές με τις προϋποθέσεις της ανωτέρω περίπτωσης Β), μετά από έγκριση της ΕΥΕ-ΕΚΤ τα προγράμματα δύνανται να υλοποιηθούν σε ενοικιαζόμενα/παραχωρούμενα λειτουργούντα σχολεία, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν προσβάσιμες σε μαθητές με αναπηρία υποδομές. Εναλλακτικά, για τις ως άνω περιπτώσεις είναι δυνατόν, μετά από έγκριση της ΕΥΕ-ΕΚΤ, η υλοποίηση του θεωρητικού μέρους των 100 ωρών να γίνει με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, δηλαδή κατάρτισης από απόσταση μέσω διαδικτύου. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει η ηλεκτρονική εφαρμογή να συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο των Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0, σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» και να παρέχεται υποστηρικτική τεχνολογία σε εκείνους τους ωφελούμενους (π.χ. λογισμικό κ.λπ.) που δηλώνουν πως δεν διαθέτουν»

Αξίζει να επισημανθεί πως για την υλοποίηση των προαναφερθέντων προτάσεών μας πρέπει να προβλέπεται η επιλεξιμότητα του αντίστοιχου κόστους.

 

6. Στην Υπο-ενότητα 3.2 «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής - Εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων», η παρακάτω παράγραφος να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«ii. Να συμπληρώσει και να υποβάλλει την …….Η «Αίτηση Συμμετοχής» που συμπληρώνει ο πάροχος κατάρτισης περιλαμβάνει:….4. Την ιστοσελίδα που διαθέτει ο πάροχος κατάρτισης, την οποία και θα συνδέσει (link) στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Η ιστοσελίδα του παρόχου θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο των Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0, σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ»».

Αξίζει να επισημανθεί πως για την υλοποίηση των προαναφερθέντων προτάσεών μας πρέπει να προβλέπεται η επιλεξιμότητα του αντίστοιχου κόστους.

 

7. Στην Υπο-ενότητα 4.1 «Περιεχόμενο εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Τεχνικές εκπαίδευσης», η τελευταία παράγραφος να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«….Εν γένει, οφείλουν να ακολουθούνται, επιστημονικά παραδεκτές τεχνικές με έμφαση στην καινοτομία. Σε περίπτωση που μεταξύ των καταρτιζομένων υπάρχει κωφός - βαρήκοος, θα παρέχεται διερμηνεία στην νοηματική γλώσσα».

 

8. Στην Υπο- ενότητα 4.5 «Πρακτική άσκηση - Όροι υλοποίησης», η παρακάτω παράγραφος να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«Η πρακτική άσκηση των ωφελουμένων είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ. σε περίπτωση ωφελούμενου με αναπηρία, και με τη σύμφωνη γνώμη του ωφελουμένου μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός της Περιφερειακής Ενότητας αλλά εντός της Διοικητικής Περιφέρειας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης».

Επιπρόσθετα, στην ίδια Υπο-ενότητα η παράγραφος Δ να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«Δ. […] Ο ρόλος του Επόπτη είναι να βοηθήσει συμβουλευτικά τον καταρτιζόμενο, σε θέματα ομαλής ένταξής του, στο εργασιακό περιβάλλον και να εξασφαλίσει όσο το δυνατό καλύτερους όρους ενσωμάτωσης σ’ αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής «εύλογων προσαρμογών» (βλ. άρθρο 10 «Εύλογες Προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία» ν.3304/2005), προκειμένου να διασφαλίζεται η ισόρροπη και ομαλή σχέση του με την επιχείρηση.

 

9. Στην Υπο-ενότητα 4.6.2 «Υποχρεώσεις Παρόχων Κατάρτισης», η παράγραφος Α να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«Α. Για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης είναι υποχρεωτική η παροχή από τον πάροχο κατάρτισης στους ωφελουμένους του απαιτούμενου εκπαιδευτικού υλικού, που καλύπτει τις εκπαιδευτικές ενότητες της κατάρτισης. Σε περίπτωση ωφελούμενου με αναπηρία το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται και σε προσβάσιμες μορφές (CDs, DVs, εκτυπώσεις σε γραφή Braille για τους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης)».

 

10. Η Υπο- ενότητα 5.1.2 «Κόστη που καλύπτει η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας» να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«...Το αντάλλαγμα αυτό περιλαμβάνει την αμοιβή του παρόχου κατάρτισης και όλες ανεξαιρέτως τις επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για την παροχή των υπηρεσιών του και ιδίως το κόστος:

 • Των αμοιβών των εκπαιδευτών και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών τους, με τους οποίους ο πάροχος κατάρτισης θα συμβληθεί για την παροχή της κατάρτισης κατά τους όρους της παρούσας. 
 • Των αμοιβών των Εποπτών που υποστηρίζουν την Πρακτική Άσκηση και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών τους. 
 • Του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να χορηγήσει στον ωφελούμενο κατά τους όρους της παρούσας, συμπεριλαμβανομένου και του εκπαιδευτικού υλικού σε προσβάσιμες μορφές (CDs, DVs, εκτυπώσεις σε γραφή Braille) στην περίπτωση ωφελουμένων με αναπηρία. 
 • Της παροχής διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα στην περίπτωση της κατάρτισης κωφών ή βαρήκοων ωφελουμένων. 
 • Της παροχής προσβάσιμης ηλεκτρονικής εφαρμογής σε περίπτωση τηλεκατάρτισης ωφελουμένων με αναπηρία, η οποία θα συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο των Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). 
 • Της παροχής υποστηρικτικής τεχνολογίας σε περίπτωση τηλεκατάρτισης ωφελουμένων με αναπηρία. 
 • Της εφαρμογής «εύλογων προσαρμογών» σε ωφελούμενους με αναπηρία κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ή/και απασχόλησης. 
 • Της συμμόρφωσης της ιστοσελίδας του παρόχου με το πρότυπο των Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). 
 • Της παροχής αναψυκτικών ………»

 

Εξαιτίας των προαναφερθέντων, προτείνουμε η αξία της επιταγής εισόδου για τους ωφελούμενους με αναπηρία να είναι μεγαλύτερη από αυτή που έχει προβλεφθεί για τους υπόλοιπους ωφελουμένους.

Τέλος, επισημάνουμε ότι θα πρέπει να αναφερθεί ξεκάθαρα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ότι σε περίπτωση ένταξης στην εν λόγω δράση ωφελουμένων με αναπηρία, ανεξαρτήτως της κατηγορίας της αναπηρίας τους, δεν θα διακόπτονται τόσο τα προνοιακά επιδόματα όσο και τα επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ελπίζοντας ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στις δίκαιες και εύλογες προτάσεις μας.


Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος 

Ι. Βαρδακαστάνης

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Χρ. Νάστας

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Ε.Κ.Α. » Προτάσεις Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του Σχεδίου της Πρόσκλησης της δράσης: ‘Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας’
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis