Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εργασίας

Αθήνα: 28/05/2010

ΠΡΟΣ:
κ. Α. Λοβέρδο,
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου
-κ. Θ. Πάγκαλο, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
-κ. Γ. Κουτρουμάνη, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
-κ. Αθ. Δρέττα, Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
-Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
-Φορείς-Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ.


Κατάθεση τελικού κειμένου Προτάσεων της Ε.Σ.ΑμεΑ για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο


Κύριε Υπουργέ,

Εν' συνεχεία του υπ' αριθ. πρωτ. 1518/13-5-2010 εγγράφου μας με θέμα: «Προτάσεις της Ε.Σ.ΑμεΑ. για το Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο» καταθέτουμε νέες συμπληρωματικές προτάσεις επί ορισμένων διατάξεων του εν' λόγω νομοσχεδίου, δεδομένου ότι διατάξεις όπως η παρ. 6 του 6ου άρθρου που αφορά στο Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία ή το άρθρο 8 που αφορά στη διαδικασία μονιμοποίησης των αναπηρικών συντάξεων, λόγω της ασάφειάς τους, έχουν δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία και αναστάτωση στο χώρο των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Επίσης, ορισμένες από τις συμπληρωματικές προτάσεις μας κατατίθενται με σκοπό τη βελτίωση θετικών διατάξεων αυτού του νομοσχεδίου, οι οποίες αφορούν στη δημιουργία και οργάνωση του ενιαίου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης της αναπηρίας.

 

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι οι προτάσεις του προαναφερθέντος εγγράφου μας συζητήθηκαν αναλυτικά σε συναντήσεις που είχαμε με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Γ. Κουτρουμάνη. Το δίκαιο ορισμένων από αυτές τις προτάσεις αναγνωρίστηκε από μέρους του, γι’ αυτό ελπίζουμε ότι έχουν συμπεριληφθεί στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο.


Αναλυτικά οι προτάσεις μας κατ’ άρθρο του νομοσχεδίου έχουν ως εξής:

Άρθρο 2: Βασική Σύνταξη

Προτείνουμε στην περ. Α η πρόταση, 14η σειρά περ. Α., [Η μείωση αυτή…..με τις διατάξεις του ν. 612/1977] να συμπληρωθεί ως εξής: Η μείωση αυτή δεν έχει εφαρμογή σε όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ν.612/1977 (ΦΕΚ Α΄ 164) και του άρθρου 3 ν. 2227/1994.

Άρθρο 3: Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων από 1.1.2013 και εφεξής

α) Ζητούμε το άθροισμα των ποσών της βασικής και αναλογικής σύνταξης για τους ασφαλισμένους με αναπηρία εξ’ οιαδήποτε αιτίας που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (αντί του 80% που αναφέρεται στο παρόν Ν/Σ) να μην υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στα 20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη (αντί των 15 ημερομισθίων που αναφέρεται στο Ν/Σ), όπως καθορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Σχόλιο: Με το νέο νομοσχέδιο είναι γεγονός ότι μειώνονται περαιτέρω οι ήδη χαμηλές συντάξεις αναπηρίας. Η αύξηση του κατώτατου ορίου των συντάξεων αναπηρίας από τα 15 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη στα 20 είναι το ελάχιστο που μπορεί να πράξει η πολιτεία, προκειμένου να καλύψει τις στοιχειώδεις βιοτικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

β) Προτείνουμε να προστεθεί παρ. 5 ως εξής: Οι διατάξεις του ν. 612/1977και άρθρ. 3 ν. 2227/1994 εξακολουθούν να ισχύουν.

Επίσης ζητούμε την πρόβλεψη ειδικής ρύθμισης για τον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης για τις συντάξεις που λαμβάνονται με τις ειδικές διατάξεις του Ν. 612/77 και 2227/1994 (π.χ. υπολογισμός του ποσοστού με τον υψηλότερο συντελεστή, ή άλλη αντίστοιχη ρύθμιση), έτσι ώστε να μην ακολουθήσουν τις μειώσεις που επέρχονται στις γενικές συντάξεις με το νέο σύστημα υπολογισμού.

γ) Προτείνουμε να προστεθεί παρ. 6 ως εξής: Τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ασφαλισμένοι του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα, δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και 7500 ημέρες εργασίας ή 25 έτη ασφάλισης.

Σχόλιο: Η μείωση του συντάξιμου ορίου ηλικίας στο 55ο έτος για τα άτομα με αναπηρία που έχουν προσφέρει την εργασίας τους επί 25 έτη και έχουν συμβάλλει κατά ένα μεγάλο μέρος στην αναλογικότητα του ασφαλιστικού συστήματος αποτελεί ζήτημα ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής για μία από τις πιο ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.

δ)Συμπερίληψη διάταξης με την οποία θα προβλεφθούν εξαιρέσεις και ασφαλιστικές δικλείδες, έτσι ώστε να διατηρηθεί το ύψος του ποσού των επικουρικών συντάξεων που λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία στα σημερινά επίπεδα.

Άρθρο 6: Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας

παρ. 2:
α)Προτείνουμε να τεθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την έκδοση των προγραμμάτων ειδικής εκπαίδευσης στο έργο των Υγειονομικών Επιτροπών καθώς και της διαδικασίας της Εκπαίδευσης του Ειδικού Σώματος Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών. Επομένως στην παρ. 2 θα πρέπει να προστεθεί εδάφιο ως εξής: «Η εκπόνηση των ειδικών προγραμμάτων και η διαδικασία της εκπαίδευσης του Ειδικού Σώματος Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30-12-2011» Σημειώνουμε ως καταληκτική ημερομηνία την 30η-12-2011, δεδομένου ότι ήδη θα έχει εκδοθεί ο νέος Κανονισμός Πιστοποίησης της Αναπηρίας στον οποίο θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι θα εκπαιδευτεί το σύνολο των ιατρών που συμμετέχουν στις Υγειονομικές Επιτροπές.

β) Επίσης, στην παρ. 2 στο σημείο όπου αναφέρεται ότι τα προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης εκπονούνται από τη Διεύθυνση Αναπηρίας του ΙΚΑ να συμπληρωθεί ως εξής: Τα προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης εκπονούνται από τη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής Εργασίας του Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος.

παρ. 4: Στο τέλος της παρ. 4 προτείνουμε την προσθήκη της ακόλουθης φράσης: Οι Υγειονομικές Επιτροπές στεγάζονται υποχρεωτικά σε κτίρια που διαθέτουν ειδική πρόσβαση για άτομα με αναπηρία. Σε περίπτωση που λόγω της πάθησης είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής η μετακίνηση του ασφαλισμένου, η εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές γίνεται στην οικία του. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και οι τυχόν λεπτομέρειες του συστήματος της κατ’ οίκον υγειονομικής εξέτασης ρυθμίζονται με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης.

παρ. 6: Με την την παρ. 6 του άρθρου 6 του παρόντος νομοσχεδίου προβλέπεται η κατάρτιση Μητρώου Ατόμων με Αναπηρία με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Αντιληπτό είναι ότι οι ρυθμίσεις και όλα τα επιμέρους στοιχεία αυτής της τόσο σημαντικής διαδικασίας αφορούν στην καταγραφή και τήρηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Επομένως, θεωρούμε ότι η ίδρυση και η κατάρτιση του Μητρώου θα πρέπει να προβλέπεται με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, του οποίου οι διατάξεις κρίνονται για τη συνταγματικότητά τους από το Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο, ως ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας ελέγχει τη νομιμότητα των διοικητικών πράξεων και έχει καταξιωθεί ως ο ισχυρός προστάτης, τόσο του πολίτη, όσο και του δημοσίου. Υπό αυτό το πρίσμα, προτείνουμε την αντικατάσταση της παρ. 6 ως εξής: Με Προεδρικό Διάταγμα το οποίο προτείνεται από τους Υπουργούς Εργασίας και Υγείας καταρτίζεται το Εθνικό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία, αφού πρώτα ζητηθεί η γνώμη της Ε.Σ.ΑμεΑ. επί των ρυθμίσεων του. .

παρ. 7:
α) Προτείνουμε οι Επιτροπές Πιστοποίησης της Αναπηρίας που λειτουργούν σήμερα στους Φ.Κ.Α. στις νομαρχίες και στο Δημόσιο να καταργηθούν από 1-1-2012 (αντί 1-1-2011) ημερομηνία κατά την οποία βάσει της πρότασής μας για την πρόβλεψη συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων (βλ. προτάσεις άρθρου 2) θα έχει ολοκληρωθεί η σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας.

β) Επίσης, προτείνουμε για την ομαλή λειτουργία του ενιαίου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας και την άσκοπη ταλαιπωρία των ατόμων με αναπηρία να συμπληρωθεί εδάφιο ως εξής: Οι γνωματεύσεις των καταργούμενων Υγειονομικών Επιτροπών ισχύουν και γίνονται αποδεκτές, για όλες τις παροχές που δικαιούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας τα άτομα με αναπηρία, έως και τη λήξη τους.

Άρθρο 7: Άρθρο 7: Προτείνουμε την επαναδιατύπωση του άρθρου 7 ως εξής:
Άρθρο 7: Ενιαίος Κανονισμός Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας και Μη Αναστρέψιμων Βλαβών
Το ποσοστό αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένιση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων καθώς και οι υποτροπές αυτών, όπως και ο καθορισμός των μη αναστρέψιμων βλαβών οι οποίες θα χαρακτηρίζονται άπαξ χωρίς επανέλεγχο, προκαθορίζεται για όλους τους Ασφαλιστικούς Φορείς με εκατοστιαία αναλογία σε Ενιαίο Κανονισμό Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας και Μη Αναστρέψιμων Βλαβών, που θα εκδοθεί εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μετά από γνώμη Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ). Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή κατά την κατάθεση της γνώμης της λαμβάνει υπόψη της τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και τις αποφάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Υγεία, καθώς και την παρ. 6 του άρθρου 21 και άλλες συναφείς διατάξεις. Ο Ενιαίος Κανονισμός Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας και Μη αναστρέψιμων Βλαβών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 9 μηνών και το διάστημα αυτό δεν θα μπορεί να παραταθεί παρά μόνο με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

Ως την έκδοση του νέου Ενιαίου Κανονισμού η αναπηρία στις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσδιορίζεται σύμφωνα με όσα σήμερα ισχύουν στον Κανονισμό Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας του ΙΚΑ, η εφαρμογή του οποίου επεκτείνεται σε όλες τις Υγειονομικές Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες που λειτουργούν σήμερα στους ΦΚΑ, στις νομαρχίες και το δημόσιο συμπεριλαμβανομένης και της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε) καταργούμενης κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν ενώπιον όλων των ανωτέρω Υγειονομικών Επιτροπών θα κρίνονται σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό.
Από της εφαρμογής του Ενιαίου Κανονισμού οι επιλαμβανόμενες των περιπτώσεων Υγειονομικές Επιτροπές υποχρεούνται στις γνωματεύσεις τους να μνημονεύουν ρητά το σχετικό εδάφιο ή τον συνδυασμό εδαφίων στα οποία ερείδεται ο προσδιορισμός του ποσοστού αναπηρίας.

Άρθρο 8:

Σημαντικά ερωτηματικά ανεγείρονται για το άρθρο 8, του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2084/1992. Με την τροποποίηση αυτή δίνεται η δυνατότητα στις Υγειονομικές Επιτροπές να προχωρούν αυτεπάγγελτα, ουσιαστικά αυθαίρετα και χωρίς καμία αιτιολόγηση, στον έλεγχο των συντάξεων αναπηρίας με την υποβολή του συνταξιούχου σε ιατρική εξέταση. Εάν δεν συμπεριληφθούν ισχυρές εγγυήσεις το μέτρο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ανεξέλεγκτα από τις Υγειονομικές Επιτροπές, γι’ αυτό ζητούμε την απάλειψή της. Σε καμία περίπτωση οι ιατροί που στελεχώνουν τις Υγειονομικές Επιτροπές δεν επιτρέπεται να λειτουργήσουν αυθαίρετα ως εισαγγελείς.

Άρθρο 31: Ενιαίο Σύστημα Υπηρεσιών Υγείας

Με το άρθρο 31 επιχειρείται για τη διαμόρφωση ενιαίου πλαισίου παροχής υπηρεσιών υγείας, η ένταξη και η λειτουργία των μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας του Ε.Σ.Υ. και των Φ.Κ.Α. σε ενιαίο πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας Συμβούλιο Συντονισμού στο οποίο προτείνουμε τη συμμετοχή εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

Άρθρο 32: Σύμπραξη Φ.Κ.Α. για παροχές υγείας

Ομοίως, ζητούμε την συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Σ.ΑμεΑ στο Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεδομένου ότι αρμοδιότητες και οι αποφάσεις που λαμβάνει αφορούν σε θέματα μείζονος σημασίας για τα άτομα με αναπηρία.

Σχόλιο: Επισημαίνουμε ότι η διαμόρφωση ενός ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας για τα άτομα με αναπηρία αποτελεί πάγιο αίτημα της Ε.Σ.ΑμεΑ. η οποία έχει επισημάνει επανειλημμένως ότι ο κατακερματισμός του υφιστάμενου συστήματος παροχών οδηγεί σε τεράστιες διαφοροποιήσεις και ανισότητες, ως προς το είδος και ως προς το ύψος των παροχών, όχι μόνο μεταξύ των ασφαλισμένων των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά και των ασφαλισμένων με αναπηρία που ανήκουν στην ίδια κατηγορία αναπηρίας.

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία της Ε.Σ.ΑμεΑ. ως προς τα θέματα που εξετάζει το ανωτέρω Συμβούλιο είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει όχι μόνο στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία αλλά θα συμβάλλει και στην εξοικονόμηση πόρων που κατευθύνονται στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Άρθρο 38 : Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Ζητούμε την πλήρη εξαίρεση από τις μηνιαίες παρακρατήσεις των συντάξεων που κατευθύνονται υπέρ της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, των συνταξιούχων που είναι οι ίδιοι άτομα με αναπηρία ή βαρύνονται φορολογικά από ένα τουλάχιστον άτομο με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Σχόλιο: Ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία που λαμβάνουν συντάξεις άνω του ποσού των 1401,00€ είναι πολύ μικρός. Η περικοπή των συντάξεων τους θα δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα, εάν ληφθεί υπόψη το πρόσθετο κόστος που πηγάζει από την ίδια την αναπηρία και το οποίο επιβαρύνονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι ίδιοι, εξαιτίας της έλλειψης κοινωνικών υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών. Ειδικότερα η παρακράτηση μέρους των συντάξεων των ατόμων με τύφλωση ή βαριές και κινητικές αναπηρίες αντικρούεται με την κείμενη νομοθεσία, βάσει της οποίας οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία τυφλών και βαριά κινητικοί ανάπηροι με ποσοστό 80% και άνω απαλλάσσονται πλήρως από το φόρο εισοδήματος. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να πράξει τη δεδομένη αυτή στιγμή το Υπουργείο Εργασίας ιδιαίτερα μετά την ισχύ των πρόσφατων δημοσιονομικών μέτρων, από τα οποία δεν εξαιρέθηκαν για κοινωνικούς λόγους οι μισθωτοί και συνταξιούχοι που είναι άτομα με αναπηρία.

Άρθρο 39:

Στο άρθρο 39 γίνεται ο λογιστικός διαχωρισμός των προνοιακών και ασφαλιστικών παροχών. Στην παρ. 3 όπου αναγράφονται οι προνοιακές παροχές δεν αναφέρεται το επίδομα ανικανότητας που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου. Γι’ αυτό ζητούμε στην παρ. 3 να αναγραφεί με σαφήνεια και το επίδομα ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου.

Αμέσως πιο κάτω παραθέτουμε πάγια αιτήματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους και ζητούμε την ικανοποίησή τους μέσω του παρόντος νομοσχεδίου:

• Επέκταση του άρθρου 1 του Ν. 612/1977 και στα άτομα που πάσχουν από τις ακόλουθες μορφές συγγενούς καρδιοπάθειας: α. Μονήρης κοιλία β. Μετάθεση μεγάλων αρτηριών γ. Τετραλογία του Fallot δ. Ατρησία βοτάλιου πόρου ε. Βαλβιδοπάθειες στ. Συνυπάρχουσα πρωτογενής ή δευτερογενής πνευμονική υπέρταση.

Σχόλιο: Σημειώνουμε ότι η συγγενής καρδιοπάθεια είναι χρόνια πάθηση η οποία εκδηλώνεται εκ’ γενετής και οι προαναφερόμενες μορφές της χαρακτηρίζονται για τη βαρύτητά τους και το μικρό προσδόκιμο ζωής.

• Επέκταση των ευνοϊκών διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3232/04, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 61 του Ν. 3518/06 και σε όσους έχουν βάσει δικαστικής απόφασης την επιμέλεια/συμπαράσταση ατόμου με βαριά αναπηρία και ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν τη δικαστική συμπαράσταση/επιμέλεια 10 τουλάχιστον έτη και αποδεδειγμένα συνοικούν με το άτομο με αναπηρία.

• Μεταφορά της σύνταξης του θανόντος γονέα στα παιδιά με αναπηρία (νοητική υστέρηση, αυτισμό, ψυχικές αναπηρίες, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και όχι 80% όπως ισχύει σήμερα (Ν. 3232/2004 Άρθρο 5, παρ. 5α), δεδομένου ότι με το ισχύον ποσοστό (80% και άνω) αποκλείεται ο μεγαλύτερος αριθμός των ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές αναπηρίες, αφού οι Υγειονομικές Επιτροπές έχουν κατά την εξέταση των ανωτέρων κατηγοριών παγιώσει το ποσοστό αναπηρίας στο 67% και άνω και όχι στο 80%.

• Στην τρίτη σειρά του πρώτου εδαφίου της παρ. 5α του άρθρου 5 του Ν.332/04, όπου αναφέρονται οι κατηγορίες αναπηρίας που εντάσσονται στην συγκεκριμένη ευνοϊκή ρύθμιση, να συμπληρωθεί ο όρος «βαριά κινητική αναπηρία», για την αποφυγή αυθαίρετων ερμηνειών του όρου «πολλαπλές βαριές αναπηρίες».

• Ορθή εφαρμογή της διάταξης του άρθρου του άρθρου 140 του Ν.3655/2008, που αφορά στην επέκταση της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3232/04 τροποποιούμενη με την παρ. 6 του άρθρου 61 του Ν. 3518/06 και στους πατέρες ατόμων με αναπηρία (συνταξιοδότηση αυτών στην 25αετία). Η διάταξη αυτή ψηφίστηκε από τη Βουλή κατ’ επιταγή της παρ.2 του άρθρου 116 του Συντάγματος της χώρας μας. Με ερμηνευτικές, όμως, εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίστηκαν αυθαίρετα οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση των πατέρων των ατόμων με αναπηρία και ακυρώθηκε το πνεύμα του νομοθέτη. Γι’ αυτό ζητείται η ανάκληση ερμηνευτικών εγκυκλίων, όπως οι εγκύκλιοι του Ι.Κ.Α. Σ40/116/16/10/2008, Σ54/25/22.10.2008, Σ40/17/2.2.2008, Σ40/22/13.2.2009, για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 140 του Ν. 3655/2008.

• Καταβολή προσαύξησης της σύνταξης από φορείς επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου σας και στους τετραπληγικούς - παραπληγικούς, όπως ισχύει και για τους τυφλούς συνταξιούχους σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 3518/06.

• Ισότιμη μεταχείριση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ. Εξίσωση του εξωϊδρυματικού επιδόματος που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι που έχουν τυφλωθεί μετά το 65ο έτος της ηλικίας τους (10 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη) με το εξωϊδρυματικό επίδομα που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι που έχουν τυφλωθεί πριν τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας τους (20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη).

• Εξίσωση του χορηγούμενου επιδόματος απολύτου αναπηρίας για όσους προσελήφθησαν μετά την 01.01.1993 με τους προσληφθέντες πριν την ημερομηνία αυτή, δηλαδή την κατάργηση της παρ.2 του άρθρου 30 του Ν. 2084/1992, δεδομένου ότι οι τυφλοί προσληφθέντες μετά την 01.01.1993 εξακολουθούν να έχουν, ως τέτοιοι, τις ίδιες ανάγκες με τους συναδέλφους τους προσληφθέντες προ της ημερομηνίας αυτής.

• Ζητούμε να συμπεριληφθεί διάταξη, σύμφωνα με την οποία επεκτείνεται η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 58 του Ν. 3518/2006 και στους συνταξιούχους αναπηρίας του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.). Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν μόνο για τους συνταξιούχους των ασφαλιστικών ταμείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, γεγονός το οποίο συνιστά άδικη και άνιση μεταχείριση μεταξύ των ιδίων των ατόμων με αναπηρία.

• Το εξωϊδρυματικό επίδομα αναπηρίας ή το αντίστοιχο επίδομα απολύτου αναπηρίας, που αποτελούν προνοιακές παροχές και χορηγούνται στα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω να μην θεωρείται ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα και να μη συνυπολογίζεται στον καθορισμό των εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ.

• Τροποποίηση της περ.ε της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.3232/2004, ούτως ώστε να χορηγηθεί το επίδομα που δικαιούνται τα άτομα με μονό ακρωτηριασμό και στους έχοντες μονό ακρωτηριασμό, ανεξάρτητα εάν επιδέχονται εφαρμογή ή όχι τεχνητού μέλους.

• Εφαρμογή της περ. β της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν. 3232/04, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 3518/06, και για τα άτομα με ακρωτηριασμό κάτω μέλους και πάρεση νεύρων άνω άκρου, δεδομένου ότι η πάρεση νεύρων επιφέρει παράλυση.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Ε.Κ.Α. » Κατάθεση τελικού κειμένου Προτάσεων της Ε.Σ.ΑμεΑ για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis