Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εργασίας

Αθήνα: 26/02/2015

ΠΡΟΣ:
. Δ. Στρατούλη, Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
-Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράκη
-Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Ν. Παππά
-Γραφείο Γεν. Γραμματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης, κ. Χρ. Βερναδάκη
-Γραφείο Υπουργού Εργασίας, κ. Π. Σκουρλέτη
-Γραφείο Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Π. Κουρουμπλή
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Ν. Ρωμανιά
-Φορείς - Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ.


Λήψη επειγόντων μέτρων θεσμικού και διαδικαστικού χαρακτήρα για να καταστεί το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)ένα σύγχρονο σύστημα πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας


Κύριε Υπουργέ,

Τα προβλήματα και οι αδυναμίες του συστήματος πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας, γνωστό ως ΚΕΠΑ, το οποίο λειτουργεί βάσει της κείμενη νομοθεσίας υπό την ευθύνη του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) χρονολογούνται από την πρώτη στιγμή ίδρυσης και οργάνωσης της λειτουργίας του, υπό την ευθύνη της διοίκησης του ΙΚΑ και είναι γνωστά στον πολιτικό κόσμο και το σύνολο της κοινωνίας της χώρας.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. είχε καταθέσει εξαρχής ένα πλαίσιο προτάσεων για το σχεδιασμό και την οργάνωση λειτουργίας του ΚΕΠΑ, βάσει των αρχών που θέτει η νέα δικαιωματική προσέγγιση για την αναπηρία και με γνώμονα να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις και οι αδυναμίες του προηγούμενου συστήματος πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας πριν το Σεπτέμβριο του 2011.

Δυστυχώς, οι εμπεριστατωμένες προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των φορέων μελών της για το σημαντικό αυτό εγχείρημα δεν έτυχαν της ιδιαίτερης προσοχής των αρμοδίων παραγόντων και έτσι εμφανίστηκαν από την πρώτη στιγμή στρεβλώσεις και αδυναμίες, που οδήγησαν την πλειονότητα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

Δεδομένης της εκφρασμένης θέσης σας, που συμπεριλαμβάνεται στις προγραμματικές δηλώσεις της προεκλογικής περιόδου αλλά και στην ομιλία σας κατά την διάρκεια των επίσημων προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης, και η οποία αφορά στη «λήψη μέτρων για την άμεση διευθέτηση της λειτουργίας επιτροπών ΚΕΠΑ με την κατάργηση καταβολής κάθε παραβόλου από τον εξεταζόμενο στις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες επιτροπές των ΚΕΠΑ, τη διεύρυνση του καταλόγου των μη αναστρέψιμων παθήσεων και λοιπά μέτρα», η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει προς εσάς και τους αρμοδίους που έχουν στην ευθύνη τους το σχεδιασμό και τη λειτουργία των ΚΕΠΑ, τις στοχευμένες προτάσεις της, θεσμικού και διαδικαστικού χαρακτήρα, για να καταστεί το ΚΕΠΑ ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και καθολικά αποδεκτό σύστημα πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας.

Βασική προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΕΠΑ αποτελεί η επανασύσταση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3863/2010, στην οποία θα πρέπει βάσει των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου να συμμετέχουν έγκριτοι επιστήμονες των ιατρικών και κοινωνικών επιστημών που έχουν γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο της πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων της Ε.Σ.ΑμεΑ, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Παράλληλα, προτείνουμε μια σειρά ικανών και αναγκαίων μέτρων για την εκ βαθέων ανασυγκρότηση του ΚΕΠΑ, τα οποία πρέπει να στηριχτούν στις θεμελιώδεις αρχές της αξιοπιστίας, της αντικειμενικότητας και της επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Κύριε Υπουργέ,

Η ανασυγκρότηση των ΚΕΠΑ αποτελεί μείζον θέμα για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις της χώρας, αφού η Γνωμάτευση Αναπηρίας αποτελεί για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις το διαβατήριο για να διεκδικήσουν τη χορήγηση οικονομικών και κοινωνικών παροχών και την ένταξή τους στην κοινωνικοοικονομική ζωή, ενώ για κάποιους η διαδικασία της πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας τους με αντικειμενικό και επιστημονικό τρόπο, αποτελεί προαπαιτούμενο για την αύξηση της λειτουργικότητας και αυτονομίας τους.

Άμεσα μέτρα για την οικονομική προστασία των αιτούντων την πιστοποίηση της αναπηρίας τους.

1.Λήψη κατεπειγόντων μέτρων για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής των αιτούντων στα ΚΕΠΑ.

Ο αριθμός των χιλιάδων αιτούντων στις λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ και η αναμενόμενη αύξηση νέων αιτήσεων το επόμενο διάστημα απαιτεί τη λήψη των παρακάτω μέτρων:

•Οι διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4144/2013 που αφορούν στη συνέχιση χορήγησης της σύνταξης, επιδόματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατά το χρόνο αναμονής, χωρίς υπαιτιότητα του αιτούμενου, πρέπει να ισχύσουν σε βάθος χρόνου.

•Έκδοση εγκυκλίου με την οποία θα καθορίζεται ότι οι γνωματεύσεις ΚΕΠΑ, που αφορούν σε αναπηρίες/παθήσεις που εντάσσονται στον Πίνακα των 43 μη αναστρέψιμων αναπηριών/παθήσεων, και έχουν εκδοθεί από το Σεπτέμβριο του 2011 από τις ΑΥΕ ή ΒΥΕ ΚΕΠΑ, θα ισχύουν επ' αόριστον, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση 2906/ΤΒ΄.18.11.2013. Συγκεκριμένα, στις γνωματεύσεις αναπηρίας που έχουν εκδοθεί από τα ΚΕΠΑ από το Σεπτέμβριο του έτους 2011, να καθορίζεται η επ' αόριστον ισχύς τους, μέσω απλής αίτησης του δικαιούχου στις διοικητικές υπηρεσίες των ΚΕΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι οι αναπηρίες αυτές εντάσσονται στον Πίνακα των 43 μη αναστρέψιμων αναπηριών/παθήσεων.

•Έκδοση εγκυκλίου, ή αν απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, ώστε τα άτομα με Γνωματεύσεις Αναπηρίας, που έχουν εκδοθεί από Νομαρχιακές ΑΥΕ ή ΒΥΕ ή από Επιτροπές Ασφαλιστικών Ταμείων, πριν την ίδρυση του ΚΕΠΑ και είναι αορίστου χρόνου ή συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα των 43 μη αναστρέψιμων αναπηριών/παθήσεων, να προσέρχονται στις διοικητικές υπηρεσίες των ΚΕΠΑ και να καταθέτουν ιατρικό φάκελο με τα απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά, προκειμένου να εξεταστεί από αρμόδια τριμελή επιτροπή, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτούντα για τη χορήγηση νέας Γνωμάτευσης ΚΕΠΑ.
Ενώ οι Γνωματεύσεις Αναπηρίας που έχουν εκδοθεί από Υγειονομικές Επιτροπές της ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ κ.λπ, είτε πριν, είτε μετά την ίδρυση του ΚΕΠΑ, να θεωρούνται ισοδύναμες με γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ χωρίς να απαιτείται περεταίρω διαδικασία.

•Να αρθεί η υποχρεωτική κατάθεση πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων εντός του τελευταίου τετραμήνου από άτομα με χρόνιες κληρονομικές παθήσεις, αφού αυτή η διαδικασία σε πολλές περιπτώσεις επιβαρύνει άσκοπα τα οικονομικά των ασφαλιστικών ταμείων, όπως και την υγεία των αιτούντων (π.χ. μαγνητικές τομογραφίες, αξονικές κ.λπ.). Εξυπακούεται ότι οι γιατροί είναι αρμόδιοι να κρίνουν εάν απαιτούνται πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις κατά περίπτωση.

•Άμεση σύγκληση της Επιστημονικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 υπό την προϋπόθεση της άμεσης επανασύστασής της (βλ. πρότασή μας ανωτέρω) για την εξέταση αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις για την ένταξη πρόσθετων κατηγοριών αναπηρίας/χρόνιας πάθησης στον Πίνακα των 43 μη αναστρέψιμων παθήσεων της Υπουργικής Απόφασης όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2906/18.11.201.

Σημειώνουμε ότι για αναπηρίες που είναι κληρονομικές και εκδηλώνονται εκ γενετής ή στην παιδική/νεανική ηλικία (αιμορροφιλία, νεανικός διαβήτης τύπου 1 κ.ά.) και δεν έχουν συμπεριληφθεί στον Πίνακα των μη αναστρέψιμων παθήσεων, έχουν κατατεθεί στην Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 7 ιατρικές γνωματεύσεις από επιστημονικές εταιρείες ή θεράποντες ιατρούς τους. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει ζητήσει ήδη από την Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 7 να απευθύνεται στις Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες, οι οποίες είναι αρμόδιες για να καταθέσουν έγκυρη και επιστημονική γνωμοδότηση επί θεμάτων που αφορούν στην αναστρεψιμότητα ή μη και στην αξιολόγηση του βαθμού και της βαρύτητας της κάθε αναπηρίας/πάθησης.

Η ένταξη των σπανίων παθήσεων στον Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας αποτελεί μείζον θέμα συζήτησης για την Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 όπως και η εξέταση του αιτήματος που έχουν καταθέσει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα οι πάσχοντες από την HIV/AIDS Λοίμωξη και αφορά στη διόρθωση του Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας, ως προς την ανωτέρω πάθηση, βάσει και της γνωμοδότησης της ΕΕΜΑΑ για να εξασφαλισθεί ότι κάθε οροθετικός στον HIV/AIDS που βρίσκεται σε αντιρετροϊκή αγωγή λαμβάνει ποσοστό τουλάχιστον 50%. Η διόρθωση αυτή αναμένεται εδώ και ένα χρόνο, δεδομένου ότι οι αποφάσεις που εκδίδονται από τα ΚΕΠΑ θέτουν εκατοντάδες οροθετικούς εκτός προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης.

Άμεσα επίσης απαιτείται η διόρθωση του Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας ως προς την λανθασμένη ορολογία της Δρεπανοκυτταρικής νόσου και των κριτηρίων που τίθενται για την πιστοποίηση και την αξιολόγηση της νόσου (π.χ. 2 εισαγωγές στο νοσοκομείο ανά έτος) και η συμπλήρωση του ανωτέρω Πίνακα με την ενδιάμεση μορφή μεσογειακής αναιμίας.

•Να λειτουργήσουν ΚΕΠΑ σε όλες τις νησιωτικές περιοχές και να δοθούν ειδικά οικονομικά κίνητρα στα μέλη των Υγειονομικών Επιτροπών που καλούνται να εξετάσουν τους αιτούντες στον τόπο διαμονής τους. Σύμφωνα με καταγγελίες αιτούντων και σωματείων ατόμων με αναπηρία νησιωτικών περιοχών, η αναμονή ξεπερνάει και τον ένα χρόνο, ειδικά για όσους διαβιούν σε νησιά που δεν υπάρχουν όλες τις εποχές του έτους συχνές ακτοπλοϊκές γραμμές, όπως τα νησιά των Κυκλάδων (Νάξος, Τήνος κ.λπ).

2.Θεσμικές παρεμβάσεις επιστημονικού και διοικητικού χαρακτήρα για την ανασυγκρότηση του ΚΕΠΑ.

Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 που καθορίζουν τη σύσταση του Ειδικού Σώματος Ιατρών με το οποίο στελεχώνονται οι υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, κατά τη γνώμη μας πρέπει να τροποποιηθούν. Απαιτείται μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις στον ΕΟΠΥΥ, το Ειδικό Σώμα Ιατρών ΚΕΠΑ να επανασυσταθεί με νέα διάταξη νόμου.

Στοχεύοντας στην πλήρη ανασυγκρότηση του ΚΕΠΑ, θα πρέπει να προβλεφθεί με νέες διατάξεις η επιστημονική και κοινωνική εκπαίδευση των μελών του Ειδικού Σώματος Ιατρών ΚΕΠΑ. Προαπαιτούμενο για την επιστημονική και κοινωνική εκπαίδευση των ιατρών του Ειδικού Σώματος αποτελεί η εκπόνηση ειδικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που θα εμπεριέχουν γνώσεις ιατρικών και κοινωνικών επιστήμων, αφού η πιστοποίηση της αναπηρίας είναι μία άκρως εξειδικευμένη επιστημονική διαδικασία.

Η εκπόνηση των Ειδικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων πρέπει να βασίζεται σε ένα Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας σύγχρονο και επικαιροποιημένο ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως άλλωστε ορίζει και το άρθρο 28 του ν. 4038/2013. Επιπρόσθετα, ο υφιστάμενος Πίνακας (ΦΕΚ 1506/ΤΒ΄/4.5.2012) πρέπει να συμπληρωθεί με νέες αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, οι οποίες εμφανίζονται λόγω νέων επιβαρυντικών παραγόντων που δέχεται ο άνθρωπος (π.χ. νέες διατροφικές συνήθειες, μόλυνση περιβάλλοντος κ.λπ.)

Σε καμία όμως περίπτωση, η εκπαίδευση των μελών του Ειδικού Σώματος Ιατρών ΚΕΠΑ για ένα τόσο κρίσιμο θέμα, όπως είναι η επιμόρφωσή τους για την επιστημονική διαδικασία της πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας, δεν μπορεί να αρκεστεί σε ένα 5άωρο, όπως συμβαίνει έως και σήμερα.

Σημαντικές ελλείψεις σημειώνονται στον Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας, αφού σε αυτόν δεν εντάσσονται 160 σπάνιες παθήσεις που έχουν καταγραφεί από την Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων. Το πλείστο των σπανίων παθήσεων δεν έχουν καταγραφεί επισήμως από το Υπουργείο Υγείας, παραμένοντας άγνωστες στο ιατρικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως και στο Ειδικό Σώμα Ιατρών του ΚΕΠΑ, οι οποίοι καλούνται να προχωρήσουν στην πιστοποίηση και αξιολόγηση του βαθμού αναπηρίας που επιφέρουν οι ως άνω σπάνιες παθήσεις.

Απαραίτητη καθίσταται η καταγραφή των αδυναμιών και προβλημάτων της τετράχρονης πλέον λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ, για να αποφευχθεί η επανάληψή τους στο μέλλον. Επισημαίνουμε ως κυριότερες τις παρακάτω αδυναμίες:

•Οι Γνωματεύσεις Αναπηρίας και οι αποφάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες βάσει ιατρικών στοιχείων. Η ανεπαρκής ιατρική αιτιολόγηση των Γνωματεύσεων Αναπηρίας συνοδεύεται και από εκατοντάδες καταγγελίες των εξεταζόμενων, που αναφέρονται σε πλημμελή γνώση των ιατρών επί των ιατρικών δικαιολογητικών που είχαν καταθέσει στο στάδιο προελέγχου. Ομοίως τοποθετείται επί του θέματος η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» σε Ειδικές Εκθέσεις που έχει εκπονήσει για την οργάνωση και λειτουργία του ΚΕΠΑ.
•Τραγικές αποκλίσεις των ποσοστών αναπηρίας μεταξύ Γνωματεύσεων που είχαν εκδοθεί από τις προϊσχύουσες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών Ασφαλιστικών Ταμείων και λοιπών φορέων και Γνωματεύσεων Αναπηρίας ΚΕΠΑ. Οι αποκλίσεις αυτές δεν μπορούν να αιτιολογηθούν λόγω και της ανεπαρκούς ιατρικής τεχνικής κρίσης που χαρακτηρίζει τις Γνωματεύσεις ΚΕΠΑ. Ανάλογα είναι και τα συμπεράσματα που έχει εξάγει η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη».
•Οι Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ χωρίς καμία αιτιολόγηση προχωρούν στην αναγραφή νέων ορολογιών στις Γνωματεύσεις Αναπηρίας, που δεν συμπίπτουν με τις ιατρικές εκθέσεις θεραπόντων ιατρών ακόμα και εξειδικευμένων Κέντρων Δημοσίων Νοσοκομείων. Η αναγραφή ορολογιών που δεν συμπίπτουν με τις ορολογίες των θεραπόντων ιατρών ή και με ορολογίες που αναγράφονταν σε πλήθος προγενέστερων Γνωματεύσεων Αναπηρίας Νομαρχιακών Υγειονομικών Επιτροπών οδηγεί αναπόφευκτα στη διακοπή οικονομικών και κοινωνικών παροχών. Με τέτοιες μεθόδους, σύμφωνα με καταγγελίες που κατατίθενται στην Συνομοσπονδία μας και είναι στη διάθεσή σας, διακόπτεται η χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος σε άτομα με αναπηρίες που επιφέρουν τα ίδια αποτελέσματα και τις ίδιες ανάγκες με την παραπληγία.

Εν κατακλείδι, από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ, πρώτου και δεύτερου βαθμού (ΑΥΕ & ΒΥΕ), αποδεικνύεται ότι το νέο Σύστημα Πιστοποίησης και Αξιολόγησης της Αναπηρίας αποτελεί εργαλείο δημοσιονομικού ελέγχου και περικοπής δημοσίων κοινωνικών δαπανών.

3.Ανασυγκρότηση της λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών του ΚΕΠΑ και επαρκής στελέχωσή αυτών.

Επιπρόσθετα και με δεδομένες τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν κατά την τρίχρονη λειτουργία του ΚΕΠΑ στις διοικητικές υπηρεσίες προτείνουμε τα εξής:

•Οργάνωση διοικητικών υπηρεσιών υποδοχής αιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές αναπηρίες που διαβιούν σε δυσπρόσιτες περιοχές: Εύλογα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για το νέο τρόπο προγραμματισμού ημερομηνιών εξέτασης (ραντεβού), κατάθεσης αιτήσεων/δικαιολογητικών, καθώς και προσέλευσης μέσω συγκεκριμένων απλοποιημένων διαδικασιών, προς αποφυγή των γραφειοκρατικών διαδικασιών που ταλαιπωρούν έως και σήμερα τους πολίτες με αναπηρία.
Πρόβλεψη και αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε τέτοιου είδους ζητήματα τα άτομα με αναπηρία που διαβιούν σε δυσπρόσιτες περιοχές, όπως στη νησιωτική Ελλάδα. Επί αυτού του θέματος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες (π.χ. έλλειψη προσβάσιμων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, αυξημένο κόστος μεταφοράς τους με ιδιωτικό μέσο κ.λπ) ακόμα και για τα άτομα με αναπηρία που διαβιούν στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Επίσης, πρέπει να προβλεφθεί σύστημα αντικειμενικής τήρησης της προτεραιότητας (ραντεβού), λαμβάνοντας υπόψη την εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών λόγω αιφνίδιας εμφάνισης αναπηρίας, χρόνιας πάθησης, σοβαρών ατυχημάτων κ.λπ.

•Ενίσχυση των διοικητικών υπηρεσιών με διοικητικό προσωπικό για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αιτούντων και επιμόρφωση του διοικητικού προσωπικού για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία, δεδομένου ότι καθημερινά καταγγέλλονται από τους αιτούντες συμπεριφορές ανάρμοστες από δημόσιους λειτουργούς.

•Να προβλεφθούν θεσμικά μέτρα για την εξυπηρέτηση των επικοινωνιακών αναγκών κωφών – βαρήκοων ατόμων, μέσω της παροχής διερμηνείας νοηματικής γλώσσας στις διοικητικές και υγειονομικές υπηρεσίες των ΚΕΠΑ, όπως και τυφλών ατόμων με την έκδοση εντύπου υλικού οδηγιών συμπλήρωσης των αιτήσεων σε μορφή Braille κ.λπ.

•Να καταργηθεί η απαίτηση καταβολή του ποσού των 46€ από τους αιτούντες την πιστοποίηση της αναπηρίας τους κατά την κατάθεση της αίτησής τους. Αυτό το οικονομικό μέτρο είναι δυσβάστακτο για συμπολίτες μας που επιβιώνουν με πενιχρά οικονομικά μέσα και παράλληλα καταργεί το δημόσιο χαρακτήρα της ανωτέρω διαδικασίας.

4.Να προβλεφθεί κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος κατ' οίκον εξέτασης για τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

Το ενιαίο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας πρέπει να έχει σαφείς οδηγίες για την εξέταση ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, οι οποίοι δεν δύναται να μετακινηθούν από το χώρο της οικίας τους. Η Ε.Σ.ΑμεΑ. έχει ήδη προτείνει το σύστημα της κατ' οίκον εξέτασης, σε περίπτωση που λόγω της πάθησης είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής η μετακίνηση του εξεταζόμενου. Οι λεπτομέρειες, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις του συστήματος της κατ' οίκον υγειονομικής εξέτασης προτείνουμε να ρυθμιστούν με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.

5. Παρακολούθηση και έλεγχος της εφαρμογής του ΚΕΠΑ.

•Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης Εφαρμογής και Ελέγχου του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΕΠΑ, υπό την Προεδρία Υποδιοικητή του ΙΚΑ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Διευθυντή του ΙΚΑ, υπηρεσιακών παραγόντων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπηρεσιακών παραγόντων του ΙΚΑ σχετικών με τα θέματα Αναπηρίας και εκπροσώπων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και άλλων αρμοδίων φορέων, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ. Αρμοδιότητα και λειτουργία της ανωτέρω Ειδικής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση, γνωμοδότηση και διαπίστωση τυχόν στρεβλώσεων του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας.

•Εκπροσώπηση της Ε.Σ.ΑμεΑ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ που αποτελεί φορέα εφαρμογής σημαντικών κοινωνικών πολιτικών και μέτρων για την αναπηρία.

Κύριε Υπουργέ

Με τη βεβαιότητα ότι οι προτάσεις μας θα εξεταστούν από εσάς και τους συνεργάτες σας, ζητούμε να ορίσετε άμεσα μία συνάντηση με εσάς τους συνεργάτες σας και τους εκπροσώπους της Ε.Σ.Α.μεΑ. για να συζητηθούν αναλυτικά τα εν λόγω θέματα.

Το ΚΕΠΑ δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί χρήσιμο δημοσιονομικό εργαλείο μείωσης των κοινωνικών δαπανών. Το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας απαιτείται να σχεδιαστεί βάσει την νέας δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία, όπως αυτή αποτυπώνεται στη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων με το ν. 4074/2012.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Ε.Κ.Α. » Λήψη επειγόντων μέτρων θεσμικού και διαδικαστικού χαρακτήρα για να καταστεί το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)ένα σύγχρονο σύστημα πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis